Help Print this page 

Document 52008PC0809

Title and reference
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (omarbejdning) {SEK(2008) 2930} {SEK(2008) 2931}

/* KOM/2008/0809 endelig udg. - COD 2008/0240 */
  • No longer in force, Date of end of validity: 08/06/2011
Multilingual display
Text

52008PC0809
[pic] | EUROPA-KOMMISSIONEN |

Bruxelles, den 3.12.2008

KOM(2008) 809 endelig

2008/0240 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

(omarbejdning)

{SEK(2008) 2930}{SEK(2008) 2931}

⎢ .

BEGRUNDELSE

Baggrunden for forslaget |

110 | Begrundelse og formål Direktiv 2002/95/EF (direktivet om begrænsning af farlige stoffer) sigter mod at begrænse anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr for at bidrage til beskyttelsen af menneskers sundhed og en miljørigtig nyttiggørelse og bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Revisionen heraf foretages af to grunde: 1. Kommissionen har forpligtet sig til at udvikle en bedre lovgivningsmæssig ramme, der er enkel, let forståelig og effektiv, og som kan håndhæves. De lovgivningsmæssige rammer, som erhvervslivet opererer indenfor, påvirker dets konkurrenceevne og dets evne til at vokse og skabe job. Målet for bedre lovgivningsmæssige rammer er et vigtigt element i EU's partnerskab for vækst og beskæftigelse (Lissabon-strategien). Det er muligt at forbedre direktivet, hvad angår gennemførelse, håndhævelse og overensstemmelse. 2. I direktivet om farligt affald opfordres Kommissionen til at revidere direktivets foranstaltninger, navnlig hvad angår medtagelse af to yderligere kategorier af udstyr i anvendelsesområdet (kategori 8 og 9: medicinske anordninger og overvågnings- og reguleringsinstrumenter) og tilpasning af listen over de begrænsningsberørte stoffer. Formålet med forslaget er et tydeligere direktiv, der er enklere af anvende, en forbedret håndhævelse på nationalt plan, tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling og overensstemmelse med andre retsakter i fællesskabslovgivningen. |

120 | Generel baggrund Usikkerhed omkring anvendelsesområdet, mangel på klarhed i retlige bestemmelser og definitioner såvel som forskellige tilgange i medlemsstaterne til produktoverensstemmelse og risiko for overlapning af procedurer med andre EU-retsakter, såsom direktivet om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), medfører unødvendige administrative omkostninger. Hvis direktivet om begrænsning af farlige stoffer ikke revideres, vil lovgivningens miljøfordele ikke blive optimale; usikkerheden blandt fabrikanterne om de retlige krav til dokumentation for overensstemmelse med direktivet og om håndhævelsesordningerne i de 27 medlemsstater vil fortsætte, samtidig med at den administrative byrde forbliver tung eller forværres. |

130 | Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører De retsakter, der vedrører forslaget, er ovennævnte direktiv 2002/95/EF. |

140 | Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål Revisionen af direktivet vil forbedre dets komplementære rolle og overensstemmelse med anden relevant fællesskabslovgivning, såsom lovgivningspakken om "markedsføring af produkter"[1] (med hensyn til definitioner og håndhævelse), REACH[2] (med hensyn til anvendelsen af stoffer), design-direktivet[3] (om design af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE)) og lovgivning om forvaltning af affald fra EEE. Det har til formål at mindske den administrative byrde og gøre direktivet mere omkostningseffektivt. |

Høring af interesserede parter og konsekvensanalyse |

Høring af interesserede parter |

211 | Høringsmetoder, hovedmålgrupper og respondenternes overordnede profil Der blev lanceret to høringer af interesserede parter via EUROPA-webstedet. Den første høring (22. marts – 22. maj 2007) opfordrede til at give bemærkninger og oplysninger om mulige emner til en revision af direktivet om begrænsning af farlige stoffer. Den anden høring (13. december 2007 – 13. februar 2008) havde som hovedformål at skaffe feedback og oplysninger om de foreslåede alternativer under den første høring. |

212 | Sammenfatning af svarene og af, hvordan der er taget hensyn til dem Svarene fra høringerne omfattede et bredt spektrum af interesseparter og en bred geografisk dækning, og der var betydelig forskel på bidragenes omfang og kvalitet. Under den første høring (49 respondenter) fokuserede interesseparterne på behovet for en strømlinet og harmoniseret gennemførelse (navnlig med hensyn til anvendelsesområde og påvisning af overensstemmelse) og for en hurtige fungerende undtagelsesordning. Ngo'er ønskede at øge direktivets miljømæssige og sundhedsmæssige fordele. Under den anden høring (62 respondenter) svarede interesseparterne meget detaljeret og tilkendegav en tydelig mening om deres præferencer angående de enkelte alternativer og om direktivets fremtidige udvikling i almindelighed. Nogle foreslog at udfase direktivet og overgive forvaltningen af farlige stoffer til REACH-direktivet, men langt de fleste interesseparter var ikke enige heri. Generelt gav interesseparter ideer til at tydeliggøre begreber og mindske usikkerhedsfaktorer. |

213 | Resultaterne af høringerne kan ses på: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/events_rohs2_en.htm. |

Ekspertbistand |

221 | Relevante videnskabelige områder/eksperter Der blev i 2006[4] foretaget en undersøgelse af muligheden for at medtage medicinske anordninger og overvågnings- og reguleringsinstrumenter, som anført i direktivets artikel 6. En undersøgelse af behovet for og gennemførligheden af at regulere flere farlige stoffer, jf. artikel 4, stk. 3, og artikel 6, blev afsluttet i juni 2008. I juli 2008 afsluttedes en tjenesteydelseskontrakt med Kommissionens tjenestegrene om de tekniske aspekter af konsekvensanalysen. I april 2008[5] afsluttedes en undersøgelse af innovations- og konkurrenceaspekterne af WEEE og direktivet om begrænsning af farlige stoffer. Det eneste stof, som ajourført videnskabelig viden berettigede en undersøgelse af, om det skulle fjernes fra forbuddet, var deca-BDE. Siden 2002 har anvendelsen af deca-BDE været begrænset af direktivet. I 2005 blev deca-BDE undtaget fra begrænsningen af anvendelse ved Kommissionens beslutning 2005/717/EF[6]. Den 1. april 2008 annullerede Domstolen undtagelsesbeslutningen herom, men opretholdt dens virkning indtil den 30. juni 2008 inkl.[7]. Siden den 1. juli 2008 har den oprindelige begrænsning af anvendelsen af deca-BDE i EEE igen været i anvendelse. I nærværende forslag forbliver deca-BDE på listen over forbudte stoffer (bilag IV). Der hersker tvivl om stoffets toksicitet og nedbrydning til andre forbudte stoffer (fraspalting af brom under dannelse af PBT/vPvB-stoffer). Risikovurderingen konkluderede, at det ikke er nødvendigt med risikobegrænsende foranstaltninger ud over dem, der allerede anvendes, hvad angår risikoen for forbrugerne, folkesundheden (fysisk-kemiske egenskaber), atmosfæren og for mikroorganismer i spildevandsbehandlingsanlæg, og at det er nødvendigt med yderligere oplysninger og/eller afprøvning med hensyn til risikoen for arbejdstagere, mennesker udsat via miljøet og for vand- og jordøkosystemer for på fyldestgørende måde at beskrive de bekymringer, der er med hensyn til stoffets persistente, bioakkumulerende og toksiske egenskaber[8]. Kommissionens forordning nr. 565/2006 krævede, at der blev gennemført yderligere undersøgelser med henblik på risikovurdering, herunder udviklingstoksicitet, humanbiologisk overvågning og miljøovervågningsprogrammer[9]. Farerne forårsaget af anvendelsen af deca-BDE i EEE forværres af de nylige opdagelser[10] omkring ukontrolleret dumpning af affald i EU og navnlig omkring ulovlig handel med WEEE til lande med affaldsforvaltningsforhold, der ligger under de gængse standarder. Brugerindustrien kan ansøge om midlertidige undtagelser fra forbuddet efter kriterierne i artikel 5, stk. 1, litra b), i nærværende forslag. Som angivet i betragtning 7 i dette forslag vil der fortsat blive holdt øje med den nuværende begrænsning i anvendelser, og der vil om nødvendigt blive foretaget tilpasninger til den tekniske og videnskabelige udvikling. |

222 | Metodevalg Metodevalget i forbindelse med ovennævnte undersøgelser omfattede undersøgelser, litteratursøgning, drøftelser med industrien og medlemsstaternes håndhævelsesmyndigheder og industrirepræsentanter. Der blev desuden afholdt workshops med interesseparter. |

223 | Væsentligste organisationer/eksperter, der er blevet hørt Erhvervssammenslutninger og individuelle virksomheder, ngo'er og medlemsstater. |

2249 | Sammendrag af den rådgivning, der er modtaget og anvendt |

225 | De væsentligste råd, der blev modtaget og anvendt, omfatter harmonisering af krav, tydeliggørelse og forenkling af direktivet, forbedring af undtagelsesordningen og medtagelse af medicinske anordninger og overvågnings- og reguleringsinstrumenter under anvendelsesområdet. |

226 | Offentliggørelse af eksperternes råd Slutrapporter offentliggøres på EUROPA-webstedet. |

230 | Konsekvensanalyse De overvejede alternativer omfattede: ingen tydeliggørelser eller tilføjelser i anvendelsesområdet eller definitionerne; ophævelse af direktivet; fritagelse af et stof (deca-BDE) fra forbuddet og udvidelse af listen over begrænsede stoffer. De blev afvist, fordi konsekvensanalysen viste, at de ikke ville medføre optimale fordele ved revisionen af direktivet, eller at de potentielle omkostninger ville overstige fordelene. Det henstilles at indføre tydeliggørelses- og håndhævelsesrelaterede bestemmelser, så vidt muligt at afpasse bestemmelserne med andre EF-retsakter, såsom REACH, at tilpasse undtagelsesordningen og at medtage to nye kategorier af udstyr. De forventede fordele er miljømæssige (mindskelse af mængderne af farlige stoffer udledt i miljøet fra medicinske anordninger og overvågnings- og reguleringsinstrumenter, mindskelse af antallet af ikke-overensstemmende produkter på markedet) og økonomiske (mindskelse af den administrative byrde, undgåelse af procedure-overlapning og øget retlig sikkerhed). |

