Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003XC1209(03)

Meddelelse i henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 3975/87 af 14. december 1987 vedrørende sag COMP/A.38.284/D2 — Société Air France/Alitalia Linee Italiane SpA

OJ C 297, 9.12.2003, p. 10–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003XC1209(03)

Meddelelse i henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 3975/87 af 14. december 1987 vedrørende sag COMP/A.38.284/D2 — Société Air France/Alitalia Linee Italiane SpA

EU-Tidende nr. C 297 af 09/12/2003 s. 0010 - 0017


Meddelelse i henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 3975/87 af 14. december 1987 vedrørende sag COMP/A.38.284/D2

Société Air France/Alitalia Linee Italiane SpA

(2003/C 297/04)

I. SAGSFORLØB

1. Den 13. november 2001 anmeldte Alitalia og Air France en samarbejdsaftale til Kommissionen og ansøgte om negativattest efter artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 3975/87(1), subsidiært fritagelse efter samme forordnings artikel 5.

2. I overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 3975/87 offentliggjorde Kommissionen et resumé af ansøgningen i De Europæiske Fællesskabers Tidende den 8. maj 2002(2). Meddelelsen indeholdt også et resumé af parternes argumenter til fordel for en fritagelse i henhold til traktatens artikel 81, stk. 3.

3. Den 1. juli 2002 meddelte Kommissionen parterne, at den nærede alvorlig tvivl med hensyn til, om deres aftale kunne henføres under traktatens artikel 81, stk. 3, jf. artikel 5, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 3975/87.

4. Samlet set anerkender Kommissionen, at allianceaftalen bidrager til at fremme den tekniske og økonomiske udvikling takket være de nye forbindelsesmuligheder og de besparelser og synergieffekter, parterne vil opnå. Aftalen giver dog anledning til visse bekymringer for konkurrencen på nogle vigtige ruter mellem Frankrig og Italien (Paris-Rom, Paris-Milano, Paris-Venedig, Paris-Firenze, Paris-Bologna, Paris-Napoli og Milano-Lyon).

5. Derfor indledte Kommissionens tjenestegrene drøftelser med parterne med det formål at finde frem til passende og effektive løsninger på disse problemer. For at være virkningsfulde er det nødvendigt, at disse løsninger bidrager til at fjerne de eksisterende adgangshindringer for konkurrenter og således giver mulighed for, at der indledes konkurrerende flyvninger på de pågældende ruter, uden hvilke passagererne kun vil have få eller slet ingen valgmuligheder og måske vil blive udsat for stigende priser.

6. Disse drøftelser har resulteret i, at parterne har afgivet en række tilsagn, som er nærmere beskrevet i det følgende. Kommissionens tjenestegrene har modtaget oplysninger, der tyder på, at en række konkurrenter vil være interesseret i at trænge ind på de pågældende markeder eller forstærke deres tilstedeværelse på samme markeder. Kommissionen opfordrer derfor interesserede tredjeparter til at kommentere de foreslåede løsninger på de potentielle konkurrenceproblemer og til navnlig at tilkendegive, hvor virkningsfulde de kan forventes at blive.

II. TILSAGN FORESLÅET AF PARTERNE

7. Société Air France (herefter "Air France" eller "AF") og Alitalia Linee Italiane SpA (herefter "Alitalia" eller "AZ"), der under et benævnes "parterne", har afgivet følgende tilsagn for at løse de konkurrenceproblemer, som Kommissionen har påpeget i sag COMP/38.284 angående samarbejdsaftalen mellem parterne, navnlig på bestemte ruter mellem Frankrig og Italien.

1. Generelt og definitioner

8. Disse tilsagn vil blive knyttet som bilag til og udgøre en integrerende del af Kommissionens beslutning om fritagelse.

9. Tilsagnene vil være bindende for parterne, deres datterselskaber, efterfølgere og selskaber, der måtte overtage parterne, og parterne forpligter sig til at sikre, at deres datterselskaber, efterfølgere og selskaber, der måtte overtage parterne, overholder tilsagnene.

10. Med henblik på disse tilsagn udgør de berørte ruter ruter mellem hvert af følgende par byer:

- Paris-Milano

- Paris-Rom

- Paris-Venedig

- Paris-Bologna

- Lyon-Milano

- Paris-Napoli

- Paris-Firenze.

11. Med henblik på disse tilsagn forstås ved

- Paris: lufthavnene Paris-Charles-de-Gaulle og Paris-Orly

- Milano: lufthavnene Milano-Linate og Milano-Malpensa

- Rom: lufthavnene Roma-Fiumicino og Roma-Ciampino.

