Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008PC0058

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne

/* KOM/2008/0058 endelig udg. - COD 2008/0026 */

52008PC0058

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne /* KOM/2008/0058 endelig udg. - COD 2008/0026 */


[pic] | KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER |

Bruxelles, den 7.2.2008

KOM(2008) 58 endelig

2008/0026 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

1. BAGGRUNDEN FOR FORSLAGET

1.1. Begrundelse og formål

Formålet med dette forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3330/91[1] er:

- at begrænse antallet af virksomheder, som i henhold til fællesskabslovgivningen er forpligtede til at indberette data til statistikkerne over samhandelen inden for Fællesskabet (Intrastat), og dermed reducere indberetningsbyrden

- at stramme kvalitetskravene for udarbejdelse af statistikkerne over samhandelen inden for Fællesskabet for at kompensere for den manglende datanøjagtighed, når handelstransaktioner ikke er blevet angivet af virksomhederne, men estimeret af de nationale myndigheder

- at opfylde brugernes ønske om, at statistikkerne over samhandelen inden for Fællesskabet opdeles efter virksomhedskendetegn

- i overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring[2] om afgørelse 2006/512/EF at tilpasse forordning (EF) nr. 638/2004 til afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommission[3] som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, der indfører en forskriftsprocedure med kontrol i forbindelse med generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikkevæsentlige bestemmelser i en basisretsakt, der er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, herunder ved at lade visse sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere den med nye ikkevæsentlige bestemmelser.

1.2. Generel baggrund

Kommissionen har erklæret, at den vil bestræbe sig på at bekæmpe bureaukrati og overregulering. Som det fremgår af Kommissionens meddelelse om bedre regulering til gavn for vækst og beskæftigelse i Den Europæiske Union[4], er forenkling af den eksisterende EU-lovgivning (og dermed reducering af virksomhedernes byrde) et af de centrale emner i dette initiativ. Kommissionen indledte i begyndelsen af 2005 en omfattende høring af medlemsstaterne og erhvervslivet samt en offentlig internethøring. Efter disse høringer vedtog Kommissionen den 25. oktober 2005 en meddelelse[5] om en ny forenklingsstrategi på EU-niveau. I meddelelsen er der på grundlag af en bred høring udvalgt en første gruppe af lovgivningsområder, der skal forenkles. Der blev samtidig indledt en kontinuerlig proces med input fra nye, mere systematiske revisionsprocedurer til at finde nye emner for forenkling ud fra en bred analyse af lovgivningens virkninger.

Bilag 2 i meddelelsen indeholder en beskrivelse af et rullende program for den nye forenklingsstrategi. I programmet præciseres de retsakter, som skal gennemgås og vurderes med henblik på en forenkling af dem inden for de kommende tre år. Det omhandler mange af de specifikke problemer, der blev peget på under den brede høring inden for områder af central betydning for erhvervslivets konkurrenceevne som f.eks. selskabsret, finansielle tjenester, transport, forbrugerbeskyttelse, affald og udenrigshandelsstatistik.

Forenkling inden for statistik er omhandlet i Kommissionens meddelelse om reducering af indberetningsbyrden, forenkling og fastsættelse af prioriterede mål inden for fællesskabsstatistikker[6]. Der peges heri på statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne (Intrastat) som et område, hvor forenkling er mulig og ønskelig.

I statistikkerne over samhandelen inden for Fællesskabet registreres de fysiske strømme af varer mellem medlemsstaterne. De nationale statistikmyndigheder indsamler hver måned data fra virksomhederne. De statistikker, der udarbejdes på grundlag af disse data indeholder månedlige opgørelser over indgående strømme (modtagelser) og udgående strømme (forsendelser) udtrykt i værdi og mængde og opdelt efter indberettende partnermedlemsstat og efter varer i henhold til den kombinerede nomenklatur.

Økofin-Rådet den 28. november 2006 gav udtryk for tilfredshed med Kommissionens initiativ til at reducere statistikbyrden og opfordrede Kommissionen til "at analysere gennemførligheden af en metode baseret på en enkelt strøm og alternative metoder, der vil give stort set de samme resultater, samt de forskellige spørgsmål i forbindelse med overgangen, og til under hensyntagen til denne analyse i oktober 2007 at forelægge Rådet en præcis køreplan for det videre arbejde ledsaget af relevante tidsplaner." Desuden understregede Rådet, at overgangen til et system baseret på en enkelt strøm eller indførelsen af enhver anden metode, der fører til en betydelig reducering af den statistiske indberetningsbyrde, ikke må berøre tilgængeligheden, aktualiteten og kvaliteten af de nationale statistikker, der er af afgørende betydning for EU's økonomiske politik, som f.eks. nationalregnskabsstatistikker og data om aggregerede strømme mellem euroområdet og andre EU-medlemsstater.