231 | Kommissionen har foretaget en konsekvensanalyse af forslaget som fastlagt i Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram. |

Retlige aspekter af forslaget |

305 | Resumé af forslaget Det bør bemærkes, at direktivets grundlæggende målsætninger og ordninger ikke er blevet ændret. Slutmålet er helt at fjerne visse farlige stoffer fra elektrisk og elektronisk udstyr; hvis det ikke er muligt i øjeblikket, indrømmes der undtagelser. Der foreslås ikke forbud mod nye stoffer. De væsentligste ændringer er følgende: Artikel 2 (anvendelsesområde): Der tilføjes to nye bilag, der beskriver direktivets anvendelsesområde, hvoraf det første beskriver overordnede produktgrupper, og det andet, som Kommissionen kan ændre, indeholder en bindende produktliste for hver kategori. Et harmoniseret anvendelsesområde forbedrer direktivets gennemførelse og reducerer den administrative byrde. Medicinske anordninger og overvågnings- og reguleringsinstrumenter medtages i anvendelsesområdet for at øge miljø- og sundhedsfordelene ved at mindske anvendelsen af farlige stoffer i sådant udstyr, men gradvis, således at der undgås socioøkonomiske virkninger. Artikel 3 (definitioner): Definitionen på erhvervsdrivende er tilpasset pakken om "Markedsføring af produkter", og der er tilføjet nye definitioner, som f.eks. på "medicinske anordninger" og "homogent materiale". Ensartede definitioner, der er i overensstemmelse med beslægtet fællesskabslovgivning, øger den retlige klarhed og mindsker de administrative omkostninger. Artikel 4 (forbud): Der er fastsat maksimale koncentrationsværdier for forbudte stoffer (indarbejdelse i direktivet af en Kommissionsbeslutning), og tilladelsen til at anvende ikke-overensstemmende reservedele udvides til at omfatte udstyr, der er omfattet af en undtagelse, når det bringes i omsætning, for at forebygge en for tidlig tilbagetrækning af udstyr fra anvendelse; der er tilføjet et nyt bilag med undtagelser, der er specifikke for de nye produktkategorier (medicinske anordninger og overvågnings- og reguleringsinstrumenter) for de tilfælde, hvor erstatning i øjeblikket ikke er mulig; der er indført en ordning for indførelse af forbud mod nye stoffer i tråd med REACH-metoden for at sikre overensstemmelse og optimere samspillet med det arbejde, der foregår med kemikalielovgivningen. Der vil gennem udvalgsproceduren blive udarbejdet detaljerede bestemmelser for dette forløb. Når disse detaljerede bestemmelser udarbejdes, vil Kommissionen primært anvende ekspertisen i Det Europæiske Kemikalieagentur. Kommissionen vil opfordre Kemikalieagenturet til at vurdere de pågældende stoffer som en prioriteret opgave. Artikel 5 (undtagelsesordning): Der fastsættes en maksimal gyldighedsperiode på 4 år for undtagelser for at tilskynde til at finde erstatninger, give retlig sikkerhed og lægge bevisbyrden over på ansøgeren, som i REACH. Der indføres nye kriterier, såsom tilgængelighed og pålidelighed, for indrømmelse af undtagelse for at tage hensyn til de bredere socioøkonomiske aspekter; Kommissionen gives mandat til at opstille detaljerede bestemmelser, som ansøgerne skal anvende, når der anmodes om en undtagelse, for at gøre behandlingsforløbet hurtigere. Artikel 6-8 er nye; de indfører krav til produktoverensstemmelsesvurdering og markedsovervågningsordninger i lighed med "Markedsføring af produkter"-pakken. En reduktion af antallet af ikke-overensstemmende produkter gennem en udbygget og harmoniseret markedsovervågning er en omkostningseffektiv vej til at øge direktivets miljøfordele; harmoniserede overensstemmelsesvurderingskrav øger den retlige sikkerhed og mindsker administrationsomkostningerne for medlemsstaterne og fabrikanterne. |

310 | Retsgrundlag Traktatens artikel 95. |

320 | Subsidiaritetsprincippet Subsidiaritetsprincippet finder anvendelse, da forslaget ikke hører ind under Fællesskabets enekompetence. |

Forslagets mål kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne af følgende grunde: |

321 | Miljøvirkningerne fra elektrisk og elektronisk udstyr og produkternes frie bevægelse på det indre marked er kompetencer, som Fællesskabet og medlemsstaterne er fælles om. |

323 | Mindre miljøbeskyttelse og problemer på det indre marked kunne føre til, at de enkelte medlemsstater træffer individuelle tiltag. |

Målene med forslaget kan bedre gennemføres med en indsats på fællesskabsplan af følgende grunde: |

324 | Problemernes tværnationale art gør, at de er bedre egnet til regulering på fællesskabsplan; harmonisering af kravene til fabrikanter og myndigheder i hele Fællesskabet vil øge omkostningseffektiviteten og føre til forenkling. |

325 | Behovet for en mere avanceret harmonisering af direktivets krav kan kun varetages gennem en omarbejdning af direktivet; forenkling af EU-lovgivning kan kun ske på fællesskabsplan. |

326 | Forskellige nationale administrative krav i tilknytning til direktivet ville øge omkostningerne for fabrikanterne. |

327 | Denne omarbejning er et led i udarbejdelsen af bedre lovgivningsmæssige rammer på fællesskabsplan. |

Forslaget er derfor i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet. |

Proportionalitetsprincippet Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende grunde: |

331 | Der er med den foreslåede foranstaltning tale om en omarbejdning af et eksisterende direktiv på de punkter, som Rådet og Europa-Parlamentet har angivet. Det er også et led i den løbende forenkling af fællesskabslovgivningen, og det øger overensstemmelsen og samspillet med andre relevante fællesskabsbestemmelser, der vedrører de samme produkter. |

332 | Tydeliggørelser af anvendelsesområde og definitioner, indførelse af harmoniserede håndhævelsesrelaterede bestemmelser og forbedring af ordningen for indrømmelse af undtagelser fra begrænsningerne vil øge den retlige sikkerhed og mindske den administrative byrde. |

Valg af retsakt |

341 | Foreslået retsakt: direktiv. |

342 | Andre reguleringsmidler ville ikke være hensigtsmæssige af følgende grunde: Der er med den foreslåede retsakt tale om en omarbejdning af et eksisterende direktiv; der er heri indarbejdet de nødvendige dele fra vejledninger, hvis harmoniserende virkning blev skønnet utilstrækkelig. Selvregulering alene ville ikke være tilstrækkelig til at nå de ønskede mål; alternativet med at ophæve direktivet blev behandlet, men opgivet i løbet af konsekvensanalysen. |

Budgetmæssige konsekvenser |

409 | Forslaget har ingen konsekvenser for Fællesskabets budget. |

Supplerende oplysninger |

510 | Forenkling |

511 | Omarbejdningsforslaget indebærer en forenkling af lovgivningen: forenkling af de administrative procedurer for offentlige myndigheder (på EU-plan eller nationalt plan) og af de administrative procedurer for private parter. |

512 | Det tydeliggør definitioner og anvendelsesområde, harmoniserer overensstemmelsesvurderingen af produkter og markedsovervågningen, tilpasser og forbedrer effektiviteten af ordningerne for indrømmelse af undtagelser til den tekniske og videnskabelige udvikling. |

513 | Struktureret koordinering af markedsovervågningsmyndigheder og –aktiviteter (herunder udveksling af oplysninger), tydeliggørelse af anvendelsesområde og definitioner og strømlining af undtagelsesindrømmelsesordninger vil gøre myndighedernes arbejde med at gennemføre og håndhæve direktivet lettere. |

514 | Tydeliggørelse af anvendelsesområdet og definitionerne vil gøre det lettere at træffe beslutninger om, hvorvidt et produkt omfattes af anvendelsesområdet, og hvilke foranstaltninger der skal træffes for at opnå overensstemmelse; harmonisering af overensstemmelsesvurderingsprocedurer giver fabrikanterne retlig sikkerhed omkring det, de skal skaffe som dokumentation for overensstemmelse til myndighederne overalt i Fællesskabet. |

515 | Forslaget indgår i Kommissionens rullende program for ajourføring og forenkling af EU-retten og i dens arbejds- og lovgivningsprogram under referencen 2008/ENV/001. |

520 | Omarbejdning af eksisterende lovgivning Vedtagelse af forslaget medfører ophævelse af den gældende lovgivning, nemlig direktiv 2002/95/EF. Da bilag V, der indeholder undtagelserne fra forbuddet i direktivets artikel 4, stk. 1, jævnligt tilpasset til den tekniske og videnskabelige udvikling gennem udvalgsproceduren, indgår dette bilag ikke i denne fælles beslutningsprocedure. |

Fornyet gennemgang/revision/udløbsklausul |

531 | Forslaget indeholder ingen bestemmelse om revision. Kommissionen vil imidlertid nøje holde øje med, om der skulle opstå behov for en revision i lyset af resultatet af den revision, der foretages i henhold til artikel 138, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1907/2006. |

550 | Sammenligningstabel Medlemsstaterne har pligt til at meddele Kommissionen de nationale gennemførelsesbestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv. |

560 | Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde Den foreslåede retsakt er relevant for EØS og bør derfor omfatte hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. |

⎢ 2002/95/EF (tilpasset)

2008/0240 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

(omarbejdning) (EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen[11],

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg[12],

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget[13],

efter proceduren i traktatens artikel 251, på grundlag af Forligsudvalgets fælles udkast af 8. november 2002[14], og

ud fra følgende betragtninger:

∫ ny

(1) Der skal foretages en række væsentlige ændringer i direktiv 2002/95/EF af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr[15]. Direktivet bør af klarhedshensyn omarbejdes.

