EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004XC0219(03)

Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse i bl.a. Indien

OJ C 43, 19.2.2004, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52004XC0219(03)

Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse i bl.a. Indien

EU-Tidende nr. C 043 af 19/02/2004 s. 0014 - 0015


Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse i bl.a. Indien

(2004/C 43/11)

Kommissionen har modtaget en anmodning om en delvis fornyet undersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 384/96(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1972/2002(2) ("grundforordningen").

1. Anmodning om en fornyet undersøgelse

Anmodningen blev indgivet af følgende fællesskabsproducenter: DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH og Nuroll SpA, ("ansøgerne").

Anmodningen er begrænset til en undersøgelse af dumpingaspektet, for så vidt angår Jindal Polyester Limited.

2. Varen

Den vare, der er genstand for undersøgelsen, er polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse i Indien ("den pågældende vare"), der normalt tariferes under KN-kode ex 3920 62 19 og ex 3920 62 90. Disse KN-koder anføres blot til orientering.

3. Gældende foranstaltninger

Den i øjeblikket gældende foranstaltning over for Jindal Polyester Limited er en endelig antidumpingtold, der blev indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1676/2001(3) om indførsel af polyethylenterephthalatfolie med oprindelse i bl.a. Indien.

4. Begrundelse for den fornyede undersøgelse

Anmodningen i henhold til artikel 11, stk. 3, bygger på tilstrækkelige beviser, fremlagt af ansøgeren, for, at dumpingomstændighederne for så vidt angår Jindal Polyester Limited har ændret sig betydeligt.

Ansøgerne hævder, at den eksisterende foranstaltning mod importen fra Jindal Polyester Limited af den vare, der er genstand for undersøgelsen, ikke længere er tilstrækkelig til at modvirke den dumping, som forvolder skade. Påstanden om øget dumping baseres på en sammenligning af Jindal Polyester Limited's hjemmemarkedspriser og den beregnede normale værdi med eksportpriserne for den pågældende vare til Fællesskabet. På dette grundlag er den beregnede dumpingmargen betydeligt højere end den, der blev fastslået under den foregående undersøgelse, som førte til indførelsen af den eksisterende told.

5. Procedure for fastsættelse af dumping

Kommissionen har efter høring af det rådgivende udvalg fastslået, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at indlede en delvis fornyet undersøgelse, og den indleder derfor en sådan undersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i grundforordningen.

a) Spørgeskemaer

For at indhente de oplysninger, som den anser for nødvendige i forbindelse med sin undersøgelse, vil Kommissionen sende spørgeskemaer til Jindal Polyester Limited og de indiske myndigheder. Disse oplysninger og dokumentation til støtte herfor skal være Kommissionen i hænde inden for den frist, der er fastsat i denne meddelelses punkt 6a).

b) Indsamling af oplysninger samt høringer

Alle interesserede parter opfordres til at tilkendegive deres synspunkter, fremsende eventuelle supplerende oplysninger til oplysningerne i spørgeskemaet samt fremlægge dokumentation for disse. Disse oplysninger og dokumentation til støtte herfor skal være Kommissionen i hænde inden for den frist, der er fastsat i denne meddelelses punkt 6a).

Kommissionen kan desuden høre interesserede parter, forudsat at de indgiver en anmodning, hvoraf det fremgår, at der er særlige årsager til, at de bør høres. En sådan anmodning skal fremsættes inden for den frist, der er fastsat i denne meddelelses punkt 6b).

6. Frister

a) For parter til at give sig til kende og indsende besvarelser af spørgeskemaer og alle andre oplysninger

Medmindre andet er angivet, skal alle interesserede parter give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter og afgive besvarelser af spørgeskemaer eller alle andre oplysninger senest 40 dage fra datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvis der skal tages hensyn til deres bemærkninger i forbindelse med undersøgelsen. Der gøres opmærksom på, at de fleste proceduremæssige rettigheder, der er fastsat i grundforordningen, kun kan respekteres, hvis parterne giver sig til kende inden for ovennævnte periode.

b) Høringer

Alle interesserede parter kan også anmode om at blive hørt af Kommissionen inden for samme frist på 40 dage.

7. Skriftlige redegørelser, besvarelser af spørgeskema og korrespondance

Alle bemærkninger og anmodninger fra interesserede parter indgives skriftligt (ikke i elektronisk form, medmindre andet er angivet) med angivelse af den interesserede parts navn, adresse, e-postadresse, telefon-, fax- og/eller telexnummer. Alle skriftlige redegørelser, herunder de oplysninger, der anmodes om i denne meddelelse, besvarelser af spørgeskemaet og korrespondance, som de interesserede parter videregiver som fortroligt materiale, skal forsynes med påtegningen "Limited"(4) og skal i overensstemmelse med artikel 19, stk. 2, i grundforordningen ledsages af et ikke-fortroligt sammendrag, som skal forsynes med påtegningen "For inspection by interested parties".

Kommissionens postadresse: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Handel

Direktorat B

Kontor: J-79, 5/16 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877.

8. Manglende samarbejde

I tilfælde, hvor en interesseret part nægter at give adgang til nødvendige oplysninger eller undlader at meddele dem inden for de fastsatte frister eller lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der træffes afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. artikel 18 i grundforordningen.

Hvis det konstateres, at en berørt part har meddelt urigtige eller vildledende oplysninger, vil der blive set bort fra disse oplysninger og gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger. Hvis en interesseret part ikke udviser samarbejdsvilje eller kun samarbejder delvist, og hvis der gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger i overensstemmelse med artikel 18, kan resultatet være mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde samarbejdet.

(1) EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1.

(2) EFT L 305 af 7.11.2002, s. 1.

(3) EFT L 227 af 23.8.2001, s. 1.

(4) Dette betyder, at dokumentet alene er til tjenestebrug. Det er beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43). Det er et fortroligt dokument i henhold til artikel 19 i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 (EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1) og artikel 6 i WTO-aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 (antidumpingaftalen).

Top