EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AE0658

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om en samlet ramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass)« (KOM(2003) 796 endelig)

OJ C 117, 30.4.2004, p. 12–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 117/12


Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om en samlet ramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass)«

(KOM(2003) 796 endelig)

(2004/C 117/05)

Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 14. januar 2004 under henvisning til EF-traktatens artikel 149 at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om en samlet ramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass)« (KOM(2003) 796 endelig).

Det forberedende arbejde henvistes til EØSU's Faglige Sektion for Beskæftigelse, Sociale og Arbejdsmæssige Spørgsmål og Borgerrettigheder, som udpegede Gérard Dantin til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 6. april 2004.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 408. plenarforsamling den 28.-29. april 2004, mødet den 28. april 2004, følgende udtalelse med 93 stemmer for, ingen imod og 4 hverken for eller imod.

1.   Indledning

1.1

Allerede i 1997 påpegede Kommissionen i sit »Forslag til Rådets beslutning om fremme af ophold i andre EU-lande som led i vekseluddannelse og lærlingeuddannelse« (KOM(97) 572 endelig) (1), at i forbindelse med gennemførelsen af det indre marked og opbygningen af et område uden grænser bliver mobiliteten for personer under uddannelse en mere og mere vigtigt dimension af det europæiske statsborgerskab samt et redskab til tværkulturel og social integration.

1.2

Den manglende gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer er dog ofte blevet anset for at være en hindring for den uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige mobilitet, samtidig med at den kan betragtes som en hindring for udviklingen af arbejdsmarkedets fleksibilitet.

1.3

Med henblik på at afhjælpe denne situation har der i de seneste år vist sig en klar interesse for disse spørgsmål såvel på nationalt som europæisk plan.

1.3.1

På Det Europæiske Råds møde i Lissabon i marts 2000 blev der i formandskabets konklusioner nævnt øget gennemsigtighed i kvalifikationerne som et af tre elementer i en læringsstrategi, der tager sigte på at forbedre sammenhængen mellem det, de almene og erhvervsfaglige uddannelsessystemer tilbyder, og de nye behov til beskæftigelsesniveau og jobkvalitet og til livslang læring, som viser sig i det videnbaserede samfund.

1.3.2

To år senere fastsatte Det Europæiske Råd bl.a. som mål, at disse uddannelsessystemer skal være en kvalitetsreference på verdensplan inden 2010. Til dette formål opfordrede Det Europæiske Råd til yderligere tiltag såsom indførelse af instrumenter, der skal sikre gennemsigtighed i eksamens- og afgangsbeviser.

1.3.3

Til det formål opfordrede Kommissionens meddelelse om en aktionsplan vedrørende kvalifikationer og mobilitet (KOM (2002)72 endelig) til, at der indføres og udvikles instrumenter til støtte for gennemsigtigheden af og muligheden for at overføre kvalifikationer og derved muliggøre mobilitet inden for og mellem sektorerne, og til at der oprettes et websted med alle oplysninger om mobilitet som en del af et bredere europæisk netværk, som skal forsyne borgerne med omfattende og lettilgængelige oplysninger om de vigtigste aspekter vedrørende job, mobilitet, uddannelsesmuligheder og gennemsigtighed i kvalifikationerne i Europa. Rådets resolution af 3. juni 2002 om kvalifikationer og mobilitet opfordrede til øget samarbejde, bl.a. om at skabe en ramme for gennemsigtighed og anerkendelse på grundlag af eksisterende instrumenter.

1.3.4

Dette øgede samarbejde har fundet sted på området for erhvervsuddannelse. Inspireret af »Bologna-processen« inden for højere uddannelse bygger indsatsen på to politiske dokumenter, nemlig Københavnserklæringen af 30. november 2002 og Rådets resolution af 19. december 2002 om fremme af styrket europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse.

1.3.4.1

Københavnserklæringen opfordrede udtrykkeligt til at øge gennemsigtigheden inden for erhvervsuddannelser ved at gennemføre og rationalisere informationsredskaber og -netværk, herunder integrering af eksisterende instrumenter såsom det europæiske CV, tillæggene til eksamens- og kvalifikationsbeviser, den fælles europæiske referenceramme for sprog og Europass i en enkelt ramme.

1.4

Nærværende forslag til beslutning introducerer den samlede ramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer, som efterlyses i Rådets resolution af 19. december 2002, og det fastlægger desuden bestemmelser for passende gennemførelses- og støtteforanstaltninger.

2.   Generelle bemærkninger

2.1

EØSU ser i alt væsentligt positivt på nærværende forslag til »Europa-Parlamentets og Rådets beslutning«.

2.1.1

Udvalget deler den opfattelse, at større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer vil gavne mobiliteten i hele Europa i et livslangt uddannelsesmæssigt øjemed og dermed bidrage til at hæve kvaliteten i almene uddannelser og erhvervsuddannelser. Samtidig vil det fremme mobiliteten af erhvervsmæssige årsager, såvel mellem lande som sektorer, hvilket kan stimulere borgernes personlige udvikling.

