EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0070

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 18. november 2008 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger, for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist (CON/2008/70)

OJ C 314, 9.12.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 314/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 18. november 2008

efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger, for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist

(CON/2008/70)

(2008/C 314/01)

Indledning og retsgrundlag

Den 24. oktober 2008 modtog Den Europæiske Centralbank (ECB) en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger, for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist (1) (i det følgende benævnt »direktivforslaget«).

ECB's kompetence til at afgive udtalelse om direktivforslaget fremgår af artikel 105, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

1.   Generelle bemærkninger

1.1.

ECB skal anføre, at den aktuelle krise på de finansielle markeder har bekræftet, at indskudsgarantiordninger er af afgørende betydning for bevaring af indskydernes tillid og derfor beskytter den finansielle stabilitet. ECB kan støtte det tilgrundliggende formål om at styrke indskydernes tillid og forstår, at direktivforslaget af hastende grunde koncentrerer sig om en forhøjelse af dækningsniveauet for de nationale indskudsgarantiordninger (i det følgende benævnt de »nationale ordninger«), i overensstemmelse med konklusionerne fra mødet i Rådet Økonomi og Finans den 7. oktober 2008 (2), reduktion af udbetalingsfristen og ophør af den bestående mulighed for coassurance.

1.2.

ECB kan samtidig støtte Kommissionens hensigt om at fortsætte arbejdet med konvergens af de nationale ordninger, især vedrørende harmonisering af finansieringsmekanismer og om senest den 31. december 2009 at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport herom (3). I lyset af betydningen af foranstaltningerne til finansiering af de nationale ordninger for så vidt angår effektiviteten af det finansielle sikkerhedsnet og for sikring af den finansielle stabilitet, ser ECB frem til at kunne bidrage til Kommissionens fremtidige arbejde på dette område og skal opfordre til, at Kommissionens rapport færdiggøres snarest belejligt. I denne forbindelse skal ECB understrege, at foranstaltningerne til finansiering af de nationale ordninger bl.a. må være i overensstemmelse med forbuddet mod finansiel finansiering som fastlagt i traktaten, og især med forbuddet mod, at de nationale centralbanker yder overtræksmuligheder eller andre former for faciliteter, som falder ind under betydningen af artikel 101 i traktaten (4), således som dette nærmere er behandlet i tidligere udtalelser afgivet af ECB vedrørende udkast til national lovgivning (5) og i ECB's konvergensrapporter (6).

2.   Særlige bemærkninger

2.1.   Dækningsniveau for garantien

ECB kan tilslutte sig forhøjelse af minimumsbeløbet for garanterede indskud til 50 000 EUR senest ved udgangen af 2008 den yderligere forhøjelse til 100 000 EUR (7), som omtalt i Rådets konklusioner af 7. oktober 2008 (8). ECB skal samtidig understrege, at enhver forhøjelse af dækningsniveauet udover 100 000 EUR, som nævnt ovenfor først bør ske efter tæt koordination på EU plan, idet væsentlige forskelle mellem nationale foranstaltninger vil kunne virke mod deres hensigt og skabe forvridninger i det indre marked.

2.2.   Reduktion af udbetalingsfristen

ECB kan tilslutte sig hensigten om en væsentlig reduktion af fristen for udbetaling af garanterede indskud og dermed en styrkelse af indskydernes tillid (9). I denne forbindelse skal ECB understrege, at nyere undersøgelser på internationalt plan klart har vist, at hurtig udbetaling af indskyderes krav er af væsentlig betydning for en effektiv indskyderbeskyttelse. Samtidig bør der dog indtages en pragmatisk holdning for så vidt angår indførelse af den nødvendige reduktion af fristen for udbetaling, således at troværdigheden i indskydergarantiordningerne bibeholdes. Dette omfatter oprettelse af effektive operationelle procedurer til efterprøvning af krav og udbetaling til indskydere samt sikring af, at der den nødvendige finansiering er til rådighed. Det er især nødvendigt, at der etableres procedurer, således at hvis en bank med grænseoverskridende virksomhed går konkurs, at indskydere modtager betaling lige så effektivt, som de ville have gjort, såfremt den konkursramte bank kun havde udøvet virksomhed i en enkelt medlemsstat. ECB skal desuden foreslå, at Kommissionens plan om at vurdere, om det ville være muligt yderligere at harmonisere de foranstaltninger til finansiering, der anvendes af de nationale ordninger, ledsages af en gennemgang af effektiviteten af udbetalingsprocedurerne. Afslutningsvis skal ECB fremføre, at i tillæg til en forkortelse af udbetalingsperioden kunne offentlighedens tillid i indskydergarantiordningerne øges ved at forbedre indskydernes kendskab til vilkårene for indskyderbeskyttelse, bla. ved en passende information fra kreditinstitutternes side om vilkårene.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 18. november 2008.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  KOM(2008) 661 endelig udg.

(2)  Se pressemeddelelse fra 2894. samling i Rådet (13784/08), tilgængelig på Rådets websted på: www.consilium.europa.eu, som anført i sjette afsnit i punkt 1 i direktivforslagets begrundelse.

(3)  Artikel 12 i direktiv 94/19/EF, som ændret ved artikel 1, stk. 6, i direktivforslaget, jf. betragtning 1 og 7 i direktivforslaget.

(4)  Fortolket i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 3603/93 af 13. december 1993 om fastlæggelse af definitioner med henblik på gennemførelse af forbuddene i traktatens artikel 104 og artikel 104 B, stk. 1, i traktaten (EFT L 332 af 31.12.1993, s. 1).

(5)  Jf. afsnit 11-14 i ECB's udtalelse CON/2001/32 af 11. oktober 2001 efter anmodning fra Portugals Ministry of Finance on a draft decree law amending the legal framework of credit institutions and financial companies; afsnit 11-13 af ECB's udtalelse CON/2005/50 af 1. december 2005 efter anmodning fra Národná banka Slovenska on a draft law amending the Act No 118/1996 Coll. on the protection of bank deposits and on amendments to certain laws, as last amended; afsnit 2.1-2.3 of ECB's udtalelse CON/2007/26 af 27. august 2007 efter anmodning fra Polens Minister for Finance on a draft law amending the Law on the Bank Guarantee Fund; and afsnit 2.2-2.8 of ECB's udtalelse CON/2008/5 af 17. januar 2008 efter anmodning fra Polens Minister for Finance on a draft law amending the Law on the Bank Guarantee Fund.

(6)  Jf. f.eks. ECB's konvergensrapport december 2006, s. 30.

(7)  Artikel 7, stk. 1, i direktive 94/19/EF, som ændret ved artikel 1, stk. 3, litra a, i direktivforslaget og som suppleret med første og andet led af artikel 2, stk. 1 i direktivforslaget, som gør forhøjelse at dækningsniveauet gældende med tilbagevirkende kraft fra 15. oktober 2008, jf. betragtning 3 i direktivforslaget og afsnit 5.3 i forslagets begrundelse.

(8)  Rådet var enige om at »at alle medlemsstater, foreløbig for en periode på et år, skulle stille indskudsgaranti til enkeltpersoner for et beløb på mindst 50 000 EUR, idet mange medlemsstater dog besluttede at forhøje deres minimum til 100 000 EUR«.

(9)  Artikel 1, stk. 3 i direktiv 94/19/EF, som ændret ved artikel 1, stk. 1 i direktivforslaget, og artikel 10, stk. 1 og 2, i direktiv 94/19/EF, som ændret ved artikel 1, stk. 5, i direktivforslaget, jf. betragtning 5 i direktivforslaget og afsnit 5.1 i direktivforslagets begrundelse.


Top