Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008PC0810

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (omarbejdning) {SEK(2008) 2933} {SEK(2008) 2934}

/* KOM/2008/0810 endelig udg. - COD 2008/0241 */

52008PC0810
[pic] | KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER |

Bruxelles, den 3.12.2008

KOM(2008) 810 endelig

2008/0241 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (omarbejdning)

{SEK(2008) 2933}{SEK(2008) 2934}

BEGRUNDELSE

BAGGRUNDEN FOR FORSLAGET

Begrundelse og formål

Direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) blev vedtaget den 27. januar 2003 og trådte i kraft den 13. februar 2003. Medlemsstaterne skulle omsætte direktivets krav i deres lovgivning senest den 13. august 2004. Hverken årsagen eller bevæggrundene til at indsamle og genanvende WEEE har ændret sig siden vedtagelsen af direktivet.

Forslaget om en fornyet gennemgang af WEEE-direktivet blev fremsat af følgende årsager:

- Erfaringerne med de første år af WEEE-direktivets gennemførelse har afdækket tekniske, retlige og administrative problemer, som indebærer en utilsigtet omkostningskrævende indsats for markedsaktører og administrationer, vedholdende miljøskader, lave innovationsniveauer inden for affaldsindsamling og -behandling, mangel på lige vilkår eller endog konkurrenceforvridning og unødvendige administrative byrder.

- Kommissionen lægger vægt på at udvikle en bedre lovgivningsmæssig ramme, der er enkel, forståelig, effektiv og mulig at håndhæve. Ifølge Kommissionens meddelelse om gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program "En strategi til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer" er der planlagt en fornyet gennemgang af WEEE-direktivet i 2008.

- Selve WEEE-direktivet rummer en bestemmelse om en eventuel revision af direktivet ud fra erfaringerne med anvendelsen af WEEE-direktivet. Ifølge direktivet fremsætter Kommissionen endvidere et forslag til et nyt bindende måltal for indsamling af WEEE inden den 31. december 2008 og nye mål for nyttiggørelse og genbrug/genanvendelse, herunder i givet fald genbrug af komplette apparater, samt mål for de produkter, der henhører under kategori 8 i bilag I A.

Revisionen af WEEE-direktivet har derfor følgende specifikke formål:

- at nedbringe de administrative omkostninger ved at fjerne alle unødvendige administrative byrder, uden at miljøbeskyttelsesniveauet sænkes

- at forbedre effektiviteten og gennemførelsen af direktivet med større overensstemmelse og mindsket snylteri

- at reducere miljøpåvirkningerne fra indsamling, behandling og nyttiggørelse af WEEE på de niveauer, hvor den største samfundsmæssige nettofordel opnås.

Generel baggrund

Den omfattende analyse, der er udført som led i WEEE-revisionsprocessen, afdækkede følgende problemer vedrørende anvendelsen af WEEE-direktivet:

- det er uklart, hvilke produkter det nugældende WEEE-direktiv omfatter, og hvordan de skal kategoriseres, og de aktuelle bestemmelser fortolkes forskelligt af medlemsstater og interessenter

- pt. foretages en særskilt indsamling af ca. 65 % af det elektriske og elektroniske udstyr (EEE), som bringes i omsætning, men mindre end halvdelen af dette behandles og indberettes i overensstemmelse med direktivets krav; resten vil kunne gå tabt som følge af en behandling, som ikke opfylder standarderne, og illegal eksport til tredjelande, bl.a. lande uden for OECD. Dette medfører et tab af værdifulde sekundære råmaterialer og øger risikoen for, at farlige stoffer slipper ud i miljøet, herunder stoffer med et højt ozonlagsnedbrydende potentiale og globalt opvarmningspotentiale[1]. Dertil kommer, at den nuværende indsamlingsprocent, 4 kg WEEE pr. indbygger pr. år fra private husholdninger (ens kriterier for alle) ikke afspejler de individuelle medlemsstaters økonomier, og derved fører til ikke-optimale mål for nogle lande og for ambitiøse mål for andre

- der findes pt. ingen mål for genbrug af komplette apparater i direktiv 2002/96/EF

- direktiv 2002/96/EF indeholder ingen detaljerede krav til håndhævelse, hvilket fører til mangler i håndhævelsen af WEEE-direktivet i medlemsstaterne

- uensartede krav i medlemsstaterne vedrørende registrering af producenter kan føre til, at de økonomiske aktører skal bringe sig i overensstemmelse med 27 forskellige producentregistreringsordninger, hvilket påfører dem unødvendige administrative byrder

- der er tegn på, at behandlingen af WEEE i EU ikke overholder standarderne, og at WEEE eksporteres illegalt ud af EU.

Problemerne vil fortsætte, medmindre der gøres noget.

Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører

De retsakter, der berøres af det foreliggende forslag, er selve direktiv 2002/96/EF (med ændringer) og Kommissionens beslutninger i relation til dette direktiv.

Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål

Formålet med dette reviderede direktiv er i fuld overensstemmelse med de overordnede fællesskabsstrategier såsom Lissabon-strategien, strategien for bæredygtig udvikling, energi- og klimapakken, det sjette miljøhandlingsprogram og midtvejsevalueringen af dette, den integrerede produktpolitik, de tematiske strategier for bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne og for affaldsforebyggelse og -genanvendelse, pakken om markedsføring af produkter, Kommissionens nylige "lead market"-initiativ og den foreslåede omarbejdning af forordningen om stoffer der nedbryder ozonlaget.

HØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE

Høring af interesserede parter

Høringsmetoder, hovedmålgrupper og respondenternes overordnede profil

Der er udført en omfattende dataindsamling og undersøgelser med henblik på revisionen af WEEE-direktivet. Under hele revisionsprocessens forløb blev der udvekslet oplysninger med interessenter, et SMV-panel blev nedsat, og en offentlig online høring af interessenter blev iværksat. Disse høringer og undersøgelser bidrog til at definere og analysere en række specifikke politiske alternativer.

I høringen, der fandt sted inden for rammerne af revisionen, indgik der løbende svar fra interessenter som f.eks. medlemsstater, ikke-statslige organisationer, producenter af elektrisk og elektronisk udstyr, forbrugere, detailhandels- og distributionssektoren, kommuner, behandlingsvirksomheder, genanvendelses- og nyttiggørelsesvirksomheder, producentansvarsorganisationer og nationale producentregistre.

Sammenfatning af svarene og af, hvordan der er taget hensyn til dem

Interessenterne blev anmodet om at udtale sig om de politiske alternativer, der blev foreslået med henblik på at tydeliggøre WEEE-direktivets anvendelsesområde, revision af målet for indsamling og genbrug/nyttiggørelse og genanvendelse af WEEE, registrering af producenter og krav til behandlingen. Dokumenter fra den offentlige høring og en sammenfatning af udtalelserne vil blive offentliggjort. Da udtalelserne vedrører de foreslåede foranstaltninger, er der helt og fuldt taget hensyn til svarene.

Der blev foretaget en offentlig høring på internettet fra den 11.4.2008 til den 5.6.2008. Kommissionen modtog 168 svar. Resultaterne findes på adressen: http://circa.europa.eu/Public/irc/env/weee_2008_review/library .

Indhentning og udnyttelse af ekspertbistand

Relevante videnskabelige områder/eksperter

1. Bio Intelligence Service foretog en informationsindsamling. Denne indsamling mundede ud i en vurdering af ca. 132 WEEE-referencedokumenter, der blev offentliggjort online sammen med en sammenfattende rapport. Denne rapport gav et systematisk overblik over disse referencedokumenters indhold og vurderede samtidig eventuelle overlapninger, modsigelser og huller i viden for så vidt angår de oplysninger, som er nødvendige i forbindelse med revisionen. Resultatet dannede et direkte input for kontrahenternes videnskabelige undersøgelser og står til rådighed på CIRCA internetsiden: http://circa.europa.eu/Public/irc/env/weee_2008/library.

2. Der er udført fire videnskabelige undersøgelser for at skaffe input til revisionen. De bidrog til at give Europa-Kommissionen fuldt overblik over direktivets gennemførelse, at afdække emner af relevans for revisionen, og at skaffe alle oplysninger, som var nødvendige for at analysere de politiske alternativer, især udviklingen og forenklingen af direktivet i tråd med meddelelsen om bedre lovgivning. Blandt de behandlede emner er forpligtelser vedrørende producentansvar, forvaltning af WEEE og konsekvenserne for innovation og konkurrence. Der findes yderligere oplysninger om undersøgelserne (undersøgelsens navn, kontrahent og dato) på adressen: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/studies_weee_en.htm .

3. I forbindelse med denne kontrakt om undersøgelser blev der den 15. marts 2007 tilrettelagt en workshop for en ekspertgruppe bestående af de berørte parter. Konklusionerne af denne workshop findes sammen med præsentationerne på CIRCA internetsiden http://circa.europa.eu/Public/irc/env/weee_2008_ws/home.

Anvendt metode

Informationsindsamlingen, der blev foretaget af Bio Intelligence Service, granskede systematisk den tilgængelige litteratur og affattede en sammenfattende rapport herom. De øvrige undersøgelser (der er udført af United Nations University, Ökopol, Arcadis/Ecolas) var videnskabelige undersøgelser. En workshop bestående af eksperter og et SMV-panel via European Information Centres Network udgjorde en del af den videnskabelige undersøgelse, som er udført af United Nations University.

Væsentligste organer/eksperter, der er blevet hørt

AEA Technology, Bio Intelligence Service, United Nations University og underleverandører, Ökopol og underleverandører, Ecolas og underleverandører.

Sammendrag af rådgivning, der er modtaget og anvendt

Der blev ikke påpeget potentielt alvorlige risici med uoprettelige følger.

Rådgivningen fra de ovennævnte undersøgelser er sammenfattet i resuméerne af disse undersøgelser og er anvendt forskellige steder i konsekvensvurderingen af de politiske alternativer. I konsekvensanalysen henvises der til den pågældende undersøgelse, når dette er relevant.

Tiltag for at gøre ekspertrådgivningen offentligt tilgængelig

Udtalelserne vil blive offentliggjort på et frit tilgængeligt websted på adressen: http://circa.europa.eu/Public/irc/env/weee_2008_review/library .

230

Konsekvensanalyse

I forbindelse med revisionen af direktivet er adskillige politiske alternativer overvejet, herunder det at lade situationen fortsætte uændret. Disse alternativer er vurderet på grundlag af deres økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser, og hvorvidt de bidrager til at forenkle de lovgivningsmæssige rammer. De overvejede alternativer berører to områder: alternativer med henblik på at forbedre WEEE-direktivets effektivitet, og alternativer med henblik på at forbedre WEEE-direktivets omkostningseffektivitet.

- De følgende alternativer blev overvejet med henblik på at forbedre direktivets effektivitet: mindstekrav til inspektion og håndhævelse for så vidt angår behandling og overførsel af affald, indsamlingsmål for producenter fastsættes til 85 % af det tilførte WEEE (hvilket modsvarer 65 % af det EEE, som bringes i omsætning, og som allerede indsamles særskilt) WEEE fra virksomheder inddrages i indsamlingsprocenten, indsamling af affaldsstrømme, der betyder mest for miljøet, indsamlingsprocenten udtrykkes som funktion af det EEE, der bringes i omsætning på markedet. Alternativerne vedrørende mindstekrav til inspektion, fastsættelse af indsamlingsmål for producenter til 65 % af det EEE, som er bragt i omsætning på markedet i det foregående år, blev anset for at skabe en optimal løsning på området ud fra en miljømæssig, økonomisk og social betragtning. Af konsekvensanalysen fremgår det, at 65 % har hold i virkeligheden, idet denne mængde allerede indsamles særskilt i EU-medlemsstaterne gennemsnitligt set. Denne indsamlingsprocent vil omfatte næsten alt stort og mellemstort WEEE, som det er lønsomt at indsamle. Visse data peger på, at indsamlingsomkostningerne pr. indsamlet enhed ikke ændres, og miljøfordelene øges, når en større mængde særskilt indsamlet WEEE behandles korrekt.

- De følgende alternativer blev overvejet med henblik på at forbedre direktivets omkostningseffektivitet: Direktivets anvendelsesområde tydeliggøres ved at benytte en fastlagt produktliste som anvendelsesområde; anvendelsesområdet defineres i RoHS-direktivet, samtidig med at WEEE-direktivet henviser til dette i medfør af EF-traktatens artikel 175; kategorier af udstyr defineres som værende fra husholdninger (B2C) eller fra andre brugere end husholdninger (B2B). I konsekvensanalysen blev det konkluderet, at det politiske alternativ om at lade situationen fortsætte uændret ikke var anvendeligt, og WEEE-direktivet anvendelsesområde kan bedst tydeliggøres med en kombination af de to sidstnævnte alternativer. Dette vil medføre positive konsekvenser, både hvad angår miljø og økonomi, og det vil skabe klarhed for producenter og derved mindske snylteri på markedet.

- Registreringen af producenter harmoniseres, og byrden ved unødvendig administration mindskes, idet der oprettes indbyrdes kompatible registre mellem medlemsstater eller et EU-register, og kravene om registrering og rapportering harmoniseres. Man nåede frem til, at det mest levedygtige alternativ går ud på at oprette nationale, indbyrdes kompatible registre og harmonisere kravene om registrering i betragtning af de omkostninger, der påløber, og den betydelige reduktion af den administrative byrde.

- Det blev også overvejet at inddrage genbrug af komplette apparater i genanvendelsesmålet og fastsætte et nyt mål for medicinsk udstyr. Begge disse alternativer er fundet levedygtige i konsekvensanalysen.