2.1.1.1

På denne måde kommer dette instrument til at øve indflydelse på beskæftigelsespolitikken og beskæftigelsens udvikling, idet det fremmer overførslen af kvalifikationer. Samtidig med at instrumentet tilføjer det europæiske uddannelsesområde en ekstra dimension, styrker det endvidere unionsborgerskabet og bidrager til videreudviklingen af det indre marked.

2.2

Udvalget godkender generelt den praktiske og konkrete gennemførelse af denne retningslinje, som består i at skabe et dokument, der indeholder en beskrivelse og bekræftelse af dets indehavers kompetencer og kvalifikationer opnået gennem uddannelse, videreuddannelse eller erhvervserfaring.

2.2.1

Denne mappe, som udgør et enestående rammekoncept, omfatter følgende:

Det af Cedefop udarbejdede »europæiske curriculum vitæ«

»Sprogmappen«, der harmoniserer præsentationen af de sproglige kompetencer

»Tillægget til eksamensbevis«, der beskriver uddannelsesforløbet med henblik på at fremme ækvivalenterne og hermed mobiliteten

»Tillægget til erhvervskvalifikationsbevis«, som indeholder de faglige kvalifikationer lige som »tillægget til eksamensbevis«

»Europass-uddannelsen«, der har lagt navn til nærværende forslag, og som beskriver de opnåede kompetencer i forbindelse med en gennemført vekseluddannelse i en anden medlemsstat Dette dokument vil fremover blive kaldt »MobiliPass«.

Til disse »Europass-dokumenter« vil der kunne føjes andre dokumenter, som er blevet godkendt af Kommissionen efter høring af de nationale Europass-agenturer.

2.3

Udvalget er ligeledes enigt i, at hver medlemsstat skal udpege et nationalt Europass-agentur (Europass National Agency — ENA), som på nationalt niveau vil få ansvaret for at koordinere samtlige Europass-aktiviteter og om nødvendigt erstatte de allerede eksisterende organer, der har en lignende rolle såsom »kontaktpunkterne«.

2.3.1

Agenturerne kan betragtes som ægte »one-stop-shops« på dette område, da de på en og samme tid har til formål at:

koordinere — i samarbejde med de kompetente nationale organer — aktiviteterne i forbindelse med levering og udstedelse af Europass-dokumenter

fremme anvendelsen af Europass, herunder gennem Internettet

sikre borgerne adgang til passende oplysninger om og retningslinjer for Europass og Europass-dokumenterne

oplyse og rådgive borgerne om undervisningsmulighederne i Europa, uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemernes struktur og andre spørgsmål vedrørende mobilitet i uddannelsesøjemed.

forvalte — på nationalt plan — den økonomiske støtte, som Kommissionen tildeler samtlige aktiviteter i forbindelse med Europass.

2.3.2

Udvalget glæder sig endvidere over oprettelsen af et europæisk netværk af nationale Europass-agenturer, som koordineres af Kommissionen. Et sådant netværk vil fremme udvekslingen af oplysninger og god praksis mellem medlemsstaterne, hvilket kunne bidrage til en forbedring af kvaliteten og effektiviteten af agenturernes arbejde.

2.4

Alt i alt vil en integration af de eksisterende instrumenter i en koordineret ramme, som i hvert land fremmes og overvåges af et fælles organ — forbundet med andre agenturer via et europæisk netværk — og som støttes af informationssystemer på nationalt og europæisk niveau, gøre det lettere at få adgang til disse dokumenter, sikre større sammenhæng mellem dem og gøre dem mere bekendte. En mappe med dokumentreferencer vil gøre kommunikationen mere effektiv end en række separate dokumenter. Der er tale om et pas, der præsenterer borgernes kvalifikationer på en klarere måde.

2.5

Udvalget noterer med tilfredshed, at beslutningens indhold går i retning af den handlingsplan for livslang udvikling af kompetencer og kvalifikationer, som arbejdsmarkedets parter vedtog i februar 2002. I denne sammenhæng har arbejdsmarkedets parter — ud over de prioriterede mål om anerkendelse og godkendelse af kompetencer og kvalifikationer — fremhævet behovet for at forbedre gennemsigtigheden og overførbarheden som et middel til at fremme den geografiske og erhvervsmæssige mobilitet samt øge arbejdsmarkedets effektivitet.

2.5.1

Som det fremgår af Kommissionens dokument, skal arbejdsmarkedets parter spille en vigtig rolle i forbindelse med nærværende forslag og dets gennemførelse. Det rådgivende udvalg for erhvervsuddannelse, der består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og medlemsstaternes nationale myndigheder, skal regelmæssigt informeres om gennemførelsen af nærværende beslutning.

2.5.2

Dette punkt bør indgå i evalueringsrapporten om beslutningens gennemførelse, som Kommissionen forelægger for Europa-Parlamentet og Rådet hvert fjerde år.

2.5.3

Evalueringsrapporten er såvel en integreret del af som en logisk opfølgning på beslutningen og dens gennemførelse. EØSU ønsker derfor på et givet tidspunkt at blive anmodet om at afgive udtalelse om rapporten.