12. Med henblik på disse tilsagn omfatter begrebet "ny markedsdeltager" ethvert luftfartsselskab, der er uafhængigt af og uden forbindelse til parterne, og som ønsker at indlede direkte flyvninger på en af de berørte ruter eller at forøge antallet af afgange på en af de berørte ruter efter fritagelsens ikrafttræden.

Ved en direkte flyvning forstås også flyvninger med flere mellemlandinger med et og samme fly, som begynder og/eller slutter i Frankrig, Italien eller et tredje land, og hvori indgår mindst et nonstopsegment mellem Frankrig og Italien.

13. Med henblik på disse tilsagn betragtes et luftfartsselskab ikke som værende uafhængigt af eller uden forbindelse til parterne, når:

- den effektive kontrol(3) med luftfartsselskabet udøves af parterne alene eller i fællesskab med andre

- det er et associeret luftfartsselskab tilhørende samme holdingselskab som en af parterne

- det er medlem af SkyTeam-alliancen

- det samarbejder med parterne på mindst en af de berørte ruter om tilrådighedsstillelse af passagerbefordring med fly, medmindre dette samarbejde er begrænset til aftaler indgået på normale vilkår om vedligeholdelse, leverancer, brug af lounges eller andre sekundære aktiviteter.

2. Frigørelse af slots (afgangs- og ankomsttidspunkter)

14. Hvis en ny markedsdeltager ønsker at påbegynde direkte flyvninger på en eller flere af de berørte ruter, stiller parterne slots til rådighed for dette selskab på de vilkår, der er beskrevet i dette afsnit 2.

2.1. Det maksimale antal slots, der skal frigøres

15. Parterne forpligter sig til at stille det antal slots til rådighed for en ny markedsdeltager, der er nødvendigt for følgende antal afgange på følgende ruter:

- på ruten mellem Paris og Milano: enten op til seks daglige afgange, hvis disse afgange udbydes af mere end en ny markedsdeltager, eller op til fem daglige afgange, hvis disse afgange udbydes af en enkelt ny markedsdeltager

- på ruten mellem Paris og Rom: op til fem daglige afgange

- på ruten mellem Paris og Venedig: op til tre daglige afgange

- på ruten mellem Paris og Bologna: op til to daglige afgange

- på ruten mellem Paris og Napoli: op til en daglig afgang

- på ruten mellem Lyon og Milano: op til to daglige afgange

- på ruten mellem Paris og Firenze: op til to daglige afgange.

2.2. Vilkår knyttet til samtlige tilsagn i afsnit 2.1

16. Forpligtelsen til at frigøre slots som beskrevet i afsnit 2.1 udløses kun under de omstændigheder, der er beskrevet i afsnit 2.2.

17. Alle de slots, der frigøres i henhold til tilsagnene i afsnit 2.1, skal benyttes til beflyvning af den rute, som de stilles til rådighed for.

2.2.1. Konkurrenters afgange

18. Alle de afgange, som luftfartsselskaber, der er uafhængige af eller uden forbindelse til parterne, har på de berørte ruter (herefter "konkurrerende afgange"), modregnes i det antal slots, som parterne skal frigøre i henhold til afsnit 2.1.

19. Kommissionen kan når som helst undersøge, om det/de luftfartsselskab(er), der beflyver de berørte ruter, er uafhængigt/uafhængige af og uden forbindelse til parterne. De afgange, som luftfartsselskaber, der ikke er uafhængige af, eller som har forbindelse til parterne, har på de berørte ruter modregnes ikke i det antal slots, som parterne skal frigøre i henhold til afsnit 2.1.

20. Såfremt antallet af konkurrerende afgange på en af de berørte ruter falder (f.eks. fordi en konkurrent i) ophører med at beflyve ruten, ii) skærer ned på antallet af afgange på ruten eller iii) ikke længere kan betragtes som værende et selskab, der er uafhængigt af og uden forbindelse til parterne), skal parterne frigøre et tilsvarende antal slots, dog inden for de begrænsninger, der er fastsat i afsnit 2.1.

21. Såfremt antallet af konkurrerende afgange på en af de berørte ruter stiger (fordi en konkurrent i) forøger antallet af afgange på ruten eller ii) trænger ind på markedet), skal parterne frigøre et tilsvarende mindre antal slots.

