EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008PC0120

Forslag til Rådets direktiv om forenkling af procedurerne for udarbejdelse af lister og offentliggørelse af oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område og om ændring af direktiv 64/432/EØF, 77/504/EØF, 88/407/EØF, 88/661/EØF, 89/361/EØF, 89/556/EØF, 90/427/EØF, 90/428/EØF, 90/429/EØF, 90/539/EØF, 91/68/EØF, 92/35/EØF, 92/65/EØF, 92/66/EØF, 92/119/EØF, 94/28/EF, 2000/75/EF, beslutning 2000/258/EF og direktiv 2001/89/EF, 2002/60/EF og 2005/94/EF

/* KOM/2008/0120 endelig udg. - CNS 2008/0046 */

52008PC0120

Forslag til Rådets direktiv om forenkling af procedurerne for udarbejdelse af lister og offentliggørelse af oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område og om ændring af direktiv 64/432/EØF, 77/504/EØF, 88/407/EØF, 88/661/EØF, 89/361/EØF, 89/556/EØF, 90/427/EØF, 90/428/EØF, 90/429/EØF, 90/539/EØF, 91/68/EØF, 92/35/EØF, 92/65/EØF, 92/66/EØF, 92/119/EØF, 94/28/EF, 2000/75/EF, beslutning 2000/258/EF og direktiv 2001/89/EF, 2002/60/EF og 2005/94/EF /* KOM/2008/0120 endelig udg. - CNS 2008/0046 */


DA

Bruxelles, den 29.2.2008

KOM(2008) 120 endelig

2008/0046 (CNS)

Forslag til

RÅDETS DIREKTIV

om forenkling af procedurerne for udarbejdelse af lister og offentliggørelse af oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område og om ændring af direktiv 64/432/EØF, 77/504/EØF, 88/407/EØF, 88/661/EØF, 89/361/EØF, 89/556/EØF, 90/427/EØF, 90/428/EØF, 90/429/EØF, 90/539/EØF, 91/68/EØF, 92/35/EØF, 92/65/EØF, 92/66/EØF, 92/119/EØF, 94/28/EF, 2000/75/EF, beslutning 2000/258/EF og direktiv 2001/89/EF, 2002/60/EF og 2005/94/EF

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

Det generelle formål med Kommissionens forslag er at harmonisere og forenkle de nuværende procedurer for ajourføring og offentliggørelse af oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område, bl.a. lister over godkendte institutioner for dyresundhed og avlsorganisationer i medlemsstaterne og tredjelande og lister over visse nationale referencelaboratorier og andre godkendte laboratorier.

Kommissionens forslag har til formål at ændre 20 direktiver og en beslutning og sikre en forenklet fremgangsmåde, der vil medføre fordele i form af mindre arbejdsbyrde og administrative byrder for medlemsstaternes kompetente myndigheder, landbruget og de erhvervsdrivende samt Kommissionen.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Dyresundhedsinstitutioner, der er godkendt med henblik på handel inden for Fællesskabet med levende dyr og produkter heraf, samt oplysninger, der skal fremlægges på det zootekniske område

Ifølge fællesskabslovgivningen på veterinærområdet skal samlesteder for kvæg, svin, geder og får, de der handler med disse dyr, fjerkrævirksomheder, sædopsamlingscentre eller sædbanker og embryonindsamlingsteam eller embryonproduktionsteam og visse organer, institutter og centre opfylde bestemte betingelser og skal være officielt godkendt af medlemsstaterne med henblik på handel inden for Fællesskabet med visse levende dyr og produkter heraf, navnlig genetisk materiale fra dyr såsom sæd, æg og embryoner.

Den nuværende fællesskabslovgivning foreskriver forskellige procedurer for registrering af dyresundhedsinstitutioner og udarbejdelse, ajourføring, videresendelse og offentliggørelse af lister herover. Forskellige procedurer gør imidlertid udarbejdelsen og ajourføringen af listerne kompliceret, og gør det meget vanskeligt for de kompetente kontrolmyndigheder og de berørte operatører at anvende disse lister i praksis.

Derfor bør procedurerne harmoniseres, og der bør fastsættes mere systematiske, sammenhængende og ensartede regler vedrørende procedurernes fem centrale elementer, nemlig registrering af dyresundhedsinstitutioner samt udarbejdelse, ajourføring, videresendelse og offentliggørelse af lister.

Da det er op til medlemsstaterne at kontrollere de betingelser, som de forskellige dyresundhedsinstitutioner skal opfylde for at blive opført på listerne, bør det være medlemsstaterne, der er ansvarlige for udarbejdelse af listerne, og ikke Kommissionen.

Medlemsstaterne bør derfor udarbejde og ajourføre lister over de berørte dyresundhedsinstitutioner og gøre dem tilgængelige for de øvrige medlemsstater og for offentligheden. For at harmonisere modellen til disse lister og den måde, hvorpå man giver Fællesskabet nem adgang til ajourførte lister, er det nødvendigt at indføre fælles kriterier efter udvalgsproceduren.

Af hensyn til klarheden og sammenhængen i fællesskabslovgivningen bør denne nye procedure også anvendes på det zootekniske område, og den bør navnlig gælde for avlsforeninger, der er godkendt til at føre eller oprette stambøger i medlemsstaterne, og gælde for de oplysninger, som medlemsstaterne skal fremlægge vedrørende hestekonkurrencer i overensstemmelse med Rådets direktiv 90/428/EØF af 26. juni 1990 om samhandelen med enhovede dyr bestemt til konkurrencer og om fastsættelse af betingelserne for deltagelse i disse konkurrencer.

Dyresundhedsinstitutioner, der er godkendt i tredjelande til import til Fællesskabet af animalske produkter, og myndigheder, der er godkendt i tredjelande med henblik på at føre en stambog

Ligesom handel inden for Fællesskabet med sæd, æg og embryoner er underlagt visse bestemmelser, er også import af sæd, æg og embryoner reguleret, i og med at oprindelsesinstitutionerne i tredjelande skal opfylde visse betingelser for at minimere dyresundhedsrisici. Derfor bør import til Fællesskabet af sådant genetisk materiale kun tillades fra sædopsamlingscentre eller sædbanker og embryonindsamlingsteam eller embryonproduktionsteam, der er officielt godkendt til eksport til Fællesskabet af de kompetente myndigheder i det pågældende tredjeland i overensstemmelse med fællesskabskravene og efter et EF-veterinærkontrolbesøg, hvis det er relevant. Afhængigt af typen af genetisk materiale og de pågældende arter er de nuværende procedurer for udarbejdelse af lister over dyresundhedsinstitutioner og ajourføring af de relevante lister forskellige, idet de varierer fra beslutninger, der er vedtaget efter en udvalgsprocedure i henhold til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen [1], til en simpel høring af medlemsstaterne.

