EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006DC0491

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Årsrapport for Tempus-programmet i 2005

/* KOM/2006/0491 endelig udg. */

52006DC0491

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Årsrapport for Tempus-programmet i 2005 /* KOM/2006/0491 endelig udg. */


[pic] | KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER |

Bruxelles, den 25.8.2006

KOM(2006) 491 endelig

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Årsrapport for Tempus-programmet i 2005

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Årsrapport for Tempus-programmet i 2005

1. FORORD

Tempus III-programmet (2000-2006) skal fremme udviklingen og moderniseringen af de videregående uddannelser i de 27 partnerlande gennem samarbejde med institutioner i EU-medlemsstaterne. De højere læreanstalter har stor betydning for den sociale og økonomiske overgangsproces og for den tværkulturelle dialog; de bidrager desuden med sagkundskab og menneskelige ressourcer, og de forestår uddannelsen af nye generationer af ledere.

En udførlig beskrivelse af Tempus-programmet findes på:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/tempus/index_en.html

Årsrapporten forelægges i henhold til artikel 11 i Rådets afgørelse om Tempus III-programmet (EFT L 120 af 8. maj 1999).

2. TEMPUS-PROGRAMMET I 2005: DE VIGTIGSTE AKTIVITETSOMRÅDER

Tempus-programmet 2005 blev gennemført med udgangspunkt i følgende prioriterede områder:

1) Styrket inddragelse af de nationale myndigheder ved gennemførelsen af programmet

2) Styrkelse af de nationale Tempus-kontorers rolle

3) Konsolidering af programmets styring

4) Udbredelse af kendskabet til programmets resultater

5) Videreførelse af arbejdet med det fremtidige Tempus-program.

Disse prioriterede områder er i overensstemmelse med konklusionerne og henstillingerne fra midtvejsevalueringen af Tempus III, som blev offentliggjort i november 2003. I evalueringen bekræftede man programmets betydning, når det gælder om at støtte reformen og udviklingen af de videregående uddannelser, og logikken i programmet og styringsmetoderne blev anerkendt.

3. STYRKET INDDRAGELSE AF DE NATIONALE MYNDIGHEDER

Efter de vellykkede erfaringer fra juli 2004 deltog repræsentanter for partnerlandene i et fælles møde med repræsentanter for medlemsstaterne i april 2005. Formålet med mødet var at uddybe forståelsen for de videregående uddannelsers situation i partnerlandene og at udpege områder, hvor samarbejdet gennem Tempus bedst kunne fremme en styrkelse af samarbejdet. Mødet udgjorde et ideelt forum for udvekslinger og drøftelser af udviklingen inden for de videregående uddannelser, både i partnerlandene og i EU.

Trods den ekstremt forskelligartede politiske, økonomiske og generelle situation i partnerlandene viste dialogen en slående grad af overensstemmelse med hensyn til de vigtigste spørgsmål i landene, nemlig sikring af kvalitet, anerkendelse af uddannelser, adgangen til videregående uddannelser og tilpasning af undervisningen til behovene på arbejdsmarkedet. Repræsentanter for partnerlandene understregede, at Tempus spiller en vigtig rolle ved at fremme og støtte den nationale reformindsats. Tempus-projekter giver regeringer og universiteter mulighed for at afprøve idéer, da projekterne omfatter konkrete samarbejdsaktiviteter inden for nøgleområder, såsom reformer af læseplaner og styring af universiteter. Det blev under dialogen bekræftet, at et flertal blandt partnerlandene i og uden for Europa klart bruger Bologna-processen som referencepunkt i deres egne reformer.

Dialogen med de nationale myndigheder blev videreført i forbindelse med en række besøg, som medarbejdere fra Kommissionen aflagde i partnerlandene.

Kommissionens tjenestegrene har udarbejdet en ny fremgangsmåde ved høring af undervisningsministerierne i partnerlandene for at styrke inddragelsen af de nationale myndigheder ved gennemførelsen af programmet og især for at sikre, at der tages hensyn til nationale prioriterede områder. Som et resultatet heraf tæller udtalelser fra de nationale undervisningsministerier nu med i den endelige pointtildeling for projekterne og får en klart større vægt ved den endelige udvælgelse.

4. STYRKELSE AF DE NATIONALE TEMPUS-KONTORERS ROLLE

De nationale Tempus-kontorer i partnerlandene spiller en afgørende rolle ved gennemførelsen af programmet, idet de giver oplysninger til fremtidige og nuværende programbrugere og giver Europa-Kommissionens tjenestegrene feedback om igangværende projekter.