Der er gennemført en konsekvensanalyse for forslaget som anført i Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram, og denne findes på adressen: …

FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER

Resumé af forslaget

I forbindelse med revisionen af WEEE-direktivet stilles der forslag om følgende hovedaktiviteter:

WEEE-direktivets anvendelsesområde: Der stilles forslag om at lægge bilag I A og I B til direktiv 2002/96/EF, som beskriver både WEEE-direktivets og RoHS-direktivets anvendelsesområde, under sidstnævnte direktiv, der har EF-traktatens artikel 95 som grundlag. WEEE-direktivet, der har EF-traktatens artikel 175 som grundlag, vil henvise til dette anvendelsesområde.

Tydeliggørelse af definitioner: Der stilles forslag om at tydeliggøre opdelingen mellem WEEE fra private husholdninger og WEEE fra andre end husholdninger ved at udstyr klassificeres som enten B2C- eller B2B-udstyr inden for rammerne af en udvalgsprocedure. Disse tiltag vil bidrage til en yderligere afklaring af, hvilke produkter der hører under WEEE-direktivet, og de vil yderligere afklare, hvilke forpligtelser der gælder for forskellige udstyrsproducenter og derved bidrage til at skabe lige konkurrencevilkår.

Indsamlingsmål: Der stilles forslag om en WEEE-indsamlingsprocent på 65 % (inklusive B2B-udstyr), som fastsættes som funktion af gennemsnitsmængden af EEE, der er bragt i omsætning på markedet de to foregående år. Dette mål afspejler de WEEE-mængder, som allerede indsamles særskilt i medlemsstaterne, og tager hensyn til variationerne i EEE-forbruget i de individuelle medlemsstater. Det vil derfor tilskynde medlemsstaterne til at nå frem til den optimale særskilte indsamling af WEEE. Den foreslåede indsamlingsprocent bør opnås hvert år – første gang i 2016. Der stilles forslag om adskillige fleksibilitetsmuligheder: der åbnes mulighed for overgangsforanstaltninger for medlemsstater og en fornyet granskning af procentsatsen af Europa-Parlamentet og Rådet i 2012 på forslag af Kommissionen.

Genanvendelsesmål: Med henblik på at tilskynde til at genbruge komplette WEEE stilles der forslag om at inddrage genbrug af komplette apparater i det (med 5 %) øgede mål for genanvendelse, der kombineres med genbrug. Genanvendelsesmålet for medicinsk udstyr (kategori 8-udstyr) foreslås fastsat til samme niveau, som gælder for overvågnings- og kontroludstyr (kategori 9-udstyr).

Registrering af producenter: Med henblik på at mindske den administrative byrde ved anvendelsen af WEEE-direktivet stilles der forslag om at harmonisere producenternes forpligtelser angående registrering og rapportering, herunder at gøre registrene indbyrdes kompatible,

Håndhævelse: Der stilles forslag om at fastsætte mindstekrav for medlemsstaternes inspektion for at styrke håndhævelsen af WEEE-direktivet og afhjælpe manglerne i gennemførelsen. Der stilles forslag om mindstekrav til overvågning af overførsler af WEEE.

Retsgrundlag

EF-traktatens artikel 175.

Subsidiaritetsprincippet

Subsidiaritetsprincippet finder anvendelse, for så vidt som forslaget ikke hører ind under Fællesskabets enekompetence.

Målene med forslaget kan af nedenstående grunde ikke opfyldes på tilfredsstillende vis af medlemsstaterne.

Fællesskabet og medlemsstaterne deler kompetencen i henseende til miljøbeskyttelsesforanstaltninger. Den forurening, som opstår ved håndteringen af WEEE, har grænseoverskridende karakter. Dette gælder navnlig for luft- eller vandforurening og jordforurening fra forbrænding, deponering og ukorrekt genanvendelse af WEEE. Målet om at forbedre håndteringen af WEEE kan derfor ikke opfyldes effektivt, hvis medlemsstaterne handler hver for sig; dertil er der behov for handling fra Fællesskabets side. Desuden er uensartede nationale politikker til håndtering af WEEE en hæmsko for genanvendelsespolitikkens effektivitet. Forskelle i nationale krav til registrering af og rapportering for producenter skaber derudover en unødvendig administrativ byrde. Af den grund bør der træffes foranstaltninger på fællesskabsniveau.

Handler medlemsstaterne hver for sig, resulterer dette i et lavere miljøbeskyttelsesniveau og større finansielle og administrative byrder for de økonomiske operatører.

En indsats på EU-plan vil af nedenstående grunde være et mere effektivt redskab til at nå målene med forslaget.

Det, at problemerne i tilknytning til revisionen af WEEE-direktivet har tværnational karakter, gør det hensigtsmæssigt at regulere dem på EU-niveau; en harmonisering i hele EU af kravene til producenter og myndigheder vil forbedre omkostningseffektiviteten, skabe grobund for forenkling og øge miljøbeskyttelsesniveauet i hele EU.

Resultatindikatorer:

4. problemer for det indre marked forhindres ved, at der skabes sikkerhed for de erhvervsdrivende, der berøres af direktivets bestemmelser vedrørende betydningen af definitionerne i WEEE-direktivet og dettes anvendelsesområde

5. optimale miljøresultater opnås ved, at der fastsættes minimumsmål for indsamling og genanvendelse i hele EU på et passende niveau

6. den administrative byrde mindskes, ved at registrerings- og rapporteringsprocedurer forenkles for virksomheder, der er aktive i mere end en medlemsstat

7. WEEE-direktivet anvendes mere effektivt, ved at håndhævelsen og kontrolovervågningen af overensstemmelse hos producenter og håndteringsvirksomheder styrkes på EU-niveau.

Rådet og Europa-Parlamentet opfordrede i direktiv 2002/96/EF til at revidere WEEE-indsamlingsmålet og målet for genanvendelse og nyttiggørelse af WEEE, herunder for genbrug af komplette apparater, når dette er nødvendigt, samt for produkter henhørende under kategori 8 (medicinsk udstyr). Revisionen er en uadskillelig del af bestræbelserne på at udvikle bedre miljølovgivning i EU. Målet om at tydeliggøre anvendelsesområdet og visse af definitionerne i direktivet, målfastsættelsen og arbejdet med at etablere indbyrdes kompatible systemer til at registrere producenter forventes ikke at kunne opfyldes effektivt, hvis medlemsstaterne handler hver for sig.

Forslaget er derfor i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet.

Proportionalitetsprincippet

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af nedenstående grunde.

Forslaget indeholder lovkrav om en harmoniseret EU-strategi for indsamling og genanvendelse af WEEE, men overlader det samtidig til medlemsstaterne at vælge de nationale foranstaltninger, de finder bedst egnede til at opfylde forslagets mål. Da direktivet har EF-traktatens artikel 175 som grundlag, giver dette spillerum til yderligere nationale foranstaltninger. Foranstaltningerne i den foreslåede revision af WEEE-direktivet tager fat på de problemer, som er afdækket i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 2002/96/EF, og de punkter, som Rådet og Europa-Parlamentet udtrykkeligt har peget på i relation til revisionen.

Nedskæring af den administrative byrde:

- den administrative byrde vedrørende registrering og rapportering mindskes for producenter, der bringer produkter i omsætning i mere end en medlemsstat

- de samlede besparelser som følge af en harmoniseret registrering og rapportering er 66,3 mio. EUR.

Reguleringsmiddel/reguleringsform

Foreslåede instrumenter: direktiv.

Andre reguleringsmidler vil ikke være hensigtsmæssige af følgende årsager:

Da nyere videnskabelige undersøgelser har bekræftet, at hverken årsagerne til problemerne eller bevæggrundene til at indsamle og genanvende WEEE har ændret sig, går den foreslåede foranstaltning ud på at revidere et eksisterende direktiv.

BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER

Forslaget har ingen konsekvenser for Fællesskabets budget.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Forenkling

Forslaget skal forenkle lovgivningen og de administrative procedurer for privatpersoner ved at:

- tydeliggøre anvendelsesområdet for både WEEE- og RoHS-direktivet, der omhandler samme type af udstyr

- harmonisere formater og frekvens vedrørende registrering af producenter og deres rapportering.

Forslaget indgår i Kommissionens rullende program for ajourføring og forenkling af EU-retten og i dens arbejds- og lovgivningsprogram under referencen 2008/ENV/002.

Fornyet gennemgang/revision/udløbsklausul

Forslaget indeholder en revisionsklausul.

Omarbejdning

Forslaget indebærer omarbejdning.

Sammenligningstabel

Medlemsstaterne skal tilsende Kommissionen de nationale bestemmelser, der sættes i kraft for at gennemføre direktivet, sammen med en sammenligningstabel, der viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Detaljeret gennemgang af forslaget

De væsentligste forslag i forbindelse med omarbejdningen af direktiv 2002/96/EF vedrører:

Artikel 2: I direktivets anvendelsesområde henvises til RoHS-direktivets anvendelsesområde. Det tydeliggøres, hvilke former for udstyr der er undtaget fra direktivet.

Artikel 3: Definitionerne tilpasses, og nye definitioner tilføjes for at øge retssikkerheden og sammenhængen med den øvrige fællesskabslovgivning.

Artikel 7: WEEE-indsamlingsprocenten fastsættes til 65 % som funktion af den mængde EEE, der er bragt i omsætning på markedet i de to foregående år. Producenterne skal opnå denne indsamlingsprocent hvert år - første gang i 2016. Medlemsstater kan indrømmes overgangsforanstaltninger via udvalgsproceduren i tilfælde af, at de har vanskeligheder med at opfylde procentsatsen på grund af særlige nationale omstændigheder. Det foreslås, at Europa-Parlamentet og Rådet foretager en fornyet granskning af indsamlingsprocenten i 2012 bl.a. med henblik på eventuelt at fastsætte en særskilt indsamlingsprocent for udstyr til køling og frysning på grundlag af en rapport fra Kommissionen.

Artikel 11: Mål for nyttiggørelse og genanvendelse ændres for at inddrage genbrug af komplette apparater og medicinsk udstyr.

Artikel 12: Medlemsstaterne bør i de relevante tilfælde tilskynde producenterne til at finansiere alle omkostninger i relation til indsamlingssteder til WEEE fra private husholdninger.

Artikel 14: Der kan opkræves et synligt gebyr for alle produkter uden tidsmæssig begrænsning i overensstemmelse med principperne om bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion.

Artikel 16: For at mindske den administrative byrde indføres der en ny bestemmelse om, at registreringen af producenter og producenternes rapportering harmoniseres i EU, og herunder gøres de nationale registre indbyrdes kompatible.

Artikel 20: Der tilføjes minimumsinspektionskrav for at forbedre anvendelsen af WEEE-direktivet på EU-niveau.

Bilag I til direktiv 2002/96/EF udgår, og der tilføjes et nyt bilag, hvori der fastsættes mindstekrav til overvågning af overførsler af WEEE.

Bilag II, III og IV til direktiv 2002/96/EF ændres ikke, idet de jævnligt vil blive ajourført i overensstemmelse med de tekniske og videnskabelige fremskridt med udvalgsproceduren.

2008/0241 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

(omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)

⎢ 2002/96/EF (tilpasset)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen[2],

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[3],

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget[4],

efter proceduren i traktatens artikel 251, på grundlag af Forligsudvalgets fælles udkast af 8. november 2002, og

ud fra følgende betragtninger:

∫ ny

(1) Der skal foretages en række væsentlige ændringer af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27 januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)[5]. Direktivet bør af klarhedshensyn omarbejdes.

⎢ 2002/96/EF

(2)(1) Formålene med Fællesskabets miljøpolitik er navnlig bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten, beskyttelse af menneskers sundhed og en forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne. Denne politik bygger på forsigtighedsprincippet, princippet om forebyggende indsats, princippet om indgreb over for miljøskader fortrinsvis ved kilden og princippet om, at forureneren betaler.

(3)(2) I Fællesskabets program for politik og handling i forbindelse med miljøet og bæredygtig udvikling (femte miljøhandlingsprogram)[6] hedder det, at opnåelse af en bæredygtig udvikling kræver gennemgribende ændringer i de nuværende udviklings-, produktions-, forbrugs- og adfærdsmønstre, og der slås bl.a. til lyd for mindskelse af unødvendigt forbrug af naturressourcer og forebyggelse af forurening. Det anfører affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) som et af målområderne for anvendelse af principperne om forebyggelse, nyttiggørelse og sikker bortskaffelse af affald.

⎢ 2002/96/EF (tilpasset)

? ny

(3) I Kommissionens meddelelse af 30. juli 1996 om revision af Fællesskabets affaldsstrategi hedder det, at hvis det ikke kan undgås, at der opstår affald, skal dette genbruges eller nyttiggøres i form af materialegenvinding eller energiudnyttelse.

(4) I sin resolution af 24. februar 1997 om en EF-strategi for affaldshåndtering[7] understregede Rådet behovet for at fremme nyttiggørelse af affald med henblik på at mindske mængderne af affald til bortskaffelse og spare på naturressourcerne, navnlig gennem genbrug, genanvendelse, kompostering og udnyttelse af energi fra affald, og det erkendte, at der ved valg af løsningsmuligheder i hvert enkelt tilfælde skal tages hensyn til de miljømæssige og økonomiske virkninger, men at genbrug og nyttiggørelse generelt bør foretrækkes, når dette er bedst for miljøet, indtil der er sket videnskabelige og tekniske fremskridt på området, og indtil livscyklusanalyser er blevet videreudviklet. Rådet opfordrede ligeledes Kommissionen til snarest muligt at sørge for passende opfølgning af projekterne under programmet for prioriterede affaldsstrømme, herunder WEEE.

(5) Europa-Parlamentet anmodede i sin beslutning af 14. november 1996[8] Kommissionen om at fremsætte forslag til direktiver om en række prioriterede affaldsstrømme, herunder affald af elektriske og elektroniske produkter, og at basere disse forslag på princippet om producentansvar. Europa-Parlamentet anmoder i samme beslutning Rådet og Kommissionen om at fremsætte forslag om nedbringelse af mængden af affald.