22. Såfremt en konkurrent opretter nye konkurrerende afgange på en af de berørte ruter uden at benytte slots erhvervet fra parterne, og hvis dette fører til, at det samlede antal konkurrerende afgange på ruten overskrider det i afsnit 2.1 nævnte antal,

i) vil det antal slots, som parterne skal afgive, blive reduceret med et tilsvarende antal, og

ii) de slots, som parterne tidligere har afgivet, og som overskrider det samlede antal slots, som parterne potentielt vil være forpligtet til at afgive, vil først blive trukket tilbage, efter at de konkurrerende afgange har eksisteret i to IATA-fartplansæsoner.

23. Parterne vil ikke være forpligtet til at stille slots til rådighed for en ny markedsdeltager med henblik på beflyvning af en af de berørte ruter, hvis dette medfører, at parterne kommer til at tegne sig for under 60 % af afgangene eller kapaciteten på den pågældende rute som målt på det tidspunkt, hvor den nye markedsdeltager fremsætter sin anmodning, jf. dog ovennævnte betingelser.

24. Den nye markedsdeltager, der skal returnere slots til parterne i medfør af de sidste to punkter, må selv vælge de pågældende slots.

2.2.2. Ingen ledige slots via de normale slottildelingsprocedurer

25. Mindst seks uger forud for IATA's slotkonference for den fartplansæson, hvor den nye markedsdeltager agter at oprette en ny rute eller forøge antallet af afgange på eksisterende ruter, giver den nye markedsdeltager parterne meddelelse om, at den agter at anmode om slots i henhold til disse tilsagn. En ny markedsdeltager vil kun være berettiget til slots i henhold til disse tilsagn, hvis det kan påvises, at alle rimelige bestræbelser på at sikre den nye markedsdeltager slots til beflyvning af ruten mellem to givne byer via de normale slottildelingsprocedurer før indledningen af den relevante IATA-fartplansæson er mislykkedes.

26. Til denne ende ansøger den nye markedsdeltager om disse slots på IATA's førstkommende slotkonference via de normale slottildelingsprocedurer og fastholder en såkaldt "open book"-politik for de berørte lufthavne i hele tidsrummet mellem selskabets tilkendegivelse af sin hensigt om at ansøge om slots med det formål at beflyve en af de berørte ruter og udgangen af den pågældende IATA-fartplansæson, inklusive slotkoordinatorens endelige fordeling af slots efter udløbet af fristen for returnering af slots(4).

27. Den nye markedsdeltager anses ikke for at have gjort alle rimelige bestræbelser, hvis i) selskabet har opnået slots via de normale slottildelingsprocedurer, der ligger mindre end 45 minutter fra det tidspunkt, det har anmodet om, men ikke har accepteret disse slots, og/eller ii) selskabet har opnået slots via de normale slottildelingsprocedurer, der ligger over 45 minutter fra det tidspunkt, det har anmodet om, men ikke har givet parterne lejlighed til at erstatte disse slots med slots, der ligger højst 45 minutter fra det tidspunkt, det har anmodet om.

28. De slots, der frigives af parterne, skal ligge inden for et tidsrum på 45 minutter fra det tidspunkt, som den nye markedsdeltager ønsker, hvis parterne råder over slots i det relevante tidsrum. Hvis det ikke er tilfældet, skal de tilbyde den nye markedsdeltager at frigøre slots, der ligger så tæt som muligt på det ønskede tidspunkt.

2.2.3. Løbende forpligtelse til at ansøge om slots hver efterfølgende fartplansæson

29. Ansøgninger om slots til slotkoordinatoren og til parterne skal fornys af den nye markedsdeltager hver efterfølgende IATA-fartplansæson.

30. Hvis den nye markedsdeltager har opnået slots fra parterne i henhold til disse tilsagn gældende for en bestemt IATA-fartplansæson og anmoder om slots på samme tidspunkter i den efterfølgende fartplansæson, skal parterne stille slots til rådighed på tidspunkter, der ligger så tæt som muligt på tidspunkterne i den forudgående fartplansæson og maksimalt 45 minutter fra det ønskede tidspunkt, forudsat at i) parterne fortsat er forpligtet til at frigøre slots i henhold til afsnit 2.1 og 2.2.1 ovenfor og er i besiddelse af slots i det relevante tidsrum, og ii) den nye markedsdeltager har overholdt de betingelser og den procedure, der er beskrevet overfor.

2.2.4. Minimumskapacitet

31. På ruterne Paris-Milano og Paris-Rom må den nye markedsdeltagers slots udelukkende benyttes til flyvninger med fly med mindst 46 sæder. Denne betingelse finder ikke anvendelse, hvis den nye markedsdeltager har påbegyndt beflyvningen af den pågældende rute forud for ikrafttrædelsesdatoen for Kommissionens fritagelsesbeslutning.