Det forhold, at der findes forskellige procedurer, kan føre til forvirring og usikkerhed blandt det administrative personale i tredjelande, landbruget og de erhvervsdrivende. Da det er op til tredjelande at kontrollere de betingelser, som de forskellige dyresundhedsinstitutioner skal opfylde for at blive opført på listen over dyresundhedsinstitutioner, der er godkendt til eksport til Fællesskabet i overensstemmelse med Fællesskabets krav, bør den nuværende ramme for godkendelse af disse institutioner harmoniseres og forenkles, således at ansvaret for udarbejdelse og ajourføring af listerne påhviler tredjelandene og ikke Kommissionen. Det er vigtigt at sikre, at de dyresundhedsmæssige garantier, der gives af det pågældende tredjeland, ikke berøres. Forenklingsforanstaltningerne berører ikke Kommissionens ret til om nødvendigt at træffe beskyttelsesforanstaltninger.

De forskellige eksisterende procedurer bør derfor erstattes af en procedure, i henhold til hvilken de kompetente myndigheder i tredjelande udarbejder og ajourfører listerne og videresender dem til Kommissionen. Kommissionen bør informere medlemsstaterne om disse lister og gøre dem tilgængelige for offentligheden til orientering. Hvis der opstår betænkeligheder med hensyn til de lister, som er modtaget fra tredjelande, skal der træffes beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med Rådets direktiv 97/78/EF.

Af hensyn til klarheden og for at sikre konsekvens bør proceduren også gælde for myndigheder i tredjelande, der er godkendt til at føre en stambog i overensstemmelse med Fællesskabets zootekniske lovgivning.

Laboratorier

På veterinærområdet er Kommissionen ansvarlig for at udarbejde og ajourføre listerne over godkendte nationale referencelaboratorier og andre godkendte laboratorier på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

I overensstemmelse med gældende fællesskabslovgivning foretages ændringer af disse lister efter anmodning fra en medlemsstat og en beslutning vedtaget efter en udvalgsprocedure i henhold til Rådets afgørelse 1999/468/EF eller af Rådet på grundlag af et forslag fra Kommissionen.

Ændringer af disse lister er dog ofte af ren formel art, som f.eks. ændringer af laboratoriers kontaktoplysninger.

Det har hidtil været praksis kun at foretage periodiske ajourføringer af listerne over disse laboratorier for at reducere antallet af kommissionsbeslutninger. Denne praksis er dog ikke en garanti for en hurtig ajourføring af listerne. Dette kan skade de nationale referencelaboratoriers og andre godkendte laboratoriers retlige status. Eftersom medlemsstaterne udpeger de nationale referencelaboratorier og tilvejebringer alle de nødvendige oplysninger og ajourføringer, bør ansvaret for udarbejdelse og ajourføring af listerne påhvile medlemsstaterne og ikke Kommissionen. Det samme bør gælde for andre godkendte laboratorier i medlemsstaterne.

Medlemsstaterne bør derfor udarbejde og ajourføre lister over de pågældende nationale referencelaboratorier og andre godkendte laboratorier og gøre listerne tilgængelige for de øvrige medlemsstater og for offentligheden. For at harmonisere modellen til disse lister og den måde, hvorpå man giver Fællesskabet nem adgang til ajourførte lister, er det nødvendigt at indføre fælles kriterier efter udvalgsproceduren.

Hvis listerne vedrører godkendte laboratorier beliggende i tredjelande, bør Kommissionen dog fortsat være ansvarlig for udarbejdelse og offentliggørelse af listerne over sådanne laboratorier.

Formålet med forslaget er:

– at harmonisere og forenkle de nuværende procedurer for ajourføring og offentliggørelse af lister over visse godkendte dyresundhedsinstitutioner og avlsorganisationer i medlemsstaterne og de oplysninger, som medlemsstaterne skal fremlægge vedrørende hestekonkurrencer

– at harmonisere og forenkle de nuværende procedurer for ajourføring og offentliggørelse af lister over visse godkendte dyresundhedsinstitutioner og myndigheder, der i tredjelande er godkendt med henblik på at føre en stambog

– at forenkle de nuværende procedurer for ajourføring og offentliggørelse af lister over visse nationale referencelaboratorier og andre godkendte laboratorier.

Direktiv 64/432/EØF, 77/504/EØF, 88/407/EØF, 88/661/EØF, 89/361/EØF, 89/556/EØF, 90/427/EØF, 90/428/EØF, 90/429/EØF, 90/539/EØF, 91/68/EØF, 92/35/EØF, 92/65/EØF, 92/66/EØF, 92/119/EØF, 94/28/EF, 2000/75/EF, 2001/89/EF, 2002/60/EF, 2005/94/EF og beslutning 2000/258/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

2008/0046 (CNS)

Forslag til

RÅDETS DIREKTIV

om forenkling af procedurerne for udarbejdelse af lister og offentliggørelse af oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område og om ændring af direktiv 64/432/EØF, 77/504/EØF, 88/407/EØF, 88/661/EØF, 89/361/EØF, 89/556/EØF, 90/427/EØF, 90/428/EØF, 90/429/EØF, 90/539/EØF, 91/68/EØF, 92/35/EØF, 92/65/EØF, 92/66/EØF, 92/119/EØF, 94/28/EF, 2000/75/EF, beslutning 2000/258/EF og direktiv 2001/89/EF, 2002/60/EF og 2005/94/EF

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF [2], særlig artikel 10, stk. 6,

under henvisning til forslag fra Kommissionen [3],

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet [4],

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [5], og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge fællesskabslovgivningen på veterinærområdet skal samlesteder for kvæg, svin, geder og får, de der handler med disse dyr, fjerkrævirksomheder, sædopsamlingscentre eller sædbanker og embryonindsamlingsteam eller embryonproduktionsteam og visse organer, institutter og centre ("dyresundhedsinstitutioner") opfylde bestemte betingelser og skal være officielt godkendt af medlemsstaterne med henblik på handel inden for Fællesskabet med visse levende dyr og produkter heraf, navnlig genetisk materiale fra dyr såsom sæd, æg og embryoner.

(2) Den nuværende fællesskabslovgivning foreskriver forskellige procedurer for registrering af dyresundhedsinstitutioner og udarbejdelse, ajourføring, videresendelse og offentliggørelse af lister herover. Forskellige procedurer gør imidlertid udarbejdelsen og ajourføringen af listerne kompliceret, og gør det meget vanskeligt for de kompetente kontrolmyndigheder og de berørte operatører at anvende disse lister i praksis.

