EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0506(03)

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder

OJ C 111, 6.5.2008, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 111/22


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder

(2008/C 111/08)

Sag nr.: XA 7054/07

Medlemsstat: Italien

Region: Umbria

Støtteordningens navn eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato. Criteri per la concessione degli aiuti

Retsgrundlag: Deliberazione della Giunta regionale n. 1798 del 12 novembre 2007 avente per oggetto «Modifiche ed integrazioni alla DGR 1449/2007 concernente: progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, criteri per la concessione degli aiuti».

Nærværende støtteordning er en tilpasning af en tidligere fritaget støtteordning, der er registreret i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1/2004 under nr. XA 02/05. Den bliver sat i gang ved en specifik offentlig bekendtgørelse, som indeholder betingelser og nærmere regler for indgivelse af ansøgninger om støtte, og som først udstedes, når Kommissionen, jf. artikel 9 i forordning (EF) nr. 70/2001, har bekræftet modtagelse af nærværende skema med kortfattede oplysninger og offentliggørelse af dem på Kommissionens websted.

Hvad angår støtte til produktion af de produkter, der er omhandlet i traktatens bilag I, gøres der opmærksom på, at retsgrundlaget, der er anført i førnævnte fritagne støtteordning XA 02/05, tilpasses i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1857/2006. Derfor må der i henhold til artikel 20 i nævnte EF-forordning sørges for, at Europa-Kommissionen sammen med nærværende skema får tilsendt skemaet med kortfattede oplysninger, som er den juridiske forudsætning for igangsætning af den fritagne støtteordning i den pågældende sektor

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede støtte, der er ydet virksomheden: 5 450 000 EUR, heraf:

5 000 000 EUR, som i første række ydes til virksomheder i området omkring Lago Trasimeno — PG (Magione, Panicale, C.del Lago, Tuoro, Passignano, Città della Pieve, Piegaro, Paciano)

450 000 EUR i fasen for første tildeling, og indtil der foreligger en definition i Umbrias program for udvikling af landdistrikterne 2007-2013, som er under godkendelse hos Europa-Kommissionen, til støtte til integrerede projekter i fødevaresektoren i resten af regionen

Maksimal støtteintensitet:

1.

I sektoren for primærproduktion ydes støtten i form af kapitaltilskud op til følgende øvre grænser:

40 % af udgifterne til:

a)

opførelse eller forbedring af fast ejendom; samtidig må køb af landbrugsarealer højst udgøre 10 % af de samlede projektomkostninger for hver enkelt aktør; hvis køb af fast ejendom er en forudsætning for projektet, gælder en øvre grænse for den støtteberettigede udgift på 516 EUR pr. m2

b)

indførelse af kvalitetssikringssystemer i overensstemmelse med ISO 9000-standarderne.

20 % af udgifterne til køb af maskiner og udstyr, herunder it-udstyr

12 % af generalomkostningerne i forbindelse med udgifterne i punkt a) og b), herunder erhvervelse af patenter og licenser.

Ovennævnte satser hæves med 10 procentpoint for projekter, der gennemføres i et bjergområde eller et ugunstigt stillet område som anført i Umbrias program for udvikling af landdistrikterne 2007-2013, jf. artikel 50 og 94 i forordning (EF) nr. 1698/2005, og med yderligere 10 procentpoint for projekter, der gennemføres af unge landbrugere.

I alle tilfælde kan det samlede støttebeløb til én enkelt bedrift ikke overstige 400 000 EUR i løbet af tre på hinanden følgende regnskabsår; beløbet er dog 500 000 EUR, hvis bedriften ligger i et bjergområde eller et ugunstigt stillet område som anført i Umbrias program for udvikling af landdistrikterne 2007-2013, jf. artikel 50 og 94 i forordning (EF) nr. 1698/2005.

I sektoren for primærproduktion indgår også de investeringer i bedrifterne, som er nødvendige for forberedelse af det animalske eller vegetabilske produkt til det første salg. Ved første salg forstås salg fra en primærproducent til en forhandler eller en forarbejder, herunder alle operationer, der er nødvendige for at forberede produktet til dette første salg, samt salg til den endelige forbruger, hvis det sker i lokaler, der ikke er adskilt fra de lokaler, der anvendes til den primære aktivitet.

Der ydes ikke støtte til følgende:

køb af produktionsrettigheder, dyr og etårige planter

dræningsarbejder eller kunstvandingsmateriel eller kunstvandingsarbejder

udplantning af etårige planter

simple genanskaffelsesinvesteringer

investeringer i fremstilling af produkter, der imiterer eller erstatter mælk og mejeriprodukter.

2.

I sektoren for forarbejdning og afsætning ydes støtten i form af kapitaltilskud med op 40 % af udgifterne til følgende:

a)

opførelse eller forbedring af fast ejendom; hvis køb af fast ejendom er en forudsætning for projektet, gælder en øvre grænse for den støtteberettigede udgift på 516 EUR pr. m2

b)

indførelse af kvalitetssikringssystemer i overensstemmelse med ISO 9000-standarderne

c)

køb af maskiner og udstyr, herunder it-udstyr, samt tekniske anlæg

d)

generalomkostninger i forbindelse med udgifterne i punkt a), b) og c), herunder erhvervelse af patenter og licenser, med op til 12 %.