2.2.5. Effektiv udnyttelse af den nye markedsdeltagers slots

32. Hvis en ny markedsdeltager allerede beflyver en rute, der går til, fra eller via en af lufthavnene på en af de berørte ruter, og beslutter at mindske antallet af afgange eller ophøre med at beflyve den pågældende rute, vil selskabet være forpligtet til at benytte de slots, der tidligere blev anvendt til at beflyve denne rute, til beflyvning af en af selskabets nye ruter, hvis disse slots ligger inden for et tidsrum på 45 minutter fra de af parterne frigjorte slots. Den nye markedsdeltager vil være forpligtet til at returnere det samme antal slots til parterne, som der tidligere blev benyttet til beflyvning af den oprindelige rute.

2.2.6. Ikke-anvendelse af slots, som parterne har frigjort

33. Hvis en ny markedsdeltager, der har opnået slots i overensstemmelse med tilsagnene i afsnit 2, beslutter ikke at påbegynde beflyvningen af den berørte rute eller beslutter at mindske antallet af afgange eller at ophøre med at beflyve ruten, skal selskabet underrette parterne herom skriftligt og øjeblikkeligt returnere de uudnyttede slots til parterne.

34. I sådanne tilfælde fastholdes forpligtelsen for parterne til at stille disse slots eller et tilsvarende antal alternative slots til rådighed for den nye markedsdeltager i henhold til afsnit 2.1 ovenfor, jf. dog afsnit 2.2.1.

35. Med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i dette afsnit 2.2.6 anses en ny markedsdeltager ikke længere at operere på en af de berørte ruter, når selskabet ikke har udnyttet mindst 80 % af sine slots i den fartplansæson, for hvilken de blev tildelt med henblik på beflyvning af ruten mellem to givne byer, medmindre den manglende udnyttelse af slotsene kan begrundes med en af de grunde, der er anført i artikel 10, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 95/93 eller enhver anden forordning, der måtte ændre eller efterfølge denne forordning. Hvis den nye markedsdeltager anses at have indstillet beflyvningen af den berørte rute i henhold til dette punkt, kan parterne afslå at afgive slots til denne nye markedsdeltager til beflyvning af den pågældende rute i den efterfølgende IATA-fartplansæson.

36. Hvis en ny markedsdeltager, der har opnået slots i overensstemmelse med tilsagnene i dette afsnit, beslutter ikke at påbegynde beflyvningen af en af de berørte ruter i to på hinanden følgende IATA-fartplansæsoner, kan parterne afslå at afgive slots til denne nye markedsdeltager til beflyvning af den pågældende rute i de næste to IATA-fartplansæsoner.

37. Hvis den nye markedsdeltager underretter parterne om ovenstående på et for sent tidspunkt i fartplansæsonen til, at parterne kan udnytte de returnerede slots i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 95/93 med øjeblikkelig virkning eller efter de skæringsdatoer, der er fastsat i nævnte forordnings artikel 10, stk. 4, og før den reelle start på den pågældende fartplansæson, vil parterne være berettiget til at forlange, at den nye markedsdeltager overdrager en tilsvarende slot til parterne som kompensation, hvis den pågældende slot går tabt. Hvis den nye markedsdeltager af en eller anden grund ikke er i stand til at overdrage parterne en tilsvarende slot, kan parterne søge at begrunde den manglende udnyttelse af den afgivne slot på basis af artikel 10, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 95/93 for at få den uudnyttede slot tilbage og bevare den.

38. For at sikre, at de slots, der frigøres af parterne, benyttes i overensstemmelse med disse betingelser, vil parterne og den nye markedsdeltager indgå en aftale om en mekanisme, som gør det muligt for parterne at kontrollere, hvordan slotsene anvendes. Parterne vil underrette Kommissionen om denne mekanismes karakter.

2.2.7. Ingen betaling for frigjorte slots

39. De slots, der frigøres af parterne i henhold til disse tilsagn, vil blive udbudt uden modydelse.

2.2.8. Frigørelse af slots på præferencebasis

40. Alle de slots, der frigøres i medfør af disse tilsagn, stilles på præferencebasis til rådighed for den nye markedsdeltager, hvis ansøgning vil gøre det muligt at udbyde det størst mulige antal afgange i forhold til det antal slots, der kan opnås hos parterne på den berørte rute i overensstemmelse med tilsagnene(5).

41. Hvis antallet af frigjorte slots er mindre end det maksimale antal slots, der skal frigøres i henhold til afsnit 2.1, fordeles de resterende slots på andre potentielle nye markedsdeltagere på samme basis, indtil der ikke er flere slots at frigøre, jf. dog bestemmelserne i afsnit 2.2.1.