I 2005 styrkede Kommissionens tjenestegrene yderligere deres samarbejde med netværket af nationale Tempus-kontorer. En af de vigtigste opgaver i første halvår var udarbejdelsen af arbejdsprogrammer for de nationale Tempus-kontorer jf. de retningslinjer, der blev udarbejdet i sidste kvartal af 2004. Målet med disse retningslinjer var at sikre horisontal sammenhæng i de nationale Tempus-kontorers arbejdsprogrammer og at give finansiel støtte i forbindelse hermed.

I den forbindelse var et af målene at inddrage de nationale Tempus-kontorer stærkere i kontrollen med arbejdet i marken. I marts og oktober 2005 blev der afholdt møder for de nationale Tempus-kontorer i Bruxelles, hvor der blev fremlagt og udarbejdet en strategi for udviklingen af denne kontrolrolle. De nationale Tempus-kontorer modtog undervisning i kontrolaktiviteter, og der blev udarbejdet en vejledning med praktiske henstillinger. Den kontrol, som de nationale Tempus-kontorer udfører, supplerer de aktiviteter, Kommissionens tjenestegrene udfører sammen med den tekniske støtte (som ydes af Tempus-kontoret under Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut).

I 2005 organiserede og afsluttede Kommissionens tjenestegrene udvælgelsen af nye nationale Tempus-kontorer i Kasakhstan, Kirgisistan og Tadsjikistan. Den formelle åbning af det nationale Tempus-kontor i Rusland fandt sted i marts 2005. Ved udgangen af 2005 var der nationale Tempus-kontorer i aktivitet i alle Tempus-partnerlande.

5. KONSOLIDERING AF PROGRAMMETS STYRING

En af de vigtigste prioriteringer ved gennemførelsen af Tempus i 2005 var at strømline den finansielle styring af programmet, der var blevet flyttet fra Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut i 2003 til Kommissionen efter ikrafttrædelsen af den nye finansforordning. For at sænke omfanget af aktiviteter til et niveau, der kan styres, vedtog man en drastisk sænkning af antallet af individuelle mobilitetsstipendier fra 800 til 150 pr. år.

Nogle stipendieaftaler kunne ikke ekspederes i henhold til den vedtagne planlægning, fordi finansielle afgørelser blev vedtaget for sent eller som følge af forsinkelser ved underskrivelsen af finansielle aftaler.

Der blev indført en vigtig ændring i vejledningen for ansøgere i maj 2005 for at forenkle administrationen af individuelle mobilitetsstipendier. Fra oktober 2005 betragtes disse stipendier blive betragtet som uddannelsesstipendier (scholarships) som defineret i finansforordningen. Som følge heraf kan stipendiet overføres i sin helhed til de udvalgte ansøgere som en engangsbetaling. Samtidig vil der ske en forenkling af kravene med hensyn til rapporter.

I overensstemmelse med henstillingerne fra midtvejsevalueringen gennemførte Kommissionens tjenestegrene i løbet af 2004/2005 et ambitiøst program for kontrol i marken, som var rettet mod 10 % af de løbende projekter, og som omfattede mere end 50 besøg på stedet. Generelt var resultaterne positive, og andelen af projekter, som viste gode resultater, var langt større end antallet af projekter med mangler. De fleste af de tilsete projekter opnåede bedre resultater, end hvad der fremgik af skrivebordsrapporter. Resultaterne af tilsynet i forbindelse med kontrollen i marken har bekræftet, at igangværende projekter generelt når deres mål og er relevante for den nationale reformdagsorden.

Som omtalt i ovenstående er de nationale Tempus-kontorer nu stærkt inddraget i kontrollen i marken. Målet er, at 60 % af de løbende projekter skal tilses af de nationale Tempus-kontorer (svarende til i alt 180 projekter). De nationale Tempus-kontorers kontrol vil hovedsagelig være koncentreret omkring kvaliteten af de resultater, som projekterne i marken giver.

Planlægningen af kampagnen 2005/2006 for kontrol i marken blev vedtaget i efteråret 2005. Kontrollen i marken vil omfatte Kommissionens tjenestegrene, eksperter fra Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut og de nationale Tempus-kontorer i partnerlandene. Den styrkede kontrol i marken giver Kommissionens tjenestegrene mulighed for at få bedre indblik i, hvad der sker ude på stedet, og giver programstyringen mulighed for at tilpasse gennemførelsesmekanismerne, hvor der er behov herfor.

Ud over tilsyn i marken spiller den forebyggende kontrol en vigtig rolle ved gennemførelsen af programmet. I maj 2005 blev der afholdt et uddannelses- og netværksseminar i Bruxelles for koordinatorer af Tempus-Tacis-projekter, udvalgt i 2004, som var blevet forsinket på grund af en forsinket underskrivelse af finansieringsaftalerne inden for dette område. Seminaret var koncentreret om styringen af stipendieaftaler og gennemførelse af projekter helt generelt.

