EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003AB0016

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 15. august 2003 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Rådets afgørelse om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (KOM(2003) 426 endelig udg.) (CON/2003/16)

OJ C 202, 27.8.2003, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AB0016

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 15. august 2003 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Rådets afgørelse om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (KOM(2003) 426 endelig udg.) (CON/2003/16)

EU-Tidende nr. C 202 af 27/08/2003 s. 0031 - 0032


Den Europæiske Centralbanks udtalelse

af 15. august 2003

efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Rådets afgørelse om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (KOM(2003) 426 endelig udg.)

(CON/2003/16)

(2003/C 202/10)

1. Den 30. juli 2003 modtog Den Europæiske Centralbank (ECB) en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om forslag til Rådets afgørelse om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (KOM(2003) 426 endelig udg.) (i det følgende benævnt "forslaget til afgørelse").

2. ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 105, stk. 4, første led, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og artikel 4, litra a), i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, da forslaget til afgørelse indeholder bestemmelser, som er relevante for samarbejdet vedrørende falske euromønter. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

3. Hovedformålet med forslaget til afgørelse er at sikre en kontinuerlig og uafhængig beskyttelse af euromønterne mod falskmøntneri. Dette opnås ved at give Kommissionen ansvaret for, at den sikrer Det Europæiske Tekniske og Videnskabelige Centers (ETSC's) drift og samordningen af medlemsstaternes kompetente tekniske myndigheders aktiviteter for at beskytte euromønterne mod falskmøntneri. Artikel 5, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 af 28. juni 2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri(1), suppleret ved Rådets forordning (EF) nr. 1339/2001 af 28. juni 2001(2) (i det følgende benævnt "Rådets forordning"), fastsætter, at det nationale møntanalysecenter i hver enkelt medlemsstat og ETSC skal analysere og klassificere falske mønter. ETSC har udført sine opgaver på midlertidigt grundlag i det franske møntvæsen, og Kommissionen har sørget for administrativ støtte og ledelse i overensstemmelse med brevveksling mellem formanden for Rådet og Frankrigs finansminister af 28. februar og 9. juni 2000. I en statusrapport udarbejdet under EU-møntdirektørernes ansvar udtrykkes tilfredshed med det arbejde, som er udført af ETSC. Rapporten konkluderer, at ETSC udfører sin virksomhed på et hensigtsmæssigt sted, og at Kommissionen sikrer en hensigtsmæssig administrativ og institutionel ramme for så vidt angår effektivitet og uafhængighed.

4. ECB er enig i EU-møntdirektørernes positive opfattelse af det arbejde, ETSC har gjort indtil nu. ECB er også enig i, at behovet for en kontinuerlig og uafhængig beskyttelse af euromønterne mod falskmøntneri kræver en endelig afgørelse om ETSC's hjemsted. På baggrund heraf kan ECB generelt tilslutte sig og støtte forslaget til afgørelse i kravet om, at Kommissionen sikrer ETSC's drift og samordningen af medlemsstaternes tekniske aktiviteter for at beskytte euromønterne mod falskmøntneri. ECB bemærker i denne sammenhæng, at udtrykket "kompetente tekniske myndigheder", som er anvendt i den eneste artikel i forslaget til afgørelse, er uklar. I stedet foreslås formuleringen "kompetente nationale myndigheder" som defineret i artikel 2, litra b), i Rådets forordning.

5. ECB skal bemærke, at det i artikel 5, stk. 4, i Rådets forordning ligeledes kræves, at ETSC giver blandt andet Kommissionen og ECB, inden for deres respektive ansvarsområder, meddelelse om det endelige resultat af analysen af falske euromønter. ETSC skal på sin side have adgang til tekniske og statistiske oplysninger, der er lagret i ECB, vedrørende falske euromønter. Der gøres opmærksom på, at ECB i samarbejde med Kommissionen og ETSC er ansvarlig for at etablere de relevante foranstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af artikel 5, stk. 4, i Rådets forordning.

6. Endelig skal ECB bemærke, at Kommissionen har til hensigt at vedtage en efterfølgende afgørelse, hvor den udmønter det ansvar, den får med forslaget til afgørelse. ECB vil afgive en separat udtalelse om denne afgørelse, når den høres af Kommissionen herom.

7. Denne udtalelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 15. august 2003.

Tommaso Padoa-Schioppa

Medlem af ECB's direktion

Gertrude Tumpel-Gugerell

Medlem af ECB's direktion

(1) EFT L 181 af 4.7.2001, s. 6.

(2) EFT L 181 af 4.7.2001, s. 11.

Top