EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006PC0097

Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne

/* KOM/2006/0097 endelig udg. - CNS 2006/0029 */

52006PC0097

Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne /* KOM/2006/0097 endelig udg. - CNS 2006/0029 */


[pic] | KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER |

Bruxelles, den 6.3.2006

KOM(2006) 97 endelig

2006/0029 (CNS)

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

Som følge af Rådets konklusioner fra juli 2004 om fiskeripartnerskabsaftaler genforhandler EF alle eksisterende fiskerirammeaftaler med henblik på at erstatte dem med en ny type aftaler, nemlig fiskeripartnerskabsaftaler.

Den nye fiskeripartnerskabsaftale mellem EF og Seychellerne blev paraferet i marts 2005. Begge parter er således blevet enige om en ny rammeaftale med tilhørende fiskeriprotokol.

Med den nye fiskeripartnerskabsaftale og den nye protokol etableres der et bedre økonomisk, finansielt, handelsmæssigt, videnskabeligt og teknisk samarbejde på fiskeriområdet med henblik på bevarelse og bæredygtig udnyttelse af ressourcerne, ligesom der vil blive oprettet partnerskaber mellem virksomheder med henblik på i fælles interesse at udvikle økonomiske aktiviteter inden for fiskeriet og tilknyttede aktiviteter.

Begge parter var enige om at foreslå deres respektive myndigheder at erstatte den eksisterende rammeaftale med denne nye partnerskabsaftale og den nye fiskeriprotokol (protokollen er under vedtagelse i en særskilt procedure).

Som det fremgår af ovenstående vil den nye aftale således fremme en ansvarlig og bæredygtig udnyttelse af ressourcerne til fordel for såvel EF som Seychellerne.

Kommissionen foreslår derfor, at Rådet vedtager en forordning om indgåelse af denne nye fiskeripartnerskabsaftale mellem EF og Seychellerne.

2006/0029 (CNS)

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen[1],

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet[2], og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Rådets forordning (EØF) nr. 1708/87 godkendte Fællesskabet en aftale med Republikken Seychellerne om fiskeri ud for Seychellerne[3]. I overensstemmelse med denne aftale indledte de to parter forhandlinger om at erstatte den med en fiskeripartnerskabsaftale.

(2) Som resultat af disse forhandlinger blev der i marts 2005 paraferet en fiskeripartnerskabsaftale.

(3) Med fiskeripartnerskabsaftalen etableres der et bedre økonomisk, finansielt, handelsmæssigt, videnskabeligt og teknisk samarbejde på fiskeriområdet med henblik på bevarelse og bæredygtig udnyttelse af ressourcerne, ligesom der vil blive oprettet partnerskaber mellem virksomheder med henblik på i fælles interesse at udvikle økonomiske aktiviteter inden for fiskeriet og tilknyttede aktiviteter.

(4) Aftalen bør godkendes.

(5) Som følge af den nye aftales ikrafttræden bliver forordning (EØF) nr. 1708/87 overflødig og bør derfor af klarhedsgrunde ophæves -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne (i det følgende benævnt ”aftalen”) godkendes på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne forordning.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Fællesskabet.

Artikel 3

Forordning (EØF) nr. 1708/87 ophæves.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende .

Artikel 5

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne

Formand

Fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet", og

Republikken Seychellerne, i det følgende benævnt ”Seychellerne”, og i det følgende tilsammen benævnt "parterne",

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der er etableret et nært samarbejde mellem Fællesskabet og Seychellerne, bl.a. som led i Cotonou-konventionen, og at parterne har et fælles ønske om at udbygge forbindelserne yderligere,

SOM TAGER HENSYN TIL De Forenede Nationers havretskonvention,

SOM ER BEVIDST OM betydningen af principperne i adfærdskodeksen for ansvarligt fiskeri, der blev vedtaget på FAO-konferencen i 1995,

SOM ER BESLUTTET PÅ i fælles interesse at samarbejde om at skabe et ansvarligt fiskeri for at sikre, at de levende marine ressourcer bevares og udnyttes bæredygtigt på langt sigt,

SOM ER OVERBEVIST OM, at et sådant samarbejde bør udmøntes i initiativer og foranstaltninger, der, hvad enten de gennemføres i fællesskab eller unilateralt, supplerer hinanden, er forenelige med den fastlagte politik og skaber synergi,

