EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003AB0012

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 8. juli 2003 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service (KOM(2003) 242 endelig udg.) (CON/2003/12)

OJ C 165, 16.7.2003, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AB0012

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 8. juli 2003 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service (KOM(2003) 242 endelig udg.) (CON/2003/12)

EU-Tidende nr. C 165 af 16/07/2003 s. 0006 - 0007


Den Europæiske Centralbanks udtalelse

af 8. juli 2003

efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service (KOM(2003) 242 endelig udg.)

(CON/2003/12)

(2003/C 165/04)

1. Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 21. maj 2003 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service (i det følgende benævnt "udkast til forordning").

2. ECB's kompetence til at afgive udtalelser fremgår af artikel 105, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

3. Formålet med udkastet til forordning er at definere de vigtigste træk ved det europæiske nationalregnskabssystem (ENS 95)(1), som det finder anvendelse på kategorier af finansielle transaktioner samt finansielle aktiver og passiver for den offentlige sektor og alle dens delsektorer. Fra og med 2005 vil et komplet sæt finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service blive udarbejdet.

4. ECB kan tilslutte sig udkastet til forordning, som er udarbejdet af en fælles arbejdsgruppe fra Kommissionen og ECB. Udkastet til forordning er en del af den handlingsplan om statistikkrav i Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) (i det følgende benævnt "ØMU-handlingsplanen"), som er udarbejdet af Europa-Kommissionen (Eurostat) i nært samarbejde med ECB efter anmodning fra Rådet (økonomi og finans). ØMU-handlingsplanen er en opfølgning på Det Monetære Udvalgs rapport om informationskravene i ØMU, som blev godkendt af Rådet (økonomi og finans) den 18. januar 1999, og den anden situationsrapport om informationskrav i ØMU, som er udarbejdet af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og godkendt af Rådet (økonomi og finans) den 5. juni 2000. Ifølge den femte situationsrapport, som godkendt af Rådet (økonomi og finans) den 18. februar 2003, er vedtagelsen af en forordning om finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service stærkt forsinket, og der er behov for hastige fremskridt.

5. Tilvejebringelse af kvartalsdata om finansielle transaktioner samt finansielle aktiver og passiver for den offentlige sektor og alle dens delsektorer vil være en udvidelse af den kortfristede makroøkonomiske analyse inden for nationalregnskabsrammerne i ENS 95.

6. En sammenknytning af data fra disse finansielle kvartalsregnskaber med data fra de ikke-finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service, som er dækket af Kommissionens forordning (EF) nr. 264/2000 af 3. februar 2000 om gennemførelse af ENS 95 med hensyn til kortfristede statistikker over offentlige finanser(2) samt af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2002 af 10. juni 2002 om ikke-finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service(3), muliggør opstillingen af et omfattende sæt regnskaber for den offentlige forvaltning og service. Disse integrerede regnskaber for den offentlige sektor vil gøre det lettere at foretage en detaljeret vurdering af skattepolitiske initiativer, af specifikke elementer af ECB's transmissionsproces, som vedrører den offentlige forvaltning og service, samt af indkomst- og formuevirkninger i forbindelse hermed på kvartalsbasis.

7. Udkastet til forordning udvider også den eksisterende underenhed af Den Monetære Unions kvartalsvise finansielle konti (kvartalsvise MUFA), som opstilles af ECB. En integrering af kvartalsdata for finansielle transaktioner samt finansielle aktiver og passiver for den offentlige sektor og alle dens delsektorer i denne underenhed af kvartalsvise MUFA er et vigtigt skridt mod et omfattende system af kvartalsvise MUFA til pengepolitiske formål.

8. ECB skal i denne forbindelse udtrykke sin tilfredshed med, at oplysninger om relationer mellem sektorerne er påkrævet ifølge artikel 5, stk. 3, i udkastet til forordning. Sådanne oplysninger betragtes som vigtige ved beregning af konsoliderede aggregater for euroområdet samt med henblik på at foretage en grundigere pengepolitisk analyse.

9. ECB sætter endvidere pris på, at udkastet til forordning omfatter et detaljeret sæt kvartalsdata om offentlig forvaltning og services finansielle formue. I betragtning af de særlige vanskeligheder, der er forbundet med beregningen af disse data, er data vedrørende ikke-børsnoterede aktier og andre ejerandelsbeviser undtaget. I dette tilfælde anses kvartalsvise skøn, der enten er baseret på interpolering (af de foreliggende årlige data) eller ekstrapolering (når data ikke er tilgængelige i tide), for tilfredsstillende.

10. ECB giver sin fulde tilslutning til tidsfristerne for indberetningen af kvartalsdata, som foreslås i udkastet til forordning. ECB skal desuden opfordre medlemsstaterne til at undlade at opnå undtagelser og til at tilvejebringe kvartalsdata i overensstemmelse med kategorierne i ENS 95, især med henblik på beregning af aggregater for euroområdet.

11. Denne udtalelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 8. juli 2003.

Willem F. Duisenberg

Formand for ECB

(1) Indeholdt i bilag A til Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1 (i det følgende benævnt "ENS 95"). Forordningen er som senest ændret ved forordning (EF) nr. 1889/2002 (EFT L 286 af 24.10.2002, s. 11).

(2) EFT L 29 af 4.2.2000, s. 4.

(3) EFT L 179 af 9.7.2002, s. 1.

Top