Der blev afsluttet fem udvælgelsesprocedurer i 2005. Disse omfatter udvælgelsesrunder for fælles europæiske projekter (frist 15. december 2004), strukturforanstaltninger og supplerende foranstaltninger (frist 15. oktober 2004 og 15. februar 2005) samt individuelle mobilitetsstipendier (frist 15. februar og 15. oktober 2005). Antallet af ansøgninger i udvælgelsesrunderne er fortsat meget højt, hvilket betyder, at programmerne fortsat tiltrækker interesserede fra akademiske miljøer. Især antallet af ansøgninger til strukturforanstaltninger og supplerende foranstaltninger er stigende, og deres indhold fokuserer mere på horisontale spørgsmål, der er af betydning for en reform og modernisering af de videregående uddannelser i partnerlandene. Resultaterne af de udvælgelsesprocedurer, der blev afsluttet i 2005, er anført detaljeret i bilagene.

De udvalgte fælles europæiske projekter ligger inden for områderne udarbejdelse af læseplaner (66 %), styring af universiteter (21 %) og opbygning af institutioner (13 %). Projekter for udarbejdelse af læseplaner dækker en lang række områder, såsom anvendt naturvidenskab, teknik, virksomhedsledelse og samfundsvidenskab. Projekter vedrørende opbygning af institutioner og universitetsstyring støtter reformer til sikring af kvalitet, undervisningskvalitet eller finansiel styring af universiteter i partnerlandene. I et flertal af landene hænger de udvalgte strukturforanstaltninger og supplerende foranstaltninger klart sammen med Bologna-processens aktivitetsområder. De udvalgte projekter i denne programdel dækker typisk spørgsmål som udformning af systemer til kvalitetssikring eller indførelse af mekanismer til meritoverførsel. I projekterne fokuseres der også på en modernisering af universiteternes arbejdsmetoder og tjenester, herunder en opdatering af uddannelsesprogrammer, anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi og en styrkelse af internationalt samarbejde. De udvalgte individuelle mobilitetsstipendier vedrører hovedsagelig videreuddannelses- og studieperioder (70 %) og i mindre grad forberedende aktiviteter i forbindelse med fælles europæiske projekter (18 %) og deltagelse i specifikke konferencer og seminarer (12 %). Samlet set kan man konstatere, at de fremlagte projekter i stigende grad er i overensstemmelse med de nationale prioriterede områder, som partnerlandene har udarbejdet. I næsten alle udvalgte projekter er der en sammenhæng med nationale prioriterede områder.

I 2005 blev der samlet bevilget et beløb på ca. 57 mio. EUR under Tempus . Der blev tildelt et samlet beløb på ca. 51,7 mio. EUR til projekter, som blev udvalgt i løbet af 2005.

6. EN UDBREDELSE AF KENDSKABET TIL PROGRAMMETS RESULTATER

Tempus-webstedet blev fuldstændigt nydesignet i 2005 for at udbrede kendskabet til programmets resultater og for at gøre det mere synligt. Det nye websted ajourføres regelmæssigt med nyheder fra programmet såsom frister for udvælgelse, resultater af udvælgelsesprocedurer, konferencer og oplysninger om støtte til projektstyring. Herudover omfatter webstedet sider fra partnerlandene med de nationale prioriterede områder for projekter, oplysninger om de nationale videregående uddannelser og oversigter over støttede projekter.

Undersøgelsen af bæredygtigheden i programmerne for videregående uddannelser blev afsluttet ultimo 2005. Undersøgelsen giver ansøgere og projektkoordinatorer mulighed for at udpege faktorer, der bidrager til og sikrer bæredygtigheden i internationale samarbejdsprojekter inden for videregående uddannelser og at gennemføre passende foranstaltninger i den forbindelse. Via undersøgelsen har man fået et nyt redskab, en håndbog om bæredygtighed, der kan ses på Tempus-webstedet sammen med en pr-folder. Disse redskaber, der understreger Kommissionens engagement, når det gælder bæredygtig praksis, har allerede vist sig nyttige for de nationale Tempus-kontorer ved gennemførelsen af kontrolaktiviteter i marken.

Yderligere to tematiske undersøgelser blev lanceret i 2005 med støtte fra Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut.

