Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002DC0612

Femte Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om anvendelsen af artikel 4 og 5 i rådets direktiv 89/552/EØF om fjernsyn uden grænser, som ændret ved direktiv 97/36/EF, i perioden 1999-2000

/* KOM/2002/0612 endelig udg. */

In force

52002DC0612

Femte meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om anvendelsen af artikel 4 og 5 i rådets direktiv 89/552/EØF om fjernsyn uden grænser, som ændret ved direktiv 97/36/EF, i perioden 1999-2000 /* KOM/2002/0612 endelig udg. */


FEMTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af artikel 4 og 5 i Rådets direktiv 89/552/EØF om fjernsyn uden grænser, som ændret ved direktiv 97/36/EF, i perioden 1999-2000

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING

I. KOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER TIL ANVENDELSEN AF ARTIKEL 4 OG 5 I PERIODEN 1999/2000

1. Medlemsstaternes anvendelse af direktivet

1.1 Kravet om, at størstedelen af programmerne skal være af europæisk oprindelse

1.1.1 Vurdering på fællesskabsplan

1.1.2. Vurdering på nationalt plan

1.2. Programmer produceret af uafhængige producenter

1.2.1. Vurdering på fællesskabsplan

1.2.2. Vurdering på nationalt plan

1.3. Generel konklusion

2. Anvendelsen af direktivet i de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

2.1. Kravet om, at størstedelen af programmerne skal være af europæisk oprindelse

2.2. Europæiske programmer produceret af uafhængige producenter

2.1. Kravet om, at størstedelen af programmerne skal være af europæisk oprindelse

2.2. Europæiske programmer produceret af uafhængige producenter

II - RESUMÉ AF MEDLEMSSTATERNES RAPPORTER

III. RESUMÉ AF RAPPORTERNE FRA DE EFTA-LANDE, DER ER MEDLEMMER AF DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

IV. BILAG

BILAG 1 Oversigt over de tv-kanaler i EU-medlemsstaterne, som ikke har opfyldt kravet om, at størstedelen af programmerne skal være af europæisk oprindelse og/eller kravet om, at mindst 10 % af de europæiske programmer skal være produceret af uafhængige producenter

BILAG 2 Anvendte parametre for beregning af den gennemsnitlige sendetid for programmer af europæisk oprindelse udsendt af kanalerne i EU-landene (under hensyntagen til seertallet)- artikel 4 i direktivet om fjernsyn uden grænser

INDLEDNING

Denne meddelelse, som er udarbejdet i medfør af artikel 4, stk. 3, i Rådets direktiv 89/552/EØF [1] af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-radiospredningsvirksomhed, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF af 30. juni 1997 [2] (herefter benævnt direktivet om fjernsyn uden grænser), er Kommissionens femte rapport om anvendelsen af artikel 4 og 5.

[1] EFT L 298 af 17.10.1989.

[2] EFT L 202 af 30.7.1997.

Dokumentet indeholder en statistisk oversigt over den opnåede andel for perioden 1999-2000 i henhold til artikel 4 og 5 for programmer, der falder under den pågældende EU-medlemsstats beføjelser, samt programmerne fra de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (herefter benævnt EFTA). Medlemsstaterne er forpligtet til hvert andet år at udarbejde en rapport til Kommissionen om anvendelsen af artikel 4 og 5. I henhold til traktatens bestemmelser er Kommissionen ansvarlig for, at dette krav opfyldes.

Hensigten med dokumentet er at give medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og Rådet kendskab til medlemsstaternes rapporter ledsaget af Kommissionens bemærkninger til anvendelsen af artikel 4 og 5 i direktivet om fjernsyn uden grænser.