Med det formål at undersøge mulighederne for yderligere modernisering af statistikkerne over samhandelen inden for Fællesskabet og reducering af indberetningsbyrden nedsatte Eurostat en arbejdsgruppe, der specifikt skulle tage sig af forenklingen af Intrastat. Gruppen er sammensat af eksperter fra medlemsstaterne og Kommissionen og fungerer som clearingorgan for undersøgelser og analyser foretaget af dens forskellige undergrupper.

Arbejdsgruppen og dens undergrupper har i deres analyser fokuseret på to primære forenklingsmuligheder: overgang til et envejsrapporteringssystem og forhøjelse af fritagelsestærsklerne for Intrastat-indberetning, hvilket vil medføre mindre dækning af handelen. Alle andre muligheder blev anset for at have ubetydelige virkninger for virksomhedernes indberetningsbyrde.

De to hovedmuligheder er blevet vurderet ud fra tre evalueringskriterier: virksomhedernes byrde, dataaktualitet og datanøjagtighed. Det kan på grundlag heraf konkluderes, at forhøjelse af fritagelsestærsklen er den bedst gennemførlige løsning på kort sigt. Det var også den løsning, som blev foretrukket af medlemsstaternes eksperter i arbejdsgruppen. Envejsrapporteringssystemet har derimod store ulemper, som ikke kan fjernes på kort sigt.

På nuværende tidspunkt har medlemsstaterne fastsat deres tærskler på et niveau, der sikrer en dækning på mindst 97 % af deres handel målt i værdi. Ved udgangen af 2006 betød dette, at ca. 78 % af de virksomheder, der driver handel med andre medlemsstater, var fritaget for indberetning. Ved at reducere minimumsdækningen øges antallet af virksomheder, der fritages for indberetning til Intrastat.

Nedsættelsen af minimumsdækningen vil kunne gennemføres i løbet af relativt kort tid, hovedsageligt fordi en forhøjelse af tærsklen ikke ændrer idéen i systemet. Principperne og procedurerne i det nuværende system forbliver uændret. Ændringen i handelsdækningen kan således relativt let gennemføres: ændringerne i lovgivningen og ledsageforanstaltningerne for at sikre kvaliteten af de statistiske data er mindre omfattende og mindre komplicerede sammenlignet med de ændringer, der er nødvendige for at gennemføre envejsrapporteringssystemet.

En mindre Intrastat-dækning vil dog samtidig forringe datanøjagtigheden. Det bliver nødvendigt at foretage flere skøn over ikkeindsamlede data. Det vil også medføre større asymmetrier i de spejlstatistiske opgørelser over handelen, især på det mest detaljerede niveau i varenomenklaturen. Eftersom medlemsstaterne ikke anvender samme estimationsmetoder, kan der også meget vel opstå større asymmetrier på aggregeret niveau. Den reducerede dækning kræver derfor ledsageforanstaltninger, som skal sikre, at de statistiske data er af tilfredsstillende kvalitet.

Ud over den kortsigtede løsning kan det være hensigtsmæssigt at undersøge, om det er muligt at gå over til et envejsrapporteringssystem på længere sigt for at gøre denne mulige ændring af det statistiske system acceptabel for brugerne. Blandt de vigtigste spørgsmål, der skal analyseres i denne forbindelse, er en væsentlig reducering af asymmetrierne i spejlstatistikken over handelsstrømmene, en løsning på problemerne omkring rettidig indberetning af data ved at udvikle pålidelige estimationsmetoder for manglende eller forsinkede data og udvikling af kvalitetskontrolprocedurer, som opfylder nationale behov. Desuden bør der følges op på en række andre forenklingsløsninger som f.eks. integrering af Intrastat- og VIES-angivelser (angivelser i forbindelse med momsinformationsudvekslingssystemet VIES) og videreudvikling af it-værktøjer til automatisk indberetning[7].

