EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003AE1405

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning nr. 79/65/EØF om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab" (KOM(2003) 472 endelig — 2003/0182 (CNS))

EUT C 32 af 5.2.2004, p. 101–102 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AE1405

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning nr. 79/65/EØF om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab" (KOM(2003) 472 endelig — 2003/0182 (CNS))

EU-Tidende nr. C 032 af 05/02/2004 s. 0101 - 0102


Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning nr. 79/65/EØF om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab"

(KOM(2003) 472 endelig - 2003/0182 (CNS))

(2004/C 32/22)

Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 16. september 2003 under henvisning til EF-traktatens artikel 37, stk. 2, at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs præsidium henviste den 23. september 2003 det forberedende arbejde til EØSU's Faglige Sektion for Landbrug, Udvikling af Landdistrikterne og Miljø.

På grund af sagens hastende karakter udpegede Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg på sin 403. plenarforsamling den 29. og 30. oktober 2003, mødet den 29. oktober, Frank Allen til hovedordfører og vedtog enstemmigt følgende udtalelse.

1. Indledning

1.1. Det informationsnet, der blev oprettet ved forordning nr. 79/65/EØF, giver Kommissionen objektive og relevante oplysninger om den fælles landbrugspolitik og er et nyttigt redskab for både medlemsstaterne og for Fællesskabet.

1.2. Det er hensigtsmæssigt, at omkostningerne ved de datasystemer, som informationsnettet beror på, såvel som undersøgelserne af og udviklingen af informationsnettets andre aspekter finansieres af Fællesskabet.

1.3. Formålet med forslaget er derfor at inkludere disse aktioner i forordning nr. 79/65/EØF for at skabe et passende retsgrundlag for finansieringen af dem.

1.4. For forvaltningens skyld foreslås det at bemyndige Kommissionen til at ændre den liste over medlemsstaternes områder (regioner), der er fastsat i bilaget til forordning nr. 79/65/EØF, på anmodning fra en medlemsstat.

2. Bemærkninger

2.1. EØSU anser det for vigtigt at foretage landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget. Disse oplysninger er særlig vigtige for at vi kan måle, hvilke virkninger midtvejsrevision af den fælles landbrugspolitik har på landbrugets indkomster, samt hvilke ændringer i disse indkomster, WTO-aftaler på landbrugsområdet kan føre til.

I forbindelse med WTO-forhandlingerne er det nødvendigt med ajourførte, uafhængige data om landbrugets indkomster i EU med henblik på at kunne evaluere virkningerne af de landbrugspolitiske forslag, der forelægges WTO.

Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring (INLB) er en metode, der giver beslutningstagerne objektive og uafhængige oplysninger om indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i hele EU.

2.2. EØSU støtter fuldt ud Kommissionens forslag om at ændre forordning nr. 79/65/EØF ved at tilføje artikel 2 a).

I bilaget til forordningen findes en oversigt over områder (regioner), hvis formål er at afspejle de forskellige forhold i landbruget i medlemsstaterne. I øjeblikket er det nødvendigt med en beslutning i Rådet, hver gang en medlemsstat ønsker at ændre et INLB-område.

EØSU mener, at denne procedure bør ændres til et mere effektivt system.

Kommissionen foreslår, at ændringer i listen over områder (regioner) kan foretages efter proceduren i artikel 19, forudsat at anmodningen vedrører medlemsstatens egne områder. Sagen kunne derefter afgøres af Kommissionen og Den Fælles Komité som angivet i artikel 19.

2.3. Det andet forslag til ændring af forordning nr. 79/65/EØF vedrører erstatningen af artikel 22, stk. 1, med ny tekst. I øjeblikket er der intet egentligt retsgrundlag for finansiering af omkostningerne ved de datasystemer, som Kommissionen kører med henblik på modtagelse, kontrol, behandling og analyse af regnskabsdata. Medmindre der sikres et reelt retsgrundlag for et budget til finansiering af systemet, vil det ophøre med at fungere.

EØSU er enig i, at der er et presserende behov for at sikre et retsgrundlag for INLB-budgettet ved at lade det indgå i Fællesskabets budget i den afdeling, der vedrører Kommissionen. EØSU støtter også fuldt ud Kommissionens forslag om at ændre forordning nr. 79/65/EØF med henblik på at opnå dette resultat.

2.4. De nye medlemsstater tiltræder EU i maj 2004. Vi må sørge for, at der er etableret de rette procedurer til at opnå objektive data fra de nye medlemsstater om indkomstforhold i landbruget.

EØSU mener, at artikel 19, bør ændres ved at tilføje følgende nye stykke:""

3. Konklusioner

EØSU støtter fuldt ud Kommissionens forslag om at ændre forordning nr. 79/65/EØF ved at tilføje artikel 2 a) og ændre indholdet i artikel 22.

Bruxelles, den 29. oktober 2003.

Roger Briesch

Formand for

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Top