EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0036

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 6. juli 2006 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 om indførelse af euroen og om en forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2866/98 om omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater, der indfører euroen (CON/2006/36)

OJ C 163, 14.7.2006, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 163/10


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 6. juli 2006

efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 om indførelse af euroen og om en forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2866/98 om omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater, der indfører euroen

(CON/2006/36)

(2006/C 163/07)

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 4. juli 2006 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 om indførelse af euroen (herefter »forordningsforslag I«) og om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2866/98 om omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater, der indfører euroen (herefter »forordningsforslag II«).

ECB's kompetence til at afgive udtalelser fremgår af artikel 123, stk. 5 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som er grundlaget for de to forordningsforslag. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

1.   Forordningsforslagenes formål

1.1

Forordningsforslagene vil åbne vejen for indførelse af euroen som valuta i Slovenien efter ophævelsen af Sloveniens dispensation i overensstemmelse med fremgangsmåden i traktatens artikel 122, stk.2.

2.   Specielle bemærkninger

2.1

For så vidt angår forordningsforslag I, skal ECB anbefale, at artikel 2, andet led, ikke udtrykkeligt henviser til protokollerne nr. 25 og 26 eller artikel 122, stk.1 i traktaten, men i stedet henviser generelt til traktaten i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2004/338/EF, Euratom af 22. marts 2004 om vedtagelse af Rådets forretningsorden, bilag V, afdeling A nr. 4, litra a, ii) (1). Det bør i denne forbindelse bemærkes, at Rådets forordning nr. 2596/2000 af 27. november 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 om indførelse af euroen (2), som blev vedtaget som led i indførelsen af euroen i Grækenland, ikke henviste til de ovennævnte protokoller eller til artikel 122, stk.1 i traktaten, i overensstemmelse med bilag II, afdeling A nr.4, litra a, ii) i Rådets afgørelse 2000/396/EF, ECSC, Euratom af 5. juni 2000 om vedtagelse af Rådets forretningsorden (3).

2.2

ECB ser positivt på forordningsforslag II, som uigenkaldeligt fastlåser omregningskursen mellem euroen og den slovenske tolar som svarende til centralkursen for den slovenske tolar i valutakursmekanismen II (ERM II), dvs. EUR 1 = SIT 239,640. ECB vil ikke have indvendinger mod, at forordningsforslag II vedtages flere måneder forinden, Slovenien indfører euroen. Som en bestemmelse fra en fællesskabsforordning med almen gyldighed (dvs. retlig bindende i alle enkeltheder og umiddelbart gældende i alle medlemsstater), vil omvekslingskursen mellem euroen og den slovenske tolar finde anvendelse fra den 1. januar 2007 i alle retlige instrumenter, som refererer til Sloveniens valuta, ligesom det var tilfældet for omvekslingskurserne mellem euroen og valutaerne i de andre deltagende medlemsstater, da de indførte euroen.

3.   Ændringsforslag

I tillæg til ovennævnte anbefaling er i bilaget indeholdt et ændringsforslag.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 6. juli 2006.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EUT L 106 af 15.4.2004, s. 22. Afgørelsen er senest ændret ved afgørelse 2006/34/EF, Euratom (EUT L 22 af 26.1.2006, s. 32).

(2)  EFT L 300 af 29.11.2000, s. 2.

(3)  EFT L 149 af 23.6.2000, s. 21. Afgørelsen er erstattet af afgørelse 2002/682/EF, Euratom (EFT L 230 af 28.8.2002, s. 7).


BILAG

Ændringsforslag (forordningsforslag I)

Tekst foreslået af Kommissionen (1)

Ændring foreslået af ECB (2)

Ændringsforslag 1

Artikel 2, andet led

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat i overensstemmelse med traktaten, jf. dog protokol nr. 25 og 26 samt artikel 122, stk. 1

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.


(1)  Kursiv i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår, at tekst udgår.

(2)  Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår indsættelse af ny ordlyd.


Top