I de kommende år vil disse emner blive omfattet af programmet for modernisering af den europæiske erhvervs- og handelsstatistik (Meets)[8]. Meets-programmet forventes at blive iværksat i 2008 for en periode på 5 år (indtil 2013). Et af programmets fire målsætninger er at undersøge mulighederne for at forenkle Intrastat-systemet. Der vil blive afsat 8,965 mio. EUR til formålet.

1.3. Den foreslåede løsning

Den kortsigtede løsning skal være forenelig med en langsigtet forenkling, f.eks. envejsrapporteringssystemet. Den bør samtidig medføre en væsentlig nedsættelse af virksomhedernes statistiske indberetningsbyrde, uden at det går ud over kvaliteten af de statistiske data.

Det foreslås derfor at nedsætte dækningen af modtagelser til 95 % og fastholde den nuværende dækning på 97 % af forsendelser. En sådan løsning er forenelig med et eventuelt envejsrapporteringssystem, der er baseret på indsamling af forsendelsesdata. Mulighederne for at reducere indberetningsbyrden er især store for de små og mellemstore virksomheder (SMV'er), fordi de indberettende virksomheder på modtagersiden hovedsagelig er SMV'er. Det fremgår endvidere af analysen, at en nedsættelse af dækningen til 95 % kun har mindre betydning for datakvaliteten og derfor vil være acceptabel for brugerne. En forbedring af kvaliteten og sammenligneligheden af medlemsstaternes statistikker er dog ønskelig og vil blive foreslået i bestemmelserne.

Ud over initiativet til at reducere virksomhedernes indberetningsbyrde tages der i forslaget højde for yderligere ønsker fra brugerne om opdeling af handelen efter virksomhedskendetegn. Medlemsstaterne bør levere årlige handelsdata opdelt efter virksomhedskendetegn for bl.a. at vise, hvordan europæiske virksomheder fungerer i globaliseringssammenhæng. Der kan skabes forbindelse mellem virksomheds- og handelsstatistikker ved at kombinere data i registret over erhvervsdrivende i samhandelen inden for Fællesskabet med data fra medlemsstaternes virksomhedsregistre. På nuværende tidspunkt udarbejder medlemsstaterne disse statistikker på frivillig basis. Forslaget skal skabe et retsgrundlag for obligatorisk udarbejdelse. Sideløbende hermed kræves samme oplysninger vedrørende handelen med tredjelande i forslaget om revision af Extrastat-lovgivningen.[9]

Endelig bør det nævnes, at Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om udvalgsprocedurer er blevet ændret ved Rådets afgørelse 2006/512/EF. Herved indførtes en "forskriftsprocedure med kontrol", som skal anvendes i forbindelse med generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikkevæsentlige bestemmelser i en basisretsakt. Forordning (EF) nr. 638/2004 skal derfor ændres i overensstemmelse hermed.

1.4. Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 af 31. marts 2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3330/91[10]. Forordningen skal ændres ved nærværende forslag.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1982/2004 af 18. november 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1901/2000 og (EØF) nr. 3590/92[11]. Det er hensigten, at gennemførelsesbestemmelserne skal ændres ved nærværende forslag.

1.5. Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål

Forslaget er i overensstemmelse med Den Europæiske Unions initiativ vedrørende "bedre regulering".

2. HØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE

2.1. Høring af interesserede parter

Med det formål at undersøge mulighederne for yderligere modernisering af statistikkerne over samhandelen inden for Fællesskabet og reducering af indberetningsbyrden nedsatte Eurostat ved udgangen af 2006 en arbejdsgruppe, der specifikt skulle tage sig af forenklingen af Intrastat.

På Økofin-Rådets møde den 13. november 2007 drøftedes igen foranstaltninger til reducering af indberetningsbyrden, og man nåede til enighed om et forslag til en kortsigtet løsning angående nedsættelse af dækningsgraden samtidig med, at der udarbejdes en alternativ mere langsigtet løsning som envejsrapporteringssystemet, som kræver nærmere undersøgelser.

2.2. Ekspertbistand

Der har ikke været behov for ekspertbistand udefra.

2.3. Konsekvensanalyse

Der blev fundet følgende tre muligheder:

Mulighed A: Bevare status quo uden ændring af den gældende lovgivning.Indsamlingen af data vedrørende samhandelen inden for Fællesskabet er omfattet af fællesskabslovgivningen. Kommissionens målsætning om en yderligere reducering af virksomhedernes indberetningsbyrde på Intrastat-området kan derfor kun opfyldes ved at ændre de gældende retsregler.