⎢ 2002/95/EF

(21) Indbyrdes afvigelser mellem medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr kan skabe handelshindringer og forvride konkurrencen i Fællesskabet og kan derved indvirke direkte på det indre markeds oprettelse og funktion. Det er derfor nødvendigt med en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning på dette område og at bidrage til beskyttelse af menneskers sundhed og miljørigtig nyttiggørelse og bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

⎢ 2002/95/EF (tilpasset)

? ny

(3)(2) Det Europæiske Råd godkendte på mødet den 7., 8. og 9. december 2000 i Nice ? Direktiv 2002/957EF indeholder en bestemmelse om, at Kommissionen skal revidere bestemmelserne i direktivet for især at medtage udstyr i anvendelsesområdet, der henhører under bestemte kategorier, og undersøge behovet for at tilpasse listen over stoffer til den videnskabelige udvikling under hensyntagen til forsigtighedsprincippet, som godkendt i ⎪ Rådets resolution af 4. december 2000. om forsigtighedsprincippet.

(3) I Kommissionens meddelelse af 30. juli 1996 om revisionen af Fællesskabets strategi for affaldshåndtering understreges nødvendigheden af at mindske affaldets indhold af farlige stoffer, og de potentielle fordele ved EF-dækkende bestemmelser til begrænsning af indholdet af sådanne stoffer i produkter og produktionsprocesser påpeges.

(4) I Rådets resolution af 25. januar 1988 om et handlingsprogram for Fællesskabet til nedbringelse af miljøforureningen med cadmium[16] opfordres Kommissionen til straks at fortsætte udviklingen af særlige foranstaltninger med henblik på et sådant program. Befolkningens sundhed skal også beskyttes, hvorfor der bør gennemføres en overordnet strategi, der navnlig begrænser anvendelsen af cadmium og fremmer forskning i substitutionsprodukter. Det understreges i resolutionen, at brugen af cadmium bør begrænses til de tilfælde, hvor der ikke findes egnede og sikrere alternativer.

(4)(5) De foreliggende data viser, at der er behov for foranstaltninger til indsamling, behandling, genvinding og bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr[17] (WEEE) med henblik på at mindske affaldshåndteringsproblemerne i forbindelse med de berørte tungmetaller og flammehæmmere. På trods af disse foranstaltninger vil store dele af WEEE fortsat blive bortskaffet ad de sædvanlige kanaler. Selv om WEEE indsamles særskilt og genvindes, kan dets indhold af kviksølv, cadmium, bly, chrom VI, PBB og PBDE alligevel ventes at indebære en risiko for sundhed og miljø.

(5)(6) Under hensyntagen til kravet om teknisk og økonomisk gennemførlighed, ? herunder for små og mellemstore virksomheder (SMV) ⎪, er substitution af de nævnte stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr med sikre eller sikrere materialer det mest effektive middel til at sikre, at miljø- og sundhedsrisikoen ved disse stoffer mindskes mærkbart, således at det fastsatte beskyttelsesniveau i Fællesskabet kan nås. En begrænsning af anvendelsen af disse farlige stoffer vil sandsynligvis øge mulighederne for genvindingen af WEEE og gøre den økonomisk mere rentabel samt mindske den negative sundhedsbelastning for arbejdstagerne i genvindingsanlæg.

(6)(7) De stoffer, der er omhandlet i dette direktiv, er videnskabeligt veldokumenterede og evaluerede og har været genstand for diverse foranstaltninger på både fællesskabsplan og nationalt plan.

(7)(8) Foranstaltningerne i dette direktiv er, under hensyntagen til eksisterende internationale retningslinjer og rekommandationer, baseret på en vurdering af de foreliggende videnskabelige og tekniske data. De er nødvendige for at nå det fastsatte beskyttelsesniveau for menneskers og dyrs sundhed og for miljøet i betragtning af de risici, som vil kunne opstå i Fællesskabet, hvis der ikke træffes sådanne foranstaltninger. Foranstaltningerne bør jævnligt tages op til revision og om nødvendigt tilpasses i overensstemmelse med de foreliggende tekniske og videnskabelige data.

∫ ny

(8) Direktivet er et supplement til Fællesskabets generelle lovgivning om affaldshåndtering, såsom Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/[…]/EF om affald.

(9) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF af 6. juli 2005 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter[18] giver mulighed for at vedtage specifikke krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter, der også kunne omfattes af nærværende direktiv. Direktiv 2005/32/EF og de gennemførelsesforanstaltninger, der er vedtaget i medfør heraf, berører ikke Fællesskabets lovgivning om affaldshåndtering.

⎢ 2002/95/EF (tilpasset)

? ny

(10)(9) Dette direktiv bør ikke berøre sikkerheds- og sundhedskrav i fællesskabslovgivningen til beskyttelse af aktører, der kommer i kontakt med WEEE, eller Fællesskabets særlovgivning om affaldshåndtering, navnlig √ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer ∏ direktiv 91/157/EØF af 18. marts 1991 om batterier og akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer[19] ? og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte[20]. ⎪

⎢ 2002/95/EF (tilpasset)

? ny

(11)(10) Der bør tages hensyn til den tekniske udvikling af elektrisk og elektronisk udstyr uden tungmetaller, PBDE og PBB.

(12) Så snart der foreligger videnskabelige data, bør det under hensyn til forsigtighedsprincippet undersøges, om det er muligt at forbyde andre farlige stoffer og substituere dem med mere miljøvenlige alternative stoffer, der sikrer forbrugerne mindst samme beskyttelsesniveau ? , idet der lægges vægt på overensstemmelse med anden fællesskabslovgivning, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)[21]. De eventuelle virkninger for SMV bør tages i betragtning. ⎪

(13)(11) Substitutionskravet bør fraviges, hvis substitution ikke er mulig ud fra en videnskabelig eller teknisk synsvinkel ? under særlig hensyntagen til SMV's situation ⎪ , eller hvis den negative ? socioøkonomiske, ⎪ miljø- eller sundhedsmæssige belastning som følge af substitutionen må forventes at være større end fordelene herved for mennesker sundheden, miljøet og ? samfundsøkonomien, eller hvis substitutionsprodukternes tilgængelighed og pålidelighed ikke kan sikres. ⎪ Substitution af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr bør også foretages på en måde, der er forenelig med brugernes sundhed og sikkerhed. ? At bringe medicinsk udstyr i omsætning kræver i henhold til direktiv 93/42/EF og 98/79/EF en procedure for overensstemmelsesvurdering, der kunne forudsætte, at der inddrages et bemyndiget organ udpeget af medlemsstaternes kompetente myndigheder. Hvis et bemyndiget organ attesterer, at den potentielle substitution for den tilsigtede anvendelse i medicinsk udstyr ikke er påvist, vil det blive anset som en tydelig negativ socioøkonomisk, sundheds- og/eller forbrugerbeskyttelsesmæssig belastning ⎪ . ? Det bør være muligt at ansøge om fritagelse for udstyr, der henhører under dette direktivs anvendelsesområde fra dets ikrafttrædelsesdato, selv om det er inden den faktiske medtagelse af udstyret i anvendelsesområdet. ⎪

∫ ny

(14) For nogle materialer og komponenter bør der kun indrømmes begrænsede undtagelser fra forbuddet, således at der opnås en gradvis udfasning af de farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, eftersom det bliver muligt at erstatte stofferne i de pågældende anvendelser.

⎢ 2002/95/EF

(15)(12) Da genbrug, renovering og forlængelse af udstyrets levetid er positivt, er det vigtigt, at der er adgang til reservedele.

∫ ny

(16) Overensstemmelsesvurderingsprocedurer for elektrisk og elektronisk udstyr omfattet af dette direktiv bør være i overensstemmelse med relevant fællesskabslovgivning, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets afgørelse 93/465/EØF[22]. Harmonisering af overensstemmelsesvurderingsprocedurerne skulle give fabrikanter retssikkerhed, hvad angår den dokumentation for overensstemmelse, som de skal forelægge myndighederne i Fællesskabet.

(17) Overensstemmelsesmærkningen af produkter på fællesskabsplan, CE-mærkning, bør også gælde for elektrisk og elektronisk udstyr omfattet af dette direktiv.

(18) De markedsovervågningsmekanismer, der blev fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93[23], vil give beskyttelsesmekanismerne til at kontrollere overensstemmelsen med dette direktiv.

∫ ny

(13) Kommissionen bør ved en udvalgsprocedure sørge for tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af undtagelserne fra kravene om udfasning af og forbud mod farlige stoffer.

⎢ 2002/95/EF

(19)(14) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen[24].

∫ ny

(20) Kommissionen bør navnlig bemyndiges til at tilpasse bilag II, III, IV, V og VI til den videnskabelige og tekniske udvikling og vedtage de nødvendige gennemførelsesbestemmelser. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2002/95/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(21) Forpligtelsen til at gennemføre nærværende direktiv i national ret bør kun omfatte de bestemmelser, hvori der er foretaget indholdsmæssige ændringer i forhold til det tidligere direktiv. Forpligtelsen til at gennemføre de bestemmelser, hvori der ikke er foretaget ændringer, følger af det tidligere direktiv.

(22) Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag VIII, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne.

(23) Da målene for den påtænkte handling, nemlig at begrænse anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne og derfor bedre kan gennemføres på fællesskabsplan på grund af handlingens omfang eller virkninger i forhold til anden fællesskabslovgivning om nyttiggørelse og bortskaffelse af affald og områder af fælles interesse, som f.eks. beskyttelse af folkesundheden, kan Fællesskabet træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

⎢ 2002/95/EF (tilpasset)

? ny

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

√ Genstand ∏ Formål

Formålet med dette direktiv er at foretage en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og

? Dette direktiv fastlægger regler for begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr for at ⎪ bidrage til beskyttelse af menneskers sundhed og miljørigtig nyttiggørelse og bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1. Dette direktiv finder anvendelse på elektrisk og elektronisk udstyr, der henhører under kategorierne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 10 i bilag IA som ? nærmere angivet i bilag II ⎪ til direktiv 2002/96/EF (WEEE), samt på elektriske pærer og lysarmaturer i husholdninger, jf. dog artikel 6.