(3) Derfor bør procedurerne harmoniseres, og der bør fastsættes mere systematiske, sammenhængende og ensartede regler vedrørende procedurernes fem centrale elementer, nemlig registrering af dyresundhedsinstitutioner samt udarbejdelse, ajourføring, videresendelse og offentliggørelse af lister.

(4) Da det er op til medlemsstaterne at kontrollere de betingelser, som de forskellige dyresundhedsinstitutioner skal opfylde for at blive opført på listerne, bør det være medlemsstaterne, der er ansvarlige for udarbejdelse af listerne, og ikke Kommissionen

(5) Medlemsstaterne bør derfor udarbejde og ajourføre lister over de berørte dyresundhedsinstitutioner og gøre dem tilgængelige for de øvrige medlemsstater og for offentligheden. For at harmonisere modellen til disse lister og den måde, hvorpå man giver Fællesskabet nem adgang til ajourførte lister, er det nødvendigt at indføre fælles kriterier efter udvalgsproceduren.

(6) Af hensyn til klarheden og sammenhængen i fællesskabslovgivningen bør denne nye procedure også anvendes på det zootekniske område, og den bør navnlig gælde for avlsforeninger, der er godkendt til at føre eller oprette stambøger i medlemsstaterne, og gælde for de oplysninger, som medlemsstaterne skal fremlægge vedrørende hestekonkurrencer i overensstemmelse med Rådets direktiv 90/428/EØF af 26. juni 1990 om samhandelen med enhovede dyr bestemt til konkurrencer og om fastsættelse af betingelserne for deltagelse i disse konkurrencer [6].

(7) Ligesom handel inden for Fællesskabet med sæd, æg og embryoner er underlagt visse bestemmelser, er også import af sæd, æg og embryoner reguleret, i og med at oprindelsesdyresundhedsinstitutionerne i tredjelande skal opfylde visse betingelser for at minimere dyresundhedsrisici. Derfor bør import til Fællesskabet af sådant genetisk materiale kun tillades fra sædopsamlingscentre eller sædbanker og embryonindsamlingsteam eller embryonproduktionsteam, der er officielt godkendt til eksport til Fællesskabet af de kompetente myndigheder i det pågældende tredjeland i overensstemmelse med fællesskabskravene og efter et EF-veterinærkontrolbesøg, hvis det er relevant.

(8) Afhængigt af typen af genetisk materiale og de pågældende arter er de nuværende procedurer for udarbejdelse af lister over dyresundhedsinstitutioner og ajourføring af de relevante lister forskellige, idet de varierer fra beslutninger, der er vedtaget efter en udvalgsprocedure i henhold til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen [7], til en simpel høring af medlemsstaterne.

(9) Det forhold, at der findes forskellige procedurer, kan føre til forvirring og usikkerhed blandt det administrative personale i tredjelande, landbruget og de erhvervsdrivende. Da det er op til tredjelande at kontrollere de betingelser, som de forskellige dyresundhedsinstitutioner skal opfylde for at blive opført på listen over dyresundhedsinstitutioner, der er godkendt til eksport til Fællesskabet i overensstemmelse med Fællesskabets krav, bør den nuværende ramme for godkendelse af disse institutioner harmoniseres og forenkles, således at ansvaret for udarbejdelse og ajourføring af listerne påhviler tredjelandene og ikke Kommissionen. Det er vigtigt at sikre, at de dyresundhedsmæssige garantier, der gives af det pågældende tredjeland, ikke berøres. Forenklingsforanstaltningerne berører ikke Kommissionens ret til om nødvendigt at træffe beskyttelsesforanstaltninger.

(10) De forskellige eksisterende procedurer bør derfor erstattes af en procedure, i henhold til hvilken import til Fællesskabet kun bør tillades fra tredjelande, hvor de kompetente myndigheder udarbejder og ajourfører lister og videresender dem til Kommissionen. Kommissionen bør informere medlemsstaterne om disse lister og gøre dem tilgængelige for offentligheden til orientering. Hvis der opstår betænkeligheder med hensyn til de lister, som er modtaget fra tredjelande, skal der træffes beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet [8].

(11) Af hensyn til klarheden og for at sikre konsekvens i Fællesskabets lovgivning bør proceduren også gælde for myndigheder i tredjelande, der er godkendt til at føre stambøger i overensstemmelse med Fællesskabets zootekniske lovgivning.

(12) På veterinærområdet er Kommissionen ansvarlig for at udarbejde og ajourføre listerne over godkendte nationale referencelaboratorier og andre godkendte laboratorier på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

(13) I overensstemmelse med gældende fællesskabslovgivning foretages ændringer af disse lister efter anmodning fra en medlemsstat og en beslutning vedtaget efter en udvalgsprocedure i henhold til Rådets afgørelse 1999/468/EF eller af Rådet på grundlag af et forslag fra Kommissionen.

(14) Ændringer af disse lister er dog ofte af ren formel art, som f.eks. ændringer af kontaktoplysningerne for de nationale referencelaboratorier eller andre godkendte laboratorier.

(15) Det har hidtil været praksis kun at foretage periodiske ajourføringer af listerne over disse laboratorier for at reducere antallet af kommissionsbeslutninger. Denne praksis er dog ikke en garanti for en hurtig ajourføring af listerne. Dette kan skade de nationale referencelaboratoriers og andre godkendte laboratoriers retlige status.

(16) Eftersom medlemsstaterne udpeger de nationale referencelaboratorier og tilvejebringer alle de nødvendige oplysninger og ajourføringer, bør ansvaret for udarbejdelse og ajourføring af listerne over sådanne laboratorier påhvile medlemsstaterne og ikke Kommissionen. Ansvaret for udarbejdelse af lister over andre godkendte laboratorier bør ligeledes påhvile medlemsstaterne.

(17) Medlemsstaterne bør derfor udarbejde og ajourføre lister over de pågældende nationale referencelaboratorier og andre godkendte laboratorier og gøre listerne tilgængelige for de øvrige medlemsstater og for offentligheden. For at harmonisere modellerne til disse lister og den måde, hvorpå man giver Fællesskabet nem adgang til ajourførte lister, bør der indføres fælles kriterier efter udvalgsproceduren.

(18) Hvor listerne vedrører godkendte laboratorier beliggende i tredjelande, bør Kommissionen dog fortsat være ansvarlig for udarbejdelse og offentliggørelse af listerne over sådanne laboratorier.

(19) For at sikre kontinuiteten i forbindelse med ansøgninger om godkendelse af laboratorier, som medlemsstater har indsendt i henhold til Rådets beslutning 2000/258/EF af 20. marts 2000 om udpegning af et institut, der skal opstille de nødvendige kriterier for standardisering af serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning [9], bør der ved dette direktiv fastsættes overgangsforanstaltninger.