∫ ny

(4) Dette direktiv supplerer den overordnede EU-lovgivning om affaldshåndtering, f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/xx/EF om affald[9]. Der henvises til dette direktivs definitioner i nærværende direktiv, herunder definitioner af affald og de generelle affaldshåndteringsoperationer. Definitionen af indsamling i direktiv 2008/xx/EF om affald omfatter indledende sortering og indledende oplagring af affald med henblik på transport til et affaldsbehandlingsanlæg. I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF af 6. juli 2005[10] fastsættes en ramme for fastlæggelsen af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter, og der åbnes mulighed for at vedtage en række specifikke krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter, der også kunne være omfattet af nærværende direktiv. Direktiv 2005/32/EF og dettes gennemførelsesbestemmelser finder anvendelse med forbehold af Fællesskabets øvrige lovgivning om affaldshåndtering. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr[11] indeholder krav om, at forbudte stoffer skal substitueres i elektrisk og elektronisk udstyr inden for direktivets anvendelsesområde.

⎢ 2002/96/EF (tilpasset)

? ny

(56) I Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald[12] √ I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om affald[13] ∏ hedder det, at der med henblik på regulering af håndteringen af visse kategorier af affald i særdirektiver kan fastsættes særbestemmelser eller bestemmelser til supplering af bestemmelserne i direktiv √ 2006/12/EF ∏ 75/442/EØF.

(67) Mængden af WEEE, der dannes i Fællesskabet, vokser hurtigt. ?Da markedet fortsat vokser, og innovationscyklusser bliver stadig kortere, øges tempoet i udskiftningen af udstyr, og dette gør, at affaldsstrømmen af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) vokser hastigt. Selv om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS-direktivet) bidrager effektivt til at mindske indholdet af farlige stoffer i nyt EEE, vil farlige stoffer såsom kviksølv, cadmium, bly, hexavalent chrom, polychlorerede biphenyler (PCB) og ozonlagsnedbrydende stoffer[14] stadig kunne findes i WEEE i mange år fremover. ⎪ Indholdet af farlige komponenter i elektrisk og elektronisk udstyr skaber problemer i forbindelse med affaldshåndtering, og WEEE genvindes genanvendes ikke i tilstrækkeligt omfang. ? En utilstrækkelig genanvendelse medfører, at værdifulde ressourcer går til spilde ⎪ .

(8) Målet om at forbedre håndteringen af WEEE kan ikke opfyldes effektivt, hvis medlemsstaterne handler hver for sig. Navnlig kan forskellige holdninger i medlemsstaterne til princippet om producentansvar medføre betydelige skævheder i den økonomiske byrde for erhvervslivets aktører. Forskellige foranstaltninger til håndtering af WEEE i de forskellige medlemsstater er en hæmsko for en effektiv genvindingspolitik. På den baggrund bør der fastlægges væsentlige kriterier på fællesskabsplan.

∫ ny

(7) Formålet med dette direktiv er at bidrage til en bæredygtig produktion og et bæredygtigt forbrug ved i første række at forebygge frembringelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og desuden genbruge, genanvende og på anden måde nyttiggøre dette affald for at nedbringe den affaldsmængde, der skal bortskaffes, og bidrage til en effektiv ressourceudnyttelse. Det sigter også mod bedre miljøpræstationer hos alle aktører, der er involveret i elektrisk og elektronisk udstyrs livscyklus, f.eks. producenter, distributører og forbrugere, og især de aktører, som er direkte involveret i indsamlingen og behandlingen af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Navnlig kan forskellige holdninger i medlemsstaterne til princippet om producentansvar medføre betydelige skævheder i den økonomiske byrde for erhvervslivets aktører. Forskellige foranstaltninger til håndtering af WEEE i de forskellige medlemsstater er en hæmsko for en effektiv genanvendelsespolitik. Væsentlige kriterier bør derfor fastlægges på fællesskabsplan.

(8) Eftersom målet for foranstaltningen ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af den eller de pågældende medlemsstater og derfor på grund af problemets omfang bedre kan gennemføres på fællesskabsplan, kan Fællesskabet træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at opfylde dette mål.

⎢ 2002/96/EF (tilpasset)

? ny

(9) Bestemmelserne i dette direktiv bør gælde for produkter og producenter, uanset hvilken salgsmetode der anvendes, også når der er tale om fjernsalg og e-handel. I den forbindelse bør producenternes og distributørernes forpligtelser ved fjernsalg og e-handel så vidt muligt udformes og håndhæves på samme måde for at undgå, at andre distributionskanaler skal dække omkostningerne ved dette direktivs bestemmelser, når det drejer sig om WEEE, hvor udstyret blev solgt via fjernsalg eller e-handel.

(10) Dette direktiv bør omfatte alt elektrisk og elektronisk udstyr, der anvendes af forbrugerne, og elektrisk og elektronisk udstyr til erhvervsmæssig brug. Dette direktiv bør ikke berøre sikkerheds- og sundhedskrav i fællesskabslovgivningen til beskyttelse af aktører, der kommer i kontakt med WEEE, eller Fællesskabets særlovgivning om affaldshåndtering, navnlig √ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer[15] ∏ Rådets direktiv 91/157/EØF af 18. marts 1991 om batterier og akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer[16] ? , og fællesskabslovgivningen om produktdesign, bl.a. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/57/EF og 2000/55/EF. ⎪

(11) Direktiv 91/157/EØF bør revideres hurtigst muligt, navnlig på grundlag af nærværende direktiv.

(11)(12) Indførelsen af producentansvar i dette direktiv er et af midlerne til at tilskynde til konstruktion og produktion af elektrisk og elektronisk udstyr, som tager fuldstændig hensyn til og letter reparation, mulig opgradering, genbrug, adskillelse og genvinding genanvendelse.

(12)(13) Med henblik på at garantere distributørpersonalets sikkerhed og sundhed i forbindelse med tilbagetagning og håndtering af WEEE bør medlemsstaterne på grundlag af deres egne og Fællesskabets sundheds- og sikkerhedsbestemmelser fastlægge de omstændigheder, hvorunder en distributør kan nægte tilbagetagning.

( 14 ) Medlemsstaterne bør fremme udformning og produktion af elektrisk og elektronisk udstyr, som tager hensyn til og letter bortskaffelse og nyttiggørelse, særlig genbrug og genvinding af WEEE, samt dele og materialer af produkterne. Producenterne bør ikke ved hjælp af specifikke konstruktioner eller fremstillingsprocesser hindre genbrug af WEEE, medmindre sådanne specifikke konstruktioner eller fremstillingsprocesser frembyder altovervejende fordele f.eks. med hensyn til miljøbeskyttelse og/eller sikkerhedskrav.

(1315) Særskilt indsamling af WEEE er en forudsætning for at sikre, at sådant affald underkastes særlig behandling og genvindes genanvendes, og at det fastsatte beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og for miljøet i Fællesskabet kan nås. Forbrugerne må bidrage aktivt til denne indsamling og bør tilskyndes til at returnere WEEE. I dette øjemed bør der oprettes hensigtsmæssige anlæg til returnering af WEEE, herunder offentlige indsamlingssteder, hvor private husholdninger i det mindste kan returnere deres affald gratis. ? Distributørerne spiller en vigtig rolle i bestræbelserne på at gøre WEEE-indsamlingen til en succes. ⎪

(1416) Med henblik på at nå det fastsatte beskyttelsesniveau og de harmoniserede miljømålsætninger i EF bør medlemsstaterne træffe passende foranstaltninger til at minimere bortskaffelse af WEEE sammen med usorteret husholdningsaffald og nå et højt niveau for særskilt indsamling af WEEE. For at sikre, at medlemsstaterne bestræber sig på at indføre effektive indsamlingsordninger, bør de pålægges at nå et højt niveau for indsamling af WEEE ? , dette gælder navnlig udstyr til køling og frysning indeholdende ozonlagsnedbrydende stoffer og fluorholdige drivhusgasser som følge af dettes betydelige miljøpåvirkning og i lyset af de forpligtelser, som er indeholdt i forordning (EF) nr. 2037/2000 og forordning (EF) nr. 842/2006[17] ⎪ fra private husholdninger. ? Data fra konsekvensanalysen viser, at 65 % af det elektriske og elektroniske udstyr, der bringes i omsætning, allerede nu indsamles særskilt, men mere end halvdelen af dette vil kunne gå tabt som følge af en ukorrekt behandling og illegal eksport. Dette medfører et tab af værdifulde sekundære råmaterialer og miljøforringelser. For at undgå dette, er der behov for at fastsætte et ambitiøst indsamlingsmål. ⎪

(1517) WEEE skal underkastes særlig behandling, så det undgås, at forurenende stoffer spredes til det genvundne materiale eller til affaldsstrømmen. Det er det mest effektive middel til at sikre, at det fastsatte beskyttelsesniveau for Fællesskabets miljø kan nås. Enhver virksomhed eller ethvert foretagende, der foretager ? indsamling og ⎪ genvinding genanvendelse og udfører behandlingsprocesser, bør opfylde minimumsstandarder, så behandlingen af WEEE ikke belaster miljøet. De bedste til rådighed stående behandlings-, nyttiggørelses- og genvindingsteknikker genanvendelsesteknikker bør udnyttes under forudsætning af, at de sikrer menneskers sundhed og et højt miljøbeskyttelsesniveau. De bedste til rådighed stående behandlings-, nyttiggørelses- og genvindingsteknikker genanvendelsesteknikker kan defineres nærmere i overensstemmelse med procedurerne i direktiv √ 2008/1/EF ∏ 96/61/EF[18].

(1618) Genbrug af WEEE og dets komponenter, delkomponenter og hjælpematerialer bør i givet fald prioriteres. Hvor genbrug ikke er at foretrække, bør alt WEEE, der er indsamlet særskilt, sendes til nyttiggørelse med det formål at nå et højt niveau for genvinding genanvendelse og nyttiggørelse. Producenterne bør desuden tilskyndes til at integrere genvundne materialer i nyt udstyr.

∫ ny

(17) Nyttiggørelse, forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af udstyr kan alene regnes med i målene i dette direktivs artikel 7, hvis denne nyttiggørelse, forberedelse med henblik på genbrug eller genanvendelse ikke er i modstrid med anden europæisk og national lovgivning, der gælder for udstyret.

⎢ 2002/96/EF

? ny

(1819) Der skal opstilles grundlæggende principper for finansiering af håndteringen af WEEE på fællesskabsplan, og finansieringsordninger skal bidrage til, at der opnås høje indsamlingsprocenter, og til, at princippet om producentansvar efterleves.

(1920) Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger bør have mulighed for i det mindste at returnere WEEE gratis. Det er derfor producenterne, der bør ? som minimum ⎪ finansiere indsamlingen fra indsamlingsstederne samt behandlingen, nyttiggørelsen og bortskaffelsen af WEEE. ? Medlemsstaterne bør tilskynde producenterne til at overtage ejerskabet af indsamlingen af WEEE bl.a. ved at finansiere indsamlingen af WEEE i den samlede affaldskæde, herunder fra private husholdninger, så det undgås, at særskilt indsamlet WEEE vil kunne gå tabt som følge af en ukorrekt behandling og illegal eksport, og for at skabe lige konkurrencevilkår ved at harmonisere producentfinansieringen i hele EU, omlægge betalingen for indsamlingen af dette affald fra skatteyderne til forbrugerne af EEE i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler. ⎪ For at fordelene ved producentansvarskonceptet kan udnyttes bedst muligt, bør hver enkelt producent være ansvarlig for at finansiere behandlingen af affald fra producentens egne produkter. Den enkelte producent bør kunne vælge at opfylde denne forpligtelse enten individuelt eller ved at deltage i en kollektiv ordning. Hver enkelt producent bør i forbindelse med markedsføring af et produkt stille en finansiel garanti for at forhindre, at omkostningerne ved håndtering af WEEE fra »forældreløse« produkter påhviler samfundet eller de øvrige producenter. Ansvaret for at finansiere håndteringen af historisk affald bør deles af alle producenter i form af kollektive finansieringsordninger, hvortil alle producenter, der findes på markedet på det tidspunkt, omkostningerne opstår, bidrager forholdsmæssigt. Kollektive finansieringsordninger bør ikke medføre, at niche- og småproducenter og -importører og nytilkomne på markedet udelukkes.I en overgangsperiode bør der gives producenterne mulighed for på frivillig basis ved salg af nye produkter at gøre køberne opmærksomme på omkostningerne ved indsamling, behandling og miljørigtig bortskaffelse af historisk affald. Producenter, der gør brug af denne ordning, bør sikre, at de angivne omkostninger ikke overstiger de faktiske omkostninger.

(20) ?Producenterne bør gives mulighed for på frivillig basis ved salg af nye produkter at gøre køberne opmærksomme på omkostningerne ved indsamling, behandling og miljørigtig bortskaffelse af WEEE. Dette er i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om handlingsplanen for bæredygtigt forbrug, bæredygtig produktion og en bæredygtig industripolitik, især med hensyn til et mere intelligent forbrug og grønne offentlige indkøb. ⎪

(21) For at sikre en effektiv indsamling af WEEE skal brugerne oplyses om kravet om, at WEEE ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, og at alt WEEE skal indsamles særskilt, samt om indsamlingsordningerne og om den rolle, de selv spiller for håndteringen af WEEE. Dette indebærer hensigtsmæssig mærkning af elektrisk og elektronisk udstyr, som vil kunne ende i skraldeposer eller tilsvarende midler til kommunal affaldsindsamling.

