EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006PC0680

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 234/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Liberia og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1030/2003

/* KOM/2006/0680 endelig udg. */

52006PC0680

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 234/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Liberia og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1030/2003 /* KOM/2006/0680 endelig udg. */


[pic] | KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER |

Bruxelles, den 8.11.2006

KOM(2006) 680 endelig

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EF) nr. 234/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Liberia og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1030/2003

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

1. Ved forordning (EF) nr. 234/2004 vedrørende Liberia blev der indført forbud mod visse ydelser i tilknytning til våben og militærudstyr, forbud mod import af rundtømmer og træprodukter og forbud mod import af uslebne diamanter i overensstemmelse med fælles holdning 2006/31/FUSP og 2006/518/FUSP og De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1521(2003) og andre relevante resolutioner fra Sikkerhedsrådet.

2. Ved resolution 1689(2006) af 20. juni 2006 besluttede De Forenede Nationers Sikkerhedsråd at suspendere forbuddet mod import af rundtømmer og træprodukter for en periode på halvfems dage. Efter denne periode ville Sikkerhedsrådet træffe beslutning om, hvorvidt forbuddet mod rundtømmer og træprodukter skulle genindføres.

3. Sikkerhedsrådet tog sagen op igen den 20. oktober 2006 og konkluderede, at der ikke var grund til at genindføre forbuddet mod import af rundtømmer og træprodukter.

4. Kommissionen foreslår derfor, at bestemmelsen i forordning (EF) nr. 234/2004 om forbud mod import af rundtømmer og træprodukter fra Liberia slettes.

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EF) nr. 234/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Liberia og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1030/2003

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 60 og 301,

under henvisning til fælles holdning 2006/31/FUSP af 23. januar 2006 om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Liberia[1] og fælles holdning 2006/518/FUSP af 24. juli 2006 om ændring og forlængelse af visse restriktive foranstaltninger over for Liberia[2],

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) For at gennemføre de foranstaltninger, der er indført over for Liberia ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1521(2003), er der ved fælles holdning 2004/137/FUSP af 10. februar 2004 vedrørende restriktive foranstaltninger over for Liberia[3] fastlagt bestemmelser om gennemførelse af foranstaltningerne i UNSCR 1521(2003) vedrørende Liberia og forbud mod ydelse af finansiel bistand til Liberia med tilknytning til militære aktiviteter. På linje med De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1647(2005), 1683(2006) og 1689(2006) bekræftedes i fælles holdning 2006/31/FUSP og 2006/518/FUSP de restriktive foranstaltninger i fælles holdning 2004/137/FUSP for endnu en periode og med visse ændringer.

(2) Rådets forordning (EF) nr. 234/2004[4] indeholder forbud mod teknisk og finansiel bistand til Liberia med tilknytning til militære aktiviteter, forbud mod import af uslebne diamanter fra Liberia og forbud mod import af rundtømmer og træprodukter med oprindelse i Liberia.

(3) Den 20. juni 2006 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd resolution 1689(2006). Det besluttede ikke at forlænge det forbud mod import af rundtømmer og alle træprodukter med oprindelse i Liberia, der var blevet indført ved stk. 10 i UNSCR 1521(2003), og som efter flere forlængelser udløb den 20. juni 2006. Sikkerhedsrådet anførte, at det var fast besluttet på at genindføre forbuddet, hvis Liberia inden for en periode på halvfems dage ikke vedtog den skovbrugslovgivning, som skovreformudvalget, der er nedsat af Liberias regering, havde foreslået.

(4) Sikkerhedsrådet tog sagen op igen den 20. oktober 2006 og konkluderede, at Liberia havde vedtaget den nødvendige skovbrugslovgivning. Det besluttede derfor ikke at genindføre forbuddet.

(5) Artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 234/2004, som indeholder forbud mod import til Fællesskabet af rundtømmer og alle træprodukter med oprindelse i Liberia, og som var suspenderet fra 23. juni 2006 til 18. september 2006, bør derfor ophæves med tilbagevirkende kraft fra 19. september 2006 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 234/2004 slettes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende .

Den anvendes fra den 19. september 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne

Formand

[1] EUT L 19 af 24.1.2006, s. 38.

[2] EUT L 201 af 25.7.2006, s. 36.

[3] EUT L 40 af 12.2.2004, s. 35. Fælles holdning ændret ved fælles holdning 2004/902/FUSP (EUT L 379 af 24.12.2004, s. 113).

[4] EUT L 40 af 12.2.2004, s. 1. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 1126/2006 (EUT L 201 af 25.7.2006, s. 1).

Top