EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AR0174

Regionsudvalgets udtalelse om Programmet for et sikrere internet (2009-2013)

OJ C 325, 19.12.2008, p. 81–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 325/81


Regionsudvalgets udtalelse om »Programmet for et sikrere internet (2009-2013)«

(2008/C 325/14)

REGIONSUDVALGET

mener, at de iværksatte tiltag bør tilpasses i forhold til nye krav, der følger af fremkomsten af nye teknologier og tjenester, som skaber nye risici og øger de eksisterende;

tilråder, at man som et minimum når til enighed om rammerne for ulovligt indhold ved at sammenligne strafferetlige standarder og finde frem til, hvad de har fælles. Indsatsen bør understøtte udarbejdelsen af en europæisk sortliste over ulovligt indhold og fremme internetudbydernes anvendelse deraf;

opfordrer til, at de aktiviteter, der skal gøre slutbrugerne mere bevidste, kommer til at inkludere lokale myndigheder og regeringen, som er dem, der er tættest på målgrupperne, og som har de bedste muligheder for at formidle vigtig information samt gennemføre konkrete programmer og projekter;

anbefaler, at oplysningscentre følger fastlagte strategier ved henvendelser til børn, forældre og lærere og sikrer kvaliteten af disse aktiviteter. Programmet bør også støtte en mere aktiv inddragelse af medierne i bevidstgørelseskampagner;

mener, at det er særlig vigtigt, at hotlines, retshåndhævende myndigheder og internetudbydere arbejder så tæt sammen som muligt, og at det er væsentligt at inddrage andre aktører, f.eks. relevante sociale organisationer og NGO'er;

opfordrer til, at der udarbejdes undervisningsmateriale om informationsteknologi og mediefærdigheder, der kommer ind på spørgsmål om en sikker onlineverden. Foranstaltningerne bør ikke kun sigte mod at beskytte børn, men også mod en effektiv dygtiggørelse (undervisning) i sikker anvendelse af internettet (empowerment).

Ordfører

:

Jan ORAVEC (SK/PPE), borgmester i Štúrovo

Basisdokument

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et flerårigt fællesskabsprogram til beskyttelse af børn, der bruger internet og andre kommunikationsteknologier

KOM(2008) 106 endelig — 2008/0047 (COD)

I.   POLITISKE ANBEFALINGER

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger til programmet

REGIONSUDVALGET

1.

er enigt i, at såvel teknologierne som brugen af dem har ændret sig betydeligt i perioden, siden handlingsplanen for et sikrere internet blev iværksat. Børn bruger aktivt og i stadigt større omfang onlineteknologier. Spørgsmålet om, hvordan vi beskytter dem mod skadevoldende indhold, bremser distributionen af ulovligt indhold samt opdrager dem til at omgås internettet på en bevidst kritisk måde, er et stort problem som politikere og lovgivere, industrien, slutbrugere og især forældre, omsorgspersoner og lærere må arbejde aktivt på at løse;

2.

er enigt i, at nogle af de alvorligste risici for børn, der bruger onlineteknologier, er de tilfælde, hvor børn udsættes direkte for overgreb som ofre for seksuelt misbrug, der dokumenteres gennem billeder, film eller lydfiler og derefter lægges ud på internettet, tilfælde hvor de kontaktes af personer, der indleder venskab med dem i den hensigt at begå seksuelt misbrug (»grooming«), og hvor de udsættes for mobning i onlineverdenen (cybermobning);

3.

tager resultaterne af den afsluttende evaluering af handlingsplanen for et sikrere internet til efterretning;

4.

vurderer, at EU-programmer for et sikrere internet er de eneste europadækkende initiativer til beskyttelse af børn i onlineverdenen;

5.

er enigt i, at de iværksatte tiltag har været effektive, men mener, at de bør tilpasses i forhold til nye krav, der følger af fremkomsten af nye teknologier og tjenester, som skaber nye risici og øger de eksisterende;

6.

glæder sig over, at det nye program letter samarbejdet og gør det nemmere at dele erfaringer og bedste praksis på alle niveauer i spørgsmål om børns sikkerhed på nettet, hvorved merværdien på europæisk plan øges;

7.

er klar over, at det er vanskeligt at nå til enighed om en definition af »ulovligt indhold« og »skadevoldende indhold«, som bedømmes forskelligt i forskellige lande og kulturer;