Dokumentet består af tre kapitler og to bilag:

* Kapitel I - Kommissionens bemærkninger til anvendelsen af artikel 4 og 5 i perioden 1999-2000

* Kapitel II - Resumé af medlemsstaternes rapporter

* Kapitel III - Resumé af rapporterne fra de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

* Bilag 1: Oversigt over de tv-kanaler i EU-medlemsstaterne, som ikke har opfyldt kravet om, at størstedelen af programmerne skal være af europæisk oprindelse (direktivets artikel 4) og/eller kravet om, at mindst 10 % af de europæiske programmer skal være produceret af uafhængige producenter (direktivets artikel 5)

* Bilag 2: Anvendte parametre for beregning af den gennemsnitlige sendetid for programmer af europæisk oprindelse udsendt af kanalerne i EU-landene (under hensyntagen til seertallet)- direktivets artikel 4

I. KOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER TIL ANVENDELSEN AF ARTIKEL 4 OG 5 I PERIODEN 1999/2000

1. Medlemsstaternes anvendelse af direktivet

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i direktivet om fjernsyn uden grænser sørger Kommissionen for, at artikel 4 og 5 anvendes i henhold til traktatens bestemmelser.

Medlemsstaterne og de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, er forpligtet til at aflægge rapport til Kommissionen hvert andet år om anvendelsen af artikel 4 og 5. Rapporterne skal bl.a. indeholde (i) en statistisk oversigt over den andel af sendetiden, der er omhandlet i disse artikler, for hvert af de fjernsynsprogrammer, der hører under den pågældende medlemsstats kompetence, (ii) grundene til, at det i hvert enkelt tilfælde ikke har været muligt at nå op på denne andel af sendetiden, samt (iii) de foranstaltninger, der er truffet eller vil blive truffet for at nå op på denne andel.

I direktivets artikel 4, stk. 3, fastsættes det, at Kommissionen i sin udtalelse kan tage hensyn til følgende forhold (ikke-udtømmende liste):

- fremskridt, der er gjort i forhold til tidligere år

- førstegangsudsendelsernes andel i programtiden

- de særlige forhold, som de nye tv-spredningsforetagender virker under

- den særlige situation i lande, der har ringe audiovisuel kapacitet, eller hvis sprog har begrænset udbredelse.

For at hjælpe medlemsstaterne med at opfylde deres forpligtelse, er der inden for rammerne af Kontaktudvalget [3] blevet foreslået en række nye retningslinjer for anvendelsen af artikel 4 og 5. Disse retningslinjer, som har til formål at fastsætte visse definitioner og således undgå eventuelle fortolkningsforskelle og divergerende anvendelse af direktivet [4], trådte i kraft den 1. januar 1999 og dækker dermed referenceperioden (1999-2000) for denne rapport.

[3] http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/twf/art45/art45-intro_en.htm

[4] Eksempelvis fastslås det i punkt 2.2. i retningslinjerne, at det ikke er nødvendigt, at de nationale rapporter indeholder oplysninger om kanaler, der udelukkende sender "nyheder, sportsbegivenheder og underholdningsudsendelser med konkurrencepræget islæt, reklamer, tekst-tv-tjenester og teleshopping".

Det er på denne baggrund, denne udtalelse skal læses. Med denne udtalelse lægges der for første gang vægt på de generelle tendenser både på fællesskabsplan og i de enkelte medlemsstater. Til dette formål er der opstillet en række indikatorer på grundlag af direktivets artikel 4 og 5 med henblik på at udarbejde en objektiv analysemodel.

Artikel 4 (europæiske produktioner):

* Indikator 1: gennemsnitlig sendetid, der anvendes til europæiske produktioner på de kanaler, der har størst seertal [5] i de pågældende medlemsstater

[5] Markedsandelen af seertallet bygger for hvert af årene på de nyeste oplysninger fra Det Europæiske Observationsorgan for det Audiovisuelle Område: Statistisk årbog 2002 (bind 2) "Av-udstyr i husstande, sendeudstyr, seertal". Med få undtagelser omfatter analysen alle kanaler med en større andel end 3 % af det samlede seertal (over hele dagen) i hvert af de to år.

* Indikator 2: tv-kanalernes opfyldelse af kravet (50 % eller derover) for samtlige kanaler i hver enkelt medlemsstat [6].

[6] Dette resultat fremkommer ved at medregne samtlige kanaler, der når op på de 50 % eller derover, og sammenholde dette tal med det samlede antal kanaler, der i de enkelte medlemsstater er omfattet af artikel 4.