(22) For at lette håndteringen og især behandlingen samt nyttiggørelsen/genvindingen eller genanvendelsen af WEEE er det vigtigt, at producenterne giver oplysninger om identifikation af komponenter og materialer.

(23) Medlemsstaterne bør sikre, at infrastruktur til inspektioner og overvågning gør det muligt at kontrollere, at dette direktiv gennemføres korrekt, under hensyntagen bl.a. til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2001/331/EF af 4. april 2001 om mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne[19].

(24) For at kunne overvåge virkeliggørelsen af dette direktivs målsætninger er det nødvendigt med oplysninger om vægten eller, hvis dette ikke er muligt, antallet af elektriske og elektroniske produkter, der markedsføres bringes i omsætning i EF, og om opnåede resultater af indsamling, genbrug (herunder så vidt muligt genbrug af komplette apparater), nyttiggørelse/genvinding eller genanvendelse og eksport af WEEE indsamlet i overensstemmelse med dette direktiv.

(25) Medlemsstaterne kan vælge at gennemføre visse af dette direktivs bestemmelser ved aftaler mellem de kompetente myndigheder og de berørte økonomiske sektorer forudsat at særlige krav opfyldes.

(26) Kommissionen bør ved en udvalgsprocedure sørge for tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af visse af direktivets bestemmelser, listen over produkter som henhører under kategorierne i bilag I A, den selektive behandling af WEEE-materialer og -komponenter, de tekniske krav til ? indsamling, ⎪ oplagring og behandling af WEEE og piktogrammet til mærkning af elektrisk og elektronisk udstyr.

(27) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen[20]. ?Kommissionen bør tillægges beføjelse til at tilpasse bilagene og vedtage regler for kontrolovervågning af overensstemmelsen. Da disse foranstaltninger er af generel art og har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2001/95/EF ved bl.a. at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, bør de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF. ⎪

∫ ny

(28) Forpligtelsen til at gennemføre nærværende direktiv i national ret bør kun omfatte de bestemmelser, hvori der er foretaget indholdsmæssige ændringer i forhold til de tidligere direktiver. Forpligtelsen til at gennemføre de bestemmelser, hvori der ikke er foretaget ændringer, følger af de tidligere direktiver.

(29) Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag V, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne -

⎢ 2002/96/EF

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

⎢ 2002/96/EF

Artikel 1

∫ ny

Genstand

I dette direktiv fastsættes foranstaltninger for at beskytte miljøet og menneskers sundhed ved at forebygge eller mindske de negative følgevirkninger af at frembringe og håndtere affald fra elektrisk og elektronisk udstyr og ved at mindske de samlede følgevirkninger fra ressourceudnyttelse og forbedre effektiviteten af denne udnyttelse.

⎢ 2002/96/EF

? ny

Formål

Dette direktiv fastsætter foranstaltninger, der i første række tager sigte på at forebygge frembringelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og desuden tilsigter genbrug, genvinding og andre former for nyttiggørelse af dette affald, så der skal bortskaffes mindre affald. Det sigter også mod bedre miljøpræstationer hos alle aktører, der er involveret i elektrisk og elektronisk udstyrs livscyklus, f.eks. producenter, distributører og forbrugere, og især de aktører, som er direkte involveret i behandlingen af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1. Dette direktiv finder anvendelse på elektrisk og elektronisk udstyr, der henhører under kategorierne i ? bilag I ⎪ Bilag I A ? til direktiv 20xx/xx/EF (RoHS).⎪ , medmindre det pågældende udstyr indgår i en anden type udstyr, som ikke er omfattet af dette direktiv. Bilag I B indeholder en liste over produkter, som henhører under kategorierne i bilag I A.

2. Dette direktiv berører ikke sikkerheds- og sundhedskrav i fællesskabslovgivningen ? i relation til kemikalier, navnlig forordning (EF) nr. 1907/2006, samt ⎪ eller kravene i Fællesskabets særlovgivning om affaldshåndtering ? eller produktdesign ⎪.

⎢ 2002/96/EF (tilpasset)

? ny

3. √Dette direktiv finder ikke anvendelse på følgende udstyr: ∏

a) Udstyr, som ? er nødvendigt for at ⎪ har tilknytning til beskyttelse af medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser, herunder våben, ammunition og krigsmateriel, er ikke omfattet af dette direktiv. Dette gælder dog ikke produkter, som ikke er fremstillet til specifikt militære formål.

√ b) Udstyr, som er specifikt udformet med henblik på at indgå i en anden type udstyr, der ikke er omfattet af dette direktiv, ∏ ? og som kun kan fungere korrekt, hvis det indgår i dette udstyr. ⎪

∫ ny

? c) Udstyr, der ikke er beregnet til at blive bragt i omsætning som en enkeltstående funktionel eller kommerciel enhed. ⎪

⎢ 2002/96/EF (tilpasset)

√ d) Glødelamper. ∏

√ e) Implanteret og inficeret medicinsk udstyr. ∏

∫ ny

4. WEEE klassificeres som affald fra private husholdninger eller fra andre brugere end private husholdninger. Der foretages en opdeling af typer af WEEE i disse kategorier. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 3. Denne opdeling vil bl.a. bygge på en vurdering af, hvor stor en andel af udstyret, der sælges til henholdsvis private husholdninger og virksomheder.

⎢ 2002/96/EF (tilpasset)

? ny

Artikel 3

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a)»elektrisk og elektronisk udstyr eller EEE«: udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere, og udstyr til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter, som henhører under kategorierne i ? bilag I ⎪ Bilag I A ? til direktiv 20xx/xx/EF (RoHS) ⎪, og som er bestemt til brug ved en spænding på højst 1000 volt for vekselstrøms vedkommende og 1500 volt for jævnstrøms vedkommende

b)»affald af elektrisk og elektronisk udstyr« eller »WEEE«: elektrisk eller elektronisk udstyr, der i henhold til artikel √ 3, stk. 1, i direktiv 2008/xx/EF om affald ∏ 1, litra a), i direktiv 75/442/EØF er affald, herunder alle komponenter, delkomponenter og hjælpematerialer, som indgår i produktet på bortskaffelsestidspunktet

c)»forebyggelse«: ? forebyggelse som defineret i artikel 3, nummer 12), i direktiv 2008/xx/EF om affald ⎪ foranstaltninger, der sigter på at mindske mængden og den miljøskadelige virkning af WEEE samt materialer og stoffer heri

d)»genbrug«: ? genbrug som defineret i artikel 3, nummer 13), i direktiv 2008/xx/EF om affald ⎪ enhver proces, hvorved WEEE eller komponenter herfra fortsat anvendes til samme formål, som de blev fremstillet til, og som returneres til indsamlingssteder, distributører, genvindingsvirksomheder eller fabrikanter

∫ ny

e)»forberedelse med henblik på genbrug«: forberedelse med henblik på genbrug som defineret i artikel 3, nummer 16), i direktiv 2008/xx/EF om affald

⎢ 2002/96/EF (tilpasset)

? ny

fe)»genvindinggenanvendelse«: ? genanvendelse som defineret i artikel 3, nummer 17), i direktiv 2008/xx/EF om affald ⎪ oparbejdning i en produktionsproces af affaldsmaterialer til deres oprindelige formål eller andre formål bortset fra energiudnyttelse, hvorved menes anvendelse af brændbart affald som et middel til energifremstilling gennem direkte forbrænding med eller uden andet affald, men med udnyttelse af varmen

gf)»nyttiggørelse«: ? nyttiggørelse som defineret i artikel 3, nummer 15), i direktiv 2008/xx/EF om affald ⎪ en af de anvendelige processer, der er omhandlet i bilag II B til direktiv 75/442/EØF

hg)»bortskaffelse«: ? bortskaffelse som defineret i artikel 3, nummer 19), i direktiv 2008/xx/EF om affald ⎪ en af de anvendelige processer, der er omhandlet i bilag II A til direktiv 75/442/EØF

ih)»behandling«: ? behandling som defineret i artikel 3, nummer 14), i direktiv 2008/xx/EF om affald ⎪ enhver aktivitet, der finder sted, efter at WEEE er afleveret til et anlæg med henblik på rensning, adskillelse, neddeling, nyttiggørelse eller forberedelse til bortskaffelse, samt enhver anden proces til nyttiggørelse og/eller bortskaffelse af WEEE

ji)»producent«: enhver fysisk eller juridisk person, som uanset hvilken salgsmetode der anvendes, herunder fjernkommunikation i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg[21]:

i) fremstiller og forhandler elektrisk og elektronisk udstyr under eget ? navn eller varemærke, eller får elektrisk og elektronisk udstyr konstrueret eller fremstillet og bringer dette elektroniske udstyr i omsætning under eget navn eller varemærke ⎪ varemærke

ii) under eget varemærke √ navn eller varemærke ∏ videreforhandler udstyr fremstillet af andre leverandører, idet en videreforhandler dog ikke betragtes som producent, hvis producentens varemærke er angivet på udstyret, jf. nr. i), eller

(iii) ? er etableret i Fællesskabet og bringer ⎪ erhvervsmæssigt importerer eller eksporterer elektrisk og elektronisk udstyr ? fra et tredjeland i omsætning i Fællesskabet ⎪ til en medlemsstat.

Den, der udelukkende bidrager med finansiering eller handler i henhold til en finansieringsordning, anses ikke for producent, medmindre han optræder som producent i den i underafsnit i)-iii) anførte betydning

kj)»distributør«: enhver ? fysisk eller juridisk person i forsyningskæden, der gør elektrisk og elektronisk udstyr tilgængeligt på markedet ⎪ , som i kommercielt øjemed leverer elektrisk eller elektronisk udstyr til den part, som skal bruge det

lk) »affald af WEEE fra private husholdninger«: affald af WEEE fra private husholdninger og fra handel, industri, institutioner og andre kilder, som på grund af dets art og mængde kan sidestilles med WEEE fra private husholdninger

∫ ny

m) »farligt affald«: farligt affald som defineret i artikel 3, nummer 2), i direktiv 2008/XX/EF om affald

⎢ 2002/96/EF

? ny

l) »farligt stof eller præparat«: ethvert stof eller præparat, som anses for farligt i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF[22] eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF[23]

nm) »finansieringsaftale«: enhver aftale eller ordning om lån, leasing, leje eller salg på afbetaling vedrørende udstyr, uanset om det i den pågældende aftale eller ordning eller enhver tillægsaftale eller tillægsordning hertil bestemmes, at ejendomsretten til det pågældende udstyr vil eller kan blive overdraget

∫ ny

o) »gøre tilgængelig på markedet«: enhver levering af et produkt med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på Fællesskabets marked som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag

p) »bringe i omsætning«: første gang et produkt gøres tilgængeligt på Fællesskabets marked

q) »fjerne«: manuel, mekanisk, kemisk eller metallurgisk håndtering, der munder ud i, at farlige stoffer, blandinger og komponenter isoleres i en identificerbar strøm eller identificerbare dele af en strøm ved behandlingsprocessens afslutning. Et stof, en blanding eller en komponent er identificerbar, hvis det med en kontrolovervågning kan dokumenteres, at behandlingen foregår på en miljømæssigt forsvarlig måde

r) "indsamling": indsamling som defineret i artikel 3, nummer 10), i direktiv 2008/xx/EF om affald.

s) "særskilt indsamling": særskilt indsamling som defineret i artikel 3, nummer 11), i direktiv 2008/xx/EF om affald.

⎢ 2002/96/EF (tilpasset)

? ny

Artikel 4

Produktdesign

Medlemsstaterne fremmer ? i overensstemmelse med Fællesskabets produktlovgivning, herunder direktiv 2005/32/EF vedrørende miljøvenligt design foranstaltninger, der skal promovere ⎪ udformning og produktion af elektrisk og elektronisk udstyr, ? navnlig med henblik på at lette ⎪ hvor der tages hensyn til og som letter √ genbrug, ∏ bortskaffelse og nyttiggørelse, særlig genbrug og genvinding af WEEE, samt dele og materialer herfra. ? Disse foranstaltninger må ikke hindre det indre marked i at fungere efter hensigten. ⎪ I denne sammenhæng træffer medlemsstaterne passende foranstaltninger, således at producenterne ikke ved hjælp af specifikke konstruktioner eller fremstillingsprocesser hindrer genbrug af WEEE, medmindre sådanne specifikke konstruktioner eller fremstillingsprocesser frembyder altovervejende fordele f.eks. med hensyn til miljøbeskyttelse og/eller sikkerhedskrav.

Artikel 5

Særskilt indsamling

1. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger til at minimere bortskaffelse af WEEE sammen med ? i form af ⎪ usorteret husholdningsaffald og til at opnå et højt niveau for særskilt indsamling af WEEE ? , dette gælder bl.a. først og fremmest for udstyr til køling og frysning indeholdende ozonlagsnedbrydende stoffer og fluorholdige drivhusgasser. ⎪

2. For så vidt angår WEEE fra private husholdninger sikrer medlemsstaterne senest den 13. august 2005, at

a) der er etableret ordninger, hvorved de sidste indehavere og distributørerne som minimum kan returnere sådant affald gratis. Medlemsstaterne sikrer, at der i nødvendigt omfang findes let tilgængelige indsamlingssteder, navnlig under hensyn til befolkningstætheden

b) distributørerne er pålagt ansvar for ved levering af nyt udstyr at sikre, at sådant affald som minimum gratis kan returneres til distributøren på et et-til-et-grundlag, for så vidt som udstyret er af tilsvarende art og har udfyldt samme funktioner som det leverede udstyr. Medlemsstaterne kan fravige denne bestemmelse, forudsat det sikres, at det ikke derved bliver vanskeligere for den sidste indehaver at returnere WEEE, og at disse ordninger er gratis for den sidste indehaver. Medlemsstater, der gør brug af denne bestemmelse, underretter Kommissionen herom

c) det, uden at det berører litra a) og b), er tilladt producenterne at oprette og administrere individuelle og/eller kollektive tilbagetagelsesordninger for WEEE fra private husholdninger, forudsat at disse ordninger er i tråd med målsætningerne i dette direktiv

d) WEEE, der indebærer en sundheds- eller sikkerhedsrisiko for personalet på grund af kontaminering, på grundlag af nationale og Fællesskabets sundheds- og sikkerhedsbestemmelser, kan afvises på returneringsstederne, jf. litra a) og b). Medlemsstaterne indfører særlige ordninger for sådant WEEE.

