EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003AB0005

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 11. april 2003 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Rådets afgørelse om de statistiske data, der skal benyttes ved justering af fordelingsnøglen for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank (CON/2003/5)

OJ C 102, 29.4.2003, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AB0005

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 11. april 2003 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Rådets afgørelse om de statistiske data, der skal benyttes ved justering af fordelingsnøglen for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank (CON/2003/5)

EU-Tidende nr. C 102 af 29/04/2003 s. 0011 - 0011


Den Europæiske Centralbanks udtalelse

af 11. april 2003

efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Rådets afgørelse om de statistiske data, der skal benyttes ved justering af fordelingsnøglen for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank

(CON/2003/5)

(2003/C 102/08)

1. Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 24. marts 2003 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om forslag til Rådets afgørelse om de statistiske data, der skal benyttes ved justering af fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB ("udkastet til afgørelse").

2. ECB's kompetence til at afgive udtalelser fremgår af artikel 107, stk. 6, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

3. Formålet med dette udkast til afgørelse er at fastlægge de bestemmelser, som Kommissionen skal følge i forbindelse med tilvejebringelse af statistiske data til brug ved femårsjusteringen af de nationale centralbankers vægtning i fordelingsnøglen for kapitalindskuddet i ECB. Den træder i stedet for Rådets afgørelse 98/382/EF af 5. juni 1998 om brug af statistiske data til fastsættelse af fordelingsnøglen for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank(1), som blot omhandler fastsættelsen af den oprindelige fordelingsnøgle. De væsentligste forskelle mellem denne afgørelse og udkastet til afgørelse er, at sidstnævnte: i) indfører en permanent ordning, der ikke kun vil blive anvendt i forbindelse med de regelmæssige justeringer af fordelingsnøglen i fremtiden, men også i forbindelse med justeringer i fremtiden som følge af udvidelsen af Det Europæiske System af Centralbanker efter nye medlemsstaters tiltrædelse i Den Europæiske Union; ii) tager hensyn til den seneste udvikling i den statistiske metodologi, navnlig Det Europæiske Nationalregnskabssystem, der blev vedtaget af Rådet ved forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab(2).

4. ECB hilser dette udkast til afgørelse velkommen, navnlig indførelsen af en ordning, der ikke blot indeholder bestemmelser om de regelmæssige justeringer af fordelingsnøglen i fremtiden, men også om de justeringer, som vil være nødvendige som følge af udvidelser. ECB støtter endvidere det princip, at Kommissionen (Eurostat) fortsat vil indsamle statistiske data i overensstemmelse med de fastlagte procedurer. ECB finder valideringen af data vigtig; udvalget for det statistiske program, der blev nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom(3), validerer befolkningsdata, og det udvalg, der blev nedsat ved Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom(4) validerer BNP-data. Endelig tilslutter ECB sig, at Kommissionen fremsender de relevante data for alle medlemsstater særskilt ikke senere end to måneder før den dato, hvorpå justeringen af de nationale centralbankers vægtning i fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB træder i kraft.

5. Denne udtalelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 11. april 2003.

Willem F. Duisenberg

Formand for ECB

(1) EFT L 171 af 17.6.1998, s. 33.

(2) EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1. Forordningen er senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 359/2002 (EFT L 58 af 28.2.2002, s. 1).

(3) Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom af 19. juni 1989 om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47).

(4) Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom af 13. februar 1989 om harmonisering af fastlæggelsen af bruttonationalindkomsten i markedspriser (EFT L 49 af 21.2.1989, s. 26).

Top