(20) Rådets direktiv 64/432/EØF [10], 77/504/EØF [11], 88/407/EØF [12], 88/661/EØF [13], 89/361/EØF [14], 89/556/EØF [15], 90/427/EØF [16], 90/428/EØF [17], 90/429/EØF [18], 90/539/EØF [19], 91/68/EØF [20], 92/35/EØF [21], 92/65/EØF, 92/66/EØF [22], 92/119/EØF [23] and 94/28/EF [24], 2000/75/EF [25], Rådets beslutning 2000/258/EF, Rådets direktiv 2001/89/EF [26], 2002/60/EF [27], og 2005/94/EF [28] bør derfor ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 64/432/EØF

I direktiv 64/432/EØF foretages følgende ændringer:

(1) Følgende indsættes som artikel 6a:

"Artikel 6a

Medlemsstaterne udpeger statsinstitutter, nationale referencelaboratorier eller officielle institutter, som skal være ansvarlige for at koordinere de standarder og diagnosticeringsmetoder, som er omhandlet i bilag A-D. De fører ajourførte lister herover og gør listerne tilgængelige for de øvrige medlemsstater og for offentligheden.

De opgaver og det ansvar, der tillægges disse statsinstitutter, nationale referencelaboratorier og officielle institutter, er fastlagt i bilag B og C samt i kapitel II i bilag D.

De nødvendige bestemmelser for en ensartet gennemførelse af denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 17, stk. 2."

(2) Artikel 11, stk. 3, affattes således:

"3. Den kompetente myndighed udsteder et godkendelsesnummer til hvert af de godkendte samlesteder. Godkendelser af samlesteder kan være begrænset til en bestemt art eller til avls- og brugsdyr eller slagtedyr.

Den kompetente myndighed udarbejder og ajourfører en liste over godkendte samlesteder og deres godkendelsesnummer og gør listen tilgængelig for de øvrige medlemsstater og for offentligheden."

(3) I artikel 13 indsættes som stk. 5 og 6:

"5. Medlemsstater udarbejder og ajourfører en liste over godkendte handlende og registrerede anlæg, som de handlende benytter under udøvelsen af deres erhverv, og deres godkendelsesnummer og gør listen tilgængelig for de øvrige medlemsstater og for offentligheden.

6. De nødvendige bestemmelser for en ensartet gennemførelse af stk. 5 fastsættes efter proceduren i artikel 17, stk. 2."

(4) I bilag B foretages følgende ændringer:

a) Punkt 4.1 affattes således:

"4.1. Opgaver og ansvar

Statsinstitutterne, de nationale referencelaboratorier eller de officielle institutter, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 6a, skal være ansvarlige for den officielle prøvning af tuberkuliner eller reagenser, der er omhandlet i punkt 2 og 3, i deres respektive medlemsstater for at sikre, at disse tuberkuliner eller reagenser opfylder de standarder, der er omhandlet i henholdsvis punkt 2.1 og punkt 3."

b) punkt 4.2 udgår.

(5) I bilag C udgår punkt 4.2.

(6) Bilag D, kapitel II, del A, punkt 2 og punkt 3, affattes således:

"2. Statsinstitutterne, de nationale referencelaboratorier eller de officielle institutter, der i overensstemmelse med artikel 6a er udpeget til at være ansvarlige for at koordinere standarder og diagnosticeringsmetoder for prøver til påvisning af enzootisk kvægleukose, skal være ansvarlige for at standardantigenet til laboratoriebrug kalibreres i forhold til det officielle EF-standardserum (E.I. serum) fra Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet.

3. Standardantigener til laboratoriebrug sendes mindst en gang om året til statsinstitutterne, de nationale referencelaboratorier eller de officielle institutter, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 6a, for at blive prøvet over for det officielle EF-standardserum. Ud over en sådan standardisering kan det anvendte antigen kalibreres som angivet i del B."

Artikel 2

Ændringer af direktiv 77/504/EØF

Følgende indsættes som artikel 4a:

"Artikel 4a

1. Medlemsstaterne udarbejder og ajourfører en liste over avlsorganisationer og -foreninger, som er officielt godkendt til at føre eller oprette stambøger, og gør den tilgængelig for de øvrige medlemsstater og for offentligheden.

2. De nødvendige bestemmelser for en ensartet gennemførelse af denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 8, stk. 2."

Artikel 3

Ændringer af direktiv 88/407/EØF

I direktiv 88/407/EØF foretages følgende ændringer:

(1) Artikel 5, stk. 2, affattes således:

"2. Alle godkendte tyrestationer eller sædbanker registreres på en liste med et veterinærgodkendelsesnummer for hver station. Hver medlemsstat udarbejder og ajourfører en liste over tyrestationer eller sædbanker og deres veterinærgodkendelsesnumre og gør listen tilgængelig for de øvrige medlemsstater og for offentligheden.

3. De nødvendige bestemmelser for en ensartet gennemførelse af denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 18, stk. 2.

(2) Artikel 9 affattes således:

"Artikel 9

1. Medlemsstater tillader kun indførsel af sæd, der sendes fra en tyrestation eller en sædbank, der er beliggende i et af de tredjelande, der er opført på den i artikel 8 omhandlede liste, og for hvilken den kompetente myndighed i det pågældende tredjeland kan garantere, at følgende betingelser er opfyldt:

a) den opfylder betingelserne vedrørende:

i) godkendelse af tyrestationer eller sædbanker som omhandlet i kapitel I i bilag A

ii) tilsyn med tyrestationer og sædbanker som omhandlet i kapitel II i bilag A.

b) den kompetente myndighed i det pågældende tredjeland har officielt godkendt den med henblik på eksport til Fællesskabet

c) den kontrolleres af en tilsynsførende dyrlæge

d) den inspiceres mindst to gange årligt af en embedsdyrlæge i det pågældende tredjeland.

2. Listen over tyrestationer eller sædbanker, som den kompetente myndighed i det pågældende tredjeland, der er opført på den i artikel 8 omhandlede liste, har godkendt i overensstemmelse med betingelserne i stk. 1, og fra hvilke sæd kan sendes til Fællesskabet, meddeles Kommissionen.

Den kompetente myndighed i det pågældende tredjeland skal omgående tilbagekalde eller suspendere godkendelsen af tyrestationen eller sædbanken, hvis betingelserne i stk. 1 ikke længere er opfyldt, og Kommissionen skal omgående oplyses herom.

Kommissionen meddeler medlemsstaterne alle nye og ajourførte lister, som den modtager fra den kompetente myndighed i det pågældende tredjeland i overensstemmelse med dette stykke, og gør listerne tilgængelige for offentligheden til orientering.

3. De nødvendige bestemmelser for en ensartet gennemførelse af denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 18, stk. 2."