42. Slotsene overdrages til den af parterne udvalgte nye markedsdeltager efter godkendelse fra Kommissionen som beskrevet i afsnit 2.2.9 nedenfor.

2.2.9. Udvælgelse af nye markedsdeltagere

43. En ny markedsdeltager, der ønsker at overtage slots fra parterne i medfør af disse tilsagn, meddeler parterne, at den agter at ansøge om disse slots på den førstkommende IATA-slotkonference inden for det tidsrum, der er angivet i afsnit 2.2.2.

44. Den nye markedsdeltager sender samtidig en kopi af denne meddelelse til Kommissionen på følgende adresse: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for konkurrencesager

(sag COMP/A.38.284/D2) B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 01 28

45. Såfremt en potentiel ny markedsdeltager ikke er i stand til at opnå slots via den normale slottildelingsprocedure på IATA's slotkonference for den fartplansæson, hvor selskabet agter at påbegynde sine flyvninger, anmoder selskabet parterne om at frigøre slots senest to uger efter slotkonferencens afslutning. I ansøgningen tages der hensyn til de slots, selskabet har opnået på konferencen inden for et tidsrum på 45 minutter fra de ønskede tidspunkter, og parterne skal have mulighed for at ombytte slots, der ligger mere end 45 minutter fra det ønskede tidspunkt, med slots tilhørende parterne, der ligger inden for 45 minutter fra det ønskede tidspunkt, jf. afsnit 2.2.

46. Den nye markedsdeltager sender samtidig en kopi af denne ansøgning til Kommissionen.

47. Højst fire uger efter afslutningen af IATA-slotkonferencen for den fartplansæson, hvor det med udgangspunkt i de aktuelle forventninger til fordelingen af slots i den kommende fartplansæson er hensigten at påbegynde flyvninger, fremsender parterne et forslag til Kommissionen om udvælgelsen af den nye markedsdeltager på den berørte rute og et forslag vedrørende de slots, der vil blive afgivet til den pågældende nye markedsdeltager.

48. Kommissionen afgør, om forslaget kan godkendes eller ej, på grundlag af følgende kriterier:

- den nye markedsdeltager skal være uafhængig af og må ikke have forbindelser til parterne som omhandlet i punkt 13 ovenfor, og

- den nye markedsdeltager skal være en levedygtig eksisterende eller potentiel konkurrent med de fornødne evner og ressourcer og den fornødne vilje til at kunne beflyve den berørte rute på lang sigt som en levedygtig og aktiv konkurrencefaktor.

49. For at kunne tage stilling til dette kan Kommissionen anmode den nye markedsdeltager om at fremlægge en detaljeret forretningsplan. Denne plan skal indeholde en generel beskrivelse af selskabet, herunder oplysninger om selskabets historie, dets juridiske status, en fortegnelse over og beskrivelse af selskabets aktionærer samt de to seneste reviderede årsregnskaber. Den detaljerede forretningsplan skal indeholde oplysninger om selskabets planer med hensyn til udviklingen af dets netværk, flåde osv. og detaljerede oplysninger om dets planer på den rute, det ønsker at beflyve. Der skal gives detaljerede oplysninger om selskabets planlagte beflyvning af ruten over en periode på tre år (flystørrelse, antal afgange, fartplaner) og de forventede finansielle resultater (forventninger til trafikmængde, indtægter og overskud). Kommissionen kan også forlange at få en kopi af alle de samarbejdsaftaler, den nye markedsdeltager måtte have indgået med andre luftfartsselskaber. Forretningshemmeligheder og andre fortrolige oplysninger vil blive beskyttet af Kommissionen og vil ikke blive videregivet til hverken andre selskaber eller offentligheden.

50. Parternes forslag og Kommissionens godkendelse heraf vil kunne justeres i tilfælde af efterfølgende ændringer i slotkoordinatorens forventede fordeling af slots, der påvirker parternes forpligtelser til at frigøre slots.

51. I tilfælde af konkurrerende anmodninger fra forskellige nye markedsdeltagere, er det den nye markedsdeltager, der tilbyder den største kapacitet, der kan foretrækkes.

52. Hvis Kommissionen ikke modsætter sig parternes forslag senest seks uger efter afslutningen af IATA-slotkonferencen, vil forslaget være at betragte som godkendt.

53. Såfremt Kommissionen ikke godkender parternes forslag, og hvis andre luftfartsselskaber har anmodet parterne om slots, skal parterne straks foreslå Kommissionen andre luftfartsselskaber, der kan udvælges som nye markedsdeltagere.