Mulighed B: Fastlægge det reducerede mindstekrav til Intrastat-dækningen og kravene til datakvaliteten direkte i Europa-Parlamentets og Rådets forordning.Intrastat-dækningen er omhandlet i artikel 10, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004. Mulighed B vil kræve ændring af denne artikel og indførelse af krav til kvaliteten af de statistiske data.Dækningen af handelen er imidlertid et relativt teknisk parameter, som det dermed vil være mere hensigtsmæssigt at fastsætte i gennemførelsesbestemmelserne. Fastsættes dækningen af handelen i Europa-Parlamentets og Rådets forordning frem for i gennemførelsesbestemmelserne, vil det også begrænse den fleksibilitet, der er nødvendig i tilfælde af nye ændringer af dette parameter i løbet af den videre forenkling af statistikkerne over samhandelen inden for Fællesskabet. Det vil også være vanskeligt på forhånd at fastlægge alle kvalitetskravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning, og dette vil igen gå ud over fleksibiliteten, hvis der skal foretages nye ændringer.

Mulighed C: Fjerne dækningen af handelen udtrykt i % fra forordning (EF) nr. 638/2004 og give Kommissionen beføjelse til at fastlægge mindstekravet til Intrastat-dækningen og kvalitetskravene.Derved sikres den nødvendige fleksibilitet i tilfælde af nye ændringer i Intrastat-dækningen. Disse ændringer skulle foretages efter en regelmæssig vurdering af tærsklerne i overensstemmelse med udvalgsproceduren i nært samarbejde med de nationale myndigheder (Intrastat-udvalget mødes tre gange om året) for at finde en optimal balance mellem indberetningsbyrden og datanøjagtigheden.Gennemførelsesbestemmelserne skulle da i første omgang give medlemsstater mulighed for i begyndelsen af 2009 at reducere dækningen af indgående strømme, således at der indsamles data for mindst 95 % af værdien af modtagelser, mens tærsklen for forsendelser fastholdes på 97 %.Bestemmelserne om kvalitetskravene vil tilsvarende blive ændret. Artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 638/2004 giver Kommissionen beføjelse til at gennemføre alle foranstaltninger, der er nødvendige for at forbedre datakvaliteten. Det vil være hensigtsmæssigt, om det mere præcist angives, hvordan manglende data estimeres. I henhold til den gældende lovgivning påhviler det medlemsstaterne at udarbejde skøn over manglende data (artikel 12, stk. 2). Lovgivningen skulle derfor ændres for at gøre det muligt at vedtage standardprocedurer efter udvalgsproceduren.

C er den løsning, Kommissionen har foretrukket, eftersom den gør det muligt at foretage en målrettet forenkling ved at ændre tærskelværdierne. Den giver størst mulig fleksibilitet ved tilpasning af Intrastat-systemet, da bestemmelserne vil blive administreret af Eurostat og Intrastat-udvalget.

3. FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER

3.1. Resumé af forslaget

Nærværende forslag indeholder de retsforskrifter, som fritager flere virksomheder for at indberette Intrastat-data, samtidig med at datanøjagtigheden bevares og brugernes behov for handelsstatistikker opdelt efter virksomhedskendetegn opfyldes.

3.2. Retsgrundlag

Traktatens artikel 285 er retsgrundlaget for fællesskabsstatistikker. Rådet vedtager i henhold til den fælles beslutningsprocedure de foranstaltninger til udarbejdelse af statistikker, der er nødvendige, for at Fællesskabet kan udøve sin virksomhed. Ifølge denne artikel skal udarbejdelsen af fællesskabsstatistikker være karakteriseret ved upartiskhed, pålidelighed, objektivitet, videnskabelig uafhængighed, omkostningseffektivitet og de statistiske oplysningers fortrolighed.

3.3. Subsidiaritetsprincippet

Subsidiaritetsprincippet finder anvendelse, da forslaget ikke hører ikke under Fællesskabets enekompetence.

Målene for den foreslåede foranstaltning, nemlig fastsættelse af dækningsgraden, datakvalitetskrav og udarbejdelse af handelsstatistikker efter virksomhedskendetegn, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan på grundlag af en fællesskabsretsakt, fordi kun Kommissionen kan koordinere den nødvendige harmonisering af de statistiske oplysninger på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5.