SOM ER BESLUTTET PÅ i den forbindelse at indlede en dialog for at få udformet en sektorpolitik for fiskeriet på Seychellerne, at finde egnede metoder til at sikre, at en sådan politik gennemføres effektivt, og at inddrage erhvervslivet og civilsamfundet i processen,

SOM ØNSKER, at der fastsættes nærmere bestemmelser og vilkår for EF-fartøjernes fiskeri i Seychellernes farvande og for EF-støtten til skabelse af et ansvarligt fiskeri i disse farvande,

SOM ER FAST BESLUTTET PÅ at udvide det økonomiske samarbejde inden for fiskeriet og tilknyttede aktiviteter ved at oprette og udvikle blandede selskaber med deltagelse af virksomheder fra begge parter -

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1 - Formål

Ved denne aftale fastsættes der principper, regler og procedurer for:

- økonomisk, finansielt, handelsmæssigt, videnskabeligt og teknisk samarbejde på fiskeriområdet for at skabe et ansvarligt fiskeri i Seychellernes farvande med henblik på bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne og for at udvikle fiskerisektoren på Seychellerne

- EF-fartøjers adgang til Seychellernes farvande

- fiskeriovervågningsforanstaltninger i Seychellernes farvande med henblik på at sikre, at ovennævnte betingelser overholdes, at foranstaltningerne til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne bliver effektive, og at ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri bekæmpes

- partnerskaber mellem virksomheder med henblik på i fælles interesse at udvikle økonomiske aktiviteter inden for fiskeriet og tilknyttede aktiviteter.

Artikel 2 - Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a) “seychelliske myndigheder”: de seychelliske fiskerimyndigheder

b) “EF-myndigheder”: Europa-Kommissionen

c) "EF-fartøj": et fiskerfartøj, der fører en EF-medlemsstats flag og er registreret i Fællesskabet

d) “blandet selskab”: et handelsselskab oprettet på Seychellerne af redere eller virksomheder fra parterne med henblik på at udøve fiskeri eller tilknyttede aktiviteter

e) “Den Blandede Komité”: en komité, der består af repræsentanter for Fællesskabet og Seychellerne, og hvis opgaver er beskrevet i artikel 9 i denne aftale.

Artikel 3 - Principper og mål for aftalens gennemførelse

1. Parterne forpligter sig til at fremme et ansvarligt fiskeri i Seychellernes farvande efter princippet om ikke-diskrimination af diverse flåder i disse farvande, jf. dog aftaler indgået mellem udviklingslande inden for et geografisk område, herunder gensidige fiskeriaftaler.

2. Parterne skal samarbejde om at udforme og gennemføre en sektorpolitik for fiskeriet i Seychellernes farvande og med henblik herpå indlede en politisk dialog om de nødvendige reformer. De forpligter sig til ikke at træffe foranstaltninger på dette område uden først at have holdt samråd med hinanden.

3. Parterne skal også samarbejde om såvel fælles som unilateral forhåndsevaluering, løbende evaluering og efterfølgende evaluering af foranstaltninger, programmer og aktioner, der gennemføres på basis af denne aftale.

4. Parterne forpligter sig til at sørge for, at denne aftale gennemføres efter principperne om god økonomisk og social styring.

5. Påmønstringen af seychelliske søfolk på EF-fartøjer sker på basis af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet, som gælder umiddelbart for ansættelseskontrakter og generelle ansættelsesvilkår i den forbindelse. Det drejer sig navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger og ikke-diskrimination, hvad angår beskæftigelse og erhverv.

Artikel 4 - Statistisk samarbejde

1. I aftalens gyldighedsperiode overvåger Fællesskabet og Seychellerne udviklingen i ressourcernes tilstand i Seychellernes fiskerizone. I den forbindelse holdes der hvert år et fælles videnskabeligt møde skiftevis i Fællesskabet og på Seychellerne.

2. På grundlag af konklusionerne fra det videnskabelige møde og den bedste videnskabelige rådgivning holder parterne samråd i Den Blandede Komité, der er fastsat i artikel 9, for i nødvendigt omfang i fællesskab at træffe foranstaltninger til bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne.