* Indikator 3: generel tendens, udtrykt i antallet af tv-kanaler generelt, angående programtid for europæiske programmer i referenceperioden (1999-2000) [7]

[7] Dette resultat fremkommer ved at opregne antallet af kanaler (stigning, status quo, fald), uanset hvor stor en del af sendetiden, der er forbeholdt europæiske produktioner. I tallene indgår også kanaler, der er nye på det nationale marked i referenceperioden.

Artikel 5 (europæiske programmer produceret af uafhængige producenter):

* Indikator 1: gennemsnitlig sendetid eller alternativt efter medlemsstaternes valg i forbindelse med gennemførelsen af direktivet den gennemsnitlige andel af programbudgettet, der afsættes til europæiske programmer produceret af uafhængige producenter

* Indikator 2: tv-kanalernes opfyldelse af kravet (10 % eller derover) for samtlige kanaler i hver enkelt medlemsstat [8]

[8] Dette resultat fremkommer ved at medregne samtlige kanaler, der når op på mindstekravet på 10 % eller derover, og sammenholde dette tal med det samlede antal kanaler, der i de enkelte medlemsstater er omfattet af artikel 5.

* Indikator 3: generel tendens, udtrykt i antallet af tv-kanaler, angående den del af sendetiden, der afsættes til europæiske programmer fra uafhængige producenter i hver enkelt medlemsstat for hele referenceperioden (1999-2000)

* Indikator 4: gennemsnitlig sendetid eller alternativt efter medlemsstaternes valg i forbindelse med gennemførelsen af direktivet den andel af programbudgettet, der afsættes til nye europæiske programmer produceret af uafhængige producenter

* Indikator 5: generel tendens, udtrykt i antallet af tv-kanaler af alle slags, angående den del af sendetiden, der afsættes til nye europæiske programmer fra uafhængige producenter i hver enkelt medlemsstat for hele referenceperioden (1999-2000).

Med disse indikatorer kan der for perioden 1999-2000 udarbejdes et helhedsbillede for anvendelsen af artikel 4 og 5, dog med forbehold for visse medlemsstaters brug, i henhold til artikel 3, stk. 1, i direktivet om fjernsyn uden grænser, af muligheden for at træffe strengere eller mere detaljerede bestemmelser på de områder, der er omfattet af direktivet [9].

[9] Det bør bemærkes, at de fleste af medlemsstaterne i praksis benytter sig af denne mulighed (eksempler: studieudsendelser medregnes ikke i Italien, i Tyskland findes en positiv definition af, hvilke produktioner der medregnes, i Frankrig skal 60 % af programmerne være af europæisk oprindelse, i Det Forenede Kongerige og i Nederlandene er 25 % forbeholdt programmer produceret af uafhængige producenter ...)

1.1 Kravet om, at størstedelen af programmerne skal være af europæisk oprindelse

1.1.1 Vurdering på fællesskabsplan

Den første generelle konklusion vedrører udviklingen i antallet af tv-kanaler i Europa.

Først og fremmest skal det understreges, at der i januar 1999 var et samlet antal tv-kanaler [10] af alle slags i Europa (dvs. EU's medlemsstater og de EFTA-lande, der deltager i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) på ca. 550 og i januar 2000 på 670. Det samlede antal tv-kanaler var på ca. 820 i januar 2001.

[10] Dette tal er beregnet på baggrund af oplysningerne fra Det Europæiske Observationsorgan for det Audiovisuelle Område, som offentliggøres i Statistisk Årbog for 1999, 2000 og 2001. Det omfatter nationale tv-kanaler (med licens til jordbaseret udsendelse), nationale tv-kanaler (kabel og/eller satellit og/eller DTT, uden analog jordbaseret udsendelse), udenlandske specialkanaler og kanaler bestemt til udenlandske markeder. Derimod tages der ikke hensyn til lukning af lokale stationer og regionale tv-kanaler.

