EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003AB0026

Den Europæiske Centralbanks udtalelse — af 1. december 2003 — efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EF-statistikker over betalingsbalancer, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (KOM(2003) 507 endelig udg.) (CON/2003/26)

OJ C 296, 6.12.2003, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AB0026

Den Europæiske Centralbanks udtalelse — af 1. december 2003 — efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EF-statistikker over betalingsbalancer, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (KOM(2003) 507 endelig udg.) (CON/2003/26)

EU-Tidende nr. C 296 af 06/12/2003 s. 0005 - 0006


Den Europæiske Centralbanks udtalelse

af 1. december 2003

efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EF-statistikker over betalingsbalancer, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (KOM(2003) 507 endelig udg.)

(CON/2003/26)

(2003/C 296/04)

1. Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 22. september 2003 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EF-statistikker over betalingsbalancer, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (i det følgende benævnt "forordningsforslaget").

2. ECB's kompetence til at afgive udtalelser fremgår af artikel 105, stk 4, første led, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

3. Formålet med forordningsforslaget er at tilvejebringe et retsgrundlag for indsamling og udarbejdelse af statistikker over betalingsbalancer, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer i Den Europæiske Union (EU). Kommissionen har brug for disse statistikker, for at den, i henhold til artikel 99, stk. 3 i traktaten, kan udarbejde rapporter til Rådet, så dette kan overvåge den økonomiske udvikling i hver medlemsstat og i Fællesskabet samt de økonomiske politikkers overensstemmelse med de i artikel 99, stk. 2 nævnte overordnede retningslinjer. Endvidere skal Kommissionen i henhold til traktatens artikel 133, stk. 2 og 3, fremsætte forslag for Rådet vedrørende iværksættelse af den fælles handelspolitik, ligesom det er Kommissionen, der skal føre handelsforhandlinger efter bemyndigelse fra Rådet. For at kunne udføre disse opgaver har Kommissionen brug for relevant statistisk information af god kvalitet. Denne information er endvidere nødvendig med henblik på gennemførelsen og revisionen af handelsaftaler, herunder den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) og aftalen om handelsrelaterede immaterielle formuerettigheder (TRIPs), samt med henblik på de igangværende og fremtidige forhandlinger af nye aftaler.

4. I forordningsforslaget fastlægges en fælles ramme for systematisk udarbejdelse af EF-statistikker, idet det tilvejebringer fælles definitioner, som medlemsstaterne bør anvende ved udarbejdelsen af deres statistikker over betalingsbalancer, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer, og fastlægger deres forpligtelser med hensyn til de oplysninger, der skal indberettes.

5. Desuden defineres i forordningsforslaget normer for Kommissionens formidling af EF-statistikker. Endelig oprettes med forordningsforslaget Betalingsbalanceudvalget som et nyt forum for samarbejde mellem medlemsstaterne, Kommissionen og ECB, som observatør, vedrørende statistikker over betalingsbalancer, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer.

6. ECB kan tilslutte sig forordningsforslaget. I henhold til aftalememorandummet mellem ECB's Generaldirektorat for Statistik (GD for Statistik) og De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (Eurostat) af 10. marts 2003 er ECB, og navnlig GD for Statistik, rede til at samarbejde med Eurostat, hvad angår udarbejdelsen af finansielle statuskonti og beslægtede indtægter i EU's betalingsbalance, da den har erfaring med udarbejdelsen af euroområdets betalingsbalance.

7. I syvende betragtning til forordningsforslaget anføres det, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2560/2001 af 19. december 2001 om grænseoverskridende betalinger i euro(1) har direkte betydning for indsamlingen af statistikker. Navnlig artikel 8 i forordningen omtaler muligheden af at hæve minimumsgrænsen for bankers indberetning af grænseoverskridende betalinger fra 12500 EUR til 50000 EUR. Dette giver anledning til en vis bekymring, navnlig fordi en højere minimumsgrænse kan påvirke kvaliteten af betalingsbalancestatistikken i EU-medlemsstaterne og de lande, der er kommende medlemmer af EU, for hvilke betalingsbalancestatistikker er vigtige for bedømmelsen af, om konvergenskriterierne er opfyldt.

8. ECB kan især tilslutte sig forordningsforslagets artikel 8 om fremsendelse og udveksling af fortrolige oplysninger til statistiske formål. Artikel 8 kan bidrage til at overvinde tibagevendende vanskeligheder med udvekslingen af fortrolige oplysninger. Det er ECB's opfattelse, at medlemsstaternes arbejde med oplysningerne til EF-aggregatet også vil være med til at forbedre kvaliteten af aggregatet for euroområdet.

9. ECB kan desuden tilslutte sig artikel 11, hvormed den får observatørstatus i Betalingsbalanceudvalget. ECB's deltagelse i dette udvalg vil, omend i et begrænset omfang på grund af dens status som observatør, bidrage til at sikre ensartetheden i de statistiske rapporteringskrav, som gælder for medlemsstaterne, samt overholdelsen af internationale statistiske normer. Det vil også gøre systemerne for udarbejdelse af betalingsbalancestatistikker og relaterede statistikker mere effektive og forbedre kvaliteten af dataene og de metodologiske noter (metadata).

10. Det er ECB's opfattelse, at der i forordningsforslaget ikke stilles krav om oplysninger fra medlemsstaterne om reserveaktiver, idet der ikke eksisterer egentlige EU-reserveaktiver. Hvis det på et senere tidspunkt imidlertid skønnes, at oplysninger om reserveaktiver bør kræves indberettet til statistiske formål (f.eks. for, regnskabsmæssigt, at afslutte EU's betalingsbalanceopgørelse og hermed gøre det nemmere at vurdere oplysningernes kvalitet), vil ECB's GD for Statistik, i samarbejde med Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), kunne stille ekspertviden vedrørende metodologi og udarbejdelse af denne post til rådighed. Hvis dette bliver tilfældet, forudsættes det ligeledes, at de ikke-deltagende medlemsstater skal indberette de relevante oplysninger til ECB (dvs. tilgodehavender hos ikke-residenter i EU i andre valutaer end euro eller en hvilken som helst anden valuta, som er lovligt betalingsmiddel i EU).

11. ECB deler den interesse for overvågningen af euroens internationale rolle, som Europa-Parlamentet for nylig har tilkendegivet(2). ESCB vil i de kommende år undersøge, i hvilket omfang der er behov for information om en opdeling efter valuta - som viser mindst opdelingen mellem euro og andre valutaer - hvad angår transaktioner i varer og tjenester, og hvordan denne information kan indsamles på en omkostningseffektiv måde. Afhængigt af resultatet af undersøgelsen kan spørgsmålet senere tages op i de relevante udvalg med henblik på at overveje en hensigtsmæssig ændring af forordningsforslaget.

12. Denne udtalelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 1. december 2003.

Formand for ECB

Jean-Claude Trichet

(1) EFT L 344 af 28.12.2001, s. 13.

(2) Der henvises især til Europa-Parlamentets beslutning om euroområdets internationale rolle og en første evaluering af indførelsen af euromønter og -sedler af 3. juli 2003 (KOM(2002) 332 -- 2002/2259(INI)).

Top