3.4. Proportionalitetsprincippet

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende årsager:

- Forordningen er begrænset til det minimum, der kræves til at opfylde dette mål, og går ikke ud over, hvad der er nødvendigt til dette formål.

- Med forordningen forventes en mærkbar reducering af byrden, eftersom flere virksomheder vil blive fritaget for indberetning af Intrastat-data. Derimod vil de nationale statistikmyndigheder kunne få en større arbejdsbyrde, for opfyldelsen af kvalitetskravene vil medføre mere validerings- og kontrolarbejde.

- Programmet for modernisering af den europæiske erhvervs- og handelsstatistik (Meets)[12] skal efter planen iværksættes i 2008. En del af budgettet til dette program er øremærket til kvalitetsforbedringer i Intrastat-systemet.

3.5. Reguleringsmiddel/reguleringsform

Foreslået middel: En forordning udsted af Europa-Parlamentet og Rådet.

Andre midler ville ikke være hensigtsmæssige af følgende grunde:

- En forordning udstedt af Europa-Parlamentet og Rådet anses generelt for at være et hensigtsmæssigt reguleringsmiddel til de fleste foranstaltninger på statistikområdet, der kræver nøje og ensartet anvendelse i hele Fællesskabet.

- En forordning er at foretrække som basisretsakt frem for et direktiv, da forordninger i modsætning til direktiver indfører samme lovgivning i hele Fællesskabet, således at medlemsstaterne ikke har beføjelse til kun at anvende bestemmelserne i et vist omfang eller selektivt og heller ikke kan vælge form og metoder til at nå målene.

- En forordning gælder desuden umiddelbart, hvilket betyder, at den ikke skal gennemføres i national ret, og dermed undgår man den forsinkelse, som en sådan gennemførelse i national ret medfører. Forordninger giver også bedre og hurtigere lovgivning.

Forslaget har til formål at ændre eksisterende bestemmelser, som er omfattet af en forordning udstedt af Europa-Parlamentet og Rådet.

4. BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER

En reduceret dækningsgrad for virksomheder, der indberetter Intrastat-data, får ingen konsekvenser for budgettet.

Indførelse af strengere kvalitetskrav kan gøre det nødvendigt for de nationale statistikmyndigheder at foretage investeringer i forskning og i validerings- og justeringsværktøjer. Budgettet for Meets-programmet kan dække disse gennemførelsesomkostninger (følgende beløb er afsat til Intrastat: 2008:1 400 000 EUR; 2009: 1 355 000 EUR; 2010: 2 000 000 EUR; 2011: 1 500 000 EUR; 2012: 1 500 000 EUR; 2013: 1 210 000 EUR).

Sammenlægningen af to forskellige eksisterende datasæt for at opdele handelen efter virksomhedskendetegn kan for nogle nationale statistikmyndigheder medføre ubetydelige omkostninger.

5. YDERLIGERE OPLYSNINGER

5.1. Forenkling

Dette initiativ indgår i Kommissionens rullende forenklingsprogram. Hovedformålet er at reducere statistikbyrden for de virksomheder, som indberetter til Intrastat-systemet. Ved at reducere dækningen af modtagelser til 95 % vil yderligere 190 000 virksomheder blive fritaget for at indberette indgående strømme til de nationale myndigheder.

5.2. Ophævelse af gældende retsforskrifter

Vedtagelse af forslaget vil supplere den eksisterende lovgivning.

5.3. Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Ikke relevant for EØS.

2008/0026 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter proceduren i traktatens artikel 251, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 af 31. marts 2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3330/91[13] indeholder de grundlæggende bestemmelser for fællesskabsstatistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne.

(2) I Kommissionens meddelelse om reducering af indberetningsbyrden, forenkling og fastsættelse af prioriterede mål inden for fællesskabsstatistikker[14] peges der på Intrastat, systemet til indsamling af data til fællesskabsstatistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne, som et af de områder, hvor forenkling er mulig og ønskelig.

(3) Der kan træffes hurtige foranstaltninger til begrænsning af statistikbyrden ved at reducere dækningen af data, der skal indsamles til Intrastat-systemet. Dette kan gøres ved at hæve tærskelværdien for fritagelse for indberetning af Intrastat-data. Andelen af statistikker, der er baseret på skøn udarbejdet af de nationale statistikmyndigheder, vil dermed blive forøget.