Medlemsstaterne kan indføre bestemmelser om særlige ordninger for returnering af WEEE, jf. litra a) og b), hvis udstyret ikke indeholder de væsentlige komponenter, eller hvis udstyret indeholder andet affald end WEEE.

3. For så vidt angår WEEE fra andre indehavere end private husholdninger sikrer medlemsstaterne, uden at det berører artikel 139, at producenterne eller tredjemand, der handler på deres vegne, sørger for indsamling af sådant affald.

4. Medlemsstaterne sikrer, at alt WEEE, der er indsamlet i henhold til stk. 1, 2 og 3 transporteres til behandlingsvirksomheder, der er godkendt i henhold til artikel 6, medmindre udstyret genbruges i komplet stand. Medlemsstaterne sikrer, at den påtænkte genbrug ikke fører til omgåelse af dette direktiv, især artikel 6 og 7. Indsamling og transport af særskilt indsamlet WEEE skal ske på en måde, der optimerer genbrug og genvinding af sådanne komponenter eller komplette udstyr, som kan genbruges eller genvindes.

∫ ny

Artikel 6

Bortskaffelse og transport af indsamlet WEEE

1. Medlemsstaterne forbyder bortskaffelse af ubehandlet, særskilt indsamlet WEEE.

2 Medlemsstaterne sikrer, at indsamling og transport af særskilt indsamlet WEEE udføres på en måde, der optimerer genbrug og genanvendelse og isolering af farlige stoffer.

∫ ny

Artikel 7

Indsamlingsprocent

1. Medmindre andet fremgår af artikel 5, stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at producenter eller tredjemand, der handler på deres vegne, opnår en minimumsindsamlingsprocent på 65 %. Indsamlingsprocenten beregnes på grundlag af den samlede vægt af WEEE, som er indsamlet i henhold til artikel 5 og 6 i et givet år i denne medlemsstat, udtrykt som en procentdel af den gennemsnitlige vægt af elektrisk og elektronisk udstyr, der er bragt i omsætning i de foregående to år i denne medlemsstat. Denne indsamlingsprocent skal opnår hvert år og første gang i 2016.

2. Der kan fastsættes overgangsforanstaltninger i overensstemmelse med proceduren i artikel 18, stk. 2, med henblik på at afhjælpe medlemsstaternes eventuelle vanskeligheder med at opfylde disse krav som følge af specifikke nationale forhold.

3. Der fastsættes en fælles metode til at beregne den samlede vægt af elektrisk og elektronisk udstyr, der bringes i omsætning på det nationale marked.

Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 3.

4. På grundlag af en rapport fra Kommissionen tager Europa-Parlamentets og Rådet senest den 31. december 2012 den i stk. 1 omhandlede indsamlingsprocent og måldato op til fornyet overvejelse med henblik på også at fastsætte et eventuelt mål for særskilt indsamling af udstyr til køling og frysning om nødvendigt med et opfølgende forslag.

⎢ 2002/96/EF (tilpasset)

? ny

5. Uden at det berører stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at der senest den 31. december 2006 nås et niveau for særskilt indsamling af WEEE fra private husholdninger på mindst fire kg pr. indbygger pr. år.

Senest den 31. december 2008 opstiller Europa-Parlamentet og Rådet på forslag af Kommissionen og under hensyn til de tekniske og økonomiske erfaringer i medlemsstaterne et nyt bindende måltal. Dette kan tage form af en procentdel af den mængde elektrisk og elektronisk udstyr, der er solgt til private husholdninger i de foregående år.

⎢ 2002/96/EF (tilpasset)

? ny

Artikel 86

Behandling

1. Medlemsstaterne sikrer, at ? alt særskilt indsamlet WEEE behandles ⎪.

√ 2. Behandling ∏? undtagen forberedelse med henblik på genbrug ⎪√ skal mindst omfatte udtagning af alle væsker og selektiv behandling i overensstemmelse med bilag II til nærværende direktiv.

3. Medlemsstaterne sikrer, at producenterne eller tredjemand, der handler på deres vegne, etablerer ordninger til ∏? nyttiggørelse ⎪ √ af WEEE under anvendelse af de bedste til rådighed værende teknikker. Ordningerne kan af producenterne etableres individuelt eller kollektivt. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder og foretagender, der udfører indsamlings- eller behandlingsprocesser, oplagrer og behandler WEEE i overensstemmelse med de tekniske krav i bilag III. ∏producenterne eller tredjemand, der handler på deres vegne, under iagttagelse af fællesskabslovgivningen og under anvendelse af de bedste til rådighed værende behandlings-, nyttiggørelses- og genvindingsteknikker etablerer ordninger til behandling af WEEE. Ordningerne kan af producenterne etableres individuelt og/eller kollektivt. For at overholde kravene i artikel 4 i direktiv 75/442/EØF skal denne behandling mindst omfatte udtagning af alle væsker og selektiv behandling i overensstemmelse med bilag II til nærværende direktiv.

⎢ 2008/34/EF Art. 1, stk. 1 (tilpasset)

4. Bilag II kan ændres for at indføre andre behandlingsteknologier, der sikrer mindst samme beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 184, stk. 3. √Kommissionen evaluerer som et prioriteret spørgsmål, om henvisningerne til printkort til mobiltelefoner og LCD-skærme skal ændres. ∏

⎢ 2002/96/EF (tilpasset)

5. Med henblik på miljøbeskyttelse kan medlemsstaterne fastsætte minimumskvalitetsstandarder for behandlingen af indsamlet WEEE.

Medlemsstater, der vælger sådanne kvalitetsstandarder, underretter Kommissionen, som offentliggør disse standarder.

√ 6. Medlemsstaterne tilskynder virksomheder og foretagender, der udfører behandlingsprocesser, til at indføre certificerede miljøledelsessystemer i henhold til ∏ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. √ xx/20xx ∏761/2001 af 19. marts 2001 √ om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision. ∏

√ Artikel 9 ∏

√ Tilladelser og inspektioner ∏

⎢ 2002/96/EF, Art. 6 (tilpasset)

21. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder og foretagender, der udfører behandlingsprocesser, indhenter tilladelse fra de kompetente myndigheder i overensstemmelse med √ artikel 23 i direktiv 2008/xx/EF om affald ∏ artikel 9 og 10 i direktiv 75/442/EØF.

2. Fritagelse fra kravet om tilladelse i henhold til artikel √ 24, litra b), i direktiv 2008/xx/EF om affald ∏11, stk. 1, litra b), i direktiv 75/442/EØF, kan gives med hensyn til processer til nyttiggørelse af WEEE, såfremt de kompetente myndigheder foretager en inspektion inden registreringen, for at sikre overholdelse af artikel √ 13 i direktiv 2008/xx/EF om affald ∏ 4 i direktiv 75/442/EØF.

Ved inspektionen kontrolleres følgende:

a) type og mængder af det affald, der skal behandles

b) de generelle tekniske krav, der skal opfyldes

c) de sikkerhedsforholdsregler, der skal træffes.

Inspektion foretages mindst en gang om året, og medlemsstaterne meddeler Kommissionen resultatet.

3. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder og foretagender, der udfører behandlingsprocesser, oplagrer og behandler WEEE i overensstemmelse med de tekniske krav i bilag III.

43. Medlemsstaterne sikrer, at den i stk. √ 1 og ∏2 omhandlede tilladelse eller registrering omfatter alle nødvendige betingelser for at opfylde kravene i stk. 1 og 3 √ artikel 8, stk. 2, stk. 3 og stk. 5, ∏ samt nå de nyttiggørelsesmål, der er fastsat i artikel 117.

√Artikel 10 ∏

√ Overførsler af WEEE ∏

⎢ 2002/96/EF, Art. 6 (tilpasset)

? ny

15. Behandling af WEEE kan også finde sted uden for den pågældende medlemsstat eller EF, forudsat at transporten heraf finder sted i overensstemmelse med √ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald[24] ∏ Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 af 1. februar 1993 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab[25].

2. WEEE, der eksporteres til tredjelande i overensstemmelse med √ forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald ∏Rådets forordning (EØF) nr. 259/93, √ og Kommissionens forordning (EF) nr. 1418/2007 af 29. november 2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald, der er opført i bilag III eller IIIA til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006, til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald[26] ∏ og (EF) nr. 1420/1999[27] af 29. april 1999 om fælles regler og procedurer for forsendelser af visse typer affald til en række lande, der ikke er medlemmer af OECD, og Kommissionens forordning (EF) nr. 1547/1999[28] af 12. juli 1999 om fastlæggelse af de i Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 omhandlede kontrolprocedurer for så vidt angår overførsel af visse typer affald til visse lande, for hvilke OECD-Rådets beslutning K(92) 39 endelig udg. ikke finder anvendelse, regnes kun med ved konstateringen af, at de i dette direktivs artikel 11 fastsatte krav og mål er opfyldt, hvis eksportøren kan forelægge bevis for, at ? behandlingen ⎪nyttiggørelses-, genbrugs- og/eller genvindingsprocessen fandt sted under omstændigheder, der svarer til kravene i dette direktiv.

6. Medlemsstaterne tilskynder virksomheder og foretagender, der udfører behandlingsprocesser, til at indføre certificerede miljøledelsessystemer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 af 19. marts 2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision[29].

∫ ny

3. Der fastsættes udførlige regler for gennemførelsen af stk. 1 og 2, bl.a. kriterier for vurderingen af tilsvarende omstændigheder.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 3.

⎢ 2002/96/EF (tilpasset)

? ny

Artikel 117

Nyttiggørelses √ mål ∏

1. Medlemsstaterne sikrer, at producenterne eller tredjemand, der handler på deres vegne, enten individuelt eller kollektivt under iagttagelse af fællesskabslovgivningen etablerer ordninger til nyttiggørelse af WEEE, der er indsamlet særskilt i henhold til artikel 5. Medlemsstaterne prioriterer genbrug af komplette apparater. Indtil den i stk. 4 omhandlede dato tages sådanne apparater ikke i betragtning ved beregningen af de mål, der er fastsat i stk. 2.

12. Med hensyn til ? alt ⎪ WEEE, der er ? indsamlet særskilt og ⎪ sendt til behandling i henhold til artikel 68, 9 og 10 ? eller til forberedelse med henblik på genbrug ⎪, sørger medlemsstaterne for, at producenterne senest den 31. december ? 2011 ⎪2006 opfylder følgende ? minimums ⎪mål:

a) For WEEE, der henhører under kategori 1 og 10 i bilag I A ? til direktiv 20xx/xx/EF (RoHS) ⎪

8. ? 85 % skal nyttiggøres ⎪,fastsættes nyttiggørelsesniveauet til mindst 80 % af gennemsnitsvægten pr. apparat, og

9. ? 80 % skal forberedes med henblik på genbrug og genanvendes ⎪ genbrugs- og genvindingsniveauet for komponenter, materialer og stoffer fastsættes til mindst 75 % af gennemsnitsvægten pr. apparat

b) for WEEE, der henhører under kategori 3 og 4 i bilag I A ? til direktiv 20xx/xx/EF (RoHS) ⎪

10. ? 80 % skal nyttiggøres ⎪,fastsættes nyttiggørelsesniveauet til mindst 75 % af gennemsnitsvægten pr. apparat, og

11. ? 70 % skal forberedes med henblik på genbrug og genanvendes ⎪ genbrugs- og genvindingsniveauet for komponenter, materialer og stoffer fastsættes til mindst 65 % af gennemsnitsvægten pr. apparat

c) for WEEE, der henhører under kategori 2, 5, 6, 7, ? 8 ⎪ og 9 i bilag I A ? til direktiv 20xx/xx/EF (RoHS) ⎪

12. ? 75 % skal nyttiggøres ⎪,fastsættes nyttiggørelsesniveauet til mindst 70 % af gennemsnitsvægten pr. apparat, og

13. ? 55 % skal forberedes med henblik på genbrug og genanvendes ⎪ genbrugs- og genvindingsniveauet for komponenter, materialer og stoffer fastsættes til mindst 50 % af gennemsnitsvægten pr. apparat

d) for gasudladningslamper skal ? 85 % forberedes med henblik på genbrug og genanvendes. ⎪ niveauet for genbrug og genvinding af komponenter, materialer og stoffer fastsættes til mindst 80 vægtprocent af lamperne.

∫ ny

2. Disse mål beregnes som vægtprocent af særskilt indsamlet WEEE, der sendes til nyttiggørelsesvirksomheder.

⎢ 2002/96/EF

3. Medlemsstaterne sikrer med henblik på beregningen af disse mål, at producenter eller tredjemand, der handler på deres vegne, holder regnskab med WEEE-massen og komponenter, materialer eller stoffer, når de ankommer til (input) og forlader (output) behandlingsvirksomheden, og/eller når de ankommer til (input) nyttiggørelses- eller genvindingsvirksomhedengenanvendelsesvirksomheden.

⎢ 2008/34/EF Art. 1, stk. 2

Der fastsættes nærmere regler for kontrol med, at medlemsstaterne opfylder målene i stk. 2, herunder materialespecifikationer. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 3.