(3) Artikel 12, affattes således:

"Artikel 12

Bestemmelserne i direktiv 97/78/EF finder anvendelse især for så vidt angår tilrettelæggelsen og opfølgningen af den kontrol, som medlemsstaterne skal foretage, samt de beskyttelsesforanstaltninger, der skal iværksættes i henhold til proceduren i artikel 22 i nævnte direktiv."

Artikel 4

Ændringer af direktiv 88/661/EØF

Følgende indsættes som artikel 4a:

"Artikel 4a

Medlemsstaterne udarbejder og ajourfører en liste over avlsforeninger og/eller -organisationer som omhandlet i artikel 1, litra c), og gør listen tilgængelig for de øvrige medlemsstater og for offentligheden.

De nødvendige bestemmelser for en ensartet gennemførelse af denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 11, stk. 2."

Artikel 5

Ændringer af direktiv 89/361/EØF

I direktiv 89/361/EØF affattes artikel 5 således:

"Artikel 5

Medlemsstaterne udarbejder og ajourfører en liste over avlsorganisationer og -foreninger, som er officielt godkendt til at føre eller oprette stambøger, og som opfylder de kriterier, der er fastsat ifølge artikel 4, første led, og gør listen tilgængelig for de øvrige medlemsstater og for offentligheden.

De nødvendige bestemmelser for en ensartet gennemførelse af denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 8."

Artikel 6

Ændringer af direktiv 89/556/EØF

I direktiv 89/556/EØF foretages følgende ændringer:

(1) Artikel 5, stk. 2, første afsnit, affattes således:

"2. Den kompetente myndighed i hver medlemsstat skal registrere embryonindsamlingsteam og tildele hvert team et veterinærregistreringsnummer.

Hver medlemsstat udarbejder og ajourfører en liste over embryonindsamlingsteam og deres veterinærregistreringsnumre og gør listen tilgængelig for de øvrige medlemsstater og for offentligheden."

(2) Artikel 8, affattes således:

"Artikel 8

1. Medlemsstater tillader kun indførsel af embryoner, der sendes fra et embryonindsamlingsteam eller et embryonproduktionsteam, der er beliggende i et af de tredjelande, der er opført på den i artikel 7 omhandlede liste, og for hvilket den kompetente myndighed i det pågældende tredjeland kan garantere, at følgende betingelser er opfyldt:

a) det opfylder betingelserne vedrørende:

i) godkendelse af embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam som fastsat i kapitel I i bilag A

ii) sådanne teams indsamling, fremstilling, opbevaring og transport af embryoner som fastsat i kapitel II i bilag A

b) den kompetente myndighed i det pågældende tredjeland har officielt godkendt det med henblik på eksport til Fællesskabet

c) det inspiceres mindst to gange årligt af en embedsdyrlæge i det pågældende tredjeland.

2. Listen over embryonindsamlingsteam eller embryonproduktionsteam, som de kompetente myndighed i det pågældende tredjeland, der er opført på den i artikel 7 omhandlede liste, har godkendt i overensstemmelse med betingelserne i stk. 1, og fra hvilke embryoner kan sendes til Fællesskabet, meddeles Kommissionen.

Den kompetente myndighed i det pågældende tredjeland skal omgående tilbagekalde eller suspendere godkendelsen af et embryonindsamlingsteam eller et embryonproduktionsteam, hvis betingelserne i stk. 1 ikke længere er opfyldt, og Kommissionen skal omgående oplyses herom.

Kommissionen meddeler medlemsstaterne alle nye og ajourførte lister, som den modtager fra den kompetente myndighed i det pågældende tredjeland i overensstemmelse med dette stykke, og gør listerne tilgængelige for offentligheden til orientering.

3. De nødvendige bestemmelser for en ensartet gennemførelse af denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 18, stk. 2."

(3) Artikel 11 affattes således:

"Artikel 11

Bestemmelserne i direktiv 97/78/EF finder anvendelse især for så vidt angår tilrettelæggelsen og opfølgningen af den kontrol, som medlemsstaterne skal foretage, samt de beskyttelsesforanstaltninger, der skal iværksættes i henhold til proceduren i artikel 22 i nævnte direktiv."

Artikel 7

Ændringer af direktiv 90/427/EØF

I direktiv 90/427/EØF affattes artikel 5 således:

"Artikel 5

Medlemsstaterne udarbejder og ajourfører en liste over organisationer og foreninger, der fører eller opretter stambøger, og som er godkendt eller anerkendt på grundlag af de kriterier, der er fastsat ifølge artikel 4, stk. 2, litra a), og gør listen tilgængelig for de øvrige medlemsstater og for offentligheden.

De nødvendige bestemmelser for en ensartet gennemførelse af denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 10."

Artikel 8

Ændringer af direktiv 90/428/EØF

I direktiv 90/428/EØF affattes artikel 4, stk. 2, således:

"2. Imidlertid

– forhindrer forpligtelserne i artikel 3 dog ikke, at der afholdes:

a) konkurrencer med henblik på forbedring af racen udelukkende for enhovede dyr, som er registreret i en bestemt stambog

b) regionale konkurrencer med henblik på udvælgelse af enhovede dyr

c) historiske optrin og traditionelle arrangementer.

Medlemsstater, der ønsker at gøre brug af disse muligheder, underretter på forhånd de øvrige medlemsstater og offentligheden herom og begrundelserne herfor.

– kan medlemsstaterne for hver konkurrence eller konkurrencekategori gennem organisationer, der er officielt godkendt til dette formål, tilbageholde en vis procentdel af gevinsten eller fortjenesten, jf. stk. 1, litra c), til beskyttelse, fremme og forbedring af opdræt.

Denne procentdel må ikke overstige 20 % fra 1993.

Kriterierne for fordelingen af midlerne i den pågældende medlemsstat skal meddeles de øvrige medlemsstater og offentligheden."

Artikel 9

Ændringer af direktiv 90/429/EØF

I direktiv 90/429/EØF foretages følgende ændringer:

(1) Artikel 5, stk. 2, affattes således:

"2. Alle ornestationer registreres på en liste med et veterinærgodkendelsesnummer for hver station.

Hver medlemsstat udarbejder og ajourfører en liste over ornestationer og deres veterinærgodkendelsesnumre og gør listen tilgængelig for de øvrige medlemsstater og for offentligheden."