Det samlede antal tv-kanaler, der er omfattet af artikel 4 og 5 i direktivet om fjernsyn uden grænser [11], er fortsat steget generelt i forhold til den foregående periode (1997-1998) og inden for referenceperioden for denne rapport (1999-2000), hvilket vidner om et dynamisk av-udbud i Europa. Denne betydelige stigning ses i hovedparten af EU's medlemsstater. Den er dog særligt tydelig i lande som f.eks. Spanien, Frankrig, Italien, Sverige og Det Forenede Kongerige.

[11] Forpligtelsen til at aflægge rapport i henhold til artikel 4, stk. 3, gælder for programmer, der udsendes af de tv-spredningsforetagender, som hører ind under en medlemsstats kompetence, dog med følgende undtagelser:

Hvad angår den anvendte metodologi [12], bør det dog understreges, at visse medlemsstater endnu ikke har leveret fyldestgørende oplysninger særligt hvad angår kabel- og/eller satellitbaserede tv-kanaler (disse kanaler udelades ofte i de nationale rapporter). I den forbindelse minder Kommissionen om, at forpligtelsen i artikel 4, stk. 3, vedrører hvert af de fjernsynsprogrammer, der hører under den pågældende medlemsstats kompetence [13]. Derimod dækkes de ikke-kabelbårne, jordbaserede tv-kanaler på nærmest udtømmende vis i medlemsstaternes rapporter.

[12] Det skal tilføjes, at kontrollens art og hyppighed ofte varierer medlemsstaterne imellem: daglig kontrol af sendetiden, statistiske oversigter, undersøgelser, stikprøver, vurdering i visse tilfælde m.m. Derudover udføres kontrollen af et uafhængigt regulerende organ i sektoren eller i visse tilfælde direkte af det kompetente ministerium.

[13] I artikel 4, stk. 3, andet afsnit, hedder det: "denne rapport skal bl.a. indeholde en statistisk oversigt over den andel af sendetiden, der er omhandlet [i artikel 4] og artikel 5, for hvert af de fjernsynsprogrammer, der hører under den pågældende medlemsstats kompetence, grundene til, at det i hvert enkelt tilfælde ikke har været muligt at nå op på denne andel af sendetiden, samt de foranstaltninger, der er truffet eller vil blive truffet for at nå op på denne."

>TABELPOSITION>

Den anden konklusion vedrører den gennemsnitlig sendetid, der afsættes til europæiske produktioner på de kanaler, der har størst seertal [14] (jf. indikator 1):

[14] I praksis blev der med få undtagelser taget hensyn til den opnåede andel for tv-kanaler, der nåede op på over 3 % af seertallet for hvert år i referenceperioden.

- den gennemsnitlige sendetid til europæiske programmer for alle disse europæiske tv-kanaler i samtlige medlemsstater udgjorde 60,68 % i 1999 og 62,18 % i 2000, altså en stigning på 1,50 procentpoint for referenceperioden

- den gennemsnitlige sendetid varierede afhængigt af medlemsstaterne mellem 52,94 % og 71,46 % [15] i 1999 og mellem 55,33 % og 71,18 % i 2000 [16], med undtagelse af Portugal [17] (48,7 % i 1999 og 49,5 % i 2000) og af Luxembourg (100 % i 1999 og 2000)

[15] Det skal bemærkes, at et land har et lidt højere resultat, men det kan ikke medtages her, da det på grund af manglende oplysninger ikke medtager alle de tv-kanaler, der opnår mere end 3 % af seertallet i referenceperioden.

[16] Det skal bemærkes, at et land har et lidt højere resultat, men det kan ikke medtages her, da det på grund af manglende oplysninger ikke medtager alle de tv-kanaler, der opnår mere end 3 % af seertallet i referenceperioden.

[17] Det skal dog understreges, at Portugal i henhold til progressivitetskriteriet har gjort betydelige fremskridt i forhold til den foregående periode (43,4 % i 1997-1998) og nærmer sig kravet på 50 % for 2000.

- tendensen til udsendelse af europæiske programmer, udtrykt i antal tv-kanaler, er stigende i 13 medlemsstater. Den er stabil i 1 medlemsstat og (meget let) faldende i 2 andre medlemsstater. Den generelle tendens er således globalt positiv for referenceperioden.