⎢ 2002/95/EF

? ny

2. Dette direktiv berører ikke fællesskabslovgivningens sikkerheds- og sundhedskrav ? eller dens krav til kemikalier, navnlig forordning (EF) nr. 1907/2006, og heller ikke ⎪ og kravene i Fællesskabets særlovgivning om affaldshåndtering,

3. Dette direktiv finder ikke anvendelse på: reservedele til reparation af udstyr eller på genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr, som markedsføres før den 1. juli 2006.

a) ? udstyr, som er nødvendigt for beskyttelsen af medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser, herunder våben, ammunition og krigsmateriel fremstillet specifikt til militære formål ⎪

b) ?udstyr, der specifikt er udformet til at være en del af en anden type udstyr, som ikke henhører under dette direktivs anvendelsesområde, og som kun kan fungere som del af dette udstyr ⎪

c) ? udstyr, der ikke skal bringes i omsætning som en enkel funktionel eller kommerciel helhed. ⎪

Artikel 3

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a) "elektrisk og elektronisk udstyr", eller ? i det følgende benævnt ⎪ "EEE": udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere, og udstyr til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter, som henhører under kategorierne i bilag I A til direktiv 2002/96/EF (WEEE), og som er bestemt til brug ved en spænding på højst 1000 volt for vekselstrøms vedkommende og 1500 volt for jævnstrøms vedkommende

b) "producent": enhver, som, uanset hvilken salgsmetode der anvendes, herunder fjernkommunikation i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg[25]:

i) fremstiller og forhandler elektrisk og elektronisk udstyr under eget varemærke

ii) under eget varemærke videreforhandler udstyr fremstillet af andre leverandører, idet en videreforhandler dog ikke betragtes som producent, hvis producentens varemærke er angivet på udstyret, jf. nr. i), eller

iii) erhvervsmæssigt importerer eller eksporterer elektrisk og elektronisk udstyr til en medlemsstat.

Den, der udelukkende bidrager med finansiering eller handler i henhold til en finansieringsordning, anses ikke for producent, medmindre han optræder som producent i den i nr. i)-iii) anførte betydning.

∫ ny

b) "fabrikant": enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller EEE eller får EEE konstrueret eller fremstillet under sit navn eller varemærke

c) "distributør": enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden, bortset fra fabrikanten eller importøren, som gør EEE tilgængeligt på markedet

d) "importør": enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Fællesskabet, og som bringer EEE fra et tredjeland i omsætning på Fællesskabets marked

e) "udbyde": udbyde EEE med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på Fællesskabets marked som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag

f) "bringe i omsætning": første udbud af EEE på Fællesskabets marked

g) "harmoniseret standard": en standard vedtaget af et af de europæiske standardiseringsorganer, der er anført i bilag I til direktiv 98/34/EF efter anmodning fra Kommissionen i henhold til artikel 6 i direktiv 98/34/EF

h) "bemyndiget repræsentant": enhver i Fællesskabet etableret fysisk eller juridisk person, som har modtaget en skriftlig fuldmagt fra fabrikanten til at handle på dennes vegne i forbindelse med varetagelsen af specifikke opgaver

i) "CE-mærkning": mærkning, hvormed fabrikanten angiver, at produktet er i overensstemmelse med alle gældende krav i Fællesskabets harmoniseringslovgivning om anbringelse af denne mærkning

j) "overensstemmelsesvurdering": det forløb, der viser, om kravene i dette direktiv til EEE er opfyldt

k) "markedsovervågning": aktiviteter og foranstaltninger, som offentlige myndigheder foretager for at forsikre sig om, at EEE overholder kravene i dette direktiv og ikke er til skade for sundhed, sikkerhed eller andre almene samfundshensyn

l) "homogent materiale": materiale af fuldstændig ensartet sammensætning, der ikke kan skilles ad mekanisk til forskellige materialer, dvs. at materialerne principielt ikke kan skilles ad mekanisk vej, såsom ved skrue-, skære-, knuse-, male- og slibeprocesser

m) "medicinsk anordning": som defineret i artikel 1, stk. 2, litra a), i direktiv 93/42/EF

n) "anordninger, der er beregnet til in vitro-diagnostik": som defineret i artikel 1, stk. 2, litra a), i direktiv 93/42/EF

o) "aktiv, implantabel medicinsk anordning": den i artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 90/385/EØF anvendte betydning

p) "industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter": overvågnings- og reguleringsinstrumenter udarbejdet udelukkende til industriel eller professionel brug.

⎢ 2002/95/EF (tilpasset)

? ny

Artikel 4

Forebyggelse

1. Medlemsstaterne sikrer, at nyt elektrisk og elektronisk udstyr √ EEE ∏ , ? herunder reservedele til reparation af udstyr eller genbrug heraf ⎪, der markedsføres bringes i omsætning fra den 1. juli 2006, ikke indeholder ? stoffer anført i bilag IV. ⎪ bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom, polybromerede biphenyler (PBB) eller polybromerede diphenylethere (PBDE). Nationale foranstaltninger, der begrænser eller forbyder anvendelse af disse stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, som blev vedtaget i overensstemmelse med Fællesskabets lovgivning inden vedtagelsen af dette direktiv, kan opretholdes indtil den 1. juli 2006.

⎢ 2002/95/EF, bilag, punkt 29 (tilpasset)

? ny

2. Ved anvendelsen af artikel 5, stk. 1, litra a), ? dette direktiv ⎪ tolereres det maksimale indhold ? i vægtprocent i homogene materialer, der er anført i bilag IV ⎪ af bly, kviksølv, hexavalent chrom, polybromerede biphenyler (PBB) og polybromerede diphenylethere (PBDE) i homogene materialer på 0,1 vægtprocent og et indhold af cadmium i homogene materialer på 0,01 vægtprocent

∫ ny

3. Stk. 1 finder anvendelse på medicinske anordninger og overvågnings- og reguleringsinstrumenter, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2014, på anordninger, der er beregnet til in vitro-diagnostik, fra den 1. januar 2016, og på industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter, der bringes i omsætning, fra den 1. januar 2017.

4. Stk. 1 finder ikke anvendelse på reservedele til reparation af udstyr eller på genbrug af følgende:

a) EEE bragt i omsætning inden den 1. juli 2006

b) medicinske anordninger bragt i omsætning inden den 1. januar 2014

c) anordninger, der er beregnet til in vitro-diagnostik, bragt i omsætning inden den 1. januar 2016

d) overvågnings- og reguleringsinstrumenter bragt i omsætning inden den 1. januar 2014

e) industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter bragt i omsætning inden den 1. januar 2017

f) EEE, der er omfattet af en fritagelse, og som blev bragt i omsætning, inden fritagelsen udløb.

5. Stk. 1 finder ikke anvendelse på aktive, implantable medicinske anordninger. Kommissionen undersøger inden 2020, om den skal foreslå, at aktive, implantable medicinske anordninger omfattes af direktivet.

⎢ 2002/95/EF (tilpasset)

? ny

26. Stk. 1 finder ikke anvendelse på de anvendelser, der er opført i bilaget ? V og VI ⎪.

3. Så snart der foreligger videnskabelige data, og i henhold til de principper om kemikaliepolitik, der er opstillet i sjette miljøhandlingsprogram, tager Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag af et forslag fra Kommissionen stilling til, om der skal indføres forbud mod andre farlige stoffer, og om de skal substitueres med mere miljøvenlige alternative stoffer, der sikrer forbrugerne mindst det samme beskyttelsesniveau.

∫ ny

7. Hvis der er en uacceptabel miljø- og sundhedsrisiko ved anvendelsen af stoffer, og navnlig stoffer fra bilag III, der skal behandles på fællesskabsplan, gennemgås listen over forbudte stoffer i bilag IV efter en metode baseret på forløbet i artikel 69 til 72 i forordning (EF) nr. 1907/2006. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 2.

⎢ 2002/95/EF (tilpasset)

? ny

Artikel 5

Tilpasning √ af bilagene ∏ til den videnskabelige og tekniske udvikling

⎢ 2008/35/EF, artikel 1, stk.1, litra a) (tilpasset)

? ny

? 1. Kommissionen vedtager med henblik på tilpasning af bilagene til den videnskabelige og tekniske udvikling følgende foranstaltninger: ⎪

1.a) Der vedtages de nødvendige ændringer, der er for at tilpasse bilaget ? II ⎪ til den videnskabelige og tekniske udvikling med henblik på følgende formål:

a) efter behov at opstille de maksimale koncentrationsværdier, op til hvilke forekomsten af de i artikel 4, stk. 1, nævnte stoffer i bestemte materialer og komponenter i elektrisk og elektronisk udstyr kan tolereres

b) undtage ? at opføre ⎪ materialer og komponenter i elektrisk og elektronisk udstyr √ EEE ∏ fra bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, ? i bilag V og VI, hvis en af følgende betingelser er opfyldt: ⎪

- det er ikke teknisk eller videnskabeligt gennemførligt at eliminere eller substituere dem ved hjælp af designændringer eller materialer og komponenter, der ikke kræver anvendelse af materialer eller stoffer anført i artikel 4, stk. 1,

- ?substitutionsprodukternes tilgængelighed og pålidelighed er ikke sikret,⎪

- den negative miljø-, sundheds-, forbrugerbeskyttelsesmæssige ? eller socioøkonomiske ⎪ belastning som følge af substitutionen er større end de mulige miljø-, sundheds- eller forbrugerbeskyttelsesmæssige ? og/eller socioøkonomiske ⎪ fordele herved

c) at tage hver enkelt undtagelse i bilaget op til overvejelse mindst hvert fjerde år eller fire år efter, at et element er tilføjet på listen, med henblik på at overveje at udelade materialer og komponenter i elektrisk og elektronisk udstyr fra bilaget, hvis det er teknisk eller videnskabeligt muligt at eliminere eller substituere dem ved hjælp af designændringer eller materialer og komponenter, der ikke kræver anvendelse af de i artikel 4, stk. 1, nævnte materialer eller stoffer, forudsat at den negative miljø-, sundheds- og/eller forbrugerbeskyttelsesmæssige belastning som følge af substitutionen ikke er større end de mulige miljø-, sundheds- og/eller forbrugerbeskyttelsesmæssige fordele herved.