3. Parterne forpligter sig til at holde samråd med hinanden, enten direkte eller i Kommissionen for Tunfisk i Det Indiske Ocean (IOTC), for at sikre forvaltning og bevarelse af de biologiske ressourcer i Det indiske Ocean og for at samarbejde om relevant videnskabelig forskning.

Artikel 5 – EF-fartøjers adgang til fiskeri i Seychellernes farvande

1. Seychellerne forpligter sig til at give EF-fartøjerne adgang til at fiske i Seychellernes fiskerizone, jf. denne aftale, herunder protokol og bilag.

2. Fiskeri i henhold til denne aftale er undergivet seychellisk lovgivning. De seychelliske myndigheder meddeler Kommissionen enhver ændring af nævnte lovgivning.

3. Seychellerne er ansvarlig for, at protokollens fiskeriovervågningsbestemmelser anvendes effektivt. EF-fartøjerne skal samarbejde med de seychelliske myndigheder, der er ansvarlige for sådan overvågning.

4. Fællesskabet forpligter sig til at træffe alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at dets fartøjer overholder bestemmelserne i denne aftale og fiskerilovgivningen for de farvande, der henhører under Seychellernes jurisdiktion.

Artikel 6 - Licenser

1. EF-fartøjer må kun fiske i Seychellernes fiskerizone, hvis de har fået udstedt fiskerilicens i henhold til denne aftale.

2. Proceduren for ansøgning om fiskerilicens for et fartøj, de gældende afgifter og de nærmere bestemmelser for rederens betaling af disse afgifter er fastsat i bilaget til protokollen.

Artikel 7 - Finansiel modydelse

1. Fællesskabet betaler en finansiel modydelse til Seychellerne, jf. vilkår og betingelser i protokol og bilag. Den finansielle modydelse afhænger af to forbundne elementer, nemlig:

a) EF-fartøjernes adgang til at fiske i Seychellernes farvande

b) Fællesskabets finansielle støtte til skabelse af et ansvarligt fiskeri og til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i de Seychellernes farvande.

2. Det element af den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 1, litra b), bestemmes og forvaltes ud fra de mål, som parterne i fællesskab opstiller efter bestemmelserne i protokollen, og som skal nås som led i sektorpolitikken for fiskeriet på Seychellerne, og i overensstemmelse med et årligt og flerårigt program for sektorpolitikkens gennemførelse.

3. Den finansielle modydelse fra Fællesskabet betales årligt i overensstemmelse med protokollen, jf. dog bestemmelserne i denne aftale og dens protokol om eventuel ændring af modydelsens størrelse som følge af:

a) tungtvejende grunde, bortset fra naturbegivenheder, der gør det umuligt at fiske i Seychellernes farvande

b) en nedskæring af EF-fartøjernes fiskerimuligheder, som parterne af hensyn til forvaltningen af de pågældende bestande måtte aftale i de tilfælde, hvor det ud fra den bedste videnskabelige rådgivning skønnes nødvendigt for at bevare ressourcerne og udnytte dem bæredygtigt

c) en udvidelse af EF-fartøjernes fiskerimuligheder, som parterne måtte aftale, hvis den bedste videnskabelige rådgivning fastslår, at ressourcernes tilstand tillader en sådan udvidelse

d) en revurdering af betingelserne for Fællesskabets finansielle støtte til gennemførelse af en sektorpolitik for fiskeriet i Seychellerne, hvis resultaterne af den årlige og flerårige programmering ifølge begge parter berettiger en sådan revurdering

e) opsigelse af aftalen, jf. artikel 12

f) suspension af aftalens anvendelse, jf. artikel 13.

Artikel 8 - Fremme af samarbejdet i erhvervslivet og civilsamfundet

1. Parterne skal fremme økonomisk, handelsmæssigt, videnskabeligt og teknisk samarbejde i fiskerierhvervet og tilknyttede sektorer. De skal holde samråd for at koordinere diverse foranstaltninger, der måtte blive truffet i den forbindelse.

2. Parterne skal fremme udveksling af oplysninger om fangstmetoder, fiskeredskaber, konserveringsmetoder og industriel forarbejdning af fiskevarer.

