EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AB0004

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 4. februar 2004 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udarbejdelse af ikke-finansielle kvartalsregnskaber efter institutionelle sektorer (KOM(2003) 789 endelig udg.) (CON/2004/4)

OJ C 42, 18.2.2004, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52004AB0004

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 4. februar 2004 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udarbejdelse af ikke-finansielle kvartalsregnskaber efter institutionelle sektorer (KOM(2003) 789 endelig udg.) (CON/2004/4)

EU-Tidende nr. C 042 af 18/02/2004 s. 0023 - 0023


Den Europæiske Centralbanks udtalelse

af 4. februar 2004

efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udarbejdelse af ikke-finansielle kvartalsregnskaber efter institutionelle sektorer (KOM(2003) 789 endelig udg.)

(CON/2004/4)

(2004/C 42/16)

1. Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 13. januar 2004 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udarbejdelse af ikke-finansielle kvartalsregnskaber efter institutionelle sektorer (i det følgende benævnt "udkast til forordning").

2. ECB's kompetence til at afgive udtalelser fremgår af artikel 105, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

3. Formålet med udkastet til forordning er at opstille en fælles ramme for medlemsstaternes bidrag til udarbejdelsen af europæiske ikke-finansielle kvartalsregnskaber efter institutionelle sektorer.

4. Aftalememorandummet om Økonomisk og Finansiel statistik mellem ECB's Generaldirektorat for Statistik og De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (Eurostat) af 10. marts 2003 fastslår, at ECB's GD for statistik og Eurostat i samarbejde skal udvikle området for ikke-finansielle regnskaber efter institutionel sektor, inden for rammerne af nationalregnskabsstatistikken. Udarbejdelsen og offentliggørelsen af ikke-finansielle kvartals- og årsregnskaber efter institutionelle sektorer inden for euro-området er et fælles ansvar.

5. ECB hilser dette udkast til forordning, udarbejdet af en fælles taskforce mellem ECB's generaldirektorat for statistik og Eurostat, velkommen. Udkastet til forordning er en del af den handlingsplan om statistikkrav i Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) (i det følgende benævnt "ØMU-handlingsplanen"), som er udarbejdet af Europa-Kommissionen (Eurostat) i nært samarbejde med ECB efter anmodning fra Rådet (økonomi og finans). ØMU-handlingsplanen er en opfølgning på Den Monetære Komités rapport om informationskrav i ØMU, som blev godkendt af Rådet (økonomi og finans), og på den anden statusrapport om informationskrav i ØMU, som blev godkendt af Rådet (økonomi og finans) den 5. juni 2000. Den femte statusrapport, som godkendtes af Rådet (økonomi og finans) den 18. februar 2003, sætter opstilling af et sæt af kvartalsregnskaber efter sektorer som et af de væsentlige udestående punkter fra ØMU-handlingsplanen.

6. ECB bemærker, at Rådets (økonomi og finans) og Kommissionens fælles rapport til Det Europæiske Råd om Eurozone statistik og indikatorer, som blev vedtaget af Rådet (økonomi og finans) den 18. februar 2003, understreger, at højtprioriterede tiltag, som endnu ikke er foretaget, herunder kvartalsregnskaber efter institutionelle sektorer, bør gennemføres snarest. Kvartalsregnskaber efter institutionelle sektorer, som en del af de vigtigste europæiske økonomiske indikatorer, bør være fuldt indført i 2005.

7. Forordningen vil være et led i det generelle mål om at udarbejde et konsistent system af års- og kvartalsregnskaber for Den Europæiske Union og for euroområdet. Systemet indbefatter specielt de vigtigste makroøkonomiske aggregater for husholdninger og ikke-finansielle selskaber i de finansielle og ikke-finansielle konti efter institutionel sektor. Systemet kræver konsistens mellem betalingsbalancestatistikken og konti for udlandet. Udover konti efter institutionelle sektorer i medlemsstaterne er det nødvendigt med konti for EU-institutioner og -organer til et fuldstændigt europæisk regnskabssystem.

8. Afslutningsvis, kan ECB godkende tidsplanen for indberetning af data til Eurostat senest 90 kalenderdage efter udgangen af det kvartal, som dataene vedrører, samt tilvejebringelse af tilbageregnede data fra og med første kvartal 1999.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 4. februar 2004.

Jean-Claude Trichet

Formand for ECB

Top