⎢ 2008/35/EF Artikel 1, stk.1, litra b)

De i litra a), b) og c) i det første afsnit nævnte foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 7, stk. 2.

∫ ny

c) at fjerne materialer og komponenter i EEE fra bilag V og VI, hvis betingelserne under litra b) ikke længere er opfyldt.

Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 2.

2. Foranstaltninger vedtaget i overensstemmelse med stk. 1, litra b), gælder i højst fire år og kan fornyes. Kommissionen træffer i rette tid beslutning om ansøgninger om fornyelse, der er indsendt senest 18 måneder før en undtagelses udløb.

⎢ 2002/95/EF (tilpasset)

? ny

32. Kommissionen hører bl.a. producenterne af elektrisk og elektronisk udstyr, genvindingsvirksomheder, behandlingsvirksomheder, miljøorganisationer og arbejdstager- og forbrugersammenslutninger, inden den ændrer bilaget ? bilagene ⎪efter den i stk. 1 omhandlede procedure. Bemærkninger sendes til det udvalg, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1. Kommissionen redegør for de oplysninger, den modtager.

? 4. Hvis materialer eller komponenter er optaget i bilag V og VI i dette direktiv på basis af artikel 5, stk. 1, litra b), heri, anses disse anvendelser også for at være undtaget fra godkendelseskravene i artikel 58, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1907/2006. ⎪

∫ ny

Artikel 6 Gennemførelsesbestemmelser

Kommissionen vedtager de nærmere bestemmelser for:

- ansøgninger om undtagelse, herunder et format og de typer oplysninger, der skal gives, når de pågældende ansøgninger indgives, herunder analyse af alternativer og, hvis der findes egnede alternativer, substitutionsplaner, som der henvises til i forordning (EF) nr. 1907/2006

- overholdelse af de maksimale koncentrationsværdier anført i artikel 4, stk. 2

- gennemførelsen af artikel 5, stk. 2, under hensyntagen til behovet for at give fabrikanter retssikkerhed, indtil Kommissionen vedtager en beslutning om fornyelse af undtagelser.

Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 2.

⎢ 2002/95/EF

Artikel 6

Revision

Kommissionen tager inden den 13. februar 2005 foranstaltningerne i dette direktiv op til revision for, om nødvendigt, at tage hensyn til nye videnskabelige data.

Kommissionen skal navnlig inden denne dato fremsætte forslag om, at udstyr, der henhører under kategori 8 og 9 i bilag I A til direktiv 2002/96/EF (WEEE), medtages under dette direktivs anvendelsesområde.

Kommissionen undersøger også behovet for at foretage tilpasninger i de i artikel 4, stk. 1, nævnte stoffer på grundlag af videnskabelige kendsgerninger og under hensyn til forsigtighedsprincippet og forelægger om nødvendigt Europa-Parlamentet og Rådet forslag til sådanne tilpasninger.

Ved revisionen tages særlig hensyn til indvirkningen på miljøet og menneskers sundhed af andre farlige stoffer og materialer i elektrisk og elektronisk udstyr. Kommissionen undersøger muligheden for at substituere sådanne stoffer og materialer og forelægger i givet fald Europa-Parlamentet og Rådet forslag om at skærpe bestemmelserne i artikel 4.

∫ ny

Artikel 7

Fabrikantens forpligtelser

1. Fabrikanten skal, når han bringer sine produkter i omsætning, sikre, at de er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med kravene i artikel 4.

2. Fabrikanter udarbejder den nødvendige tekniske dokumentation og foretager den interne produktionskontrolprocedure, der er anført i modul A i bilag II til afgørelse nr. 768/2008/EF, eller får den udarbejdet.

Når EEE's overensstemmelse med de gældende krav er blevet dokumenteret ved en sådan procedure, udarbejder fabrikanten en EF-overensstemmelseserklæring og anbringer CE-mærkningen.

3. Fabrikanter opbevarer den tekniske dokumentation og EF-overensstemmelseserklæringen i ti år, efter at EEE er blevet bragt i omsætning.

4. Fabrikanten sikrer, at der findes procedurer til sikring af produktionsseriers fortsatte overensstemmelse. Der skal i fornødent omfang tages hensyn til ændringer i produktets konstruktion eller kendetegn og til ændringer i de harmoniserede standarder eller tekniske specifikationer, som der er henvist til for at dokumentere EEE's overensstemmelse med de gældende krav.

5. Når det anses for hensigtsmæssigt som følge af de med et produkt forbundne risici, foretager fabrikanten med henblik på beskyttelse af forbrugernes sundhed og sikkerhed stikprøvekontrol af udbudt EEE, undersøger og om nødvendigt fører register over klager, EEE, der ikke opfylder kravene, og produkttilbagekaldelser og holder distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning.

6. Fabrikanten sikrer, at hans EEE er forsynet med et type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken det kan identificeres, eller, hvis dette på grund af EEE's størrelse eller art ikke er muligt, at de krævede oplysninger fremgår af emballagen eller af et dokument, der ledsager EEE.

7. Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktadresse skal fremgå af EEE eller, hvis det ikke er muligt, af emballagen eller af et dokument, der ledsager EEE. Adressen skal være adressen på ét enkelt sted, hvor fabrikanten kan kontaktes.

8. Hvis en fabrikant finder eller har grund til at tro, at EEE, som han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med Fællesskabets gældende harmoniseringslovgivning, træffer han straks de nødvendige foranstaltninger for at bringe det pågældende EEE i overensstemmelse med lovgivningen eller trækker det om nødvendigt tilbage fra markedet eller kalder det tilbage. Hvis EEE udgør en risiko, orienterer fabrikanten straks de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har udbudt EEE, herom og giver nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de trufne foranstaltninger.

9. På grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning giver fabrikanten denne al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere EEE's overensstemmelse med lovgivningen, på et for denne myndighed let forståeligt sprog. Hvis myndigheden anmoder herom, samarbejder han med den om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som EEE, han har bragt i omsætning, udgør.

Artikel 8 Bemyndigede repræsentanter

1. Fabrikanten kan ved skriftlig fuldmagt udpege en bemyndiget repræsentant.

Forpligtelserne i henhold til artikel 7, stk. 1, og udarbejdelsen af teknisk dokumentation kan ikke være en del af den bemyndigede repræsentants fuldmagt.

2. Bemyndigede repræsentanter udfører de opgaver, der er fastsat i det mandat, de har modtaget fra fabrikanten. Mandatet sætter som minimum den bemyndigede repræsentant i stand til:

a) at sørge for, at EF-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation står til rådighed for de nationale tilsynsmyndigheder i ti år

b) på grundlag af den kompetente nationale myndigheds begrundede anmodning at give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere EEE's overensstemmelse med lovgivningen

c) at samarbejde med de nationale kompetente myndigheder, hvis disse anmoder herom, om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som det EEE, der er omfattet af hans fuldmagt, udgør.

Artikel 9

Importørens forpligtelser

1. Importøren bringer kun produkter, der opfylder kravene, i omsætning på Fællesskabets marked.

2. Før importøren bringer EEE i omsætning, sikrer han sig, at fabrikanten har gennemført den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure. Han forsikrer sig om, at fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, at EEE er forsynet med den krævede EF-overensstemmelsesmærkning og er ledsaget af den krævede dokumentation, og at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 7, stk. 5 og 6.

Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at EEE ikke er i overensstemmelse med artikel 4, må han ikke bringe det pågældende EEE i omsætning, før det er blevet bragt i overensstemmelse med de gældende krav. Derudover skal importøren, når EEE udgør en risiko, underrette fabrikanten samt markedsovervågningsmyndighederne herom.

3. Importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktadresse skal fremgå af EEE eller, hvis dette ikke er muligt, af emballagen eller af et dokument, der ledsager EEE.

4. Importøren sikrer, at opbevarings- og transportbetingelserne for EEE, som han har ansvaret for, ikke bringer overensstemmelsen med kravene i artikel 4 i fare.

5. I alle tilfælde, hvor det anses for hensigtsmæssigt af hensyn til beskyttelsen af forbrugernes sundhed og sikkerhed, foretager importøren stikprøvekontrol af udbudt EEE, undersøger og om nødvendigt fører register over klager, EEE, der ikke opfylder kravene, og EEE-tilbagekaldelser og holder distributørerne orienteret om denne overvågning.

6. Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at EEE, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med Fællesskabets gældende harmoniseringslovgivning, skal han straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe det pågældende EEE i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Hvis EEE udgør en risiko, orienterer importøren straks de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har udbudt EEE, herom og giver nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de trufne foranstaltninger.

7. Importøren opbevarer i ti år en kopi af EF-overensstemmelseserklæringen, så den står til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne, og sikrer, at den tekniske dokumentation kan stilles til rådighed for disse myndigheder, hvis de anmoder herom.

8. På grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning giver importøren denne al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere EEE's overensstemmelse med lovgivningen, på et for denne myndighed let forståeligt sprog. Hvis myndigheden anmoder herom, samarbejder han med den om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som EEE, han har bragt i omsætning, udgør.

Artikel 10 Distributørens forpligtelser

1. Når distributøren udbyder EEE, handler han med fornøden omhu i forhold til de gældende krav.

2. Før distributøren udbyder EEE, kontrollerer han, at det er forsynet med den krævede overensstemmelsesmærkning og er ledsaget af den krævede dokumentation og af en brugsanvisning og sikkerhedsinformation på et sprog, der er let forståeligt for forbrugere og andre slutbrugere i den medlemsstat, hvor EEE udbydes, og at fabrikanten og importøren har opfyldt kravene i artikel 7, stk. 5 og 6, og artikel 9, stk. 3.

Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at et EEE ikke er i overensstemmelse med artikel 4, må han ikke udbyde det pågældende EEE, før det er blevet bragt i overensstemmelse med de gældende krav. Hvis EEE udgør en risiko, underretter distributøren desuden fabrikanten eller importøren herom samt markedsovervågningsmyndighederne.

3. Distributøren sikrer, at opbevarings- og transportbetingelserne for EEE, som han har ansvaret for, ikke bringer overensstemmelsen med kravene i artikel 4 i fare.

4. Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at EEE, han har udbudt, ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, sikrer han sig, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at bringe det pågældende EEE i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt for at trække det tilbage fra markedet og kalde det tilbage fra slutbrugerne. Hvis EEE udgør en risiko, orienterer distributøren straks de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har udbudt EEE, herom og giver nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de trufne foranstaltninger.

5. På grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning giver distributøren denne al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere EEE's overensstemmelse med lovgivningen. Hvis myndigheden anmoder herom, samarbejder han med den om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som EEE, han har bragt i omsætning, udgør.

Artikel 11

Tilfælde, i hvilke fabrikantens forpligtelser finder anvendelse på importøren og distributøren

En importør eller distributør anses for at være fabrikant i dette direktivs forstand og er underlagt de samme forpligtelser som fabrikanten, jf. artikel 7, når han bringer EEE i omsætning under sit navn eller varemærke eller ændrer EEE, der allerede er bragt i omsætning på en sådan måde, at det kan berøre overholdelsen af de gældende krav.

Artikel 12

Identifikation af erhvervsdrivende

På anmodning og i ti år identificerer erhvervsdrivende over for markedsovervågningsmyndigheden følgende:

a) de erhvervsdrivende, som har leveret dem EEE

b) de erhvervsdrivende, som de har leveret EEE til.

Artikel 13

EF-overensstemmelseserklæring

1. Det skal af EF-overensstemmelseserklæringen fremgå, at det er blevet dokumenteret, at kravene i artikel 4 er opfyldt.

2. EF-overensstemmelseserklæringen følger den model og indeholder de elementer, der er anført i bilag VII, og ajourføres løbende.

3. Ved at udarbejde EF-overensstemmelseserklæringen står fabrikanten inde for, at EEE opfylder de gældende krav.

Artikel 14

Generelle principper for CE-mærkningen

CE-mærkningen er underkastet de generelle principper i artikel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008.

Artikel 15

Regler og betingelser for anbringelse af CE-mærkningen

1. CE-mærkningen anbringes på EEE eller på mærkepladen, så den er synlig, let læselig og ikke kan slettes. Hvis EEE er af en sådan art, at dette ikke er muligt eller berettiget, anbringes mærkningen på emballagen og i følgedokumenterne, når der i henhold til den pågældende lovgivning skal være sådanne.

2. CE-mærkningen anbringes, før produktet bringes i omsætning. Der kan efter CE-mærkningen anbringes et piktogram eller en anden form for angivelse vedrørende risiko- eller brugskategori.

3. Efter CE-mærkningen anføres identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, hvis et sådant organ deltager i produktionskontrolfasen.

Det bemyndigede organs identifikationsnummer anbringes af organet selv eller efter dettes anvisninger af fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant.

4. Medlemsstaterne benytter sig af eksisterende mekanismer til sikring af, at reglerne for anvendelse af CE-mærkningen gennemføres korrekt, og tager passende skridt i tilfælde af uretmæssig anvendelse af mærkningen. Medlemsstaterne indfører desuden sanktioner for overtrædelser, herunder strafferetlige sanktioner, for alvorlige overtrædelser. Disse sanktioner skal stå i forhold til, hvor alvorlig overtrædelsen er, og have en effektiv præventiv virkning mod uretmæssig anvendelse.

Artikel 16

Overensstemmelsesformodning

Medlemsstaterne formoder, at elektrisk og elektronisk udstyr forsynet med CE-mærkningen er i overensstemmelse med direktivet.

Elektrisk og elektronisk udstyr, der har været underkastet prøvninger og målinger i overensstemmelse med harmoniserede standarder, hvis henvisninger er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende , formodes at opfylde alle relevante krav i direktivet, som sådanne standarder vedrører.

∫ ny

Artikel 17

Markedsovervågning og kontrol af EEE, der indføres på Fællesskabets marked

Medlemsstaterne gennemfører markedsovervågning i henhold til artikel 15-29 i forordning (EF) nr. 765/2008.

⎢ 2008/35/EF Artikel 1, stk. 2, (tilpasset)

Artikel 187

Udvalg

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 √ 2006/12/EF af 5. april 2006 ∏ om affald[26].

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

⎢ 2002/95/EF (tilpasset)

Artikel 198

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter sanktioner for overtrædelser af de nationale bestemmelser, der vedtages til gennemførelse af dette direktiv. The penalties thus provided for shall be effective, proportionate and dissuasive.

√Medlemsstaterne fastsætter sanktioner for overtrædelser af de nationale bestemmelser, der vedtages til gennemførelse af dette direktiv, og træffer alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at de anvendes. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning. Medlemsstaterne meddeler disse bestemmelser til Kommissionen senest datoen fastsat i artikel 12 og meddeler straks, hvis der efterfølgende sker ændringer, som måtte berøre dem. ∏

Artikel 209

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 13. august 2004. De underretter straks Kommissionen herom.

⎢ .

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest [18 måneder efter direktivets offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende] de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktivet. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den […].

⎢ 2002/95/EF (tilpasset)

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de love og administrative bestemmelser de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

⎢ .

Artikel 21

Ophævelse

Direktiv 2002/95/EF, som ændret ved de retsakter, der er nævnt i bilag VIII, del A, ophæves med virkning fra dagen efter den dag, der er anført i artikel 20, stk. 1, første punktum, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag VIII, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne.

Henvisninger til de ophævede retsakter gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag IX.

⎢ 2002/95/EF (tilpasset)

? ny

Artikel 2210

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på √ tyvendedagen ∏ efter √ offentliggørelsen i ∏ Den Europæiske Unions Tidende .

Artikel 2311

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

∫ ny

BILAG I

Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, som direktivet dækker

1. Store husholdningsapparater

2. Små husholdningsapparater

3. It- og teleudstyr

4. Forbrugerudstyr

5. Belysningsudstyr

6. Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala)

7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr

8. Medicinske anordninger

9. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter, herunder industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter

10. Salgsautomater

BILAG II

Bindende liste over produkter, der henhører under kategorierne i bilag I:

1. Store husholdningsapparater, herunder

Vaskemaskiner

Tørretumblere

Opvaskemaskiner

Store husholdningsapparater til køling, opbevaring og lagring af fødevarer, såsom:

Store kølemøbler, køleskabe og frysere

Store husholdningsapparater til madlavning og anden behandling af fødevarer, såsom:

Komfurer, elkomfurer og elkogeplader

Mikrobølgeovne

Store apparater til opvarmning af rum, senge, siddemøbler, såsom:

Elektriske opvarmningsapparater, elradiatorer

Blæser-, udsugnings- og klimaudstyr, såsom:

Elventilatorer

Klimaanlæg

2. Små husholdningsapparater, herunder

Rengøringsapparater, såsom støvsugere, tæppefejemaskiner

Apparater til syning, strikning, vævning og anden forarbejdning til tekstiler

Strygejern og andre apparater til strygning, rulning og anden behandling af beklædning

Brødristere

Frituregryder

Kværne, kaffemaskiner og udstyr til åbning eller forsegling af beholdere eller pakker

Elektriske knive

Hårtrimmere, hårtørrere, tandbørster, barbermaskiner, massageapparater og andre apparater til kropspleje

Ure, armbåndsure og udstyr til måling, angivelse eller registrering af tid

Vægte

3. It- og teleudstyr, herunder

Produkter og udstyr til elektronisk indsamling, lagring, behandling, præsentation eller kommunikation af information, såsom: centraliseret databehandling (mainframes, minicomputere, printere) og pc'er mv. (pc'er (inkl. CPU, mus, skærm og tastatur), laptop-computere (inkl. CPU, mus, skærm og tastatur), notebook-computere, palmtop-computere, printere, kopieringsudstyr, elektriske og elektroniske skrivemaskiner, lommeregnere og bordregnemaskiner)

Produkter eller udstyr til transmission af lyd, billeder eller anden information ved hjælp af telekommunikation, såsom brugerterminaler og –systemer, telefaxapparater, telexapparater, telefoner, mønttelefoner, trådløse telefoner, mobiltelefoner, telefonsvarere

4. Forbrugerudstyr, herunder produkter eller udstyr til optagelse eller gengivelse af lyd eller billeder, herunder signaler eller anden teknologi til formidling af lyd og billeder på anden måde end ved telekommunikation, såsom radioer, fjernsyn, videokameraer, videobåndoptagere, hi-fi-optagere, forstærkere, musikinstrumenter (undtagen pibeorgler opsat i kirker)

5. Belysningsudstyr, herunder

belysningsudstyr til spredning eller regulering af lys, såsom lysarmaturer til lysstofrør, lysstofrør, kompaktlysstofrør, højintensive udladningslamper, herunder tryknatriumlamper og halogenlamper, lavtryksnatriumlamper

6. Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala), herunder

Boremaskiner

Save

Symaskiner

Udstyr til drejning, fræsning, slibning, formaling, savning, skæring, klipning, boring, hulning, stansning, foldning, bøjning eller lignende forarbejdning af træ, metal og andre materialer

Værktøj til nitning, sømning eller skruning eller fjernelse af nitter, søm, skruer eller lignende brug

Værktøj til svejsning, lodning eller anden brug

Udstyr til sprøjtning, fordeling, spredning eller anden håndtering af flydende eller luftformige stoffer med andre midler

Værktøj til græsslåning eller andre haveaktiviteter

7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr, herunder

Elektriske tog og racerbaner

Håndholdte spillekonsoller

Videospil

Computere til cykling, dykning, løb, roning osv.

