EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0019

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 5. maj 2008 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol (CON/2008/19)

OJ C 117, 14.5.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 117/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 5. maj 2008

efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol

(CON/2008/19)

(2008/C 117/01)

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 17. marts 2008 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol (herefter benævnt »forslaget til forordning«) (1).

ECB's kompetence til at afgive udtalelse om forslaget til forordning fremgår af artikel 105, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

Almindelige bemærkninger

Forslaget til forordning vil indebære indførelse af den nye »forskriftsprocedure med kontrol«, bla. med hensyn til de gennemførelsesbeføjelser, som overdrages til Kommissionen i forbindelse med en række fællesskabsretsakter inden for statistik. ECB har ingen særlige bemærkninger til bestemmelserne i forslaget til forordning, da de er i overensstemmelse med fælleserklæringen fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ved indførelsen af »forskriftsproceduren med kontrol« i udvalgsproceduren (2).

Under hensyn til den vigtige rolle, som gennemførelsesforanstaltninger indtager i fællesskabslovgivningen på det statistiske område, skal ECB benytte denne lejlighed til at understrege betydningen af sin rådgivende rolle i henhold til artikel 105, stk. 4 i traktaten, som kræver, at ECB skal høres »om ethvert forslag til fællesskabsretsakt inden for dens kompetenceområde«. I overensstemmelse med den holdning, som ECB har indtaget i tidligere udtalelser i forbindelse med gennemførelsesforanstaltninger vedrørende finansielle tjenester (3), finder ECB at de foreslåede gennemførelsesforanstaltninger er af lovgivende art og udgør »forslag til fællesskabsretsakt«, som det skal forstås i artikel 105, stk. 4 i traktaten. Følgelig omfatter traktatbestemmelsen, hvorefter ECB skal høres om ethvert forslag til fællesskabsretsakt inden for dens kompetenceområde, en forpligtelse til høring af ECB om disse gennemførelsesbestemmelser (4).

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 5. maj 2008.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  KOM(2007) 741 endelig udgave og KOM(2008) 71 endelig udgave. ECB blev anmodet om en udtalelse vedrørende den første og den fjerde del af forslaget til forordning.

(2)  Erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen vedrørende Rådets afgørelse af 17. juli 2006 om ændring af afgørelse 1999/468/EF om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (2006/512/EF) (EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1).

(3)  Jf det indledende afsnit i ECB's udtalelse CON/2006/57 af 12. december 2006 om et udkast til Kommissionens direktiv om gennemførelse af Rådets direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) med hensyn til afklaring af bestemte definitioner (EUT C 31 af 13.2.2007, s. 1). Jf også afsnit 1.2 i ECB's udtalelse CON/2007/4 af 15. februar 2007 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om otte direktivforslag om ændring af direktiverne 2006/49/EF, 2006/48/EF, 2005/60/EF, 2004/109/EF, 2004/39/EF, 2003/71/EF, 2003/6/EF og 2002/87/EF med hensyn til gennemførelsesbeføjelser, som tillægges Kommissionen (EUT C 39 af 23.2.2007, s. 1).

(4)  En undladt høring imellem fællesskabsinstitutioner har været grundlag for flere domme ved Domstolen. Vedrørende forpligtelsen til at høre Europa-Parlamentet jf. sag C-138/79 Roquette Frères Sml. I, s. 3333 og sag C-21/94 Parlamentet mod Rådet Saml. I, s. 1827, præmis 17. Vedrørende forpligtelsen for Den Høje Myndighed til at høre Rådet og Den Rådgivende Komité i henhold til EKSF traktaten, jf. Sag 1/54 Frankrig mod Den Høje Myndighed Saml. I, s. 15 og sag 2/54 Italien mod Den Høje Myndighed Saml 37, s. 52, som blev bekræftet i sag 6/54 Nederlandene mod Den Høje Myndighed Saml. 103, s. 112. Vedrørende traktatens artikel 105, stk. 4, understregede generaladvokat Jacobs i sag C-11/00 Kommissionen med Den Europæiske Centralbank Saml. I, s. 7147, at »Høring af ECB om foreslåede foranstaltninger inden for dens kompetenceområder er et led i proceduren, der er foreskrevet ved en traktatbestemmelse, og som klart kan påvirke indholdet af de vedtagne foranstaltninger. Manglende opfyldelse af et sådant krav må efter min opfattelse medføre annullation af de vedtagne foranstaltninger«, Forslag til afgørelse af generaladvokat Jacobs, fremsat den 3. oktober 2002, præmis 131.


Top