EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0012

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 3. marts 2008 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 (CON/2008/12)

OJ C 70, 15.3.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 70/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 3. marts 2008

efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95

(CON/2008/12)

(2008/C 70/01)

Indledning og retsgrundlag

Den 7. februar 2008 modtog Den Europæiske Centralbank (ECB) en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 (1) (i det følgende benævnt »forslaget til forordning«).

ECB's kompetence til at afgive udtalelser fremgår af artikel 105, stk. 4, første led, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

Almindelige bemærkninger

1.

ECB ser positivt på forslaget til forordning, som skulle forbedre kvaliteten, sammenligneligheden og aktualiteten af de europæiske handelsstatistikker og skabe en bedre forbindelse mellem udenrigshandelsstatistikkerne og virksomhedsstatistikkerne. Udenrigshandelsstatistikken benyttes i medlemsstaterne også som en kilde til udarbejdelse af betalingsbalance- og nationalregnskabsstatistik samt som nationale bidrag til euroområdets betalingsbalance og de konti, som ECB har ansvaret for.

2.

ECB bemærker, at i henhold til forslaget til forordning skal medlemsstaterne kun udarbejde og indberette data om følgende forhold til Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, såfremt disse fremgår af de toldangivelser, der indgives til deres toldmyndigheder: i) den endelige bestemmelsesmedlemsstat ved indførsel, ii) den egentlige udførselsmedlemsstat ved udførsel og iii) transaktionens art (2). Tilsvarende er en medlemsstat kun forpligtet til at videresende registreringer om indførsel og udførsel til en anden medlemsstat, når toldmyndighederne i begge medlemsstater har etableret en ordning for gensidig elektronisk udveksling af de relevante data (3) ECB skal bemærke, at de forannævnte data er vigtige til sikring af en høj kvalitet i statistikken for euroområdet som omtalt i første punkt og skal henstille, at der snarest muligt tages skridt til at indføre de nødvendige ændringer i fællesskabstoldkodeksen (4) og i ordningen for udveksling af data blandt toldmyndighederne i hele EU, for at undgå risiko for en forringelse af datakvaliteten.

3.

Som udtalt i en tidligere udtalelse (5) deler ECB den interesse i overvågning af euroens internationale rolle, som Europa-parlamentet har givet udtryk for. I sammenhæng hermed betragter ECB med særlig tilfredshed artikel 6, stk. 3, i forslaget til forordning, hvorefter statistikker om handelen skal opdeles efter faktureringsvalutaen for udførsel og indførsel af varer til og fra lande uden for EU. ECB overvåger anvendelsen af euro uden for euroområdet og offentliggør årligt en vurdering af euroens internationale rolle, der indeholder et særligt afsnit om anvendelse af euroen i den internationale handel. Euroens internationale rolle har en stærk regional dimension og er særlig fremtrædende inden for EU. Data om opdeling på valuta i udenrigshandelen er desuden en vigtig kilde for ECB's makroøkonomiske fremskrivninger, som benyttes til analyse af prisstabilitet, idet de giver oplysning om, i hvilken udstrækning valutakursændringer påvirker ændringer af priserne på importvarer og indenlandsk producerede varer.

4.

ECB ser med tilfredshed på den påtænkte reduktion af den statistiske indberetningsbyrde for de økonomiske aktører og den forbedrede anvendelse af administrative data, der skulle blive en følge af forslaget til forordning.

5.

ECB forstår, at forslaget til forordning vil kunne medføre ændringer af indberetning til Intrastat som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 af 31. marts 2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3330/91 (6), og skal henstille, at man snarest muligt overvejer disse ændringer.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 3. marts 2008.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  KOM(2007) 653 endelig udg.

(2)  Jf. artikel 6, stk. 5, i forslaget til forordning.

(3)  Jf. artikel 7, stk. 3, i forslaget til forordning.

(4)  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1). Forordning som ændret senest ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(5)  ECB's udtalelse CON/2003/26 af 1. december 2003 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EF-statistikker over betalingsbalancer, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (KOM(2003) 507 endelig udg.) (EUT C 296 af 6.12.2003, s. 5).

(6)  EUT L 102 af 7.4.2004, s. 1.


Top