(2) Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8

1. Medlemsstater tillader kun indførsel af sæd, der sendes fra en ornestation, der er beliggende i et af de tredjelande, der er opført på den i artikel 7 omhandlede liste, og for hvilke den kompetente myndighed i det pågældende tredjeland kan garantere, at følgende betingelser er opfyldt:

a) den opfylder betingelserne vedrørende:

i) godkendelse af ornestationer som omhandlet i kapitel I i bilag A

ii) tilsyn med ornestationer som omhandlet i kapitel II i bilag A

b) den kompetente myndighed i det pågældende tredjeland har officielt godkendt den med henblik på eksport til Fællesskabet

c) den kontrolleres af en tilsynsførende dyrlæge

d) den inspiceres mindst to gange årligt af en embedsdyrlæge i det pågældende tredjeland.

2. Listen over ornestationer, som den kompetente myndighed i det pågældende tredjeland, der er opført på den i artikel 7 omhandlede liste, har godkendt i overensstemmelse med betingelserne i stk. 1, og fra hvilke sæd kan sendes til Fællesskabet, meddeles Kommissionen.

Den kompetente myndighed i det pågældende tredjeland skal omgående suspendere eller tilbagekalde godkendelsen af ornestationen, hvis betingelserne i stk. 1 ikke længere er opfyldt, og Kommissionen skal omgående oplyses herom.

Kommissionen meddeler medlemsstaterne alle nye og ajourførte lister, som den modtager fra den kompetente myndighed i det pågældende tredjeland i overensstemmelse med dette stykke, og gør listerne tilgængelige for offentligheden til orientering.

3. De nødvendige bestemmelser for en ensartet gennemførelse af denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 18, stk. 2."

(3) Artikel 15, stk. 2, affattes således:

"2. Bestemmelserne i direktiv 97/78/EF finder anvendelse især for så vidt angår tilrettelæggelsen og opfølgningen af den kontrol, som medlemsstaterne skal foretage, samt de beskyttelsesforanstaltninger, der skal iværksættes i henhold til proceduren i artikel 22 i nævnte direktiv."

Artikel 10

Ændringer af direktiv 90/539/EØF

I direktiv 90/539/EØF foretages følgende ændringer:

(1) Artikel 4 affattes således:

"Artikel 4

Hver medlemsstat udpeger et nationalt referencelaboratorium til at være ansvarligt for koordineringen af de diagnostiske metoder, der omhandles i dette direktiv, og deres anvendelse i de godkendte laboratorier, som er beliggende på dens område.

Hver medlemsstat gør de nærmere oplysninger om dens nationale referencelaboratorium og alle efterfølgende ændringer tilgængelige for de øvrige medlemsstater og for offentligheden.

De nødvendige bestemmelser for en ensartet gennemførelse af denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 32, stk. 2."

(2) Følgende indsættes som artikel 6a:

"Artikel 6a

Hver medlemsstat udarbejder og ajourfører en liste over virksomheder, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), og deres registreringsnumre, og gør listen tilgængelig for de øvrige medlemsstater og for offentligheden.

De nødvendige bestemmelser for en ensartet gennemførelse af denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 32."

(3) I bilag I foretages følgende ændringer:

i) punkt 1 udgår.

ii) Punkt 2 affattes således:

"2. De nationale referencelaboratorier for fjerkræsygdomme, der er udpeget i henhold til artikel 4, er for den medlemsstat, som de henhører under, ansvarlige for at koordinere de diagnostiske metoder, der omhandles i dette direktiv. Med henblik herpå:

a) kan de til de godkendte laboratorier levere de reagenser, der er nødvendige for diagnosticering

b) kontrollerer de kvaliteten af alle de reagenser, som de godkendte laboratorier anvender

c) iværksætter de med regelmæssige mellemrum sammenlignende prøver."

Artikel 11

Ændringer af direktiv 91/68/EØF

I direktiv 91/68/EØF foretages følgende ændringer:

(1) Artikel 8a, stk. 3, affattes således:

"3. "Den kompetente myndighed udsteder et godkendelsesnummer til hvert af de godkendte opsamlingscentre. Godkendelser kan være begrænset til en eller flere i dette direktiv omhandlede arter eller til dyr til avlsbrug eller opfedning eller til slagtedyr.

Den kompetente myndighed udarbejder og ajourfører en liste over godkendte opsamlingscentre og deres entydige godkendelsesnumre og gør listen tilgængelig for de øvrige medlemsstater og for offentligheden."

(2) I artikel 8b indsættes som stk. 5:

"5. Medlemsstaterne udarbejder og ajourfører en liste over godkendte handlende og registrerede anlæg, som de handlende benytter under udøvelsen af deres erhverv, og deres godkendelsesnumre og gør listen tilgængelig for de øvrige medlemsstater og for offentligheden.

De nødvendige bestemmelser for en ensartet gennemførelse af dette stykke fastsættes efter proceduren i artikel 15, stk. 2".

Artikel 12

Ændringer af direktiv 92/35/EØF

I direktiv 92/35/EØF foretages følgende ændringer:

(1) Artikel 14 affattes således:

"Artikel 14

1. Medlemsstaterne udpeger et nationalt laboratorium, som skal foretage de laboratorieundersøgelser, der er fastsat i dette direktiv, og gør de nærmere oplysninger om dette laboratorium og alle efterfølgende ændringer tilgængelige for de øvrige medlemsstater og for offentligheden.

De nødvendige bestemmelser for en ensartet gennemførelse af dette stykke fastsættes efter proceduren i artikel 19.

2. De funktioner og opgaver, som varetages af de i henhold til stk. 1 udpegede nationale laboratorier, er fastsat i bilag I.

3. De nationale laboratorier, der er udpeget i overensstemmelse med stk. 1, samarbejder med det EF-referencelaboratorium, der er omhandlet i artikel 15."

(2) I bilag I udgår afsnit A.

Artikel 13

Ændringer af direktiv 92/65/EØF

I direktiv 92/65/EØF foretages følgende ændringer:

(1) I artikel 11 indsættes som stk. 5:

"5. De godkendte stationer, der er omhandlet i stk. 2, første led, og de godkendte opsamlingshold, der er omhandlet i stk. 3, første led, registreres af den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat, og hver station og hvert hold tildeles et veterinærregistreringsnummer.

Hver medlemsstat udarbejder og ajourfører en liste over disse godkendte stationer og godkendte opsamlingshold og deres veterinærregistreringsnumre og gør listen tilgængelig for de øvrige medlemsstater og for offentligheden.

De nødvendige bestemmelser for en ensartet gennemførelse af dette stykke fastsættes efter proceduren i artikel 26, stk. 2".

(2) Artikel 13, stk. 2, litra d), affattes således:

"d) Alle godkendte organer, institutter og centre skal registreres og tildeles et godkendelsesnummer af den kompetente myndighed.

Hver medlemsstat udarbejder og ajourfører en liste over godkendte organer, institutter og centre og deres godkendelsesnumre og gør listen tilgængelig for de øvrige medlemsstater og for offentligheden.

