EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AB0012

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 1. april 2004 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en henstilling fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber med henblik på Rådets beslutning om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære relationer med Fyrstendømmet Andorra (SEK(2004) 204 endelig udg.) (CON/2004/12)

OJ C 88, 8.4.2004, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52004AB0012

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 1. april 2004 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en henstilling fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber med henblik på Rådets beslutning om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære relationer med Fyrstendømmet Andorra (SEK(2004) 204 endelig udg.) (CON/2004/12)

EU-Tidende nr. C 088 af 08/04/2004 s. 0018 - 0019


Den Europæiske Centralbanks udtalelse

af 1. april 2004

efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en henstilling fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber med henblik på Rådets beslutning om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære relationer med Fyrstendømmet Andorra (SEK(2004) 204 endelig udg.)

(CON/2004/12)

(2004/C 88/09)

1. Den 27. februar 2004 modtog Den Europæiske Centralbank (ECB) en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om en henstilling fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber med henblik på Rådets beslutning om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære relationer med Fyrstendømmet Andorra (SEK(2004) 204 endelig udg.) (i det følgende benævnt "henstillingen").

2. ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 111, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

3. Henstillingen stiller forslag om et udkast til Rådets beslutning (i det følgende benævnt "udkastet til beslutning"), som fastlægger Fællesskabets holdning i forhandlingerne om en monetær aftale (i det følgende benævnt "aftalen") mellem Fællesskabet og Fyrstendømmet Andorra (i det følgende benævnt "Andorra") til følgende:

a) anvendelse af euroen som Andorras officielle valuta; og

b) et forbud mod at Andorra udsteder pengesedler, mønter eller valutasurrogater, uden Fællesskabets godkendelse af betingelserne herfor; og

c) kravet om, at Andorra skal overholde Fællesskabets regler om eurosedler og -mønter, herunder samarbejde med Fællesskabet om foranstaltninger til beskyttelse af eurosedler og -mønter mod svig og falskmøntneri, og vedtage regler om gennemførelse af fællesskabsakterne på dette område; og

d) Andorras vedtagelse af alle hensigtsmæssige foranstaltninger til sikring af, at der i Andorra anvendes al relevant fællesskabslovgivning om banker og finansieringsinstitutter, især lovgivning om tilsyn med de relevante institutioner og deres aktiviteter, samt al relevant fællesskabslovgivning om forebyggelse af hvidvaskning af penge, forebyggelse af svig og forfalskning af kontantløse betalinger og om krav om statistisk indberetning; og

e) undersøgelse af muligheden for at give finansieringsinstitutter i Andorra adgang til betalings- og afviklingssystemer inden for euroområdet på hensigtsmæssige betingelser, der fastslås efter aftale med ECB og indføres i aftalen.

Det er imidlertid ikke hensigten, at denne aftale skal give finansielle institutioner i Andorra mulighed for at få adgang til Eurosystemets pengepolitiske operationer.

4. ECB anerkender, at det vil være i Fællesskabets interesse at indlede forhandlinger om en monetær aftale med Andorra. Ved fastsættelsen af anvendelsesområdet for en sådan aftale fortjener de historiske bånd mellem Andorra, Spanien og Frankrig særlig opmærksomhed. Det er ECB's opfattelse, at en aftale mellem Fællesskabet og Andorra vil præcisere euroens retlige status i Andorra. Andorra anvendte franske franc og spanske pesetas, før euroen blev indført som fælles valuta. Den 11. oktober 2000 vedtog Andorra ensidigt loven om foranstaltninger til sikring af overgangen til euro i Fyrstendømmet Andorra(1), til hvilken visse af Rådets forordninger om indførelse af euroen(2) var bilagt. Det er ECB's opfattelse, at et tredjeland kun bør indføre euroen efter aftale med Fællesskabet.

5. ECB bemærker, at artikel 3 i udkastet til beslutning danner grundlag for en autorisation til Andorra til at anvende euroen som sin officielle valuta og gøre eurosedler og -mønter til lovlige betalingsmidler. En logisk konsekvens heraf er, at Andorra bør forpligte sig til at overholde Fællesskabets regler om eurosedler og -mønter, som fastlagt i artikel 5, stk. 1, i udkastet til beslutning.

