EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0022

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 21. juni 2005 efter anmodning fra Rådet for den Europæiske Union om to forslag til Rådets afgørelse om udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet) (CON/2005/22)

OJ C 161, 1.7.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 161/11


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 21. juni 2005

efter anmodning fra Rådet for den Europæiske Union om to forslag til Rådets afgørelse om udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet)

(CON/2005/22)

(2005/C 161/07)

1.

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 10. maj 2005 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om udtalelser om to forslag til foranstaltninger: et forslag Rådets afgørelse om ændring og forlængelse af Rådets afgørelse af 17. december 2001 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet) (i det følgende benævnt »forslaget«, samt et forslag til Rådets afgørelse om udvidelse af anvendelsen af Rådets afgørelse af 17. december 2001 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet) til også at omfatte de medlemsstater, der ikke har indført euroen (i det følgende benævnt »parallel forslaget«) (1).

2.

ECB's kompetence til at afgive udtalelser fremgår af artikel 105, stk. 4, første led, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

3.

Pericles-programmet blev oprettet ved Rådets afgørelse 2001/923/EF af 17. december 2001 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet) (2). Med hensyn til såvel forslaget som parallelforslaget skal ECB udtale, i overensstemmelse med den opfattelse, som ECB gav udtryk for i sin høringsudtalelse, om udkastet til afgørelse 2001/923/EF (3), at ECB ser med betydelig tilfredshed på og fuldt ud støtter tiltag, hvis mål det er at beskytte euroen mod falskmøntneri gennem handlingsprogrammer for uddannelse, udveksling og bistand i relation til udvalgte målgrupper.

4.

ECB bemærker, at forslagets hovedformål er at forlænge Pericles-programmet (som nu skal udløbe den 31. december 2005) indtil den 31. december 2011, med samme årlige budget på 1 mio. EUR. Efter forslaget kan også gives administrativ bistand til grænseoverskridende efterforskninger, betinget af Europol's forudgående vurdering, når en sådan bistand ikke er tilgængelig fra andre europæiske institutioner. Det foreslås at forhøje Fællesskabets andel ved medfinansiering af informationsudveksling og eksterne foranstaltninger fra 70 % til 80 %, og at anlægge en fleksibel holdning med hensyn til begrænsninger på det antal projekter, som medlemsstaterne er berettiget til at forelægge pr. år til finansiering under Pericles-programmet.

5.

Som en indledende betragtning kan artikel 123, stk.4 i traktaten udgøre et utilstrækkeligt retsgrundlag for forslaget, i særdeleshed når henses til udvidelsen af programmet til administrativ bistand forbundet med grænseoverskridende efterforskninger.

6.

Med hensyn til forslagets materielle indhold skal ECB fremhæve vigtigheden af at sikre, at udstrækningen af forlængelsen af Pericles-programmet er knyttet til tidsplanen for indførelse af euroen i de nye medlemsstater. Da tidsplanerne for indførelse af euroen i de fleste af de nye medlemslande løber fra 2008 til 2010 (4), tager forlængelsen af Pericles-programmet indtil den 31. december 2011 hensyn til et øget fremtidigt behov for uddannelse, informationsudveksling og bistand. Den foreslåede forlængelse af Pericles-programmet må også vurderes positivt, da den formentlig vil falde sammen med, og følgelig tage hensyn til, udstedelsen af den anden serie af eurosedler, som skal finde sted hen imod slutningen af dette tiår.

7.

På tilsvarende måde vil forhøjelsen af Fællesskabets andel ved medfinansiering af informationsudveksling og eksterne foranstaltninger og anlæggelse en fleksibel holdning med hensyn til begrænsninger på det antal projekter, som medlemsstaterne er berettiget til at forelægge til finansiering, udgøre to andre positive elementer til at yde bistanden, hvor denne er mest nødvendig.

8.

En hensigtsmæssig koordinering mellem Pericles-programmet og bestående Fællesskabs- eller EU-programmer, samt med Europol- og ECB-projekter er af afgørende betydning, som anført i artikel 5 i afgørelse 2001/923/EF. Det er med henblik herpå, at forslaget alene åbner mulighed for finansiering af administrativ bistand ved grænseoverskridende undersøgelser, såfremt sådan støtte ikke er til rådighed fra andre europæiske institutioner. Efter forslaget skal Europol foretage en forudgående vurdering af finansieringen af den administrative bistand. Under hensyntagen til at finansiering af administrativ bistand også kan angå grænseoverskridende undersøgelser vedrørende forfalskede eurosedler, kunne Rådet også overveje at inddrage ECB i vurderingen. ECB skal anføre, at det ville være hensigtsmæssigt, at tiltag, som skal finansieres under Pericles-programmet, undersøges og afgøres af Kommissionen, ECB og Europol i forening, og at den afgørelse, som skal træffes, kræver tilsagn fra disse tre organer, inden for rammerne af den styringsgruppe, som allerede er oprettet med den opgave at udvikle en fælles strategi til bekæmpelse af falskmøntneri vedrørende euroen.

9.

ECB har noteret sig, at forslaget kun giver mulighed for en begrænset ændring af opfølgnings- og evalueringsprocedurer. I betragtning af forlængelsen af Pericles-programmet med yderligere seks år, skal ECB anbefale, at man også medtager en mere ambitiøs, åben og gennemsigtig evalueringsprocedure in artikel 1, stk. 8 og 9 i forslaget. ECB bør være inddraget fuldt ud i evalueringen af relevansen, effektiviteten og virkningen af Pericles-programmet for at kunne fremsætte en velunderbygget udtalelse over for Rådet i forbindelse med enhver fremtidig forlængelse af programmet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 21. juni 2005.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  KOM(2005) 127 endelig omfatter både forslaget (se 2005/0029 (CNS)) og parallelforslaget (se 2005/0030 (CNS)).

(2)  EFT L 339 af 21.12.2001, s. 50.

(3)  Afsnit 3 i ECB's udtalelse CON/2001/31 af 9. oktober 2001 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Rådets afgørelse om etablering af et handlingsprogram for uddannelse, udveksling og bistand med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet).

(4)  Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Centralbank - Første rapport om de praktiske forberedelser til den fremtidige udvidelse af euroområdet, COM (2004) 748 endelig, 10. november 2004; findes på DE, FR, EN http://europa.eu.int


Top