⎢ 2002/96/EF

? ny

4. Senest den 31. december 2008 opstiller Europa-Parlamentet og Rådet på forslag af Kommissionen nye mål for nyttiggørelse og genbrug/genvinding, herunder i givet fald genbrug af komplette apparater, samt mål for de produkter, der henhører under kategori 8 i bilag I A. Der tages i den forbindelse hensyn til miljøfordelene ved elektrisk og elektronisk udstyr, der anvendes, såsom forbedret ressourceudnyttelse som følge af den materialemæssige og teknologiske udvikling. Der tages endvidere hensyn til den tekniske udvikling inden for genbrug, nyttiggørelse og genvinding samt på produkt- og materialeområdet og til de erfaringer, medlemsstaterne og industrien har gjort.

45. Medlemsstaterne fremmer udviklingen af nye nyttiggørelses-, genvindings-genanvendelses- og behandlingsteknologier.

Artikel 128

Finansiering af WEEE fra private husholdninger

1. Medlemsstaterne sikrer, at producenterne senest den 13. august 2005 mindst sørger for finansiering af indsamling, behandling, nyttiggørelse og miljørigtig bortskaffelse af WEEE fra private husholdninger, afleveret til indsamlingssteder, jf. artikel 5, stk. 2. Medlemsstaterne tilskynder i de relevante tilfælde producenterne til at finansiere alle omkostninger i relation til indsamlingssteder til WEEE fra private husholdninger.

2. For så vidt angår produkter, der markedsføres bringes i omsætning efter den 13. august 2005, er hver enkelt producent ansvarlig for at finansiere de processer, der er anført i stk. 1 vedrørende affald fra producentens egne produkter. Producenten kan vælge at opfylde denne forpligtelse enten individuelt eller ved at deltage i en kollektiv ordning.

Medlemsstaterne sikrer, at hver enkelt producent i forbindelse med markedsføringen af et produkt stiller en garanti for, at håndteringen af al WEEE vil blive finansieret, og at producenterne mærker deres produkter i overensstemmelse med artikel 151, stk. 2. Denne garanti skal sikre, at de i stk. 1 anførte processer i relation til dette produkt vil blive finansieret. Garantien kan stilles i form af producentens deltagelse i passende ordninger til finansiering af håndteringen af WEEE, en genvindingsforsikringgenanvendelsesforsikring eller en spærret bankkonto.

Ved salg af nye produkter må køberne ikke gøres særskilt bekendt med omkostningerne ved indsamling, behandling og miljørigtig bortskaffelse.

3. Ansvaret for at finansiere omkostningerne ved håndteringen af WEEE fra produkter, der er markedsført bragt i omsætning inden den 13. august 2005udløbet af den i stk. 1 omhandlede frist (»historisk affald«), skal varetages gennem en eller flere ordninger, som alle de producenter, der er på markedet, når de respektive omkostninger påløber, bidrager forholdsmæssigt til, f.eks. i forhold til deres markedsandel per type apparat.

Medlemsstaterne sikrer, at producenterne i en overgangsperiode på otte år (10 år for kategori 1 i bilag I A) efter dette direktivs ikrafttræden ved salg af nye produkter kan gøre køberne bekendt med omkostningerne til indsamling, behandling og miljørigtig bortskaffelse. De angivne omkostninger må ikke overstige de faktiske omkostninger.

4. Medlemsstaterne sikrer, at producenter, der leverer elektrisk eller elektronisk udstyr ved hjælp af fjernkommunikation, også overholder de krav, der er fastsat i denne artikel, i forbindelse med udstyr, der leveres i den medlemsstat, hvor køberen af udstyret er bosiddende.

⎢ 2003/108/EF Art. 1

Artikel 139

Finansiering af WEEE fra andre brugere end private husholdninger

1. Medlemsstaterne sikrer, at producenterne senest den 13. august 2005 sørger for finansiering af omkostningerne ved indsamling, behandling, nyttiggørelse og miljørigtig bortskaffelse af WEEE fra andre brugere end private husholdninger af produkter, der markedsføres bringes i omsætning efter den 13. august 2005.

Medlemsstaterne sikrer, at finansiering af omkostningerne i forbindelse med håndtering af WEEE af produkter, der er markedsført før den 13. august 2005 (historisk affald), sker i overensstemmelse med tredje og fjerde afsnit.

Hvis historisk affald erstattes af tilsvarende nye produkter eller nye produkter, som tjener samme formål, sørger producenterne af disse produkter for finansiering af omkostningerne på det tidspunkt, hvor produkterne leveres. Alternativt kan medlemsstaterne bestemme, at andre brugere end private husholdninger gøres helt eller delvis ansvarlige for denne finansiering.

Finansiering af omkostningerne i forbindelse med andet historisk affald påhviler andre brugere end private husholdninger.

2. Producenter og andre brugere end private husholdninger kan med forbehold af bestemmelserne i dette direktiv indgå aftaler om andre finansieringsordninger.

⎢ 2002/96/EF (tilpasset)

? ny

Artikel 1410

Oplysninger til brugerne

1. ? Medlemsstaterne sikrer, at producenterne ved salg af nye produkter må gøre køberne bekendt med omkostningerne til indsamling, behandling og miljørigtig bortskaffelse. De angivne omkostninger må ikke overstige de faktiske omkostninger. ⎪

21. Medlemsstaterne sikrer, at brugere af elektrisk og elektronisk udstyr i private husholdninger får de nødvendige oplysninger om:

a) kravet om, at WEEE ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, og at alt WEEE skal indsamles særskilt

b) de returnerings- og indsamlingsordninger, der står til rådighed for dem

c) den rolle, de spiller i forbindelse med genbrug, genvinding genanvendelse og andre former for nyttiggørelse af WEEE

d) de potentielle virkninger for miljøet og menneskers sundhed af tilstedeværelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

e) betydningen af piktogrammet i bilag IV.

32. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger, således at forbrugerne medvirker til indsamling af WEEE, og til at tilskynde dem til at lette genbrugs-, behandlings- og nyttiggørelsesprocessen.

43. Med henblik på at minimere bortskaffelse af WEEE sammen med usorteret husholdningsaffald og at lette særskilt indsamling heraf sikrer medlemsstaterne, at producenterne på passende måde ? – i overensstemmelse med den europæiske standard EN 50419[30] – ⎪ mærker elektrisk og elektronisk udstyr, som markedsføres bringes i omsætning efter den 13. august 2005, med piktogrammet som vist i bilag IV. Piktogrammet kan anbringes på det elektriske og elektroniske udstyrs emballage samt på brugsvejledningen og garantibeviset, hvis dette undtagelsesvis er nødvendigt som følge af produktets størrelse eller funktion.

54. Medlemsstaterne kan kræve, at nogle eller alle de i stk. 2 til 41, 2 og 3 nævnte oplysninger skal gives af producenter og/eller distributører, f.eks. i brugsvejledningen eller på salgsstedet.

Artikel 1511

Oplysninger til behandlingsvirksomheder

1. For at lette ? forberedelse med henblik på ⎪genbrug og korrekt og miljørigtig behandling af WEEE, herunder vedligeholdelse, opgradering, renovering og genvindinggenanvendelse, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at producenterne stiller genbrugs- og behandlingsoplysninger til rådighed for hver enkelt type nyt EEE, der bringes på markedeti omsætning, senest et år efter udstyrets første markedsføringsdato, at udstyret er bragt i omsætning. I det omfang, hvori genbrugscentre og behandlings- og genvindingsanlæg genanvendelsesanlæg har behov for det for at kunne efterkomme bestemmelserne i dette direktiv, skal oplysningerne identificere de forskellige komponenter og materialer i EEE samt placeringen af farlige stoffer og præparater i EEE. Oplysningerne stilles til rådighed for genbrugscentre og behandlings- og genvindingsanlæg genanvendelsesanlæg i form af manualer eller i form af elektroniske medier (f.eks. cd-rom eller onlinetjenester).

2. Medlemsstaterne sikrer, at producenten af et elektrisk eller elektronisk apparat, der bringes i omsætning markedsføres efter den 13. august 2005, entydigt kan identificeres gennem mærkning af apparatet. Med henblik på entydigt at kunne fastslå tidspunktet for, hvornår apparatets markedsføring er bragt i omsætning, skal det desuden ved en særlig mærkning specificeres, at det er markedsførtbragt i omsætning efter den 13. august 2005. √Den europæiske Standard EN 50419 ∏ anvendes Kommissionen fremmer udarbejdelsen af europæiske standarder til dette formål.

Artikel 1612

? Registrering, ⎪ Ooplysninger og rapportering

∫ ny

1. Medlemsstaterne udarbejder et producentregister, som også skal omfatte producenter, der leverer elektrisk eller elektronisk udstyr ved hjælp af fjernkommunikation, jf. stk. 2.

Dette register benyttes til at kontrolovervåge opfyldelsen af finansieringsforpligtelserne i henhold til artikel 12 og 13.

2. Medlemsstaterne sørger for, at enhver producent på deres område kan indføre alle relevante oplysninger i deres register, herunder rapporteringskrav og gebyrer, og dermed redegøre for sine aktiviteter i de øvrige medlemsstater.

Registrene skal være indbyrdes kompatible med henblik på at udveksle disse oplysninger, herunder oplysninger om mængder af elektrisk og elektronisk udstyr, som er bragt i omsætning på det nationale marked, og om overførsler af midler inden for rammerne af overførsler af produkter eller WEEE inden for Fællesskabet.

3. Et format med henblik på registreringen og rapporteringen fastlægges tillige med rapporteringens hyppighed. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 3.

4. Registret kan føres inden for rammerne af kollektive producentansvarsordninger, som oprettes i henhold til artikel 12, stk. 2.

⎢ 2002/96/EF (tilpasset)

? ny

51. Medlemsstaterne udarbejder et producentregister og indsamler på årsbasis oplysninger, herunder dokumenterede skøn, om mængde og kategorierne af elektrisk og elektronisk udstyr, der er markedsførtbragt i omsætning, indsamlet via alle kanaler, genbrugt, genvundetgenanvendt og nyttiggjort i medlemsstaterne, og om den eksporterede mængde √ særskilt ∏ indsamlet WEEEaffald, angivet i vægt eller, hvis dette ikke er muligt, i antal.

Medlemsstaterne sikrer, at producenter, der leverer elektrisk eller elektronisk udstyr ved hjælp af fjernkommunikation, giver oplysninger om opfyldelsen af kravene i artikel 8, stk. 4, samt om de mængder og kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, der er markedsført i den medlemsstat, hvor køberen af dette udstyr er bosiddende.

Medlemsstaterne sikrer, at de krævede oplysninger sendes til Kommissionen hvert andet år inden 18 måneder efter afslutningen af den periode, der er omfattet. The first set of information shall cover the years 2005 and 2006. The information shall be provided in a format which shall be established within one year after the entry into force of this Directive in accordance with the procedure referred to in Article 14(2) with a view to establishing databases on WEEE and its treatment.

Medlemsstaterne sørger for passende udveksling af oplysninger for at overholde dette stykke, især for så vidt angår behandling i henhold til artikel 6, stk. 5.

62. Hvert tredje år sender medlemsstaterne en rapport til Kommissionen om gennemførelsen af direktivet ? og om de oplysninger, der er fastsat i stk. 5 ⎪ , jf. dog stk. 1. Rapporten om gennemførelsen udarbejdes på grundlag af et spørgeskema √ som fastsat i Kommissionens beslutning 2004/249/EF[31] og Kommissionens beslutning 2005/369/EF[32] ∏ eller en formular udformet af Kommissionen efter proceduren i artikel 6 i Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 om standardisering og rationalisering af rapporterne om gennemførelse af en række miljødirektiver[33]. Spørgeskemaet eller formularen sendes til medlemsstaterne seks måneder før begyndelsen af den periode, rapporten dækker. Rapporten skal være Kommissionen i hænde senest ni måneder efter udløbet af den treårsperiode, den dækker.

Den første treårsrapport skal omhandle perioden fra 20xx04 til 20xx06.

Kommissionen offentliggør en rapport om gennemførelsen af dette direktiv senest ni måneder efter modtagelsen af medlemsstaternes rapporter.

⎢ 2008/34/EF Art. 1, stk. 3 (tilpasset)

? ny

Artikel 1713

Tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling

Der ? kan om ⎪ vedtages de nødvendiget ? foretages ⎪ ændringer for at tilpasse artikel ? 16, stk. 6, ⎪ 7, stk. 3, og bilag I B, (navnlig for eventuelt at tilføje lysarmaturer i husholdninger, glødelamper og fotovoltaiske produkter, dvs. solpaneler), bilag II, (navnlig for at tage hensyn til ny teknologisk udvikling vedrørende behandling af WEEE), bilag III og bilag IV ? og bilagene ⎪ til den videnskabelige og tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 184, stk. 3.

Inden bilagene ændres, hører Kommissionen bl.a. producenter af elektrisk og elektronisk udstyr, genvindingsvirksomhedergenanvendelsesvirksomheder, behandlingsvirksomheder, miljøorganisationer og arbejdstager- og forbrugersammenslutninger.

⎢ 2002/96/EF (tilpasset)

Artikel 1814

Udvalg

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel √ 39 i direktiv 2008/xx/EF ∏18 i direktiv 75/442/EØF.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes forskriftsproceduren i artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

⎢ 2008/34/EF Art. 1.4

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

⎢ 2002/96/EF

Artikel 1915

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter sanktioner for overtrædelser af de nationale bestemmelser, der vedtages til gennemførelse af dette direktiv. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

∫ ny

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest på den i artikel 21 fastsatte dato Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne.

⎢ 2002/96/EF

Artikel 2016

Inspektion og overvågning

Medlemsstaterne sikrer, at inspektion og overvågning gør det muligt at kontrollere, at dette direktiv gennemføres korrekt.

