EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0035

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 5. juli 2006 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om to forslag til Rådets afgørelse om udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet) (CON/2006/35)

OJ C 163, 14.7.2006, p. 7–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 163/7


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 5. juli 2006

efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om to forslag til Rådets afgørelse om udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet)

(CON/2006/35)

(2006/C 163/06)

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 12.juni 2006 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om udtalelser om to forslag til foranstaltninger: et forslag til Rådets afgørelse om ændring og forlængelse af afgørelse 2001/923/EF om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet), samt forslag til Rådets afgørelse om udvidelse af anvendelsesområdet for afgørelse 2001/923/EF om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet) til også at omfatte de ikke deltagende medlemsstater (1).

ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 105, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

1.   Almindelige bemærkninger

Kampen mod falskmøntneri af euroen er af stor betydning for borgernes tillid til den fælles valuta. ECB, som har eneret til at godkende udstedelse af pengesedler i Fællesskabet, deltager aktivt i denne indsats. I særdeleshed udvikler ECB design af sedler og avancerede tekniske egenskaber til at indgå i eurosedler, således at såvel almindelige mennesker som eksperter kan skelne ægte sedler fra falske. ECB analyserer desuden nye typer af falske sedler i sit Center for Analyse af Falske Sedler (CAC) og anvender den opnåede viden for bedre at kunne rådgive de retshåndhævende myndigheder og forbedre egenskaberne i fremtidige sedler. CAC koordinerer udsendelsen af alle kendte tekniske og statistiske data om eurofalskmøntneri til alle relevante modtagere. ECB ser positivt på Pericles-programmet som en nyttigt bidrag til de aktiviteter, som udføres af ECB, EUROPOL og de nationale myndigheder i kampen mod eurofalskmøntneri.

2.   Specielle bemærkninger

ECB har to specielle bemærkninger til den foreslåede lovgivning, på linje med de betragtninger, som man fremkom med i sin udtalelse CON/2005/22 af 21. juni 2005 (2) i forbindelse med forlængelse og udvidelse af anvendelsesområdet for Pericles-programmet.

2.1   Længden af den forslåede forlængelse

Det er vigtigt, at Fællesskabslovgivningen tilsikrer, at udvidelsen af Pericles-programmet på hensigtsmæssig måde er knyttet til tidsplanen for (i) indførelse af euroen i de nye medlemsstater, og (ii) for udsendelse af anden version af eurosedler. ECB skal bekræfte, at en forlængelse til 31. december 2013 ville skabe en sådan hensigtsmæssig sammenknytning.

2.2   Inddragelse af ECB og Europol i finansielle afgørelser under Pericles-programmet

For at undgå overlapninger og sike konsekvens og komplementaritet med hensyn til tiltag under Pericles-programmet og for at kunne drage nytte af ECB's ekspertise på dette område, ville det være hensigtsmæssigt, at Kommissionen, ECB og Europol sammen gennemgik de initiativer, som skal modtage økonomisk støtte under Pericles-programmet, samt at udvælgelsesbeslutningen forudsatte høring og passende hensyntagen til de to øvrige institutioners synspunkter inden for rammerne af den Styregruppe, som de allerede har oprettet med henblik på at udvikle en fælles strategi mod falskmøntneri af euroen.

3.   Ændringsforslag

I tilslutning til ovenanførte anbefaling er i bilaget udarbejdet ændringsforslag.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 5. juli 2006.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  KOM (2006) 243 endelig indeholder begge forslag (2006/0078 (CNS) og 2006/0079 (CNS)).

(2)  EUT C 161 af 1.7.2995, s. 11.


BILAG

Ændringsforslag

Tekst foreslået af Kommissionen (1)

Ændringer foreslået af ECB (2)

Ændringsforslag 1

Artikel 1 i forslag 2006/0078 (CNS)

[Intet foreliggende forslag]

Betragtning 7 erstattes af følgende:

Uden at det berører opgaverne for ECB og Styregruppen, som er oprettet af Kommissionen, ECB og Europol, gennemfører Kommissionen alle høringer vedrørende vurdering af behov for beskyttelse af euroen sammen med de involverede hovedaktører (især de kompetente nationale myndigheder, som er udnævnt af medlemsstaterne, ECB og Europol) inden for rammerne af den relevante rådgivende komité, som fastsat i forordning (EF) nr. 1338/2001 af 28. juni 2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri (3) , især for så vidt angår uddannelse, udveksling og bistand med henblik på gennemførelse af dette program.

Begrundelse — Se afsnit 2.2 i udtalelsen

Ændringsforslag 2

Artikel 1 i forslag 2006/0078 (CNS)

[Intet foreliggende forslag]

Følgende sætning tilføjes til andet led i artikel 5, stk.1:

Sidstnævnte afgiver udtalelser til nærmere vurdering ved udvælgelse i henhold til artikel 12, stk. 2 af projekter forelagt af medlemsstater eller udarbejdet på Kommissionens eget initiativ.

Begrundelse — Se afsnit 2.2 i udtalelsen


(1)  Kursiv i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår, at tekst udgår.

(2)  Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår indsættelse af ny ordlyd.

(3)  EFT L 181 af 4.7.2001, s. 6.


Top