Den tredje konklusion vedrører det samlede antal tv-kanaler, der når op på andelen på 50 % eller derover af europæiske programmer i referenceperioden (jf. indikator 2):

- den gennemsnitlige opfyldelse af kravet for alle disse europæiske tv-kanaler i samtlige medlemsstater udgjorde 68,58 % i 1999 og 72,50 % i 2000, altså en stigning på 3,93 procentpoint for referenceperioden. Dette tal er værd at bemærke, da der samtidig konstateres en betydelig stigning i antallet af tv-kanaler, særligt temakanaler, i samme periode

- opfyldelsen af kravet for alle kanaler varierede i de pågældende medlemsstater mellem 55 % og 100 % i 1999 og 53 % og 100 % i 2000, med undtagelse af Italien, som ikke nåede over det fastsatte mindstekrav (42 % i 1999 og 49 % i 2000)

- den gennemsnitlige opfyldelse af kravet udtrykt i antallet af kanaler er stigende i 9 medlemsstater, stabil i 4 medlemsstater og faldende i 2 andre medlemsstater. Den generelle tendens er altså samlet set positiv.

Den fjerde konklusion vedrører den generelle tendens, udtrykt i antallet af tv-kanaler generelt, angående programtid for europæiske programmer i referenceperioden (jf. indikator 3).

- Gennemgangen af medlemsstaternes rapporter viser en stigende tendens i 14 medlemsstater og en stabil tendens i den femtende medlemsstat. Den generelle tendens er således globalt positiv for referenceperioden.

Kort sagt medvirker disse positive resultater - de fleste indikatorer er stigende i referenceperioden - til opnåelsen af de mål, der er fastsat i direktivet om fjernsyn uden grænser.

Nedenstående skema giver en oversigt over situationen på EU-niveau hvad angår anvendelsen af direktivets artikel 4 i referenceperioden.

Europæiske programmer (artikel 4 i direktivet om fjernsyn uden grænser)

>TABELPOSITION>

1.1.2. Vurdering på nationalt plan

Østrig:

Tv-kanalerne ORF 1 og ORF 2, som tilsammen repræsenterer en andel af seertallet på 57,5 % i 1999 og 55,6 % i 2000, udsendte i gennemsnit 56,6 % og 58,8 % europæiske programmer i henholdsvis 1999 og 2000, altså en gennemsnitlig stigning på 2,2 procentpoint for referenceperioden.

* I den samlede referenceperiode når 2 af de i alt 3 tv-kanaler, der nævnes i rapporten, op over de 50 %, som kræves ifølge direktivets artikel 4. Kun ORF 1 har et meget lavere tal (34 % i 1999, 36,6 % i 2000). Opfyldelsen af kravet udtrykt i antal kanaler er dermed på 66,66 % for hele perioden. Grundene til den manglende opfyldelse af kravet er anført i rapporten. Det anføres bl.a., at andelen af udsendte europæiske programmer er stigende, da tyske programmer nu accepteres bedre af offentligheden (især spillefilm). I rapporten understreges en lignende stigning i udsendelse af europæiske programmer på tv-kanalen ORF 2, som hører under det samme tv-spredningsforetagende. Ingen særlige foranstaltninger er truffet eller planlagt for at udbedre denne situation. Kommissionen noterer, at Østrig befinder sig i en særlig situation som et af de lande, der har en ringe audiovisuel produktionskapacitet. Men hvad angår ORF 1 minder Kommissionen om, at den i artikel 4, stk. 1, fastlagte andel gælder for hvert år, bl.a. for at sikre ensartede konkurrenceforhold for hvert af de fjernsynsprogrammer, der hører under den pågældende medlemsstats kompetence [18].

[18] Jf. artikel 4, stk. 3, andet afsnit, i direktivet og punkt 2.2. i forslaget til retningslinjer for kontrollen med anvendelsen af artikel 4 og 5 i direktivet om fjernsyn uden grænser, som blev vedtaget den 11. juni 1999.