∫ ny

1. Medlemsstaterne udfører en passende inspektion og overvågning for at verificere, at direktivet gennemføres korrekt.

Denne inspektion skal som minimum omfatte eksport af WEEE ud af Fællesskabet i overensstemmelse med forordningen om overførsel af affald og behandlingsvirksomheders processer i overensstemmelse med direktiv 2008/xx/EF om affald og bilag II til dette direktiv.

2. Medlemsstaterne udfører overvågningen af overførsler af WEEE i overensstemmelse med minimumskravene til overvågning i bilag I.

3. Der kan fastsættes yderligere regler for inspektioner og overvågning.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 3.

⎢ 2002/96/EF (tilpasset)

? ny

Artikel 2117

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme ? artikel 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 19, 20 og bilag I ⎪ dette direktiv senest ? senest [18 måneder efter dagen for offentliggørelsen af dette direktiv i Den Europæiske Unions Tidende] ⎪ den 13. august 2004. De ? tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv ⎪ underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne. ? De skal også indeholde oplysning om, at henvisninger i gældende love og administrative bestemmelser til de direktiver, der ophæves ved nærværende direktiv, gælder som henvisninger til nærværende direktiv. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere regler for henvisningen og træffer bestemmelse om affattelsen af den nævnte oplysning. ⎪

2. Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

3. Forudsat at de med dette direktiv tilsigtede mål nås, kan medlemsstaterne gennemføre artikel 86, stk. 6, artikel 1410, stk. 21, og artikel 1511 ved aftaler mellem de kompetente myndigheder og de berørte økonomiske sektorer. Sådanne aftaler skal opfylde følgende krav:

a) aftalerne skal kunne håndhæves

b) aftalerne skal indeholde mål og de tilsvarende frister

c) aftalerne skal offentliggøres i medlemsstaternes statstidende eller et offentligt dokument, der er lige så tilgængeligt for offentligheden, og fremsendes til Kommissionen

d) der skal regelmæssigt føres tilsyn med, hvilke resultater der opnås, og de skal rapporteres til de kompetente myndigheder og Kommissionen og gøres offentligt tilgængelige på betingelser, der fastsættes i aftalen

e) de kompetente myndigheder skal sikre, at det undersøges, hvilke fremskridt der gøres i henhold til aftalen

f) ved manglende overholdelse af aftalen gennemfører medlemsstaterne de relevante bestemmelser i dette direktiv ved love og administrative bestemmelser.

4. a) Grækenland og Irland, der som følge af deres generelt:

14. utilstrækkelige genanvendelsesinfrastruktur

15. geografiske forhold — såsom et stort antal små øer samt landdistrikter og bjergområder

16. lave befolkningstæthed og

17. lave forbrug af elektrisk og elektronisk udstyr

er ude af stand til at nå enten indsamlingsmålene i artikel 5, stk. 5, første afsnit, eller nyttiggørelsesmålene i artikel 7, stk. 2, og som i medfør af artikel 5, stk. 2, tredje afsnit, i Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald[34] kan ansøge om en forlængelse af fristen i sidstnævnte artikel,

kan forlænge de perioder, der er nævnt i artikel 5, stk. 5, og i artikel 7, stk. 2, i nærværende direktiv med indtil 24 måneder.

Disse medlemsstater meddeler senest ved dette direktivs gennemførelse Kommissionen deres afgørelse.

b) Kommissionen underretter de andre medlemsstater og Europa-Parlamentet om disse afgørelser.

5. Kommissionen forelægger senest fem år efter dette direktivs ikrafttræden Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om erfaringerne med anvendelsen af dette direktiv, navnlig for så vidt angår særskilt indsamling, behandling, nyttiggørelse og finansieringsordninger. Rapporten baseres endvidere på den teknologiske udvikling, indhøstede erfaringer, miljøkrav samt på, hvordan det indre marked fungerer. Rapporten vedlægges eventuelt forslag til ændring af de relevante bestemmelser i dette direktiv.

∫ ny

Artikel 22

Ophævelse

Direktiv 2002/96/EF, som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag V, del A, ophæves med virkning fra dagen efter den i artikel 21 nævnte dato, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag V, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktivet.

Henvisninger til de ophævede direktiver gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag VI.

⎢ 2002/96/EF

? ny

Artikel 2318

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på ? tyvende ⎪ dagen ? efter ⎪ for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende .

Artikel 2419

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG I A

Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, der er omfattet af dette direktiv

1. Store husholdningsapparater

2. Små husholdningsapparater

3. It- og teleudstyr

4. Forbrugerudstyr

5. Belysningsudstyr

6. Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala)

7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr

8. Medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter)

9. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter

10. Salgsautomater

BILAG I B

Liste over produkter, der skal tages i betragtning i forbindelse med dette direktiv, og som henhører under kategorierne i bilag I A

1. STORE HUSHOLDNINGSAPPARATER

Store kølemøbler

Køleskabe

Fryseudstyr

Andre store apparater til køling, opbevaring og lagring af fødevarer

Vaskemaskiner

Tørretumblere

Opvaskemaskiner

Kogeapparater

Elkomfurer

Elkogeplader

Mikrobølgeovne

Andre store apparater til madlavning og anden behandling af fødevarer

Elektrisk varmeapparatur

Elradiatorer

Andre store apparater til opvarmning af lokaler, senge og siddemøbler

Elventilatorer

Klimaanlæg

Andet blæser-, udsugnings- og klimaudstyr

2. Små husholdningsapparater

Støvsugere

Tæppefejemaskiner

Andre rengøringsapparater

Apparater til syning, strikning, vævning og anden forarbejdning til tekstiler

Strygejern og andre apparater til strygning, rulning og anden behandling af beklædning

Brødristere

Frituregryder

Kværne, kaffemaskiner og udstyr til åbning eller forsegling af beholdere eller pakker

Elektriske knive

Hårklipningsapparater, hårtørrere, tandbørstningsapparater, barbermaskiner, massageapparater og andre apparater til kropspleje

Ure, armbåndsure og udstyr til måling, angivelse eller registrering af tid

Vægte

3. It- og teleudstyr

Centraliseret databehandling:

Mainframes

Minicomputere

Printere

Pc'er mv.:

Pc'er (herunder CPU, mus, skærm og tastatur)

Bærbare (laptop) computere (herunder CPU, mus, skærm og tastatur)

Note-book-computere

Note-pad-computere

Printere

Kopieringsudstyr

Elektriske og elektroniske skrivemaskiner

Lommeregnere og bordregnemaskiner

og andre produkter og andet udstyr til elektronisk indsamling, lagring, behandling, præsentation eller kommunikation af information

Brugerterminaler og -systemer

Telefaxapparater

Telexapparater

Telefoner

Mønttelefoner

Trådløse telefoner

Mobiltelefoner

Telefonsvarere

og andre produkter eller andet udstyr til transmission af lyd, billeder eller anden information ved hjælp af telekommunikation

4. Forbrugerudstyr

Radioapparater

Tv-apparater

Videokameraer

Videobåndoptagere

Hi-fi-båndoptagere

Forstærkere

Musikinstrumenter

og andre produkter eller andet udstyr til optagelse eller gengivelse af lyd eller billeder, herunder signaler eller anden teknologi til formidling af lyd og billeder på anden måde end ved telekommunikation

5. Belysningsudstyr

Lysarmaturer til lysstofrør med undtagelse af lysarmaturer i husholdninger

Lysstofrør

Kompakt-lysstoflamper

Udladningslamper, herunder tryknatriumlamper og halogenlamper

Lavtryksnatriumlamper

Anden belysning eller andet udstyr til spredning eller regulering af lys med undtagelse af glødelamper

6. Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala)

Boremaskiner

Save

Symaskiner

Udstyr til drejning, fræsning, slibning, formaling, savning, skæring, klipning, boring, hulning, stansning, foldning, bøjning eller lignende forarbejdning af træ, metal og andre materialer

Værktøj til nitning, sømning eller skruning eller fjernelse af nitter, søm, skruer eller lignende brug

Værktøj til svejsning, lodning eller anden brug

Udstyr til sprøjtning, fordeling, spredning eller anden håndtering af flydende eller luftformige stoffer med andre midler

Værktøj til græsslåning eller andre haveaktiviteter

7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr

Elektriske tog og racerbaner

Håndholdte spillekonsoller

Videospil

Computere til cykling, dykning, løb, roning osv.

Sportsudstyr med elektriske eller elektroniske komponenter

Møntautomater

8. Medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter)

Strålingsbehandlingsudstyr

Kardiologi

Dialyse

Lungeventilatorer

Nuklearmedicin

Laboratorieudstyr til in vitro -diagnose

Analyseudstyr

Fryseudstyr

Fertiliseringsprøver

Andre apparater til påvisning, forebyggelse, kontrol, behandling og lindring af sygdomme, skader eller handikap

9. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter

Røgdetektorer

Varmeregulatorer

Termostater

Måle-, veje- eller justeringsapparater til husholdninger eller som laboratorieudstyr

Andre overvågnings- og reguleringsinstrumenter, der anvendes i industrianlæg (f.eks. i kontroltavler)

10. Salgsautomater

Salgsautomater til varme drikke

Salgsautomater til varme eller kolde flasker eller dåser

Salgsautomater til faste produkter

Pengeautomater

Alle apparater, som automatisk leverer alle slags produkter

∫ ny

BILAG I

Minimumskrav til overvågning af overførsler af WEEE

1. Med henblik på at skelne mellem elektrisk og elektronisk udstyr og WEEE, når indehaveren af den pågældende genstand påstår at have til hensigt at overføre, eller være i færd med at overføre, brugt elektrisk og elektronisk udstyr og ikke WEEE, skal medlemsstatens myndighed anmode om følgende til støtte for denne påstand:

a) en kopi af fakturaen og kontrakten om salg og/eller overdragelse af ejerskabet for det elektriske og elektroniske udstyr, hvoraf det fremgår, at udstyret er beregnet til direkte genbrug og er i fuld funktionsduelig stand

b) dokumentation for evaluering eller afprøvning i form af en kopi af optegnelserne (prøvningscertifikat eller bevis for funktionsduelighed) for hver genstand i forsendelsen samt en protokol indeholdende alle optegnelser i henhold til punkt 2

c) en erklæring fra indehaveren, der forestår transporten af det elektriske og elektroniske udstyr, om, at ingen af materialerne eller udstyret i forsendelsen er affald, jf. artikel 3, stk. 1, i direktiv 2008/xx/EF om affald, og

d) tilstrækkelig emballage til at beskytte de overførte produkter mod skader i forbindelse med læsning, transport og aflæsning.

2. Til dokumentation af, at de overførte genstande er brugt elektrisk og elektronisk udstyr og ikke WEEE, stiller medlemsstaterne krav om, at følgende trin skal udføres med henblik på at afprøve og føre en optegnelse over brugt elektrisk og elektronisk udstyr:

Trin 1: Afprøvning

a) Funktionsdueligheden bør afprøves, og indholdet af farlige stoffer evalueres. Hvilke afprøvninger, som bør foretages, afhænger af det elektriske og elektroniske udstyrs art. For størsteparten af det brugte elektriske og elektroniske udstyr er en afprøvning af de vigtigste funktioner tilstrækkelig.

b) Der bør føres en optegnelse over resultaterne af evalueringen og afprøvningen.

Trin 2: Optegnelse

a) Optegnelsen bør fastgøres forsvarligt, men ikke permanent, enten på selve det elektriske og elektroniske udstyr (hvis det ikke er emballeret) eller på emballagen således, at den kan læses uden at åbne udstyrets emballage.

b) Optegnelsen skal indeholde følgende oplysninger:

- genstandens navn (udstyrets navn, jf. bilag II, og kategori, jf. bilag I, til direktiv 20xx/xx/EF (RoHS)

- genstandens identifikationsnummer (type nr.)

- produktionsår (hvis dette er kendt)

- navn og adresse på den virksomhed, der er ansvarlig for at dokumentere funktionsdueligheden

- resultatet af afprøvninger, jf. trin 1

- arten af de udførte afprøvninger.

3. Foruden det dokument, der er anmodet om i punkt 1, bør hver forsendelse (f.eks. transportcontainer eller lastvognslæs) af brugt elektrisk og elektronisk udstyr ledsages af:

a) et CMR-dokument

b) en erklæring fra den ansvarshavende person på dennes ansvar.

4. I mangel af passende dokumentation som påkrævet i punkt 1 og 3 og egnet emballage antager medlemsstatens myndigheder, at en genstand er farligt WEEE, og at en forsendelse udgør en illegal overførsel. Under disse omstændigheder informeres de relevante kompetente myndigheder, og forsendelsen håndteres i overensstemmelse med artikel 24 og 25 i forordningen om overførsel af affald. I de fleste tilfælde vil de ansvarlige for overførslen skulle tilbagetage affaldet til afsenderlandet for egen regning, og de kan pådrage sig et strafferetligt ansvar. I medlemsstater, hvor det påhviler de statslige myndigheder at bevise, at genstandene er WEEE og ikke elektrisk og elektronisk udstyr, vil mangler i den passende dokumentation og emballage sandsynligvis føre til, at den videre transport af affaldet forsinkes, medens den nødvendige efterforskning udføres med henblik på at fastslå status for de overførte genstande.