De nødvendige bestemmelser for en ensartet gennemførelse af dette litra fastsættes efter proceduren i artikel 26, stk. 2."

(3) Artikel 17, stk. 3, affattes således:

"3. Der fastlægges:

a) efter fremgangsmåden i artikel 26, stk. 2, en liste over de tredjelande eller dele af tredjelande, der er i stand til at give medlemsstaterne og Kommissionen garantier svarende til dem, der er fastsat i kapitel II, for så vidt angår dyr, sæd, æg og embryoner

b) i henhold til dette litra en liste over godkendte stationer som omhandlet i artikel 11, stk. 2, første led, eller godkendte opsamlingshold som omhandlet i artikel 11, stk. 3, første led, der er beliggende i et af de tredjelande, der er anført på den i litra a) omhandlede liste, og for hvilke den kompetente myndighed kan give de garantier, der er fastsat i artikel 11, stk. 2 og 3.

Listen over de godkendte stationer og opsamlingshold, der er omhandlet i første afsnit, og deres veterinærregistreringsnumre meddeles Kommissionen.

Den kompetente myndighed i det pågældende tredjeland skal omgående suspendere eller tilbagekalde godkendelsen af en opsamlingsstation eller et opsamlingshold, hvis betingelserne i artikel 11, stk. 2 og 3, ikke længere er opfyldt, og Kommissionen skal omgående oplyses herom.

Kommissionen meddeler medlemsstaterne alle nye og ajourførte lister, som den modtager fra den kompetente myndighed i det pågældende tredjeland i overensstemmelse med andet og tredje afsnit, og gør listerne tilgængelige for offentligheden til orientering.

De nødvendige bestemmelser for en ensartet gennemførelse af dette litra fastsættes efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

c) efter proceduren i artikel 26, stk. 2, specifikke dyresundhedsmæssige betingelser især med det sigte at beskytte Fællesskabet mod visse eksotiske sygdomme — eller garantier, der svarer til dem, der er fastsat i dette direktiv.

De specifikke betingelser og tilsvarende garantier, der fastsættes for tredjelande, må ikke være gunstigere end de i kapitel II fastsatte."

(4) Artikel 20, stk. 1, affattes således:

"Bestemmelserne i direktiv 97/78/EF finder anvendelse især for så vidt angår tilrettelæggelsen og opfølgningen af den kontrol, som medlemsstaterne skal foretage, samt de beskyttelsesforanstaltninger, der skal iværksættes i henhold til proceduren i artikel 22 i nævnte direktiv."

Artikel 14

Ændringer af direktiv 92/66/EØF

I direktiv 92/66/EØF foretages følgende ændringer:

(1) Artikel 14 ændres således:

a) Stk. 2 affattes således:

"2. De nationale laboratorier, der er omhandlet i stk. 1, er ansvarlige for at koordinere normer og diagnosemetoder, anvendelse af reagenser og testning af vacciner."

b) Stk. 3, hovedet, affattes således:

"3. De nationale laboratorier, der er omhandlet i stk. 1, er ansvarlige for at koordinere de normer og diagnosemetoder, der er fastsat på hvert laboratorium, der diagnosticerer Newcastle disease i medlemsstaten. Med henblik herpå:"

c) Stk. 4 affattes således:

"4. De nationale laboratorier, der er omhandlet i stk. 1, samarbejder med EF-referencelaboratoriet, der er omhandlet i artikel 15.

5. Medlemsstaterne fører ajourførte lister over de nationale laboratorier eller institutter, der er omhandlet i stk. 1, og gør listerne tilgængelige for de øvrige medlemsstater og for offentligheden.

De nødvendige bestemmelser for en ensartet gennemførelse af dette stykke fastsættes efter proceduren i artikel 25, stk. 2".

(2) Bilag IV udgår.

Artikel 15

Ændringer af direktiv 92/119/EØF

I direktiv 92/119/EØF foretages følgende ændringer:

(1) Artikel 17, stk. 5, affattes således:

"5. Medlemsstaterne fører ajourførte lister over de nationale laboratorier, der er omhandlet i stk. 1, og gør listerne tilgængelige for de øvrige medlemsstater og for offentligheden."

(2) I bilag II udgår punkt 5.

Artikel 16

Ændringer af direktiv 94/28/EF

I direktiv 94/28/EF foretages følgende ændringer:

(1) Artikel 3, stk. 1, affattes således:

"1. En liste over de instanser, der for hver art og/eller race er godkendt af den kompetente myndighed i tredjelandet med henblik på anvendelsen af dette direktiv, meddeles Kommissionen.

Den kompetente myndighed i det pågældende tredjeland skal omgående suspendere eller tilbagekalde godkendelsen af en instans, hvis betingelserne i artikel 3, stk. 2, litra b), ikke længere er opfyldt, og Kommissionen skal omgående oplyses herom.

Kommissionen meddeler medlemsstaterne alle nye og ajourførte lister, som den modtager fra den kompetente myndighed i det pågældende tredjeland i overensstemmelse med andet afsnit, og gør listerne tilgængelige for offentligheden til orientering."

(2) I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a) stk. 2, litra a), udgår

b) Stk. 3 udgår.

(3) I artikel 10 indsættes følgende stykke:

"Hvis alvorlige overtrædelser af bestemmelserne i artikel 3, stk. 2, litra b), gør det berettiget, navnlig på baggrund af resultaterne af den kontrol på stedet, der er omhandlet i stk. 1, kan der træffes foranstaltninger til at suspendere importen af dyr, sæd, æg og embryoner som omhandlet i artikel 1, stk. 1, efter proceduren i artikel 12".

Artikel 17

Ændringer af direktiv 2000/75/EF

I direktiv 2000/75/EF foretages følgende ændringer:

(1) Artikel 15 affattes således:

"Artikel 15

1. Medlemsstaterne udpeger et nationalt laboratorium, som skal foretage de laboratorieundersøgelser, der er fastsat i dette direktiv, og gør de nærmere oplysninger om dette laboratorium og alle efterfølgende ændringer tilgængelige for de øvrige medlemsstater og for offentligheden.

De nødvendige bestemmelser for en ensartet gennemførelse af dette stykke fastsættes efter proceduren i artikel 20, stk. 2.

2. De opgaver, som varetages af de i henhold til stk. 1 udpegede nationale laboratorier, er fastsat i bilag I.

3. De nationale laboratorier, der er udpeget i henhold til stk. 1, samarbejder med det EF-referencelaboratorium, der er omhandlet i artikel 16."

(2) I bilag I udgår afsnit A.

Artikel 18

Ændringer af beslutning 2000/258/EF

I beslutning 2000/258/EF foretages følgende ændringer:

(1) Artikel 3 affattes således:

"Artikel 3

1. På grundlag af en positiv evaluering af et laboratorium, der ønskes godkendt i en medlemsstat, som dokumenteret af AFSSA, Nancy, kan den kompetente myndighed i medlemsstaten godkende det ansøgende laboratorium til at foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning.