- For det første en undersøgelse af samarbejdet mellem universiteter og virksomheder. Undersøgelsens mål er at gennemgå tendenser og udviklingen i samarbejdet mellem universiteter og virksomheder i Tempus-partnerlande og at fremhæve betydningen heraf som et middel til at styrke de studerendes ansættelsesmuligheder. I undersøgelsen vil man give et billede af den rolle, Tempus har spillet og vil kunne spille for udvikling af et samarbejde mellem universiteter og virksomheder i partnerlandene. Undersøgelsen blev indledt som opfølgning på drøftelser med myndighederne i partnerlandene, hvor spørgsmålet om samarbejde mellem universiteter og virksomheder var blevet udpeget som et fælles interesseområde. Strukturerne for de videregående uddannelser skal tilpasses i alle partnerlandene for at leve op til de aktuelle og fremtidige behov på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen vil munde ud i en række henstillinger på grundlag af eksempler på god praksis. Resultaterne af undersøgelserne præsenteres og drøftes på et seminar, som afholdes i Amman den 9. - 10. april 2006, og som arrangeres i fællesskab af Europa-Kommissionen og det jordanske undervisningsministerium.

- For det andet konsekvensanalyser. Disse giver et billede af de virkninger, Tempus har haft på de højere læreanstalter, enkeltpersoner inden for de videregående uddannelser og organisationer, som har forbindelse til eller nyder godt af de videregående uddannelser i partnerlandene. Målet med denne undersøgelse er at styrke kendskabet til, hvad Tempus hidtil har opnået, og at bidrage til drøftelser om det kommende Tempus-program.

Som en del af strategien for at promovere programmet blev der bestilt en video med titlen "Tempus in Action". Videoen består af tre sektioner, hvor der ses på de forskellige elementer i programmet. Projektdeltagere i Rusland, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Egypten blev interviewet for at give et billede af de virkninger, Tempus har haft på deres arbejdsliv og deres akademiske og institutionelle miljø.

Nationale kontaktsteder for Tempus i medlemsstaterne spillede fortsat en vigtig rolle ved gennemførelsen af programmet ved at fremme inddragelsen af højere læreranstalter i EU gennem en informationsindsats og støtte til søgning af partnere. I 2005 blev der afholdt informationsdage for Tempus i de fleste partnerlande og i en række EU-medlemsstater.

7. VIDEREFØRELSE AF ARBEJDET MED DET FREMTIDIGE TEMPUS-PROGRAM

Europa-Kommissionen ser fortsat de videregående uddannelser som et prioriteret område for Kommissionens aktiviteter i samarbejdet med nabolandene. Man lægger meget stor vægt på at forlænge Tempus-programmet, hvor der lægges stærkt vægt på institutionsbaseret universitetssamarbejde, ud over 2006. Herudover overvejer Kommissionen i øjeblikket muligheden af at give de studerende fra nabolandene mulighed for at studere på universiteter i EU.

8. KONKLUSION

Gennemførelsen af Tempus-programmet i 2005 byggede på en række strategiske mål, der alle er blevet nået på tilfredsstillende måde. Den fortsatte dialog med nationale myndigheder og inddragelsen af disse ved fastlæggelse af prioriterede områder og udvælgelse af projekter sikrer, at de støttede aktiviteter er relevante for landets behov og i overensstemmelse med de nationale reformmål. Dette sikrer, at de nationale regeringer påtager sig et ansvar, og øger virkningen af programmets tiltag. De nationale Tempus-kontorer i partnerlandene er blevet yderligere styrket og spiller en vigtig rolle ved at sammenknytte nationale myndigheder og andre aktører. Feedback fra nationale myndigheder og resultaterne af kontrollen i marken har bekræftet, at Tempus fortsat er et yderst relevant program, når det drejer sig om at støtte partnerlandene i at reformere og modernisere deres uddannelsessystemer.

**********

LISTE OVER BILAG

Bilag 1: Tempus 2005 – finansiel oversigt

- Bevilget beløb pr. region

- Projekter udvalgt pr. region/tildelt beløb til udvalgte projekter

Bilag 2.1: Fælles europæiske projekter, oversigt over udvalgte projekter i 2005

- Tabel 1: CARDS

- Tabel 2: Tacis

- Tabel 3: MEDA

Bilag 2.2: Strukturforanstaltninger og supplerende foranstaltninger, oversigt over udvalgte projekter i 2005

- Tabel 1: CARDS

- Tabel 2: Tacis

- Tabel 3: MEDA

Bilag 2.3: Individuelle mobilitetsstipendier, oversigt over udvalgte projekter i 2005

- Tabel 1: CARDS

- Tabel 2: Tacis

- Tabel 3: MEDA

Bilag 3.1: Fælles europæiske projekter – oversigt over udvalgte projekter i 2005 pr. EU-medlemsstat

Bilag 3.2: Strukturforanstaltninger og supplerende foranstaltninger – oversigt over udvalgte projekter i 2005 pr. EU-medlemsstat