⎢ 2002/96/EF

BILAG II

Selektiv behandling af materialer og komponenter i affald af elektrisk og elektronisk udstyr som nævnt i overensstemmelse med artikel 6, stk. 18, stk. 2

1. Mindst følgende stoffer, præparater og komponenter skal fjernes fra særskilt indsamlet affald af elektrisk og elektronisk udstyr:

- Kondensatorer, der indeholder polychlorerede biphenyler (PCB), i overensstemmelse med Rådets direktiv 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT)[35]

- Kviksølvholdige komponenter, såsom kontakter og lamper til baggrundsbelysning

- Batterier

- Printkort fra mobiltelefoner generelt eller fra andre anordninger, hvis printkortets overflade er på over 10 cm²

- Tonerpatroner, flydende og pastaagtige, såvel som farvetoner

- Plast indeholdende bromerede flammehæmmere

- Asbestaffald og komponenter, der indeholder asbest

- Billedrør

- Chlorfluorcarboner (CFC), hydrochlorfluorcarboner (HCFC), hydrofluorcarboner (HFC) og carbonhydrider (HC)

- Gasudladningslamper

- LCD-skærme (med indfatning, hvis det er hensigtsmæssigt) med et areal på over 100 cm² og alle LCD-skærme, der baggrundsbelyses med gasudladningslamper

- Udvendige elektriske kabler

- Komponenter indeholdende ildfaste keramiske fibre som beskrevet i Kommissionens direktiv 97/69/EF af 5. december 1997 om tilpasning af Rådets direktiv 67/548/EØF om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer[36]

- Komponenter indeholdende radioaktive stoffer bortset fra komponenter, der ligger under undtagelsestærsklerne i artikel 3 og bilag I i Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. maj 1996 om fastsættelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling[37]

- Elektrolytkondensatorer, som indeholder stoffer, der giver anledning til bekymring (højde > 25 mm, diameter > 25 mm eller et dertil svarende volumen).

Ovennævnte stoffer, præparater og komponenter bortskaffes eller nyttiggøres i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 75/442/EØF.

2. Følgende komponenter af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som er indsamlet særskilt, skal behandles som anført:

- Billedrør: Den fluorescerende belægning fjernes

- Udstyr, der indeholder gasser, som er ozonnedbrydende eller har et GWP (global warming potential) på over 15, f.eks. i skum og kølekredsløb: gasserne udtages og behandles forsvarligt. Ozonnedbrydende gasser behandles i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 af 29. juni 2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget[38]

- Gasudladningslamper: Kviksølvet udtages.

3. Af miljøhensyn og i betragtning af det ønskelige i genbrug og genvindinggenanvendelse skal stk. 1 og 2 anvendes på en sådan måde, at miljørigtig genbrug og genvindinggenanvendelse af komponenter eller hele apparater ikke hindres.

⎢ 2008/34/EF Art. 1.5 (tilpasset)

4. I overensstemmelse med forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 3, skal Kommissionen som et prioriteret spørgsmål vurdere, om henvisningerne til printkort til mobiltelefoner og LCD-skærme skal ændres.

⎢ 2002/96/EF

BILAG III

Tekniske krav som nævnt i jf. artikel 86, stk. 3

1. Pladser til oplagring (herunder midlertidig oplagring) af affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for behandlingen (med forbehold af kravene i direktiv 1999/31/EF):

18. Passende arealer med impermeable overflader, udslipsindsamlingsfaciliteter og, hvis nødvendigt, skille- samt rensnings- og affedtningsanordninger

19. Passende arealer med vejrfast overdækning.

2. Anlæg til behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr:

20. Vægte til vejning af det behandlede affald

21. Passende arealer med impermeable belægninger og vandtæt overdækning, udslipsindsamlingsfaciliteter og, hvis nødvendigt, skille- samt rensnings- og affedtningsanordninger

22. Passende lager til afmonterede reservedele

23. Passende beholdere til oplagring af batterier, PCB/PCT-holdige kondensatorer og andet farligt affald som f.eks. radioaktivt affald

24. Udstyr til behandling af afløbsvand i henhold til sundheds- og miljøforskrifterne.

BILAG IV

Piktogram til mærkning af elektrisk og elektronisk udstyr

Piktogrammet til angivelse af særskilt indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr består af en overstreget affaldsspand på hjul, som vist nedenfor. Piktogrammet skal anbringes på en sådan måde, at det er synligt, læseligt og usletteligt.

[pic]

BILAG V

Del A

Ophævet direktiv med ændringer

(som nævnt i artikel 22)

Direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) | (EUT L 37 af 13.2.2003, s. 24) |

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EF | (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 106) |

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/34/EF | (EUT L 81 af 20.3.2008, s. 65) |

Del B

Liste over frister for gennemførelse i national ret

(som nævnt i artikel 22)

Direktiv | Frist for gennemførelse |

2002/96/EF | 13. august 2004 |

2003/108/EF | 13. august 2004 |

2008/34/EF | - |

BILAG IV

Sammenligningstabel

Direktiv 2002/96/EF | Dette direktiv |

Artikel 1 | - |

- | Artikel 1 |

Artikel 2, stk. 1 | Artikel 2, stk. 1 |

Artikel 2, stk. 2 | Artikel 2, stk. 2 |

- | Artikel 2, stk. 3, indledning |

Artikel 2, stk. 3 | Artikel 2, stk. 3, litra a) |

Artikel 2, stk. 1, delvist | Artikel 2, stk. 3, litra b) |

- | Artikel 2, stk. 3, litra c) |

Bilag I B, punkt 5 | Artikel 2, stk. 3, litra d) |

Bilag I B, punkt 8 | Artikel 2, stk. 3, litra e) |

- | Artikel 2, stk. 4 |

Artikel 3, litra a) til d) | Artikel 3, litra a) til d) |

- | Artikel 3, litra e) |

Artikel 3, litra e) | Artikel 3, litra f) |

Artikel 3, litra f) | Artikel 3, litra g) |

Artikel 3, litra g) | Artikel 3, litra h) |

Artikel 3, litra h) | Artikel 3, litra i) |

Artikel 3, litra i) | Artikel 3, litra j) |

Artikel 3, litra j) | Artikel 3, litra k) |

Artikel 3, litra k) | Artikel 3, litra l) |

Artikel 3, litra l) | - |

- | Artikel 3, litra m) |

Artikel 3, litra m) | Artikel 3, litra n) |

- | Artikel 3, litra o) til s) |

Artikel 4 | Artikel 4 |

Artikel 5, stk. 1 til 3 | Artikel 5, stk. 1 til 3 |

- | Artikel 6, stk. 1 |

Artikel 5, stk. 4 | Artikel 6, stk. 2 |

Artikel 5, stk. 5 | - |

- | Artikel 7 |

- | Artikel 8, stk. 1 |

Artikel 6, stk. 1, første og andet afsnit, og stk. 3 | Artikel 8, stk. 2, 3 og 4, første afsnit og første punktum af andet afsnit |

Bilag II, punkt 4. | Artikel 8, stk. 4, andet punktum af andet afsnit |

Artikel 6, stk. 1, tredje afsnit | Artikel 8, stk. 5 |

Artikel 6, stk. 6 | Artikel 8, stk. 6 |

Artikel 6, stk. 2 | Artikel 9 , stk. 1 og 2 |

Artikel 6, stk. 4 | Artikel 9, stk. 3 |

Artikel 6, stk. 5 | Artikel 10, stk. 1 og 2 |

- | Artikel 10, stk. 3 |

Artikel 7, stk. 1 | - |

Artikel 7, stk. 2 | Artikel 11, stk. 1 |

- | Artikel11, stk. 2 |

Artikel 7, stk. 3, første afsnit | Artikel 11, stk. 3 |

Artikel 7, stk. 3, andet afsnit | - |

Artikel 7, stk. 4 | - |

Artikel 7, stk. 5 | Artikel 11, stk. 4 |

Artikel 8, stk. 1 | Artikel 12, stk. 1 |

Artikel 8, stk. 2, første og andet afsnit | Artikel 12, stk. 2, første og andet afsnit |

Artikel 8, stk. 2, tredje afsnit | - |

Artikel 8, stk. 3, første afsnit | Artikel 12, stk. 3, første afsnit |

Artikel 8, stk. 3, andet afsnit | - |

Artikel 8, stk. 4 | - |

Artikel 9, stk. 1, første afsnit | Artikel 13, stk. 1, første afsnit |

Artikel 9, stk. 1, andet afsnit | - |

Artikel 9, stk. 1, tredje afsnit | Artikel 13, stk. 1, andet afsnit |

Artikel 9, stk. 1, fjerde afsnit | Artikel 13, stk. 1, tredje afsnit |

Artikel 9, stk. 2 | Artikel 13, stk. 2 |

- | Artikel 14, stk. 1 |

Artikel 10, stk. 1 | Artikel 14, stk. 2 |

Artikel 10, stk. 2 | Artikel 14, stk. 3 |

Artikel 10, stk. 3 | Artikel 14, stk. 4 |

Artikel 10, stk. 4 | Artikel 14, stk. 5 |

Artikel 11 | Artikel 15 |

- | Artikel 16, stk. 1 til 4 |

Artikel 12, stk. 1, første afsnit | Artikel 16, stk. 5 |

Artikel 12, stk. 1, andet, tredje og fjerde afsnit | - |

Artikel 12, stk. 2 | Artikel 16, stk. 6 |

Artikel 13 | Artikel 17 |

Artikel 14 | Artikel 18 |

Artikel 15 | Artikel 19 |

Artikel 16 | Artikel 20, stk. 1, første afsnit |

- | Artikel 20, stk. 1, andet afsnit |

- | Artikel 20, stk. 2 og 3 |

Artikel 17, stk. 1 til 3 | Artikel 21, stk. 1 og 3 |

Artikel 17, stk. 4 | - |

- | Artikel 22 |

Artikel 18 | Artikel 23 |

Artikel 19 | Artikel 24 |

Bilag I A | - |

Bilag I B | - |

- | Bilag I |

Bilag II til IV | Bilag II til IV |

- | Bilag V |

- | bilag VI |

FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAG, SOM KUN HAR VIRKNINGER FOR BUDGETTETS INDTÆGTSSIDE

1. FORSLAGETS BETEGNELSE:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og om ophævelse af direktiv 2002/96/EF

2. BUDGETPOSTER:

Kapitel og artikel:

Budgetteret beløb for det pågældende år:

3. FINANSIELLE VIRKNINGER

( Forslaget har ingen finansielle virkninger

( Forslaget har ingen finansielle virkninger for udgifterne, men har følgende finansielle virkninger for indtægterne:

(i mio. EUR, 1 decimal)

Budgetpost | Indtægt[39] | 12-måneders-periode fra dd/mm/åååå | [År n] |

Artikel … | Virkninger for EU's egne indtægter |

Artikel … | Virkninger for EU's egne indtægter |

Efter foranstaltningens iværksættelse |

[n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

Artikel … |

Artikel … |

4. FORHOLDSREGLER MOD SVIG

5. ANDRE BEMÆRKNINGER [pic][pic][pic]

[1] KOM(2008) 505 og SEK(2008) 2367.

[2] EFT C 365 E af 19.12.2000, s. 184, og EFT C 240 E af 28.8.2001, s. 298. Öð EUT C & af & , s. & Õð

[3] EFT C 116 af 20.4.2001, s. 38. Öð EUT C & af & , s. & Õð

√ EUT C … af …, s. … ∏

[4] EFT C 116 af 20.4.2001, s. 38. √ EUT C … af …, s. … ∏

[5] EFT C 148 af 18.5.2001, s. 1. √ EUT C … af …, s. … ∏

[6] EUT L 37 af 13.2.2003, s. 24.

[7] EFT C 138 af 17.5.1993, s. 5.

[8] EFT C 76 af 11.3.1997, s. 1.

[9] EFT C 362 af 2.12.1996, s. 241.

[10] EUT C … af …, s. …

[11] EFT L 191 af 22.7.2005, s. 29-58.

[12] EUT L 37 af 13.2.2003, s. 19-23.

[13] EFT L 194 af 25.7.1975, s. 47. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 96/350/EF (EFT L 135 af 6.6.1996, s. 32).

[14] EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.

[15] KOM(2008) 505 og SEK(2008) 2367.

[16] EUT L 266 af 26.9.2006, s. 1-14. Ændret ved direktiv 2008/12/EF (EUT L 76 af 19.3.2008, s. 39).

[17] EFT L 78 af 26.3.1991, s. 38. Ændret ved Kommissionens direktiv 98/101/EF (EFT L 1 af 5.1.1999, s. 1).

[18] KOM(2008) 505 og SEK(2008) 2367.

[19] EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8 EFT L 257 af 10.10.1996, s.26-40 .

[20] EFT L 118 af 27.4.2001, s. 41.

[21] EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

[22] EFT L 144 af 4.6.1997, s. 19.

[23] EFT 196 af 16.8.1967, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/59/EF (EFT L 225 af 21.8.2001, s. 1).

[24] EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1. Ændret ved Kommissionens direktiv 2001/60/EF (EFT L 226 af 22.8.2001, s. 5).

[25] EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1-98. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1379/2007 (EUT L 309 af 27.11.2007, s. 7).

[26] EFT L 30 af 6.2.1993, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2557/2001 (EFT L 349 af 31.12.2001, s. 1).

[27] EUT L 316 af 4.12.2007, s. 6.

[28] EFT L 166 af 1.7.1999, s. 6. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2243/2001 (EFT L 303 af 20.11.2001, s. 11).

[29] EFT L 185 af 17.7.1999, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2243/2001.

[30] EFT L 114 af 24.4.2001, s. 1.

[31] Vedtaget af CENELEC i marts 2006.

[32] EUT L 78 af 16.3.2004, s. 56.

[33] EUT L 119 af 11.5.2005, s. 13.

[34] EFT L 377 af 31.12.1991, p. 48.

[35] EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.

[36] EFT L 243 af 24.9.1996, s. 31.

[37] EFT L 343 af 13.12.1997, s. 19.

[38] EFT L 159 af 29.6.1996, s. 1.

[39] EFT L 244 af 29.9.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2039/2000 (EFT L 244 af 29.9.2000, s. 26).

[40] Hvad angår EU's traditionelle egne indtægter (landbrugsafgifter, sukkerafgifter, told), skal der være tale om nettobeløb, dvs. bruttobeløb med fradrag af opkrævningsomkostninger på 25 %.

Top