8.

tilråder dog, at man som et minimum når til enighed om rammerne for ulovligt indhold ved at sammenligne strafferetlige standarder og finde frem til, hvad de har fælles;

9.

mener, at de foreslåede foranstaltninger vil gøre det lettere at beskytte børn, der bruger internettet og andre kommunikationsteknologier, reagere på nye udviklinger og bremse distributionen af ulovligt indhold på nettet, særligt distributionen af materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, grooming og mobning;

10.

håber, at yderligere tiltag vil blive rettet mod at sætte gang i og fremme udviklingen og brugen af tekniske redskaber til at håndtere ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet, samt fremme samarbejde og udveksling af bedste praksis mellem en bred vifte af berørte parter på lokalt, regionalt, europæisk og internationalt plan;

11.

foreslår, at der hvert år afholdes oplysningskonferencer med deltagelse af de interesserede parter på nationalt, europæisk og internationalt plan for at give mulighed for drøftelser af tidens udfordringer, udveksle erfaringer med god praksis og fremme samarbejde;

12.

er skuffet over, at de aktiviteter, der skal gøre borgerne, især børn, forældre, omsorgspersoner og lærere, mere bevidste om de muligheder og risici, der er forbundet med at bruge onlineteknologi, og om hvordan man tager vare på sikkerheden i onlineverdenen, ikke udtrykkeligt inkluderer lokale og regionale myndigheder, som er dem, der er tættest på målgrupperne og har de bedste muligheder for at formidle vigtig information samt gennemføre konkrete programmer og projekter;

13.

støtter opbygningen og videreudviklingen af en videnbase, der kan anvendes til at håndtere eksisterende og nye former for risici og konsekvenser af anvendelsen af internettet;

14.

anbefaler at koordinere undersøgelser på relevante områder i og uden for EU og opbygge viden om børns (stadig nye) måder at bruge onlineteknologier på og om, hvilke risici og potentielt skadelige virkninger brugen af onlineteknologi kan have for dem, herunder tekniske, psykologiske og sociologiske aspekter, samt at fremlægge positive eksempler på, hvordan børn kan opdrages til at omgås medier på en kritisk måde;

15.

bakker fuldt ud op om, at indsatsen kædes sammen med programmet »Safer internet plus«, som bør forbedres;

16.

opfordrer EU's institutioner og medlemsstaternes regeringer til at sikre, at håndteringen af dette spørgsmål får den opmærksomhed, det fortjener inden for rammerne af deres beføjelser;

17.

håber, at gennemførelsesforanstaltninger grundigt vil medvirke til at mindske risikoen for børn, der bruger internettet og andre kommunikationsteknologier.

II.   ÆNDRINGSFORSLAG

Ændringsforslag 1

Bilag 1 — Aktionslinje 1

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

1.

Oprettelse af kontaktpunkter, hvor offentligheden kan anmelde ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet. Aktiviteterne skal sikre, at disse kontaktpunkter fungerer effektivt og er synlige for offentligheden, og at de er i nær forbindelse med andre tiltag på nationalt plan og samarbejder på europæisk plan om grænseoverskridende problemer og udveksling af bedste praksis.

1.

Oprettelse af kontaktpunkter, hvor offentligheden kan anmelde ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet. Aktiviteterne skal sikre, at disse kontaktpunkter fungerer effektivt og er synlige for offentligheden, og at de er i nær forbindelse med andre tiltag på nationalt plan og samarbejder på europæisk plan om grænseoverskridende problemer og udveksling af bedste praksis. Der bør gives støtte til udbredelse af kendskabet til hotlines blandt slutbrugerne, og man bør udnytte de lokale myndigheder ved formidlingen af vigtig information.

Begrundelse

Kontaktpunkter og hotlines er kun effektive, hvis så mange slutbrugere som muligt kender til deres eksistens. Der er derfor brug for mest mulig offentlig omtale, og her er de lokale myndigheder rigtig godt rustet.

Ændringsforslag 2

Bilag 1 — Aktionslinje 1

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

2.

Bekæmpelse af skadevoldende adfærd på nettet, især »grooming« og mobning. Aktiviteterne har til formål at bekæmpe onlinegrooming (hvor en voksen indleder et venskab med et barn med henblik på seksuelt misbrug) og mobning. De skal gribe de tekniske, psykologiske og sociologiske aspekter af disse problemer an og fremme samarbejde og koordinering mellem de berørte parter.