3.   Særlige bemærkninger

3.1

Forslaget giver mulighed for, at der i mappen — ud over de europæiske instrumenter — kan integreres andre instrumenter i gennemsigtighedsøjemed, som måtte være blevet udarbejdet på nationalt eller sektorspecifikt plan og godkendt af Kommissionen efter høring af de nationale Europass-agenturer (jf. punkt 2.2).

3.1.1

På dette punkt mener EØSU, at denne proces, de bestemmende kriterier for den, dens fremgangsmåde og samtlige aspekter af integrationen er uklare, da de endnu ikke er blevet fuldstændigt fastlagt. Det forekommer nødvendigt, at denne fremgangsmåde klarlægges og gøres mere gennemsigtig.

3.2

EØSU fremhæver betydningen af de informations- og kommunikationskampagner, som vil blive ført på såvel europæisk, nationalt og sektorspecifikt plan.

3.2.1

Nærværende ordning interesserer ikke alene de unge, som søger arbejde for første gang, men henvender sig til hele arbejdsmarkedet. Det er derfor nødvendigt at lancere den på universiteterne med henblik på at gennemsyre organerne med ansvar for jobsøgning og ansættelse.

3.2.2

Udover de nødvendige specifikationer skal denne lancering for at være effektiv nå ud til et bredt udsnit af befolkningen. Det er derfor yderst vigtigt, at alle aspekter af ordningen lægges ud på nettet, og at der skabes et logo, som vil muliggøre en kvalificeret og hurtig synliggørelse.

3.2.3

Udlægningen på nettet vil bidrage til en effektiv oprettelse af et netværk mellem de nationale Europass-agenturer samt give samtlige arbejdstagere, herunder de vandrende arbejdstagere, en eventuel åben adgang, hvilket glæder udvalget.

3.2.4

Selv om udlægningen af Europass II på nettet er afgørende for at opnå den størst mulige effektivitet, må den ikke ske på bekostning af de trykte medier, da det ellers vil forhindre de arbejdstagere, som ikke kan bruge Internet, i at få adgang.

3.3

EØSU godkender udvidelsen af de kompetencer, der falder ind under »Europass-uddannelsen«. Forandringen af »Europass-uddannelsen« til »MobiliPass« fører til en ændring af indholdet, idet den rækker ud over vekseluddannelse. Den kan omfatte andre typer af uddannelse såsom ERASMUS og mere generelt alle EU-programmerne inden for uddannelse og erhvervsuddannelse. Den giver således et bedre overblik over den viden, der opnås inden for rammerne af mobiliteten i EU.

3.4

For så vidt angår finansieringen, svarer det afsatte budget til tidligere års budgetter for »Europass-uddannelsen«, på trods af ordningens ekstra byrder og udvidelsen af EU til 25 medlemsstater. Budgettet er kun fastlagt for 2005 og 2006, da der i de følgende år ikke forventes nogen væsentlig stigning.

3.4.1

Udvalget foreslår, at man i stedet for at vente til 2010, hvor evalueringsrapporten skal forelægges for Europa-Parlamentet og Rådet, allerede i begyndelsen af 2007 foretager en finansiel evaluering af, hvordan ordningen har fungeret i de to første år for på baggrund af denne evaluering at fastlægge budgetterne for 2007 og de følgende år.

4.   Konklusion

4.1

EØSU hilser overordnet forslaget under behandling velkomment.

4.2

Ordningen er en sammenhængende og logisk følge — både med hensyn til principperne og deres gennemførelse — af en række retningslinjer og beslutninger, der blev truffet på Det Europæiske Råd i Lissabon og Barcelona samt i København-erklæringen af 30. november 2002.

4.3

En større gennemsigtighed i kvalifikationerne og kompetencerne vil fremme såvel den beskæftigelsesmæssige som uddannelsesmæssige mobilitet i hele Europa.

4.4

Ordningen bidrager til beskæftigelsespolitikken og dens udvikling. Ved at give det europæiske område for livslang læring en ekstra dimension vil ordningen på én og samme tid bidrage til at styrke unionsborgerskabet og udvidelsen af det indre marked.

4.5

Udvalget bifalder, at der i alle medlemsstater oprettes et nationalt Europass-agentur, som kan betragtes som en ægte »one-stop-shop« på området.

4.6

Arbejdsmarkedets parter skal inddrages i gennemførelsen af denne ordning.

4.7

Nærværende forslag kunne vinde i præcision, hvis det mere klart angav den fremgangsmåde og de kriterier, der anvendes til at bestemme, hvilke nationale og sektorspecifikke instrumenter der ville kunne integrere Europass II-porteføljen.

4.8

Udvalget understreger betydningen af informations- og kommunikationskampagnerne samt af udlægningen på nettet af samtlige aspekter af ordningen for en vellykket indførelse af denne.

4.9

Udvalget foreslår, at der foretages en finansiel evaluering to år efter ordningens indførelse.

Bruxelles, den 28. april 2004

Roger BRIESCH

Formand for

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg


(1)  EØSU's udtalelse nr. 635/98 af 29. april 1998 — ordfører: Gérard Dantin — (EFT C 214 af 10.7.1998).


Top