(4) Medlemsstaterne bør til Eurostat indberette årlige aggregerede handelsdata om handelen opdelt efter virksomhedskendetegn. Brugerne vil således kunne få nye statistiske oplysninger om relevante økonomiske spørgsmål, og det bliver muligt at foretage en ny type analyse, f.eks. en analyse af, hvordan europæiske virksomheder fungerer i globaliseringssammenhæng, uden at de indberettende virksomheder pålægges nye statistikkrav. Forbindelsen mellem virksomheds- og handelsstatistikker bør etableres ved at kombinere oplysninger fra registret over erhvervsdrivende i samhandelen inden for Fællesskabet med de oplysninger, som kræves i Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93 af 22. juli 1993 om oprettelse i statistiske øjemed af EF-samordnede registre over foretagender[15].

(5) Gennemførelsesbeføjelserne til reducering af minimumsdækningen af handelen bør tillægges Kommissionen. Dette vil sikre fleksibilitet med henblik på eventuelle nye ændringer baseret på regelmæssig vurdering af tærskelværdierne i nært samarbejde med de nationale myndigheder for at finde en optimal balance mellem den statistiske byrde og datanøjagtigheden.

(6) En reducering af minimumsdækningen af handelen kræver foranstaltninger til kompensation for den mindre omfattende dataindsamling og dermed for de negative konsekvenser for kvaliteten, især datanøjagtigheden. Kommissionen bør tillægges beføjelser til at stramme kvalitetskravene til medlemsstaternes data og navnlig fastlægge kriterierne for estimering af de handelsdata, som ikke indsamles til Intrastat-systemet.

(7) Ifølge forordning (EF) nr. 638/2004 skal visse foranstaltninger vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommission[16].

(8) Afgørelse 1999/468/EF er blevet ændret ved afgørelse 2006/512/EF, som indfører en forskriftsprocedure med kontrol, der skal anvendes i forbindelse med generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikkevæsentlige bestemmelser i en basisretsakt, der er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, herunder ved at lade sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere med nye ikkevæsentlige bestemmelser.

(9) Som fastslået i den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen[17] vedrørende afgørelse 2006/512/EF må retsakter vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, som allerede er trådt i kraft, tilpasses efter de gældende procedurer, for at den nye procedure kan finde anvendelse på dem.

(10) Hvad angår forordning (EF) nr. 638/2004 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at fastlægge, under hvilke betingelser Kommissionen kan vedtage andre eller særlige regler for særlige varer eller bevægelser, tilpasse referenceperioden for at tage højde for forbindelsen med forpligtelserne vedrørende merværdiafgifter og toldafgifter, fastlægge retningslinjerne for indsamling af disse oplysninger, specielt de koder, der skal anvendes, fastlægge mindstekravet til Intrastat-dækningen, fastlægge de betingelser og kvalitetskrav, som skal opfyldes, for at medlemsstaterne kan forenkle de oplysninger, der skal afgives vedrørende mindre enkelttransaktioner, fastlægge de aggregerede resultater, som skal indberettes, og de kriterier, som skønnene skal være i overensstemmelse med, vedtage gennemførelsesbestemmelser for udarbejdelse af statistikker ved at kombinere de data om virksomhedskendetegn, der kræves i henhold til forordning (EØF) nr. 2186/93, med statistikker over forsendelser og modtagelser af varer, fastlægge de indikatorer og standarder, der anvendes til at vurdere datakvaliteten, fastlægge strukturen i de kvalitetsrapporter, der skal udarbejdes af medlemsstaterne, og fastlægge enhver anden foranstaltning, som er nødvendig for at vurdere eller forbedre datakvaliteten. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikkevæsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 638/2004, eller at supplere den med nye ikkevæsentlige bestemmelser, bør foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(11) Forordning (EF) nr. 638/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 638/2004 foretages følgende ændringer:

1. Artikel 3, stk. 4, affattes således:

"4. Kommissionen kan fastsætte andre eller særlige regler for særlige varer eller bevægelser. Disse foranstaltninger til ændring af ikkevæsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved supplering af den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 3."

2. Artikel 6, stk. 2, affattes således:

"2. Kommissionen kan tilpasse referenceperioden for at tage højde for forbindelsen med forpligtelserne vedrørende merværdiafgifter (moms) og toldafgifter. Disse foranstaltninger til ændring af ikkevæsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved supplering af den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 3."