2.

Bekæmpelse af skadevoldende adfærd på nettet, især »grooming« og mobning. Aktiviteterne har til formål at bekæmpe onlinegrooming (hvor en voksen indleder et venskab med et barn med henblik på seksuelt misbrug) og mobning. De skal gribe de tekniske, psykologiske og sociologiske aspekter af disse problemer an og fremme samarbejde og koordinering mellem de berørte parter. Det er på den ene side særlig vigtigt, at hotlines, retshåndhævende myndigheder og internetudbydere arbejder så tæt sammen som muligt og på den anden side væsentligt at inddrage andre aktører, f.eks. relevante sociale organisationer og NGO'er.

Begrundelse

Iværksættelsen af effektive modforanstaltninger forudsætter hurtig og konstant informationsstrøm fra hotlines til andre aktører, der er inddraget i kampen mod ulovligt indhold og skadevoldende adfærd.

Ændringsforslag 3

Bilag 1 — Aktionslinje 1

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

3.

Tilskyndelse til brug af tekniske redskaber til bekæmpelse af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet. Aktiviteterne skal tilskynde til udvikling eller tilpasning af effektive teknologiredskaber til at bekæmpe ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet, til almindelig brug blandt de berørte parter.

3.

Støtte og tilskyndelse til brug af tekniske redskaber til bekæmpelse af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet. Aktiviteterne skal tilskynde til udvikling eller tilpasning af effektive teknologiredskaber til at bekæmpe ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet, til almindelig brug blandt de berørte parter. Endvidere bør aktiviteterne understøtte koordineringen af bestræbelserne på at udarbejde en europæisk sortliste over ulovligt indhold og fremme internetudbydernes anvendelse deraf.

Begrundelse

Nye tekniske redskaber skal ikke kun tilskyndes, men tillige støttes. En europæisk sortliste kunne være en hjælp, når det gælder om at forhindre eller måske gribe ind over for ulovligt indhold.

Ændringsforslag 4

Bilag I — Aktionslinje 2

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

3.

Inddragelse af børn og unge i indsatsen for en sikrere onlineverden. Tiltagene vil gå ud på at involvere børn og unge for at få bedre indsigt i deres synspunkter og erfaringer med hensyn til brug af onlineteknologier og hvordan der skabes sikrere forhold i onlineverdenen for børn.

3.

Inddragelse af børn og unge i indsatsen for en sikrere onlineverden. Tiltagene vil gå ud på at involvere børn og unge for at få bedre indsigt i deres synspunkter og erfaringer med hensyn til brug af onlineteknologier og hvordan der skabes sikrere forhold i onlineverdenen for børn. Endvidere bør der udarbejdes undervisningsmateriale om informationsteknologi og mediefærdigheder, der kommer ind på spørgsmål om en sikker onlineverden og risiciene ved ulovligt indhold og skadevoldende adfærd. Foranstaltningerne bør ikke kun sigte mod at beskytte børn, men også mod en effektiv dygtiggørelse (undervisning) i sikker anvendelse af internettet (empowerment).

Begrundelse

En uddannet lærer kan anvende interaktive undervisningsmetoder til at gøre børn bevidste om de risici, der er forbundet med brug af internettet, og samtidig via den måde, børnene reagerer på, lære mere om deres holdninger og erfaringer med onlineteknologier.

Ændringsforslag 5

Bilag I — Aktionslinje 2

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

4.

Indsamling af flere oplysninger om passende midler til håndtering af skadevoldende indhold på nettet. Det er målet at samle flere oplysninger om, hvor effektive og virkningsfulde redskaberne til håndtering af potentielt skadevoldende indhold på nettet er, og at forsyne brugerne med oplysninger, redskaber og applikationer, der kan hjælpe dem til at håndtere skadevoldende indhold på forskellige platforme.

4.

Indsamling af flere oplysninger om passende midler til håndtering af skadevoldende indhold på nettet og orientering af slutbrugerne om, hvilke midler der er til rådighed til filtrering af skadevoldende indhold. Det er målet at samle flere oplysninger om, hvor effektive og virkningsfulde redskaberne til håndtering af potentielt skadevoldende indhold på nettet er, og at forsyne brugerne med oplysninger, redskaber og applikationer, der kan hjælpe dem til at håndtere skadevoldende indhold på forskellige platforme.

