EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0009

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 13. april 2007 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet (CON/2007/9)

OJ C 86, 20.4.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 86/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 13. april 2007

om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet

(CON/2007/9)

(2007/C 86/01)

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 12. april 2007 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet (1) (i det følgende benævnt »forordningsforslaget«).

ECB's kompetence til at afgive udtalelser fremgår af artikel 105, stk. 4, første led, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for ECB er denne udtalelse vedtaget af Styrelsesrådet.

1.   Generelle bemærkninger

1.1.

Formålet med forordningsforslaget er at etablere et retsgrundlag for indsamling, indberetning og vurdering af kvartalsvise data om ledige stillinger i Fællesskabet (2). Dataene over ledige stillinger, som indgår i listen over vigtige europæiske økonomiske indikatorer (»PEEI'er«) (3), er nødvendige for at kunne overvåge kortsigtede ændringer i antallet af ledige stillinger efter økonomisk aktivitet.

1.2.

ECB kan tilslutte sig forordningsforslaget. Tilvejebringelsen af sammenlignelige data om ledige stillinger giver adgang til mere omfattende data til analysen og vurderingen af risiciene for prisstabiliteten i euroområdet, som har betydning for Eurosystemets monetære politik. På samme måde kan data om ledige stillinger tjene som en ledende indikator for visse arbejdsmarkedsvariabler, navnlig beskæftigelse og arbejdsløshed. De aggregerede data for euroområdet, som er tilgængelige i dag, og som er baseret på data indberettet til Europa-Kommissionen (Eurostat) af de nationale statistiske kontorer på frivillig basis, afspejler væsentlige forskelle i definitionerne af de nationale serier, som anvendes til beregning af serier for euroområdet.

1.3.

Med forbehold af de tekniske bemærkninger i afsnit 2 i denne udtalelse, mener ECB, at forordningsforslaget afspejler et afbalanceret kompromis mellem brugernes krav og behovet for statistiske forenklinger, som er blevet vurderet nøje for at begrænse rapporteringsbyrden. ECB støtter fuldt ud gennemførelsen af forordningsforslaget og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at prioritere den rettidige vedtagelse af Kommissionens gennemførelsesforordning højt.

2.   Tekniske bemærkninger

2.1.

ECB understreger, at den foreslåede opdeling efter økonomisk aktivitet på hovedafdelingsniveauer i overensstemmelse med den fælles nomenklatur for økonomiske aktiviteter i fællesskabet (NACE), herunder servicesektoren, er et vigtigt aspekt af forordningsforslaget, da tjenesteydelser har en stigende betydning som procentuel andel af den samlede økonomi. Den foreslåede opdeling er endvidere vigtig for at kunne forklare ændringer i det samlede antal ledige stillinger. En vellykket indsamling og efterfølgende indberetning af data som resultat af de foreslåede gennemførlighedsundersøgelser, samt af gennemførlighedsundersøgelserne af dækningen af enheder med under 10 ansatte, betragtes som vigtige skridt for yderligere at forbedre kvaliteten af dataene.

2.2.

Adgang til et passende sæt tilbageregnede data er af afgørende betydning, da det er vigtigt for analysearbejdet at kunne vurdere udviklingen i de ledige stillinger over tid. ECB anerkender dog den byrde, som ville blive pålagt rapporteringsenhederne, hvis de skulle tilvejebringe et komplet sæt tilbageregnede data og accepterer derfor det begrænsede krav om indberetning i henhold til forordningsforslagets artikel 6, samtidig med at ECB dog opfordrer til skøn over en længere periode, hvor dette er muligt.

2.3.

Hvad angår forbedringen af kvaliteten af de data, som er nødvendige for pålidelige aggregater for euroområdet, er en høj grad af sammenlignelighed mellem de nationale data, som ligger til grund for beregningen af aggregaterne for euroområdet, et vigtigt aspekt af den overordnede kvalitetsvurdering. På baggrund heraf kan det være nyttigt, hvis de kvalitetskriterier, som skal defineres i henhold til gennemførelsesbestemmelserne i artikel 7 i forordningsforslaget, omfatter en regelmæssig vurdering af, hvilken indflydelse ikke-sammenlignelige forhold i de nationale data har.

Udfærdiget i Frankfurt am Main den 13. april 2007.

Lucas D. PAPADEMOS

Næstformand for ECB


(1)  KOM(2007) 76 endelig.

(2)  ECB's behov for indsamling af kvartalsvise data om ledige stillinger senest 45 dage efter udløbet af referencekvartalet er beskrevet i publikationen Den Europæiske Centralbanks statistiske krav inden for generel økonomisk statistik fra august 2000 og gentaget i publikationen Opdatering af de statistiske krav inden for generel økonomisk statistik fra december 2004.

(3)  PEEI'erne blev udarbejdet som et resultat af den handlingsplan om statistikkrav i Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) (i det følgende benævnt »ØMU-handlingsplanen«), som er udarbejdet af Europa-Kommissionen (Eurostat) i nært samarbejde med ECB efter anmodning fra Rådet (økonomi og finans). ØMU-handlingsplanen var et svar på Det Monetære Udvalgs rapport om statistikkrav i ØMU, der blev godkendt af Rådet den 18. januar 1999. Rådet modtog den seneste statusrapport om dette emne i november 2006.


Top