* Det skal understreges, at 2 af de 3 kanaler, som nævnes i rapporten, har øget den andel af sendetiden, som afsættes til europæiske programmer, og 1 kanal har mindsket denne andel. Den samlede, generelle tendens, udtrykt i antallet af tv-kanaler generelt, angående programtid for europæiske programmer i referenceperioden er stigende.

Belgien [19]:

[19] Da der er indgivet to særskilte rapporter, er der ved gennemgangen taget hensyn til opdelingen mellem tv-kanaler fra det fransktalende samfund i Belgien og fra det flamsktalende samfund. Tallene er lagt sammen, så de kan sammenlignes på EU-niveau (jf. ovenfor). Kommissionen skal endvidere bemærke, at kanalerne RTL TVi og Club RTL er identiske med dem, der udsendes af CLT S.A. i Luxembourg. Derfor er de med i begge landes rapporter. Det samme gør sig gældende for kanalen Liberty TV, som er medtaget i både de belgiske rapporter og den luxembourgske rapport.

Det fransktalende samfund:

Tv-kanalerne RTBF 1, RTBF 2, RTL-TVi og Club, som tilsammen repræsenterer en andel af seertallet [20] på 43,4 % i 1999 og 44,8 % i 2000, udsendte i gennemsnit 66,83 % og 67,20 % europæiske programmer i henholdsvis 1999 og 2000, altså en gennemsnitlig stigning på 0,38 procentpoint for referenceperioden.

[20] Bemærk den store markedsandel for de franske kanaler TF1, France 2 og France 3, som i referenceperioden repræsenterer mere end 30 % af seertallet.

* I 1999 nåede 4 kanaler ud af de 8 kanaler, der er omfattet af artikel 4 i direktivet [21], op over de 50 %, der kræves ifølge direktivets artikel 4. Kun tv-kanalen RTL-TVi ligger lige under kravet (49,1 %). For 3 tv-kanaler mangler der oplysninger [22]. 50 % af tv-kanalerne opfylder dermed kravet. I 2000 nåede 5 kanaler ud af de 8 kanaler, der er omfattet af artikel 4 i direktivet, op over de 50 %, der kræves ifølge direktivets artikel 4. For 3 tv-kanaler mangler der oplysninger [23]. 62,5 % af tv-kanalerne opfylder dermed kravet. Bortset fra tv-kanalen RTL-TVi anføres det i rapporten, at der ikke er grund til at træffe særlige foranstaltninger. Derudover præciseres det i rapporten, at der i 2002 for de to temakanaler fra Canal+ vil blive iværksat et system til kontrol med udsendelse af programmer på baggrund af stikprøver. Kommissionen minder om, at den i artikel 4, stk. 1, fastlagte andel gælder for hvert år for hvert af de fjernsynsprogrammer, der hører under den pågældende medlemsstats kompetence. For alle disse programmer skal der anføres relevante oplysninger med henblik på at kunne måle, hvorvidt kravet i artikel 4 opfyldes gradvis [24].

[21] Der er ikke taget hensyn til tv-kanalen HSE, der udelukkende beskæftiger sig med teleshopping, og tv-kanalen Canal Z, som udelukkende sender økonomiske og finansielle nyheder.

[22] Foruden tv-kanalen Liberty TV, som ikke har indgivet oplysninger, anføres det i rapporten, at yderligere 2 tv-kanaler fra Canal+ ikke er medtaget (manglende oplysninger).

[23] Foruden tv-kanalen Liberty TV, som ikke har indgivet oplysninger, anføres det i rapporten, at yderligere 2 tv-kanaler fra Canal+ ikke er medtaget (manglende oplysninger).

[24] Jf. artikel 4, stk. 3, andet afsnit, i direktivet og punkt 2.2. i forslaget til retningslinjer for kontrollen med anvendelsen af artikel 4 og 5 i direktivet om fjernsyn uden grænser, som blev vedtaget den 11. juni 1999.

* Det skal understreges, at 2 af de 5 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om for referenceperioden, har øget den andel af sendetiden, som afsættes til europæiske programmer, og 3 tv-kanaler har mindsket denne andel. Den overordnede tendens, udtrykt i antallet af tv-kanaler generelt, angående programtid for europæiske programmer i referenceperioden er altså faldende.