Medlemsstaterne udarbejder og ajourfører en liste over de laboratorier, som de har godkendt, og gør listen tilgængelig for de øvrige medlemsstater og for offentligheden.

2. På grundlag af en positiv evaluering af et laboratorium, der ønskes godkendt i et tredjeland, som dokumenteret af AFSSA Nancy, og efter en ansøgning om godkendelse fra den kompetente myndighed i det tredjeland, hvor det ansøgende laboratorium er beliggende, skal det pågældende laboratorium godkendes efter proceduren i artikel 5, stk. 2, til at foretage serologiske test til kontrol af rabbiesvacciners virkning.

3. De nødvendige bestemmelser for en ensartet gennemførelse af denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 5, stk. 2."

(2) Bilag I og II erstattes af teksten i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 19

Ændringer af direktiv 2001/89/EF

I direktiv 2001/89/EF foretages følgende ændringer:

(1) Artikel 17, stk. 1, litra b), affattes således:

"b) at samordningen af normer og diagnosticeringsmetoder i hver medlemsstat varetages af et nationalt laboratorium i overensstemmelse med bilag III.

Medlemsstaterne gør de nærmere oplysninger om deres nationale laboratorium og alle efterfølgende ændringer tilgængelige for de øvrige medlemsstater og for offentligheden på en måde, der kan fastsættes efter proceduren i artikel 26, stk. 2."

(2) Bilag III ændres således:

a) Titlen affattes således:

"Opgaver varetaget af de nationale laboratorier for klassisk svinepest"

b) punkt 1 udgår.

Artikel 20

Ændringer af direktiv 2002/60/EF

I direktiv 2002/60/EF foretages følgende ændringer:

(1) Artikel 18, stk. 1, litra b), affattes således:

"b) at samordningen af normer og diagnosticeringsmetoder i hver medlemsstat varetages af et nationalt laboratorium i overensstemmelse med bilag IV.

Medlemsstaterne gør de nærmere oplysninger om deres nationale laboratorium og alle efterfølgende ændringer tilgængelige for de øvrige medlemsstater og for offentligheden på en måde, der kan fastsættes efter proceduren i artikel 23, stk. 2."

(2) Bilag IV ændres således:

a) Titlen affattes således:

"Opgaver varetaget af de nationale laboratorier for afrikansk svinepest"

b) Punkt 1 udgår.

Artikel 21

Ændringer af direktiv 2005/94/EF

I direktiv 2005/94/EF affattes artikel 51, stk. 2, således:

"2. Medlemsstaterne udpeger et nationalt referencelaboratorium og gør de nærmere oplysninger i forbindelse hermed og alle efterfølgende ændringer tilgængelige for de øvrige medlemsstater og for offentligheden på en måde, der kan fastsættes efter proceduren i artikel 64, stk. 2."

Artikel 22

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. juli 2009. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 23

Overgangsbestemmelser

Ansøgninger om godkendelse af laboratorier, der indsendes af medlemsstaterne inden den 1. juli 2009 i overensstemmelse med artikel 3 i beslutning 2000/258/EF og bilag II hertil, er omfattet af nævnte beslutning som affattet inden ændringerne i henhold til nærværende direktiv.

Artikel 24

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 25

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles,

På Rådets vegne

Formand

BILAG

"BILAG I

AFSSA, Nancy

Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages

Technopôle Agricole et Vétérinaire

BP 40 009

54220 Malzéville Cedex

Frankrig

BILAG II

Det referencelaboratorium, der er ansvarligt for at opstille de nødvendige kriterier for standardisering af serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning, skal:

– koordinere udvikling, forbedring og standardisering af metoder til serumtitrering på kødædende dyr, der er vaccineret mod rabies

– evaluere de laboratorier i medlemsstaterne, som har indsendt en ansøgning om at foretage de serumtitreringer, der er nævnt i første led; hvis resultatet af denne evaluering er positiv, skal det sendes til det ansøgende laboratorium og til de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat med henblik på godkendelse

– evaluere de laboratorier i tredjelande, som har indsendt en ansøgning om at foretage de serumtitreringer, der er nævnt i første led; hvis resultatet af denne evaluering er positiv, skal det sendes til det ansøgende laboratorium og til Kommissionen med henblik på godkendelse

– give alle relevante oplysninger om analysemetoder og sammenlignende undersøgelser til disse laboratorier og afholde uddannelses- og efteruddannelseskurser for deres personale

– tilrettelægge ringanalyser (godkendelsesprøvninger)

– yde Kommissionen og de berørte kompetente myndigheder videnskabelig og teknisk bistand i de spørgsmål, der er omhandlet i dette bilag, især ved uenighed om resultaterne af serumtitreringer."

[1] EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Senest ændret ved beslutning 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

[2] EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/265/EF (EUT L 114 af 1.5.2007, s. 17).

[3] EUT C […] af […], s. […].

[4] EUT C […] af […], s. […].

[5] EUT C […] af […], s. […].

[6] EFT L 224 af 18.8.1990, s. 60.

[7] EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Senest ændret ved beslutning 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

[8] EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).

[9] EFT L 79 af 30.3.2000, s. 40. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2003/60/EF (EUT L 23 af 28.1.2003, s. 30).

[10] EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF.

[11] EFT L 206 af 12.8.1977, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).

[12] EFT L 194 af 22.7.1988, s. 10. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2006/16/EF (EUT L 11 af 7.1.2006, s. 21).

[13] EFT L 382 af 31.12.1988, s. 36. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

[14] EFT L 153 af 6.6.1989, s. 30.

[15] EFT L 302 af 19.10.1989, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2006/60/EF (EUT L 31 af 3.2.2006, s. 24).

[16] EFT L 224 af 18.8.1990, s. 55.

[17] EFT L 224 af 18.8.1990, s. 60.

[18] EFT L 224 af 18.8.1990, s. 62. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.

[19] EFT L 303 af 31.10.1990, s. 6. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF.

[20] EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF.

[21] EFT L 157 af 10.6.1992, s. 19. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF.

[22] EFT L 260 af 5.9.1992, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF.

[23] EFT L 62 af 15.3.1993, s. 69. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/10/EF (EUT L 63 af 1.3.2007, s. 24).

[24] EFT L 178 af 12.7.1994, s. 66.

[25] EFT L 327 af 22.12.2000, s. 74. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF.

[26] EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF.

[27] EFT L 192 af 20.7.2002, s. 27. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF.

[28] EUT L 10 af 14.1.2005, s. 16.

--------------------------------------------------

Top