3. Parterne skal bestræbe sig for at skabe gunstige vilkår for udbygning af forbindelserne mellem parternes virksomheder på det tekniske, økonomiske og handelsmæssige område ved at medvirke til at skabe et gunstigt klima for virksomhedsudvikling og investeringer.

4. Parterne skal især tilskynde til, at der oprettes blandede selskaber i fælles interesse. Når der oprettes blandede selskaber på Seychellerne og overføres EF-fartøjer til dem, skal dette ske under systematisk overholdelse af såvel gældende seychellisk ret som gældende EF-ret.

Artikel 9 – Den Blandede Komité

1. Der oprettes en blandet komité, som skal overvåge, at denne aftale gennemføres korrekt. Den Blandede Komité har til opgave:

a) at overvåge gennemførelsen, fortolkningen og anvendelsen af aftalen og navnlig at fastlægge den årlige og flerårige programmering, jf. protokollens artikel 7, stk. 2, og at evaluere aftalens gennemførelse

b) at sikre den nødvendige kontakt i fiskerispørgsmål af fælles interesse

c) at fungere som forum for mindelig bilæggelse af tvister, som fortolkningen eller anvendelsen af aftalen måtte give anledning til

d) i nødvendigt omfang at revurdere fiskerimulighederne og dermed størrelsen af den finansielle modydelse.

e) at varetage andre opgaver, som parterne måtte aftale.

2. Den Blandede Komité holder møde mindst én gang om året skiftevis i Fællesskabet og på Seychellerne under formandskab af den part, der holder mødet. Den holder ekstraordinært møde, hvis en part anmoder herom.

Artikel 10 - Aftalens geografiske anvendelsesområde

Denne aftale gælder dels for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab anvendes, jf. betingelserne i denne traktat, dels for Seychellernes område.

Artikel 11 – Varighed

Denne aftale gælder i seks år fra ikrafttrædelsesdatoen. Den fornyes automatisk i yderligere perioder på seks år, medmindre den opsiges i overensstemmelse med artikel 12.

Artikel 12 - Opsigelse

1. En part kan opsige aftalen, hvis der er tungtvejende grunde til det såsom nedgang i de befiskede bestande, ufuldstændig udnyttelse af de fiskerimuligheder, som EF-fartøjerne har fået tildelt, eller manglende overholdelse af parternes forpligtelse til at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

2. Den part, der ønsker at opsige aftalen, skal mindst seks måneder før udløbet af første periode eller hver yderligere periode skriftligt meddele den anden part, at den agter at opsige aftalen.

3. Når en part har givet meddelelse om opsigelse i overensstemmelse med stk. 2, skal parterne holde samråd.

4. Den finansielle modydelse, jf. artikel 7, for det år, som opsigelsen får virkning fra, nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis .

Artikel 13 - Suspension

1. Aftalen kan på en parts initiativ suspenderes i tilfælde af alvorlig uenighed om anvendelsen af dens bestemmelserne. Den part, der ønsker at suspendere aftalen, skal senest tre måneder inden datoen for suspensionens ikrafttræden skriftligt meddele den anden part, at den agter at suspendere aftalen. Efter modtagelsen af en sådan meddelelse skal parterne holde samråd med henblik på at løse deres tvister i mindelighed.

2. Den finansielle modydelse, jf. artikel 7, nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis efter suspensionens varighed.

Artikel 14 - Protokol og bilag

Protokollen og bilaget udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 15 - Ophævelse og overgangsbestemmelser

1. Denne aftale ophæver og træder i stedet for aftalen fra 1987 mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Seychellerne om fiskeri ud for Seychellerne fra ikrafttrædelsesdatoen.

2. Protokollen om fastsættelse for perioden 18. januar 2005 – 17. januar 2011 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Seychellerne om fiskeri ud for Seychellerne, anvendes dog fortsat i den periode, der er omhandlet i artikel 1 i samme protokol, og udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 16 - Ikrafttræden

Denne aftale, der er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, og hvor hver tekst har samme gyldighed, træder i kraft på den dato, hvor parterne giver hinanden meddelelse om, at de nødvendige procedurer i forbindelse med vedtagelsen er afsluttet.

****

[1] EUT L …

[2] EUT L …

[3] EFT L 119 af 7.5.1987, s. 26.

Top