BILAG 1

TEMPUS 2005 – FINANSIEL OVERSIGT

Tempus 2005 – Forpligtelsesbevillinger pr. region i EUR |

CARDS | Tacis | MEDA |

Fælles europæiske projekter | 11 550 002,57 | 19 737 640 | 12 523 383 |

Individuelle mobilitetsstipendier | 318 790 | 634 340 | 495 800 |

Strukturforanstaltninger og supplerende foranstaltninger | 2 456 797,38 | 3 118 961,72 | 1 590 094,75 |

Nationale Tempus-kontorer | 685 170,83 | 746 693,57 | 551 671,60 |

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut | 381 255,28 | 650 226,45 | 481 778,36 |

Andet | 172 218,48 | 424 738,67 | 419 883,16 |

I alt | 15 564 234,54 | 25 312 603 | 16 062 611 |

Tempus 2005 – Projekter udvalgt pr. region/tildelt beløb i EUR |

CARDS | Tildelt beløb til udvalgte projekter |

Fælles europæiske projekter (Frist: 15. december 2004) | 29 | 11 550 002,57 |

Strukturforanstaltninger og supplerende foranstaltninger (Frist: 15. oktober 2004) | 7 | 697 395,43 |

Strukturforanstaltninger og supplerende foranstaltninger (Frist: 15. februar 2005) | 13 | 1 527 241,70 |

Individuelle mobilitetsstipendier (Frist: 15. februar 2005) | 39 | 124 990,00 |

Individuelle mobilitetsstipendier (Frist: 15. oktober 2005) | 15 | 85 080,00 |

I alt | 103 | 13 984 709,70 |

Tempus 2005 – Projekter udvalgt pr. region/tildelt beløb i EUR |

Tacis | Tildelt beløb til udvalgte projekter |

Fælles europæiske projekter (Frist: 15. december 2004) | 47 | 18 610 480,00 |

Strukturforanstaltninger og supplerende foranstaltninger (Frist: 15. oktober 2004) | 10 | 1 117 243,00 |

Strukturforanstaltninger og supplerende foranstaltninger (Frist: 15. februar 2005) | 13 | 1 700 309,00 |

Individuelle mobilitetsstipendier (Frist: 15. februar 2005) | 60 | 208 860,00 |

Individuelle mobilitetsstipendier (Frist: 15. oktober 2005) | 34 | 159 830,00 |

I alt | 164 | 21 796 722,00 |

Tempus 2005 – Projekter udvalgt pr. region/tildelt beløb i EUR |

MEDA | Tildelt beløb til udvalgte projekter |

Fælles europæiske projekter (Frist: 15. december 2004) | 32 | 13 918 458,00 |

Strukturforanstaltninger og supplerende foranstaltninger (Frist: 15. oktober 2004) | 9 | 1 123 121,75 |

Strukturforanstaltninger og supplerende foranstaltninger (Frist: 15. februar 2005) | 5 | 548 301,75 |

Individuelle mobilitetsstipendier (Frist: 15. februar 2005) | 50 | 185 600,00 |

Individuelle mobilitetsstipendier (Frist: 15. oktober 2005) | 19 | 74 080,00 |

I alt | 115 | 15 849 561,50 |

- JEP: Fælles europæisk projekt; SCM: Strukturforanstaltninger og supplerende foranstaltninger; IMG: Individuelle mobilitetsstipendier; NTO: Nationale Tempus-kontorer; ETF: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut.

BILAG 2.1

FÆLLES EUROPÆISKE PROJEKTER (JEP) OVERSIGT OVER UDVALGTE PROJEKTER I 2005 |

- De tabeller, der vises i nedenstående, dækker udvælgelsen af fælles europæiske projekter, som er gennemført i 2005 efter indkaldelse af forslag med frist den 15. december 2004. Tabellen viser antallet af udvalgte projekter, hvor institutioner fra et givet partnerland er inddraget.

- Nationale projekter er udelukkende rettet mod et enkelt Tempus-partnerland. Projekter med flere lande omfatter mere end et partnerland.

JEP – TEMPUS CARDS (Bilag 2.1 – Tabel 1) |

Partnerland | National/med flere lande | I alt udvalgte projekter | I alt tildelt (EUR) |

1244-Kosovo | National | 2 | 587 752,00 |

Flere lande | 1 | 230 000,00 |

I alt | 3 | 817 752,00 |

Albanien | National | 2 | 519 030,00 |

Flere lande | 2 | 323 642,60 |

I alt | 4 | 842 672,60 |

Bosnien-Hercegovina | National | 4 | 1 409 601,00 |

Flere lande | 2 | 335 939,45 |

I alt | 6 | 1 745 540,45 |

Kroatien | National | 7 | 3 377 600,00 |

Flere lande | - | - |

I alt | 7 | 3 377 600,00 |

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien | National | 5 | 1 949 926,00 |