Sportsudstyr med elektriske eller elektroniske komponenter

Møntautomater

8. Medicinske anordninger

- Elektrisk udstyr, der henhører under direktiv 93/42/EØF

- Elektrisk udstyr, der henhører under direktiv 98/79/EF

9. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter, herunder

Røgdetektorer

Varmeregulatorer

Termostater

Måle-, veje- eller justeringsapparater til husholdninger eller som laboratorieudstyr

Industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter

10. Salgsautomater, herunder alle apparater, som automatisk leverer alle slags produkter, såsom salgsautomater til varme drikke, salgsautomater til varme eller kolde flasker eller dåser, salgsautomater til faste produkter, pengeautomater

BILAG III Stoffer, der henvises til i artikel 4, stk. 7

1. Hexabromcyclododecan (HBCDD)

2. Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)

3. Benzylbutylphthalat (BBP)

4. Dibutylphthalat (DBP)

BILAG IV Forbudte stoffer omhandlet i artikel 4, stk. 7, og tolererede maksimale koncentrationsværdier i vægtprocent i homogene materialer

Bly (0,1 %)

Kviksølv (0,1 %)

Cadmium (0,01 %)

Hexavalent chrom (0,1 %)

Polybromerede biphenyler (PBB) (0,1 %)

Polybromerede diphenylethere (PBDE) (0,1 %)

⎢ 2005/717/EF Eneste artikel og bilag 1 (tilpasset)

BILAG VII

Anvendelser √ undtaget fra forbuddet i artikel 4, stk. 1 ∏ af bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom, polybromerede biphenyler (PBB) og polybromerede diphenylethere (PBDE), som er undtaget fra kravene i artikel 4, stk. 1

⎢ 2002/95/EF

1. Kviksølv i kompakt-lysstoflamper, højst 5 mg pr. lampe.

2. Kviksølv i lysstofrør til almindelige formål, der højst indeholder

— halogenfosfat | 10 mg |

— trifosfat med normal levetid | 5 mg |

— trifosfat med lang levetid | 8 mg |

3. Kviksølv i lysstofrør til særlige formål.

4. Kviksølv i andre lamper, der ikke udtrykkeligt er nævnt i dette bilag.

5. Bly i glasset til billedrør, elektroniske komponenter og lysstofrør.

6. Bly som legeringselement i stål med op til 0,35 vægtprocent bly, i aluminium med op til 0,4 vægtprocent bly og som kobberlegering med op til 4 vægtprocent bly.

⎢ 2005/747/EF Artikel 1 og bilag 1

- 7. Bly i loddemateriale med højt smeltepunkt (dvs. blylegeringer med 85 vægtprocent bly eller mere)

- - bly i loddemateriale til servere, lagringssystemer og array-lagringssystemer, netinfrastrukturudstyr til kobling, signalering, transmission og netkontrol til telekommunikation

- bly i elektroniske keramikkomponenter (f.eks. piezoelektriske komponenter).

⎢ 2005/747/EF Artikel 1 og bilag 2

8. Cadmium og cadmiumforbindelser i elektriske kontakter samt overfladebehandling med cadmium undtagen anvendelser, der er forbudt i henhold til direktiv 91/338/EØF[27] om ændring af direktiv 76/769/EØF[28] om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater.

⎢ 2002/95/EF

9. Hexavalent chrom til korrosionsbeskyttelse af kulstofstål-kølesystemet i absorptionskøleskabe.

⎢ 2005/717/EF Eneste artikel og bilag 2, Domstolens dom (i de forenede sager C-14/06 og C-295/06) (tilpasset)

9a. Deca-BDE i polymerer

⎢ 2005/717/EF Eneste artikel og bilag 3

109b. Bly i lejebøsninger og lejepander af blybronze.

⎢ 2002/95/EF (tilpasset)

10. Kommissionen foretager efter proceduren i artikel 7, stk. 2, først og fremmest en evaluering af anvendelser af

- deca-BDE

- kviksølv i lysstofrør til særlige formål

- bly i loddemateriale til servere, lagringssystemer og array-lagringssystemer, netinfrastrukturudstyr til kobling, signalering, transmission og netkontrol til telekommunikation (med henblik på at fastsætte en specifik tidsgrænse for denne undtagelse) og

- elektriske pærer

for snarest muligt at fastslå, om reguleringen af disse anvendelser skal ændres.

⎢ 2005/747/EF Artikel 1 og bilag 3

11. Bly anvendt i konnektorsystemer med deformerbare ben (compliant pins).

12. Bly anvendt som belægningsmateriale til c-ring i varmeledende modul.

13. Bly og cadmium i optisk glas og filterglas.

14. Bly i loddemateriale, der består af mere end to grundstoffer, til etablering af forbindelse mellem benene og pakken af mikroprocessorer, og som har et blyindhold på over 80 og under 85 vægtprocent.

15. Bly i loddemateriale til etablering af elektronisk forbindelse mellem halvlederskive og bæresubstrat i integrerede kredsløbspakker med flip chip.

⎢ 2006/310/EF Artikel 1 og bilag

16. Bly i lineære glødelamper med silicatbelagte rør.

17. Blyhalogenid som strålingsmodificerende tilsætning i højintensive udladningslamper (HID-lamper) til professionel anvendelse inden for reprografi.

18. Bly som aktivator i lyspulver (højst 1 vægtprocent bly) i udladningslamper til brug som solarielamper, der som lysstof indeholder f.eks. BSP (BaSi2O5:Pb), eller til brug som speciallamper til lyskopiering, reprografi, litografi, insektfælder samt fotokemiske processer og hærdningsprocesser, når de som lysstof indeholder f.eks. SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb).

19. Bly i særlige sammensætninger som PbBiSn-Hg og PbInSn-Hg som hovedamalgam og PbSn-Hg som hjælpeamalgam i kompaktlysstoflamper.

20. Blyoxid i glas, der anvendes til glaslodning af for- og bagplade i flade fluorescerende lamper til anvendelse i flydende krystaldisplays (LCD).

⎢ 2006/691/EF Artikel 1 og bilag

21. Bly og cadmium i printerblæk til påføring af emaljetryk på borosilikatglas.

22. Bly som dotering i RIG (rare earth iron garnet — jerngranat med sjældne jordarter) Faraday-rotatorer til brug i fiberoptisk kommunikation.

23. Bly til overfladebelægning af fine-pitch komponenter med undtagelse af konnektorer med en pitch på højst 0,65 mm med NiFe leadframes og bly i overfladebelægning af fine-pitch komponenter, andre end konnektorer, med en pitch på højst 0,65 mm med kobber-leadframes.

24. Bly i loddemateriale til lodning af gennempletterede huller i skiveformede og »planar array« flerlags keramiske kondensatorer.

25. Blyoxid i plasma-display-paneler (PDP) og overfladeledende elektronemitterende displays (SED-skærme) indeholdt i komponentstrukturen, herunder især i de dielektriske lag i front- og bagglas, buselektroden, black stripe, adresseelektroden, forseglingsglasfritte og glasfritteringe samt printpasta.

26. Blyoxid i glasindkapslinger i Black-Light Blue (BLB) lysstofrør.

27. Blylegeringer som loddemateriale til transducere til brug i højeffekthøjttalere, (konstrueret til at kunne anvendes i adskillige timer ved akustiske lydtrykniveauer på 125 dB SPL eller derover).

⎢ 2006/692/EF Artikel 1 (tilpasset)

28. Hexavalent chrom i korrosionshindrende overfladebehandling af umalede metalplader og befæstelseselementer med henblik på beskyttelse mod korrosion og dæmpning af radiostøj i udstyr, der henhører under kategori 3 i direktiv 2002/96/EF (it- og teleudstyr). Undtagelsen gælder til 1. juli 2007.

⎢ 2006/690/EF Artikel 1

29. Bly, der er bundet i krystalglas som defineret i bilag I (kategori 1, 2, 3 og 4) i Rådets direktiv 69/943/EØF[29].

⎢ 2005/618/EF Artikel 1 (tilpasset)

Ved anvendelsen af artikel 5, stk. 1, litra a), tolereres et maksimalt indhold af bly, kviksølv, hexavalent chrom, polybromerede biphenyler (PBB) og polybromerede diphenylethere (PBDE) i homogene materialer på 0,1 vægtprocent og et indhold af cadmium i homogene materialer på 0,01 vægtprocent.

⎢ 2008/385/EF Artikel 1 og bilag

30. Cadmiumlegeringer som loddemetal i den elektrisk/mekaniske forbindelse til elektriske ledere direkte på spolen i transducere til højttalere, der skal præstere et lydtryk på 100 dB(A) eller højere.

31. Bly i loddematerialer i kviksølvfrie flade lysstofrør (f.eks. til brug i flydende krystaldisplays, designbelysning og industribelysning).

