EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0626

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 889/2005 om indførelse af visse restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo

/* KOM/2007/0626 endelig udg. */

52007PC0626

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 889/2005 om indførelse af visse restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo /* KOM/2007/0626 endelig udg. */


[pic] | KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER |

Bruxelles, den 17.10.2007

KOM(2007) 626 endelig

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EF) nr. 889/2005 om indførelse af visse restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

1. Ved Rådets forordning (EF) nr. 889/2005 blev der indført visse restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo i overensstemmelse med fælles holdning 2005/440/FUSP og FN's Sikkerhedsråds resolution 1596 (2005) og efterfølgende relevante resolutioner.

2. Ved resolution 1771 (2007) af 10. august 2007 besluttede FN's Sikkerhedsråd bl.a., at de restriktive foranstaltninger på visse former for teknisk bistand ikke burde omfatte ydelse af relevant teknisk bistand, som er anmeldt på forhånd til det udvalg, der er nedsat ved punkt 8 i resolution 1533 (2004), og som Den Demokratiske Republik Congos regering har godkendt, hvis en sådan bistand alene er bestemt til støtte for hær- og politienheder i Den Demokratiske Republik Congo, som er i færd med at gennemføre deres integration i provinserne i det nordlige og sydlige Kivu og i Ituri-distriktet. Forordning (EF) nr. 889/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

3. Det er også hensigtsmæssigt at tilpasse forordning (EF) nr. 889/2005 til den seneste udvikling inden for sanktionspraksis med hensyn til fastlæggelse af ansvarlige myndigheder, ansvar for overtrædelser og domstolskompetence.

4. Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EF) nr. 889/2005 om indførelse af visse restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 60 og 301,

under henvisning til fælles holdning 2007/654/FUSP af 9. oktober 2007 om ændring af fælles holdning 2005/440/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo[1],

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Rådets forordning (EF) nr. 889/2005[2] blev der indført restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo i overensstemmelse med fælles holdning 2005/440/FUSP og FN's Sikkerhedsråds resolution 1596 (2005) og efterfølgende relevante resolutioner.

(2) Ved resolution 1771 (2007) af 10. august 2007 besluttede FN's Sikkerhedsråd bl.a., at de restriktive foranstaltninger på teknisk bistand ikke burde omfatte ydelse af relevant teknisk bistand, som er anmeldt på forhånd til det udvalg, der er nedsat ved punkt 8 i resolution 1533 (2004), og som Den Demokratiske Republik Congos regering har godkendt, hvis en sådan bistand alene er bestemt til støtte for hær- og politienheder i Den Demokratiske Republik Congo, som er i færd med at gennemføre deres integration i provinserne i det nordlige og sydlige Kivu og i Ituri-distriktet. Forordning (EF) nr. 889/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3) Det er også hensigtsmæssigt at tilpasse forordning (EF) nr. 889/2005 til den seneste udvikling inden for sanktionspraksis med hensyn til fastlæggelse af ansvarlige myndigheder, ansvar for overtrædelser og domstolskompetence —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 889/2005 foretages følgende ændringer:

5. Artikel 3 affattes således:

" Artikel 3

1. Uanset artikel 2 kan de kompetente myndigheder, jf. listen over websider i bilaget, i den medlemsstat, hvor tjenesteyderen er etableret, tillade, at der ydes:

(a) teknisk bistand, finansiering og finansiel bistand i forbindelse med våben og dertil knyttet materiel, hvis en sådan ydelse udelukkende er bestemt til støtte og brug for De Forenede Nationers mission i Den Demokratiske Republik Congo (MONUC)

(b) teknisk bistand, finansiering og finansiel bistand i forbindelse med våben og dertil knyttet materiel, hvis en sådan ydelse udelukkende er bestemt til støtte og brug for hær- og politienheder i Den Demokratiske Republik Congo, forudsat at nævnte enheder:

(i) har fuldført deres integrationsproces eller

(ii) opererer under henholdsvis de væbnede styrkers "état-major intégré" eller det nationale politi i Den Demokratiske Republik Congo eller

(iii) er i færd med at gennemføre deres integration på Den Demokratiske Republik Congos område uden for provinserne i det nordlige og sydlige Kivu og Ituri-distriktet

(c) teknisk bistand, som regeringen i Den Demokratiske Republik Congo har godkendt, og som alene er bestemt til støtte for hær- og politienheder i Den Demokratiske Republik Congo, som er i færd med at gennemføre deres integration i provinserne i det nordlige og sydlige Kivu og Ituri-distriktet, når ydelsen af en sådan bistand eller sådanne tjenester på forhånd er blevet anmeldt til sanktionskomitéen og

(d) teknisk bistand, finansiering og finansiel bistand i tilknytning til militært udstyr, der ikke er bestemt til at dræbe, men udelukkende er til humanitær brug eller beskyttelsesbrug, når ydelsen af en sådan bistand eller sådanne tjenester på forhånd er blevet anmeldt til sanktionskomitéen.

2. Der gives ingen tilladelser for aktiviteter, som allerede har fundet sted."

6. Følgende indsættes som artikel 2a:

" Artikel 2a

Forbuddet i artikel 2, litra b), medfører ikke ansvar af nogen form for de pågældende fysiske eller juridiske personer eller enheder, hvis disse ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres handling ville være i strid med dette forbud."

7. Følgende indsættes som artikel 6a:

" Artikel 6a

1. Medlemsstaterne udpeger de i artikel 3, stk. 1, omtalte kompetente myndigheder og angiver dem på de websteder, der er opført i bilaget.

2. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om, hvem der er deres kompetente myndigheder, straks efter denne artikels ikrafttræden og underretter den om eventuelle efterfølgende ændringer."

8. Artikel 7 affattes således:

" Artikel 7

Denne forordning gælder:

(a) på Fællesskabets område

(b) om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

(c) for enhver person inden for eller uden for Fællesskabets område, som er statsborger i en medlemsstat

(d) for alle juridiske personer, enheder eller organer, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

(e) for alle juridiske personer, enheder eller organer for så vidt angår forretningsvirksomhed, der helt eller delvis foregår inden for Fællesskabet."

9. Bilaget til forordning (EF) nr. 889/2005 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […]

På Rådets vegne

Formand

" BILAG

Websteder med oplysning om de kompetente myndigheder, jf. artikel 3 og 6a, og adresser til brug ved meddelelse til Europa-Kommissionen

(udfyldes af medlemsstaterne)

BELGIEN

BULGARIEN

TJEKKIET

DANMARK

TYSKLAND

ESTLAND

GRÆKENLAND

SPANIEN

FRANKRIG

IRLAND

ITALIEN

CYPERN

LETLAND

LITAUEN

LUXEMBOURG

UNGARN

MALTA

NEDERLANDENE

ØSTRIG

POLEN

PORTUGAL

RUMÆNIEN

SLOVENIEN

SLOVAKIET

FINLAND

SVERIGE

DET FORENEDE KONGERIGE

Meddelelser til Europa-Kommissionen sendes til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser

Direktorat A - Kriseplatform og politikkoordinering inden for FUSP

Kontor A2. Krisestyring og konfliktforebyggelse

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles (Belgien)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tlf.: (32 2) 29 91176/55585

Fax: (32 2) 299 0873 "

[1] EUT L 264 af 10.10.2007, s. 11.

[2] EUT L 152 af 15.6.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

Top