Flere lande | 1 | 149 828,16 |

I alt | 6 | 2 099 754,16 |

Serbien og Montenegro | National | 6 | 2 375 457,57 |

Flere lande | 2 | 291 225,79 |

I alt | 8 | 2 666 683,36 |

JEP – TEMPUS TACIS (Bilag 2.1 – Tabel 2) |

Partnerland | National/med flere lande | I alt udvalgte projekter | I alt tildelt (EUR) |

Armenien | National | 2 | 420 103,00 |

Flere lande | - | - |

I alt | 2 | 420 103,00 |

Aserbajdsjan | National | 2 | 564 308,00 |

Flere lande | - | - |

I alt | 2 | 564 308,00 |

Belarus | National | 1 | 265 996,00 |

Flere lande | - | - |

I alt | 1 | 265 996,00 |

Georgien | National | 3 | 1 212 353,00 |

Flere lande | - | - |

I alt | 3 | 1 212 353,00 |

Kasakhstan | National | 1 | 498 480,00 |

Flere lande | 1 | 94 932,00 |

I alt | 2 | 593 412,00 |

Kirgisistan | National | 1 | 279 900,00 |

Flere lande | 2 | 319 121,00 |

I alt | 3 | 599 021,00 |

Moldova | National | 3 | 841 237,00 |

Flere lande | - | - |

I alt | 3 | 841 237,00 |

Den Russiske Føderation | National | 17 | 7 421 467,00 |

Flere lande | 1 | 34 325,00 |

I alt | 18 | 7 455 792,00 |

Tadsjikistan | National | - | - |

Flere lande | - | - |

I alt | - |

Turkmenistan | National | 2 | 740 556,00 |

Flere lande | - | - |

I alt | 2 | 740 556,00 |

Ukraine | National | 9 | 3 881 117,00 |

Flere lande | - | - |

I alt | 9 | 3 881 117,00 |

Usbekistan | National | 4 | 1 735 703,00 |

Flere lande | 2 | 300 882,00 |

I alt | 6 | 2 036 585,00 |

JEP – TEMPUS MEDA (Bilag 2.1 – Tabel 3) |

Partnerland | National/med flere lande | I alt udvalgte projekter | I alt tildelt (EUR) |

Algeriet | National | 4 | 1 363 495,00 |

Flere lande | - | - |

I alt | 4 | 1 363 495,00 |

Egypten | National | 6 | 2 865 781,00 |

Flere lande | - | - |

I alt | 6 | 2 865 781,00 |

Jordan | National | 1 | 498 900,00 |

Flere lande | 2 | 379 214,33 |

I alt | 3 | 878 114,33 |

Libanon | National | 3 | 1 392 078,00 |

Flere lande | 1 | 59 388,00 |

I alt | 4 | 1 451 466,00 |

Marokko | National | 6 | 2 468 895,00 |

Flere lande | 1 | 250 000,00 |

I alt | 7 | 2 718 895,00 |

Den Palæstinensiske Myndighed | National | 2 | 949 598,00 |

Flere lande | 1 | 261 128,67 |

I alt | 3 | 1 210 726,67 |

Syrien | National | 3 | 1 267 528,00 |

Flere lande | 2 | 367 426,00 |

I alt | 5 | 1 634 954,00 |

Tunesien | National | 3 | 1 426 250,00 |

Flere lande | 2 | 368 776,00 |

I alt | 5 | 1 795 026,00 |

BILAG 2.2

STRUKTURFORANSTALTNINGER OG SUPPLERENDE FORANSTALTNINGER (SCM) OVERSIGT OVER UDVALGTE PROJEKTER PROJEKTER 2005 |

- De tabeller, der vises i nedenstående, dækker udvælgelsen af strukturforanstaltninger og supplerende foranstaltninger efter indkaldelse af forslag med frist den 15. oktober 2004 og den 15. februar 2005. Tabellen viser antallet af udvalgte projekter, hvor institutioner fra et givet partnerland er inddraget.

- Nationale projekter er udelukkende rettet mod et enkelt Tempus-partnerland. Projekter med flere lande omfatter mere end et partnerland.