32. Blyoxid i forseglingsfritte til brug ved fremstilling af vinduer til argon- og kryptonlaserrør.

∫ ny

BILAG VI

Anvendelser undtaget fra forbuddet i artikel 4, stk. 1, hvad angår kategori 8 og 9

Udstyr, der anvender eller detekterer ioniserende stråling

1 Bly, cadmium og kviksølv i detektorer til ioniserende stråling

2 Blylejer i røntgenrør

3 Bly i anordninger til forstærkning af elektromagnetisk stråling: mikrokanalplader og kapillarplader

4 Bly i glasfritter i røntgenrør og billedforstærkere og bly i bindemidler af glasfritte til montering af gaslaser og til vakuumrør til omformning af elektromagnetisk stråling til elektroner

5 Bly i afskærmning mod ioniserende stråling

6 Bly i testgenstande til røntgenoptagelser

7 Blystearatkrystaller til røntgendiffraktion

8 Radioaktiv cadmiumisotopkilde til bærbare røntgenfluorescensspektrometre

Sensorer, detektorer og elektroder (plus punkt 1)

1a Bly og cadmium i ionselektive elektroder, herunder pH-elektrodeglas

1b Bly i elektrokemiske iltsensorer

1c Bly, cadmium og kviksølv i IR-detektorer

1d Kviksølv i referenceelektroder: kviksølvchlorid med lavt chloridindhold, kviksølvsulfat og kviksølvoxid

Andet

9 Cadmium i helium-cadmium-lasere

10 Bly og cadmium i lamper til atomabsorptionsspektrometri

11 Bly i legeringer som superledere og varmeledere til brug ved MRI

12 Bly og cadmium i metal bundet til superledende materialer i MRI- og SQUID-detektorer

13 Bly i kontravægte

14 Bly i monokrystalline piezoelektriske materialer til ultralydstransducere

15 Bly i lodninger til ultralydstransducere

16 Kviksølv i kapacitans- og tabsfaktormålekredsløb med meget høj præcision og i højfrekvente RF-koblinger og –relæer i overvågnings- og reguleringsinstrumenter, som ikke overskrider 20 mg kviksølv pr. kobling eller relæ

17 Bly i lodninger i bærbare førstehjælpsdefibrillatorer

18 Bly i lodninger i højtydende moduler til IR-billeddannelse til detektion i området 8 – 14 µm

19 Bly i billedskærme med flydende krystaller på silicium (LCoS)

20 Cadmium i røntgenmålefiltre

BILAG VII

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

1. Nr. xxxxxx (entydig identifikation af EEE):

2. Navn og adresse på fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant:

3. Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens (eller montørens) ansvar:

4. Erklæringens genstand (identifikation af EEE, så det kan spores. Foto kan eventuelt vedlægges):

5. Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med direktiv ... om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

6. Hvor det er relevant, referencer til de relevante anvendte harmoniserede standarder eller referencer til de specifikationer, som der erklæres overensstemmelse med:

7. Hvor det er relevant, det bemyndigede organ ... (navn, nummer) ..., der har foretaget ... (beskrivelse af aktiviteten) ... og udstedt attesten: …

8. Supplerende oplysninger:

Underskrevet for og på vegne af: …………………………………

(sted og dato)

(navn, stilling) (underskrift)

BILAG VIII

Del A

Ophævet direktiv med ændringer

(omhandlet i artikel 12)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF | (EUT L 37 af 13.2.2003, s. 19) |

Kommissionens beslutning 2005/618/EF | (EUT L 214 af 19.8.2005, s. 65) |

Kommissionens beslutning 2005/717/EF | (EUT L 271 af 15.10.2005, s. 219) |

Kommissionens beslutning 2005/747/EF | (EUT L 280 af 25.10.2005, s. 18) |

Kommissionens beslutning 2006/310/EF | (EUT L 115 af 28.4.2006, s. 38) |

Kommissionens beslutning 2006/690/EF | (EUT L 283 af 14.10.2006, s. 47) |

Kommissionens beslutning 2006/691/EF | (EUT L 283 af 14.10.2006, s. 48) |

Kommissionens beslutning 2006/692/EF | (EUT L 283 af 14.10.2006, s. 50) |

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/35/EF | (EUT L 81 af 20.3.2008, s. 67) |

Kommissionens beslutning 2008/385/EF | (EUT L 136 af 24.5.2008, s. 9) |

Del B

Liste over frister for gennemførelse i national ret

(omhandlet i artikel 13)

Direktiv | Frist for gennemførelse |

2002/95/EF | 12. august 2004 |

2008/35/EF | - |

BILAG IX

Sammenligningstabel

Direktiv 2002/95/EF | Dette direktiv |

Artikel 1 | Artikel 1 |

Artikel 2, stk. 1 | Artikel 2, stk. 1 |

Artikel 2, stk. 2 | Artikel 2, stk. 2 |

Artikel 2, stk. 3 | Artikel 2, stk. 3, indledning |

- | Artikel 2, stk. 3, litra a) og b) |

Artikel 3, litra a) | Artikel 3, litra a) |

Artikel 3, litra b) | - |

- | Artikel 3, litra b) til o) |

Artikel 4, stk. 1 | Artikel 4, stk. 1 |

- | Artikel 4, stk. 3 til 6 |

Artikel 4, stk. 2 | Artikel 4, stk. 7 |

Artikel 4, stk. 3 | - |

- | Artikel 4, stk. 8 |

- | Artikel 5, stk. 1, indledning |

Artikel 5, stk. 1, første afsnit, indledningen | Artikel 5, stk. 1, litra a) |

Artikel 5, stk. 1, første afsnit, litra a) | - |

Artikel 5, stk. 1, første afsnit, litra b) | Artikel 5, stk. 1, litra b), indledningen og første og tredje led |

- | Artikel 5, stk. 1, litra b), andet led |

Artikel 5, stk. 1, første afsnit, litra c) | - |

Artikel 5, stk. 1, andet afsnit | - |

Artikel 5, stk. 2 | Artikel 5, stk. 2 |

- | Artikel 5, stk. 3 |

Artikel 6 | - |

- | Artikel 6 til 17 |

Artikel 7 | Artikel 18 |

Artikel 8 | Artikel 19 |

Artikel 9 | Artikel 20 |

- | Artikel 21 |

Artikel 10 | Artikel 22 |

Artikel 11 | Artikel 23 |

- | Bilag I til IV |

Bilag, punkt 1-28 | Bilag V, punkt 1-28 |

Bilag, punkt 29, første afsnit | Bilag V, punkt 29, første afsnit |

Bilag, punkt 29, andet afsnit | Artikel 4, stk. 2 |

Bilag, pkt. 30-32 | Bilag V, pkt. 30-32 |

- | Bilag VI-IX |

FINANSIERINSOVERSIGT TIL FORSLAG, SOM ALENE INDVIRKER PÅ BUDGETTETS INDTÆGTSSIDE

1. FORSLAGETS BETEGNELSE:

Direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og om ophævelse af direktiv 2002/95/EF

2. BUDGETPOSTER:

Kapitel og artikel:

Budgetteret beløb for det pågældende år:

3. FINANSIELLE VIRKNINGER

(x Ingen

( Ingen virkninger for udgiftssiden, men virkninger for budgettets indtægtsside, som følger:

mio. EUR (1 decimal)

Budgetpost | Indtægter[30] | 12-månedersperiode fra dd/mm/åååå | [År n] |

Artikel ... | Virkninger for EU's egne indtægter |

Artikel ... | Virkninger for EU's egne indtægter |

Efter foranstaltningens iværksættelse |

[n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

Artikel … |

Artikel … |

4. FORHOLDSREGLER MOD SVIG

5. ANDRE BEMÆRKNINGER

[1] Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets afgørelse 93/465/EØF (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 82) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).

[2] EUT L 396 af 30.12. 2006, s. 1.

[3] EUT L 191 af 22.7.2005, s. 29.

[4] Slutrapporten kan læses her: http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/era_study_final_report.pdf.

[5] Slutrapporten kan læses her: http://ec.europa.eu/enterprise/environment/reports_studies/index.htm.

[6] EUT L 271 af 15.10.2005, s. 48.

[7] De forenede sager C-14/06 og C-295/06. Domstolen fandt, at beslutningen ikke opfyldte kriterierne for at tillade undtagelser (artikel 5). For det første var beslutningen ikke baseret på "den tekniske og videnskabelige udvikling", da udkastet til konklusioner af den anvendte risikovurdering til at begrunde undtagelsen gik tilbage til 2002, og konklusionerne havde ikke ændret sig siden; for det andet vurderede Kommissionen ikke, om der fandtes tilgængelige substitutionsprodukter, og om sådannes virkninger sammenlignet med deca-BDE, og for det tredje var undtagelsen for vidtrækkende.

[8] EUT C131 af 29.5.2008, s. 7.

[9] EUT L 99 af 7.4.2006, s. 3.

[10] Jf. Kommissionens arbejdsdokument, der er ledsagedokument til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), s. 99.

[11] EFT C Öð af , s. Õð 365 E af 19.12.2000, s. 195, og EFT C rslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), s. 99.

[12] EFT C √ af , s. ∏ 365 E af 19.12.2000, s. 195, og EFT C 240 E af 28.8.2001, s. 303.

[13] EUT C √ af , s. ∏. 116 af 20.4.2001, s. 38.

[14] EUT C √ af , s. ∏. 148 af 20.4.2001, s. 1.

[15] EUT C √ af , s. ∏ Europa-Parlamentets udtalelse af 15.5.2001 (EFT C 34 E af 7.2.2002, s. 109), Rådets fælles holdning af 4.12.2001 (EFT C 90 E af 16.4.2002, s. 12) og Europa-Parlamentets beslutning af 10.4.2002 (ikke offentliggjort i EFT). Europa-Parlamentets afgørelse af 18.12.2002 og Rådets afgørelse af 16.12.2002.

[16] EUT L 37 af 13.2.2003, s. 19.

[17] EFT C 30 af 4.2.1988, s. 1.

[18] Se side 24 i denne EUT.

[19] EUT L 191 af 22.7.2005, s. 29.

[20] 7 EUT L √ 266 af 26.9.2006, s.1. ∏ 78, 26.3.1991, p. 38. Ændret ved Kommissionens direktiv 98/101/EF (EFT L 1 af 5.1.1999, s. 1).

[21] EUT L 229 af 30.4.2004, s.5 om ændring af direktiv 79/117/EØF.

[22] EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

[23] EUT L 218 af 13.8.2008, s. 82.

[24] EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30.

[25] EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

[26] EFT L 144 af 4.6.1997, s. 19. Ændret ved direktiv 2002/65/EF (EFT L 271 af 9.10.2002, s. 16).

[27] EUT L √ 114 af 27.4.2006, s. 9. ∏ 194, 25.7.1975, s. 39. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

[28] EFT L 186 af 12.7.1991, s. 59.

[29] EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201.

[30] EFT L 326 af 29.12.1969, s. 36. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

[31] Hvad angår EU's traditionelle egne indtægter (landbrugsafgifter, sukkerafgifter, told), skal der være tale om nettobeløb, dvs. bruttobeløb med fradrag af opkrævningsomkostninger på 25 %.

Top