6. ECB tilslutter sig forslaget om at pålægge Andorra en forpligtelse til at arbejde tæt sammen med Fællesskabet om beskyttelse af eurosedler og -mønter mod svig og falskmøntneri som fastsat i artikel 5, stk. 2, i udkastet til beslutning. Andorras forpligtelse til at vedtage regler til gennemførelse af fællesskabsakterne på dette område bør ikke begrænses til fællesskabsakterne vedtaget inden for første søjle, men bør også omfatte fællesskabsakterne vedtaget inden for tredje søjle, såsom Rådets rammeafgørelse af 29. maj 2000 om styrkelse af beskyttelsen ved hjælp af strafferetlige og andre sanktioner i forbindelse med indførelsen af euroen(3).

7. ECB ser med tilfredshed på artikel 6, stk. 1, i udkastet til beslutning, i henhold til hvilken det retlige grundlag, der gælder for finansielle institutioner i Fællesskabet, også skal gælde for finansielle institutioner i Andorra, for derved både at beskytte den fælles valuta og sikre lige konkurrencevilkår. I betragtning af vigtigheden af lovgivning vedrørende forebyggelse af systemiske risici i betalings- og afviklingssystemer, anbefaler ECB, at dette område udtrykkeligt nævnes i opgørelsen over relevant fællesskabslovgivning, der skal gennemføres i Andorra.

8. ECB konstaterer ligeledes med tilfredshed, at Andorra i artikel 6, stk. 1, i udkastet til beslutning forpligter sig til at vedtage alle hensigtsmæssige foranstaltninger til gennemførelse af den relevante fællesskabslovgivning vedrørende krav om statistisk indberetning. ECB's statistiske rammer er tilstrækkeligt fleksible til at kunne anvendes af tredjelande, og statistiske oplysninger fra disse lande kan give nyttige oplysninger til brug ved udførelsen af ESCB's opgaver.

9. Artikel 6, stk. 2, i udkastet til beslutning fastsætter, at aftalen kan give finansielle institutioner i Andorra adgang til betalings- og afviklingssystemer inden for euroområdet efter aftale med ECB. Det er ECB's opfattelse, at dette kun vil være muligt på betingelse af, at der sker en betydelig udvikling af Andorras finansielle system. De hensigtsmæssige betingelser for en sådan adgang vil skulle fastlægges i selve aftalen.

10. ECB kan tilslutte sig, at forhandlingerne på vegne af Fællesskabet vil blive forestået af Kommissionen med fuld inddragelse af Spanien og Frankrig og inddragelse af ECB i alle de aspekter af forhandlingerne, som falder inden for dennes kompetenceområde.

11. Endelig vil ECB gerne understrege, at indledningen af forhandlinger med Andorra om en monetær aftale ikke på nogen måde bør ses som præcedens for indledning af forhandlinger om monetære aftaler mellem Fællesskabet og andre tredjelande i fremtiden. I denne forbindelse bemærker ECB, at fraværet til dato af formelle monetære ordninger mellem Andorra og en medlemsstat afspejler, at Andorra, i modsætning til Republikken San Marino, Vatikanstaten og Fyrstendømmet Monaco, ikke blev en suveræn stat før i 1993. Dette kunne også forklare, hvorfor Andorra ikke blev omfattet af erklæring nr. 6 i traktaten om monetære relationer med Republikken San Marino, Vatikanstaten og Fyrstendømmet Monaco, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union(4).

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 1. april 2004.

Jean-Claude Trichet

Formand for ECB

(1) Llei reguladora de les mesures per garantir la transició cap a l'euro al Principat d'Andorra, Butlletí Oficial, 8. november 2000.

(2) Rådets forordning (EF) nr. 1103/97 af 17. juni 1997 om visse bestemmelser vedrørende indførelsen af euroen (EFT L 162 af 19.6.1997, s. 1. Forordning som ændret ved forordning (EF) nr. 2595/2000 (EFT L 300 af 29.11.2000, s. 1)), Rådets forordning (EF) nr. 974/98 af 3. maj 1998 om indførelse af euroen (EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1. Forordning som ændret ved forordning (EF) nr. 2596/2000 (EFT L 300 af 29.11.2000, s. 2)) og Rådets forordning (EF) nr. 2866/98 af 31. december 1998 om omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater, der indfører euroen (EFT L 359 af 31.12.1998, s. 1. Forordning som ændret ved forordning (EF) nr. 1478/2000 (EFT L 167 af 7.7.2000, s. 1)).

(3) EFT L 140 af 14.6.2000, s. 1.

(4) EFT C 191 af 29.7.1992, s. 99.

Top