SCM – TEMPUS CARDS (Bilag 2.2 – Tabel 1) |

Partnerland | National/med flere lande | I alt udvalgte projekter | I alt tildelt (EUR) |

1244-Kosovo | National | 1 | 141 550,70 |

Flere lande | 3 | 115 301,93 |

I alt | 4 | 256 852,63 |

Albanien | National | 1 | 43 585,00 |

Flere lande | - | - |

I alt | 1 | 43 585,00 |

Bosnien-Hercegovina | National | 3 | 358 848,00 |

Flere lande | 1 | 50 000,00 |

I alt | 4 | 408 848,00 |

Kroatien | National | 3 | 355 435,43 |

Flere lande | 2 | 59 968,93 |

I alt | 5 | 415 404,36 |

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien | National | 3 | 334 370,00 |

Flere lande | 2 | 71 716,93 |

I alt | 5 | 406 086,93 |

Serbien og Montenegro | National | 6 | 644 015,60 |

Flere lande | 1 | 9 968,93 |

I alt | 7 | 653 984,53 |

SCM – TEMPUS TACIS (Bilag 2.2 – Tabel 2) |

Partnerland | National/med flere lande | I alt udvalgte projekter | I alt tildelt (EUR) |

Armenien | National | - | - |

Flere lande | - | - |

I alt | - | - |

Aserbajdsjan | National | - | - |

Flere lande | - | - |

I alt | - | - |

Belarus | National | - | - |

Flere lande | - | - |

I alt | - | - |

Georgien | National | - | - |

Flere lande | - | - |

I alt | - | - |

Kasakhstan | National | 1 | 144 522,00 |

Flere lande | - | - |

I alt | 1 | 144 522,00 |

Kirgisistan | National | 2 | 139 730,00 |

Flere lande | 1 | 61 390,00 |

I alt | 3 | 201 120,00 |

Moldova | National | 1 | 94 800,00 |

Flere lande | - | - |

I alt | 1 | 94 800,00 |

Den Russiske Føderation | National | 8 | 1 116 959,00 |

Flere lande | - | - |

I alt | 8 | 1 116 959,00 |

Tadsjikistan | National | 2 | 225 388,00 |

Flere lande | 1 | 61 390,00 |

I alt | 3 | 286 778,00 |

Turkmenistan | National | - | - |

Flere lande | - | - |

I alt | - | - |

Ukraine | National | 4 | 467 930,00 |

Flere lande | 1 | 39 875,70 |

I alt | 5 | 507 805,70 |

Usbekistan | National | 3 | 389 891,00 |

Flere lande | - | - |

I alt | 3 | 389 891,00 |

SCM – TEMPUS MEDA (Bilag 2.2 – Tabel 3) |

Partnerland | National/med flere lande | I alt udvalgte projekter | I alt tildelt (EUR) |

Algeriet | National | - | - |

Flere lande | 1 | 25 200,00 |

I alt | 1 | 25 200,00 |

Egypten | National | 4 | 502 725,00 |

Flere lande | - | - |

I alt | 4 | 502 725,00 |

Jordan | National | 1 | 126 934,00 |

Flere lande | - | - |

I alt | 1 | 126 934,00 |

Libanon | National | 1 | 93 577,50 |

Flere lande | - | - |

I alt | 1 | 93 577,50 |

Marokko | National | 3 | 352 454,25 |

Flere lande | 1 | 50 400,00 |

I alt | 4 | 402 854,25 |

Den Palæstinensiske Myndighed | National | 2 | 243 375,75 |

Flere lande | - | - |

I alt | 2 | 243 375,75 |

Syrien | National | 1 | 149 707,00 |

Flere lande | - | - |

I alt | 1 | 149 707,00 |

Tunesien | National | 1 | 101 850,00 |

Flere lande | 1 | 25 200,00 |

I alt | 2 | 127 050,00 |

BILAG 2.3

INDIVIDUELLE MOBILITETSSTIPENDIER (IMG) OVERSIGT OVER UDVALGTE PROJEKTER 2005 |

- De nedenstående tabeller viser udvælgelsen af individuelle mobilitetsstipendier, som er gennemført i 2005 efter indkaldelsen af forslag med frist den 15. februar 2005 og 15. oktober 2005. Tallene omfatter også udvalgte individuelle mobilitetsstipendier, der inddrager nationale institutioner eller værtsinstitutioner fra de pågældende partnerlande.