54. Senest en uge efter Kommissionens godkendelse af udvælgelsen af den nye markedsdeltager på den berørte rute afleverer parterne et skriftligt forslag om frigørelsen af slots til denne nye markedsdeltager.

2.3. Spredning af slots i Paris-Charles de Gaulle

55. For at give parternes kunder adgang til så mange forbindelsesmuligheder som muligt og under hensyntagen til bestemmelserne i afsnit 2.1 skal de slots, som parterne frigiver i Paris-Charles de Gaulle, spredes som følger.

56. I det følgende forstås ved "spidsbelastningsperiode morgen" de daglige perioder 1 og 2, mens der ved "spidsbelastningsperiode aften" forstås de daglige perioder 4 og 5.

57. Det antal slots, som parterne vil frigøre i Paris-Charles de Gaulle til brug for beflyvningen af hver af de berørte ruter Paris-Milano og Paris-Rom, vil ikke overstige to par slots pr. "spidsbelastningsperiode morgen" og to par slots pr. "spidsbelastningsperiode aften".

58. For hver af de øvrige berørte ruter vil parterne i Paris-Charles de Gaulle maksimalt frigøre et par slots pr. "spidsbelastningsperiode morgen" og et par slots pr. "spidsbelastningsperiode aften". For alle disse ruter taget under ét vil parterne desuden ikke være forpligtet til at frigøre mere end to par slots i den daglige periode 2.

>TABELPOSITION>

2.4. Frigørelse af slots i lufthavnene i Paris og Milano

2.4.1. Frigørelse af slots i lufthavnene i Paris

59. Eftersom Paris-Charles de Gaulle og Paris-Orly er indbyrdes substituerbare lufthavne, kan de slots, der stilles til rådighed i lufthavnene i Paris, efter parternes eget valg frigøres i enten Paris-Charles de Gaulle eller Paris-Orly.

60. Hvis en ny markedsdeltager fremsætter specifik anmodning herom, vil parterne imidlertid være forpligtet til at frigøre slots i Paris-Orly med henblik på beflyvning af en af de berørte ruter, hvis:

- der på datoen for fritagelsen ikke findes noget konkurrerende tilbud i Paris-Charles de Gaulle svarende til tilbuddet i Paris-Orly til brug for beflyvningen af den pågældende rute

- den pågældende nye markedsdeltager allerede på datoen for fritagelsen beflyver den pågældende rute fra Paris-Orly og ønsker at forøge antallet af afgange på denne rute fra denne lufthavn

- alle den nye markedsdeltagers faste Paris-ruter går til eller fra Paris-Orly, og

- den nye markedsdeltager ikke kan få adgang til slots i Paris-Orly via den normale slottildelingsprocedure.

61. I sådanne tilfælde stiller parterne op til fire daglige par slots til rådighed i Paris-Orly.

62. Hvis alle ovennævnte betingelser er opfyldt med undtagelse af den tredje, kan den nye markedsdeltager overveje at flytte afgangene fra Paris-Orly på den berørte rute til Paris-Charles de Gaulle. I så fald kan den nye markedsdeltager søge om slots i Paris-Charles de Gaulle i overensstemmelse med afsnit 2.2.2. Dens anmodning vil da dække alle de afgange, den ønsker at udbyde på den berørte rute fra Paris-Charles-de-Gaulle, inkl. de afgange, der overføres fra Paris-Orly.

2.4.2. Frigørelse af slots i Milano-Linate

63. Hvis en ny markedsdeltager fremsætter en specifik anmodning herom, forpligtes parterne til at frigøre slots i Milano-Linate, men dog kun hvis den pågældende nye markedsdeltager allerede beflyver en af de berørte ruter fra Milano-Linate og ønsker at forøge antallet af afgange på denne rute fra Milano-Linate. I så fald vil parterne, efter at have opfyldt de øvrige betingelser i disse tilsagn, stille slots til rådighed inden for de grænser, der gælder for Milano-Linate på det tidspunkt, hvor anmodningen fremsættes.

2.5. Tilrådighedsstillelse af slots forud for vedtagelsen af fritagelsesbeslutningen

64. Parterne er villige til på frivillig basis at fremrykke frigivelsen af slots til en ny markedsdeltager med henblik på beflyvning af en af de berørte ruter i IATA's sommerfartplansæson 2004. Hvis parterne allerede har stillet slots til rådighed for en potentiel ny markedsdeltager forud for vedtagelsen af Kommissionens fritagelsesbeslutning, regnes disse slots med til det samlede antal slots, der skal frigøres i henhold til disse tilsagn.