3. Artikel 9, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

"Definitionerne af statistiske oplysninger i litra e) til h) findes i bilaget. Om nødvendigt fastlægger Kommissionen retningslinjerne for indsamling af disse oplysninger, navnlig de koder, som skal anvendes. Disse foranstaltninger til ændring af ikkevæsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved supplering af den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 3."

4. I artikel 10 foretages følgende ændringer:

5. Stk. 3 affattes således:

"3. Kommissionen fastsætter de tærskler, under hvilke de oplysningspligtige er fritaget for at indberette Intrastat-oplysninger. Disse foranstaltninger til ændring af ikkevæsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved supplering af den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 3."

6. Stk. 4, andet afsnit, affattes således:

"Kommissionen fastsætter disse tærskler. Disse foranstaltninger til ændring af ikkevæsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved supplering af den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 3."

7. Stk. 5 affattes således:

"5. Medlemsstaterne kan under visse betingelser, der opfylder bestemte kvalitetskrav, forenkle de oplysninger, der skal afgives vedrørende mindre enkelttransaktioner. Betingelserne fastlægges af Kommissionen. Disse foranstaltninger til ændring af ikkevæsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved supplering af den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 3."

8. I artikel 12 foretages følgende ændringer:

9. Stk. 1, litra a), affattes således:

"a) 40 kalenderdage efter udgangen af referencemåneden, når der er tale om aggregerede resultater, der fastlægges af Kommissionen. Disse foranstaltninger til ændring af ikkevæsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved supplering af den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 3."

10. I stk. 2 tilføjes følgende punktummer:

"Skønnene skal være i overensstemmelse med de kriterier, som fastlægges af Kommissionen. Disse foranstaltninger til ændring af ikkevæsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved supplering af den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 3."

11. Følgende indsættes som stk. 4:

"4. Medlemsstaterne indberetter årlige statistikker over handelen efter virksomhedskendetegn til Kommissionen (Eurostat).Disse statistikker udarbejdes ved at kombinere de data om virksomhedskendetegn, der kræves i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93 af 22. juli 1993 om oprettelse i statistiske øjemed af EF-samordnede registre over foretagender[18] med de statistikker, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 3.Kommissionen fastsætter gennemførelsesbestemmelser for udarbejdelsen af statistikkerne. Disse foranstaltninger til ændring af ikkevæsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved supplering af den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 3."

12. Artikel 13, stk. 3, affattes således:

"3. Kommissionen fastlægger de indikatorer og standarder, der anvendes til at vurdere datakvaliteten, strukturen i de kvalitetsrapporter, der skal udarbejdes af medlemsstaterne, samt alle nødvendige foranstaltninger til at vurdere og forbedre datakvaliteten. Disse foranstaltninger til ændring af ikkevæsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved supplering af den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 3."

13. Artikel 14, stk. 3, affattes således:

"3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende .

Den anvendes fra den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

[1] EUT L 102 af 7.4.2004, s. 1.

[2] EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1.

[3] EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

[4] KOM(2005) 97 endelig af 16.3.2005.

[5] Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program: En strategi til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer (KOM(2005) 535 endelig af 25.10.2005).

[6] KOM(2006) 693 endelig af 14.11.2006.

[7] Ved at kombinere Intrastat og VIES kan forenklingsfordelene komme til at række videre end det statistiske område. Kontakter mellem Eurostat og GD TAXUD har vist, at et tættere samarbejde mellem statistik- og skattemyndigheder kan være til gavn for begge parter. Statistikmyndighederne vil kunne forbedre datakvaliteten, mens de data, som skattemyndighederne anvender til at konstatere og bekæmpe momssvig, vil være hurtigere tilgængelige og mere detaljerede.

[8] KOM(2007) 433 af 19.7.2007.

[9] Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 (KOM(2007) 653 af 30.10.2007.

[10] EUT L 102 af 7.4.2004, s. 1.

[11] EUT L 343 af 19.11.2004, s. 3.

[12] KOM(2007) 433 af 19.7.2007.

[13] EUT L 102 af 7.4.2004, s. 1.

[14] KOM(2006) 693 af 14.11.2006.

[15] EFT L 196 af 5.8.1993, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

[16] EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

[17] EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1.

[18] EFT L 196 af 5.8.1993, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

Top