IMG – TEMPUS CARDS (Bilag 2.3 – Tabel 1) |

Partnerland | I alt udvalgte projekter | Samlet tildelt beløb (EUR)€ |

1244-Kosovo | 3 | 19 510,00 |

Albanien | 11 | 48 040,00 |

Bosnien-Hercegovina | 4 | 12 470,00 |

Kroatien | 11 | 30 850,00 |

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien | 13 | 48 840,00 |

Serbien og Montenegro | 12 | 50 360,00 |

IMG – TEMPUS TACIS (Bilag 2.3 – Tabel 2) |

Partnerland | I alt udvalgte projekter | Samlet tildelt beløb (EUR)€ |

Armenien | 6 | 19 320,00 |

Aserbajdsjan | 3 | 15 580,00 |

Belarus | 5 | 18 230,00 |

Georgien | 5 | 16 260,00 |

Kasakhstan | 3 | 16 740,00 |

Kirgisistan | 5 | 27 660,00 |

Moldova | 7 | 36 720,00 |

Den Russiske Føderation | 33 | 115 050,00 |

Tadsjikistan | 2 | 15 640,00 |

Turkmenistan | 3 | 12 640,00 |

Ukraine | 12 | 37 750,00 |

Usbekistan | 10 | 37 100,00 |

IMG – TEMPUS MEDA (Bilag 2.3 – Tabel 3) |

Partnerland | I alt udvalgte projekter | Samlet tildelt beløb (EUR)€ |

Algeriet | 10 | 19 810,00 |

Egypten | 17 | 82 360,00 |

Jordan | 5 | 14 160,00 |

Libanon | 6 | 16 160,00 |

Marokko | 9 | 35 730,00 |

Den Palæstinensiske Myndighed | 11 | 41 220,00 |

Syrien | 8 | 43 540,00 |

Tunesien | 3 | 6 700,00 |

BILAG 3.1

FÆLLES EUROPÆISKE PROJEKTER (JEP) - OVERSIGT OVER UDVALGTE PROJEKTER 2005 OPDELT EFTER EU-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE |

- Nedenstående tabel omfatter udvælgelsen af fælles europæiske projekter, som er gennemført i 2005 efter indkaldelse af forslag med frist den 15. december 2004. Tabellen viser antallet af institutioner, som er inddraget i de udvalgte projekter henholdsvis som støttemodtager eller partner.

EU medlemsstat | Antal institutioner, som er inddraget i de udvalgte projekter som støttemodtager | Antal institutioner, som er inddraget i de udvalgte projekter som støttepartner | I alt |

Østrig | 6 | 15 | 21 |

Belgien | 3 | 19 | 22 |

Cypern | - | - | - |

Tjekkiet | - | 2 | 2 |

Danmark | - | 3 | 3 |

Estland | - | 4 | 4 |

Finland | 3 | 4 | 7 |

Frankrig | 27 | 42 | 69 |

Tyskland | 20 | 34 | 54 |

Grækenland | 3 | 9 | 12 |

Ungarn | 2 | 6 | 8 |

Irland | 1 | 6 | 7 |

Italien | 9 | 24 | 33 |

Letland | - | 1 | 1 |

Litauen | - | 1 | 1 |

Luxembourg | - | 1 | 1 |

Malta | - | 1 | 1 |

Nederlandene | 4 | 11 | 15 |

Polen | - | 9 | 9 |

Portugal | - | 7 | 7 |

Slovakiet | - | 4 | 4 |

Slovenien | 2 | 9 | 11 |

Spanien | 4 | 24 | 28 |

Sverige | 10 | 17 | 27 |

Det Forenede Kongerige | 14 | 18 | 32 |

BILAG 3.2

STRUKTURFORANSTALTNINGER OG SUPPLERENDE FORANSTALTNINGER (SCM) - OVERSIGT OVER UDVALGTE PROJEKTER 2005 OPDELT EFTER DELTAGELSE AF EU-MEDLEMSSTATER |

- Nedenstående tabel omfatter udvælgelsen af strukturforanstaltninger og supplerende foranstaltninger, som er gennemført i 2005 efter indkaldelse af forslag med frist den 15. oktober 2004 og 15. februar 2005. Tabellen viser antallet af institutioner, som er inddraget i de udvalgte projekter henholdsvis som støttemodtager eller partner.

EU medlemsstat | Antal institutioner, som er inddraget i de udvalgte projekter som støttemodtager | Antal institutioner, som er inddraget i de udvalgte projekter som støttepartner | I alt |

Østrig | 1 | 9 | 10 |

Belgien | 1 | 5 | 6 |

Cypern | - | - | - |

Tjekkiet | - | 1 | 1 |

Danmark | - | 1 | 1 |

Estland | - | - | - |

Finland | - | 3 | 3 |

Frankrig | 12 | 13 | 25 |

Tyskland | 19 | 24 | 43 |

Grækenland | - | 5 | 5 |

Ungarn | - | 2 | 2 |

Irland | - | 1 | 1 |

Italien | 4 | 10 | 14 |

Letland | - | - | - |

Litauen | - | 1 | 1 |

Luxembourg | - | - | - |

Malta | - | 1 | 1 |

Nederlandene | 2 | 6 | 8 |

Polen | 2 | 7 | 9 |

Portugal | - | 5 | 5 |

Slovakiet | - | 2 | 2 |

Slovenien | 2 | 1 | 3 |

Spanien | 4 | 8 | 12 |

Sverige | 7 | 11 | 18 |

Det Forenede Kongerige | 3 | 8 | 11 |

Top