65. En ny markedsdeltager, der ønsker at opnå slots fra parterne i henhold til dette afsnit skal fremsende en ansøgning herom til parterne senest den 15. januar 2004.

66. Den nye markedsdeltager sender samtidig en kopi af denne ansøgning til Kommissionen.

67. Den nye markedsdeltager udvælges af parterne efter kriterierne i afsnit 2.2.8 og 2.2.9. Parterne forelægger Kommissionen deres forslag til, hvilket selskab de agter at udvælge som ny markedsdeltager på den berørte rute.

68. Hvis Kommissionen ikke modsætter sig parternes forslag senest to uger efter modtagelsen heraf, vil det være at betragte som godkendt.

3. Tilsagn vedrørende interlining

3.1. Indgåelse af interlining-aftaler

69. Efter anmodning fra en ny markedsdeltager indgår parterne en interlining-aftale vedrørende den eller de af de berørte ruter, den nye markedsdeltager beflyver (hvis der ikke allerede er indgået en sådan aftale med parterne).

70. Der vil være knyttet følgende betingelser til sådanne interlining-aftaler:

- de vil gælde for prisklasserne første klasse, business class og økonomiklasse

- beregningsgrundlaget vil være parternes officielle priser for en enkeltbillet, når der udstedes en enkeltbillet, eller halvdelen af parternes officielle priser for en returbillet, når der udstedes en returbillet

- de vil være begrænset til befordring af passagerer, der udelukkende flyver mellem de to lufthavne i hver ende af den nye markedsdeltagers rute

- de vil bygge på MITA-reglerne og/eller normale kommercielle vilkår

- de vil give den nye markedsdeltager eller rejsebureauerne mulighed for at tilbyde tur/retur-rejser, hvor de rejsende flyver med parterne den ene vej og med den nye markedsdeltager den anden vej.

71. Forudsat at der er ledige pladser på den relevante klasse, er parterne forpligtet til at befordre passagerer, der er i besiddelse af en billet til en ny markedsdeltagers afgang på en af de berørte ruter. For at hindre misbrug vil parterne imidlertid være berettiget til at forlange, at den nye markedsdeltager eller passageren i givet fald betaler den positive difference mellem parternes billetpris og den nye markedsdeltagers billetpris. Ligger den nye markedsdeltagers billetpris under værdien af den af parterne udstedte billet, vil parterne kun være forpligtet til at acceptere billetter udstedt af den nye markedsdeltager op til værdien af disse billetter. En ny markedsdeltager vil nyde samme beskyttelse i de tilfælde, hvor parternes billetpris er lavere end selskabets egen billetpris.

72. Alle i henhold til dette tilsagn indgåede interlining-aftaler vedrørende en bestemt rute, der beflyves af en ny markedsdeltager, ophører med at være gældende, hvis den nye markedsdeltager indstiller beflyvningen af den pågældende rute.

3.2. Særlige pro rata-aftaler

73. Efter anmodning fra en ny markedsdeltager indgår parterne en særlig pro rata-aftale med den nye markedsdeltager om trafik, der udgår fra eller har destination i Frankrig og/eller Italien, og som involverer en af de berørte ruter. Aftalen indgås på samme vilkår som de aftaler, parterne har indgået med andre alliancepartnere eller selskaber uden for deres alliance i tilknytning til en sådan rute.

4. Bonusordninger

74. Hvis en ny markedsdeltager ikke deltager i en af parternes bonusordninger eller ikke selv har en tilsvarende bonusordning, vil parterne, efter anmodning fra den nye markedsdeltager og for de berørte ruter, der beflyves af den nye markedsdeltager, lade selskabet deltage i deres fælles bonusordning. Aftalen med den nye markedsdeltager vil blive indgået på konkurrencedygtige vilkår for de ruter, selskabet beflyver.

75. Alle i henhold til dette tilsagn indgåede aftaler ophører med at være gældende for en bestemt rute, der beflyves af en ny markedsdeltager, hvis den nye markedsdeltager indstiller beflyvningen af den pågældende rute.

5. Tilsagn vedrørende intermodal passagerbefordring

76. Hvis et jernbaneselskab eller et andet landtransportselskab eller et søtransportselskab, der opererer mellem Frankrig og Italien (en "intermodal partner"), anmoder herom, forpligter parterne sig til at indgå en intermodal aftale, ifølge hvilken parterne vil tilbyde passagerbefordring på de berørte ruter som del af en rejse, der også omfatter et land- eller søtransportafsnit varetaget af den intermodale partner.

77. Enhver intermodal aftale, der indgås i henhold til dette tilsagn, vil bygge på MITA-principperne (herunder Intermodal Interline Traffic Agreement - Passenger and IATA Recommended Practice 1780e) og normale kommercielle vilkår.