Der ydes ikke støtte til følgende:

investeringer i faserne efter den første forarbejdning, hvis den første forarbejdning af et produkt henhørende under bilag I i traktaten ikke finder sted på bedriften

investeringer i tilknytning til detailhandel

investeringer i tilknytning til forarbejdning eller afsætning af produkter fra tredjelande.

For hver bedrift er der en øvre grænse for støtteberettigede udgifter på 40 % af omsætningen i det senest godkendte årsregnskab på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen eller 10 gange aktiekapitalen på samme tidspunkt.

I alle tilfælde gælder det for virksomheder, der forarbejder eller afsætter landbrugsprodukter som omhandlet i traktatens bilag I, at udgifter kun er støtteberettigede, hvis de opfylder bestemmelserne i forordning (EF) nr. 70/2001

3.

I sektoren for integreret forvaltning af kvalitet, miljøbeskyttelse, folkesundhed, plante- og dyresundhed, dyrevelfærd og arbejdssikkerhed ydes støtten i form af kapitaltilskud op til følgende øvre grænser

100 % af de udgifter, som producenter alene eller i forening med andre producenter afholder til følgende, dog højst 30 000 EUR pr. virksomhed:

a)

kontrol i forbindelse med udstedelse af den første certificering af kvalitetsprodukter, som er anerkendt på EU-plan (DOC, DOCG, BOB, BGB, IGT, økologisk, m.fl.)

50 % af udgifterne til følgende, dog højst 100 000 EUR pr. virksomhed:

b)

indførelse af miljøledelsessystemer i overensstemmelse med ISO 14000-standarderne eller EMAS

80 % af udgifterne til følgende, dog højst 100 000 EUR pr. virksomhed:

c)

indførelse af certificeringssystemer i fødevarekæden

70 % af de udgifter, som virksomheder alene eller i forening med andre virksomheder afholder til følgende tjenesteydelser til støtte for afsætning, dog højst 200 000 EUR:

d)

publikationer, herunder kataloger og websteder, med oplysninger om det pågældende produkt, forudsat at oplysningerne er neutrale, og at alle sektorens medlemmer har lige gode muligheder for at blive nævnt i publikationerne

e)

tilrettelæggelse og deltagelse i fora for videnudveksling mellem virksomheder, konkurrencer, udstillinger og messer, dog kun udgifter til deltagergebyr, rejser, publikationer, leje af udstilling/stand og symbolske præmier op til 250 EUR pr. præmie og vinder

f)

for kvalitetsprodukter, som er anerkendt på EU-plan (DOC, DOCG, BOB, BGB, IGT, økologisk, m.fl.):

i)

formidling af videnskabelige oplysninger

ii)

oplysninger om kvalitetssystemer og produkternes ernæringsmæssige fordele og anvendelse, så længe henvisningen til oprindelsen svarer nøjagtigt til den EU-registrerede henvisning.

Støtte i form af teknisk bistand indebærer i intet tilfælde direkte betaling til landbrugerne, undtagen i de tilfælde, der er opregnet i artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1857/2006

Gennemførelsestidspunkt:

Støtteordningens varighed:

Støttens formål: Støtte til SMV'er, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af produkter som omhandlet i EF-traktatens bilag I (dog ikke inden for skovbrug, bioenergi og fiskeri), med henblik på at øge konkurrenceevnen i de største fødevaresektorer i Umbria. Midlet er innovation inden for produkter og processer og integreret forvaltning inden for kvalitet, sikkerhed og miljøbeskyttelse samt tjenesteydelser til støtte for afsætning af landbrugsprodukter, især kvalitetsprodukter.

Hvad angår produktion, fritages nærværende ordning i henhold til artikel 4, 14 og 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006.

Hvad angår forarbejdning og afsætning, fritages nærværende ordning i henhold til artikel 4 og 5 i forordning (EF) nr. 70/2001.

De udgifter, der er berettiget til støtte i henhold til ordningen, er anført under afsnittet »Maksimal støtteintensitet«

Berørt(e) sektor(er): Støtteordningen berører sektorerne for produktion, forarbejdning og afsætning af produkter som omhandlet i EF-traktatens bilag I (dog ikke inden for skovbrug, bioenergi og fiskeri).

Alle initiativerne i støtteordningen skal bygge på normale afsætningsmuligheder. Der gives ikke støtte til investeringer, der øger produktionskapaciteten i sektorer, hvor der er specifikke begrænsninger i forbindelse med fælles markedsordninger, hvis der ikke dokumenteres erhvervelse af tilsvarende produktionskvoter

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

Regione Umbria — Direzione regionale Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni ed attività culturali, sport e spettacolo

Centro direzionale Fontivegge

I-06100 Perugia

Websted: www.regione.umbria.it

klik på »Aree tematiche«

klik på »Agricoltura e foreste«

under »Ultime notizie« klik på »D.G.R. … del«

klik på »Clicca qui«

E-mail: fgarofalo@regione.umbria.it

Andre oplysninger: Støtte til produktion af landbrugsprodukter som omhandlet i traktatens bilag I kan fritages i henhold til forordning (EF) nr. 1857/2006. Derfor fremsendes skemaet med kortfattede oplysninger om støtte, der er fritaget i henhold til den forordning, til Kommissionen samtidig med nærværende skema, jf. artikel 20 i forordningen


Top