EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0011

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 4. maj 2005 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 3605/93 for så vidt angår kvaliteten af statistiske data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (COM(2005)71 endelig) (CON/2005/11)

OJ C 116, 18.5.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 116/11


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 4. maj 2005

efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 3605/93 for så vidt angår kvaliteten af statistiske data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (COM(2005)71 endelig)

(CON/2005/11)

(2005/C 116/08)

1.

Den 15. april 2005 modtog Den Europæiske Centralbank (ECB) en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om udkast til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 3605/93 for så vidt angår kvaliteten af statistiske data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (i det følgende benævnt (»udkast til forordning«).

2.

ECB's kompetence til at afgive udtalelser fremgår af artikel 105, stk. 4, første led, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

3.

Udkastet til forordning ændrer Rådets forordning (EF) nr. 3605/93 om gennemførelse af den protokol om uforholdsmæssige store budgetunderskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (1). Formålet med udkastet til forordning er at forbedre kvaliteten af de offentlige regnskaber, som anvendes til brug for protokollen om uforholdsmæssige store underskud, i særdeleshed offentligt underskud og offentlig gæld. Efter udkastet til forordning skal medlemsstaterne opstille detaljerede oversigter over de metoder, procedurer og kilder, der er anvendt til udarbejdelse af de offentlige regnskaber, samt både at underrette Kommissionen (Eurostat) om enhver betydelig ændring af allerede indberettede data om de faktiske og planlagte offentlige underskud og den faktiske offentlige gæld, og at dokumentere enhver betydelig ændring af de allerede indberettede data om det faktiske offentlige underskud og den offentlige gæld. I udkastet til forordning er endvidere bestemt, at Kommissionen (Eurostat) er ansvarlig for vurderingen af kvaliteten af de data, der anvendes til brug for proceduren i forbindelse med uforholdsmæssige underskud, herunder de underliggende offentlige regnskaber, og at den vil foretage besøg i medlemsstaterne med tilbundsgående kontrol som supplement til de dialogbesøg, der foretages i øjeblikket, med henblik på at kontrollere de indberettede offentlige regnskaber og fremgangsmåderne ved indsamling af de underliggende data. Efter udkastet til forordning skal medlemsstaterne bistå de besøgende embedsmænd, offentliggøre de offentlige regnskaber, som er indberettet for tidligere år, samt attestere, at disse regnskaber er udarbejdet i overensstemmelse med de principper, som er fastlagt i artikel 10 i Rådets Forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker (2), og i tilfælde af tvivl anmode Kommissionen (Eurostat) om en redegørelse for den korrekte regnskabsmæssige behandling af offentlige transaktioner. Udkastet til forordning anerkender også Kommissionens (Eurostats) ret til at tage forbehold for kvaliteten af de indberettede offentlige regnskaber og at ændre sådanne data.

A.   Generelle bemærkninger

4.

ECB ser med tilfredshed på det grundliggende formål med udkastet til forordning, som skal styrke den lovmæssige basis for udarbejdelse af de offentlige regnskaber, der er grundlaget til brug for proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, samt tilvejebringe et lovgrundlag for den adfærdskodeks om udarbejdelse og indberetning af data til brug for proceduren i forbindelse med om uforholdsmæssigt store underskud, som blev vedtaget af Rådet (økonomi og finans) den 18. februar 2003.

B.   Særlige bemærkninger

5.

ECB bemærker, at de forslåede ændringer af forordningen ikke ændrer de gældende frister i forår og efterår for indberetning af offentlige regnskaber. ECB ville være tilhænger af en forlængelse af indberetningsfristerne med én måned, til henholdsvis 31. marts og 30. september, da dette vil kunne forbedre den generelle kvalitet af de offentlige regnskaber, især dataene for offentligt underskud. En sådan forlængelse ville øge de kildedata, der er til rådighed i foråret, og bringe dataene til brug for proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud på linje med det fuldstændige sæt af offentlige regnskaber i Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ENS) 95 (3), hvorved Kommissionen (Eurostat) vil kunne foretage en detaljeret kvalitetskontrol. Det ville tillige gøre det muligt for de statistiske myndigheder at opfylde deres opgave med udarbejdelse af budgetdata, idet de vil få mere tid til at færdiggøre overførslen af de offentlige regnskaber, modtaget fra forskellige statslige forvaltningsorganer, til data i ENA 95, som er nødvendige til brug for proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud.

6.

ECB ville ligeledes være tilhænger af, at der i en relevant forordning opregnes — med henvisning til ENS 95 — et helt sæt konkrete offentlige regnskaber, med passende opdelinger, som medlemsstaterne skal fremsende til Kommissionen (Eurostat). Det ville tillige være hensigtsmæssigt, hvis medlemsstaterne skulle sørge for en eventuel nødvendig harmonisering mellem ENA 95 dataene og dataene til brug for proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud.

7.

ECB ville desuden støtte, at Kommissionen (Eurostat) offentliggjorde et fuldstændigt sæt offentlige regnskaber for hver medlemsstat med tilhørende formelle kvalitetsrapporter.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 4. maj 2005.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EFT L 332 af 31.12.1993, s. 7. Forordning som senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 351/2002 (EFT L 55 af 26.2.2002, s. 23).

(2)  EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1.

(3)  Indeholdt i bilag A i Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabsystem i Det Europæiske Fællesskab, EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1. Forordning som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1267/2003 (EFT L 180 af 18.7.2003, s. 1).


Top