78. Parterne anerkender princippet om fuld proportional fordeling i overensstemmelse med MITA-reglerne, også på strækninger, der kun tilbagelægges med tog. Hvis den intermodale partner stiller krav om anmeldelse af en stræknings længde, en "location identifier" eller et pristillæg, retter parterne henvendelse til IATA i overensstemmelse med de normale IATA-procedurer.

79. Såfremt en intermodal partner anmoder herom, vil parterne efter bedste evne søge at nå frem til en aftale på vilkår svarende til dem, de måtte have aftalt med andre intermodale partnere, forudsat at alle nødvendige betingelser er opfyldt, navnlig med hensyn til sikkerhed, servicekvalitet, forsikringsdækning og erstatningsansvar. Vilkårene knyttet til enhver sådan aftale har forrang over de generelle forpligtelser, der følger af dette tilsagn.

6. Regulering af stigninger i antallet af afgange

80. Partene undlader at forøge antallet af afgange på en af de berørte ruter i en periode, der starter på det tidspunkt, hvor en ny markedsdeltager har modtaget slots fra parterne til beflyvning af den pågældende rute, og løber over mindst to på hinanden følgende IATA-fartplansæsoner, medmindre der i anledning af exceptionelle begivenheder er behov for yderligere afgange i et kortere tidsrum.

7. Fritagelsens og tilsagnenes gyldighedsperiode

81. Tilsagnene fra parterne får virkning fra den dato, hvor Kommissionen vedtager en fritagelsesbeslutning i henhold til artikel 5, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 3975/87.

82. Tilsagnene bortfalder samme dag, som fritagelsen efter traktatens artikel 81, stk. 3, udløber.

83. Hvis Kommissionen tilbagekalder fritagelsen af samarbejdsaftalen efter traktatens artikel 81, stk. 3, med henvisning til artikel 6 i forordning (EØF) nr. 3975/87 eller en tilsvarende bestemmelse i en efterfølgende forordning, eller hvis fritagelsen efter traktatens artikel 81, stk. 3, annulleres, eller hvis parterne ophæver den anmeldte samarbejdsaftale, vil disse tilsagn blive erklæret ugyldige fra datoen for tilbagekaldelsen, annullationsdommen eller ophævelsen. I så fald vil parterne have ret til at tilbagekræve slots afgivet i henhold til disse tilsagn til et luftfartsselskab, der på tidspunktet for tilbagekaldelsen, annullationsdommen eller ophævelsen beflyver ruter mellem Frankrig og Italien ved hjælp af disse slots. Parterne vil også have ret til at ophæve alle interlining-aftaler, særlige pro rata-aftaler, aftaler om bonusordninger og aftaler om intermodal befordring indgået i medfør af disse tilsagn.

8. Revisionsklausul

84. Kommissionen kan som svar på en velbegrundet anmodning fra parterne frafalde, ændre eller substituere de forpligtelser, der påhviler parterne i henhold til disse tilsagn.

III. KONKLUSION

85. I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 3975/87 opfordrer Kommissionen alle interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger til denne meddelelse og navnlig de tilsagn, som parterne har afgivet, senest 45 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Bemærkningerne sendes til: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Konkurrence Att.: Michel Lamalle eller Christine Tomboy Sag COMP/A.38.284/D2

COMP/D2

Kontor: J-70 02/5 B - 1049 Bruxelles Rue de la Loi 200 Fax (32-2) 296 98 12 E-mail: michel.lamalle@cec.eu.int eller christine.tomboy@cec.eu.int

(1) Rådets forordning (EØF) nr. 3975/87 af 14. december 1987 om fastsættelse af fremgangsmåden ved anvendelse af konkurrencereglerne på virksomheder i luftfartssektoren (EFT L 374 af 31.12.1987, s. 1).

(2) EFT C 111 af 8.5.2002, s. 7.

(3) I den betydning, der er anvendt i artikel 2, litra g), i forordning (EØF) nr. 2408/92 af 23. juli 1992 om udstedelse af licenser til luftfartsselskaber.

(4) Dvs. fristen for returnering af uønskede slots, jf. bilag 2 til IATA's Worldwide Scheduling Guidelines (7. udgave, der trådte i kraft den 1. december 2002).

(5) Antallet af slots, som den nye markedsdeltager allerede har på den pågældende rute plus det antal slots, parterne anmodes om at overdrage, op til et maksimum svarende til det samlede antal slots, som parterne mangler at afgive i henhold til afsnit 2.1 og 2.2.1 ovenfor.

Top