EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0016

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 31. maj 2005 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EF-statistikker over udenlandske datterselskabers struktur og aktivitet (KOM(2005) 88 endelig udg.) (CON/2005/16)

OJ C 144, 14.6.2005, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 144/14


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 31. maj 2005

efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EF-statistikker over udenlandske datterselskabers struktur og aktivitet (KOM(2005) 88 endelig udg.)

(CON/2005/16)

(2005/C 144/09)

1.

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 6. april 2005 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EF-statistikker over udenlandske datterselskabers struktur og aktiviteter (i det følgende benævnt »forordningsforslaget«).

2.

ECB's kompetence til at afgive udtalelser fremgår af artikel 105, stk 4, første led, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

3.

Formålet med forordningsforslaget er at fastlægge et fælles grundlag for systematisk udarbejdelse af EF-statistikker over udenlandske datterselskabers struktur og aktiviteter. For det første vil medlemsstaterne på dette grundlag indberette data om udenlandske datterselskaber, som har hjemsted i det land, som indsamler data, men er kontrolleret af en udenlandsk institutionel enhed. Bilag I i forordningsforslaget indeholder et fælles modul for sådan statistik for udenlandske datterselskaber i indlandet (i det følgende benævnt »ind-FATS«). For det andet er indberetning af data om udenlandske datterselskaber, som ikke har hjemsted i det land, som indsamler statistikken, men er kontrolleret af en institutionel enhed, som har hjemsted i dette land, for tiden frivillig og vil være omfattet af de pilotundersøgelser, som nogle medlemsstater skal gennemføre senest tre år efter forordningsforslagets ikrafttræden. Bilag II i forordningsforslaget indeholder et fælles modul for sådan udadgående statistik for udenlandske datterselskaber (i det følgende benævnt »ud-FATS«).

4.

ECB kan tilslutte sig forordningsforslaget. Gennem definition af et fælles grundlag burde forordningsforslaget forbedre sammenligneligheden af data om udenlandske datterselskaber i hele EU, og dermed gøre disse data mere velegnede til aggregering på EU-niveau og/eller euroområdeniveau og mere pålidelige for alle brugere. Data om udenlandske datterselskaber indsamles i dag af nationale statistiske institutter (sædvanligvis ind-FATS) og af centralbanker (sædvanligvis ud-FATS) i medlemsstaterne. De anvendte indsamlingsmetoder er i overensstemmelse med forordningsforslaget, og sådanne data burde også være til hjælp for ECB i vurderingen af de økonomiske udviklingstendenser vedrørende aktiviteterne i store virksomheder og deres udenlandske datterselskaber inden for og uden for euroområdet. Disse data anses ikke mindst for værdifulde til undersøgelse af såvel tendenser i euroområdets handel og prisdannelse, som til forståelse af den økonomiske virkning af direkte investeringer, f.eks. på konkurrenceevne og beskæftigelse.

5.

I forbindelse hermed vil ECB benytte lejligheden til at kommentere visse særlige bestemmelser i forordningsforslaget. ECB bemærker, at forordningsforslaget ikke med omgående virkning gør levering af ud-FATS obligatorisk. Først efter en periode på tre år vil det være muligt at vurdere resultaterne af pilotundersøgelserne, som skal gennemføres i nogle medlemsstater. ECB skal beklage, at selvom de datastrømme, som er fastsat for betalingsbalancestatistik i bilag I, afsnit 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (1), angiver særskilte kategorier for varer og tjenester, så er varer og tjenesteydelser ikke opdelt således i forordningsforslaget. Hvis disse data ikke kategoriseres særskilt, vil det nedsætte deres værdi til analyser, og det vil være vanskeligere at sammenligne dem med data, som offentliggøres i de lande, som er euroområdets vigtigste modparter.

6.

Et andet problem er tidsfristen for medlemsstaterne på 20 måneder fra udgangen af referenceåret for indsendelse af ind-FATS, som den nu bestemmes i bilag I, afdeling 5, i forordningsforslaget. Det synes at være den længst mulige tidsfrist til sikring af en regelmæssig vurdering af økonomiske udviklingstendenser, som indebærer (hyppige) ændringer af store virksomheders struktur og af deres datterselskabers antal, størrelse og sektor for økonomisk aktivitet. ECB skal derfor opfordre Parlamentet og Rådet til at overveje muligheden af, efter en evaluering af pilotundersøgelserne, at mindske den foreslåede tidsfrist på middellangt sigt, i det mindste for aggregerede data (dvs. »niveau 1«, som omhandlet i forordningsforslaget). Herved ville den blive bragt bedre i overensstemmelse med tidsfristerne for indberetning af aggregerede data om udenlandske direkte investeringer i forordning (EF) nr. 184/2005, som fastsætter en frist på ni måneder.

7.

Efter en omhyggelig vurdering af bilag I til III i forordningsforslaget bemærker ECB, at afdeling 6 i bilag I i forordning (EF) nr. 184/2005, benævnt »Geografisk opdeling« indeholder en yderligere post benævnt »U4 Extra-euro-området« ved siden af poster, som gælder for hele EU. ECB finder, at det med henblik på opstilling af aggregatet for euroområdet ville være praktisk at medtage en lignende henvisning til »Extra-euro-området« i bilag III i forordningsforslaget som et yderligere geografisk opdelingsniveau under overskrifterne »Niveau 1«. Endelig henvises der i begrundelsen til »EU-15« (og alternativt »EU 15-medlemsstater«). ECB vil foreslå, at der i stedet henvises til de nuværende »EU-25« og »EU-25-medlemsstater«.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 31. maj 2005.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EUT L 35 af 8.2.2005, s. 23.


Top