Begrundelse

Det er vigtigt at orientere ikke kun eksperter på området, men så godt som alle slutbrugere om velegnede eller nye redskaber til håndtering af skadevoldende indhold for at gøre dem i stand til så hensigtsmæssigt og effektivt som muligt at tage forholdsregler over for nye risici.

Ændringsforslag 6

Bilag I — Aktionslinje 3

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

1.

Tiltag for at bevidstgøre offentligheden og oplyse om sikrere brug af onlineteknologier. Aktiviteterne skal skabe øget opmærksomhed om problemerne gennem en koordineret indsats i hele Europa for at formidle dækkende oplysninger om muligheder og risici, og om hvordan disse kan gribes an. Der vil blive lagt vægt på omkostningseffektive midler til at formidle oplysning til et stort antal brugere.

1.

Tiltag for at bevidstgøre offentligheden og oplyse om sikrere brug af onlineteknologier og støtte til mere aktiv inddragelse af medierne i bevidstgørelseskampagner. Aktiviteterne skal skabe øget opmærksomhed om problemerne gennem en koordineret indsats i hele Europa for at formidle dækkende oplysninger om muligheder og risici, og om hvordan disse kan gribes an. Der vil blive lagt vægt på omkostningseffektive midler til at formidle oplysning til et stort antal brugere.

Begrundelse

Lokale såvel som nationale medier er afgørende for udbredelsen af oplysninger om sikrere brug af onlineteknologier. Deres inddragelse heri og i bevidstgørelseskampagner bør derfor fremmes.

Ændringsforslag 7

Bilag I — Aktionslinje 3

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

2.

Oprettelse af kontaktpunkter, hvor forældre og børn kan få svar på spørgsmål om, hvordan de tager vare på sikkerheden på nettet. Aktiviteterne skal sigte mod at sætte brugerne i stand til at træffe velinformerede og ansvarlige valg ved at forsyne dem med relevante oplysninger og råd om, hvilke forholdsregler de bør træffe af hensyn til sikkerheden på nettet.

2.

Oprettelse af kontaktpunkter, hvor forældre og børn kan få svar på spørgsmål om, hvordan de tager vare på sikkerheden på nettet. Aktiviteterne skal bør sigte mod at sætte brugerne i stand til at træffe velinformerede og ansvarlige valg ved at forsyne dem med relevante oplysninger og råd om, hvilke forholdsregler de bør træffe af hensyn til sikkerheden på nettet. Formålet med aktiviteterne bør være at gøre borgerne så bevidste som muligt om disse kontaktpunkter.

Begrundelse

Kontaktpunkterne vil kun være effektive, hvis den brede befolkning eller slutbrugerne er klar over, at de findes, og derfor ved, hvorfra de kan indhente information og få svar på deres spørgsmål.

Ændringsforslag 8

Bilag I — Aktionslinje 3

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

3.

Effektive og omkostningseffektive metoder og redskaber til oplysning og bevidstgørelse. Aktiviteterne vil gå ud på at forbedre relevante metoder og redskaber til oplysning og bevidstgørelse, så de bliver mere effektive og omkostningseffektive på lang sigt.

3.

Krav til oplysningscentre om at følge fastlagte strategier ved henvendelser til børn, forældre og lærere. Effektive og omkostningseffektive metoder og redskaber til oplysning og bevidstgørelse. Aktiviteterne vil bør gå ud på at forbedre relevante metoder og redskaber til oplysning og bevidstgørelse, så de bliver mere effektive og omkostningseffektive på lang sigt. Der skal være sikkerhed for kvaliteten af disse aktiviteter.

Begrundelse

Oplysningscentre er af væsentlig betydning, når det gælder om at øge befolkningens bevidsthed, eftersom de oplysninger, de tilvejebringer, videreformidles enten direkte eller via forskellige informationskanaler til den brede befolkning. De må derfor være i stand til at pege på risici og løsninger herpå. På dette område er tæt koordination og samarbejde med eksperter i mediefærdigheder og mediekendskab helt afgørende.

Bruxelles, den 9. oktober 2008

Luc VAN DEN BRANDE

Formand for

Regionsudvalget


Top