Det flamsktalende samfund:

Tv-kanalerne VRT TV1, VRT Canvas/Ketnet, VMM-VTM og VMM-Kanaal 2, som tilsammen repræsenterer en andel af seertallet på 63,7 % i 1999 og 66,1 % i 2000, udsendte i gennemsnit 51,75 % og 53,25 % europæiske programmer i henholdsvis 1999 og 2000, altså en gennemsnitlig stigning på 1,5 procentpoint for referenceperioden.

* I 1999 nåede 4 tv-kanaler af de 9, der nævnes i rapporten, op over de 50 %, der kræves ifølge direktivets artikel 4, mens 5 tv-kanaler lå langt under. Det drejer sig om Kanaal 2 (25 %) og temakanalerne i Canal+-gruppen, som når op på en andel på 20 % eller derunder (Canal+grijs, Canal+blauw, Canal+geel, Canal+16/9). 44 % af tv-kanalerne opfylder dermed kravet. I 2000 nåede 5 tv-kanaler af de 10, der nævnes i rapporten, op over de 50 %, der kræves ifølge direktivets artikel 4, mens 4 tv-kanaler lå langt under. Det drejer sig om Kanaal 2 (30 %) og temakanalerne i Canal +-gruppen, som når op på en andel på mellem 27 % og 42 % (Canal+grijs, Canal+blauw, Canal+16/9). Der mangler oplysninger for Canal+geel [25]. 50 % af tv-kanalerne opfylder dermed kravet. Grundene til den manglende opfyldelse af kravet er anført i rapporten. For Kanaal 2 anføres det, at andelen af europæiske programmer er steget, og at tv-kanalerne under tv-spredningsforetagendet VMM tilsammen når over de 50 %, der kræves ifølge artikel 4 i direktivet. For tv-kanaler i Canal+-gruppen er der hovedsagelig tale om tematiske filmkanaler.

[25] Det præciseres i rapporten, at denne tv-kanal blev erstattet med Canal+16/9 den 5. december 1999.

Hvad angår Kanaal 2 minder Kommissionen, at den i artikel 4, stk. 1, fastlagte andel gælder for hvert år for hvert af tv-spredningsforetagendets fjernsynsprogrammer, der hører under den pågældende medlemsstats kompetence. Endelig bemærker Kommissionen i henhold til progressivitetsprincippet generelt de fremskridt, der er gjort i referenceperioden af samtlige tv-kanaler, som ligger under den krævede andel.

* Det skal understreges, at 7 af de 8 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om, i referenceperioden har øget den andel af sendetiden, som afsættes til europæiske programmer, mens 1 tv-kanal er stabil (andel på 100 % bibeholdt). Den overordnede tendens, udtrykt i antallet af tv-kanaler generelt, angående programtid for europæiske programmer i referenceperioden er altså stigende.

De belgiske myndigheder har ikke fremsendt nogen rapport om det tysktalende samfund.

Tyskland:

* Tv-kanalerne ARD, ZDF, Kabel 1, ProSieben, RTL, RTL 2 og SAT 1, som tilsammen repræsenterer en andel af seertallet på 83,40 % i 1999 og 83,3 % i 2000, udsendte i gennemsnit 60,22 % og 63 % europæiske programmer i henholdsvis 1999 og 2000, altså en gennemsnitlig stigning på 2,78 procentpoint for referenceperioden.

* I 1999 nåede 14 af de 23 tv-kanaler, der nævnes i rapporten [26], op over de 50 %, der kræves ifølge direktivets artikel 4, 7 tv-kanaler lå under denne andel, mens der mangler oplysninger om 2 tv-kanaler (der dog er informationskanaler) [27]. 61 % af tv-kanalerne opfylder dermed kravet. I 2000 nåede 15 af de 24 tv-kanaler, der nævnes i rapporten, op over de 50 %, der kræves ifølge direktivets artikel 4, 7 tv-kanaler lå under denne andel, mens der mangler oplysninger om 2 tv-kanaler [28]. 62,5 % af tv-kanalerne opfylder dermed kravet. De 7 kanaler, der ligger under de krævede 50 % for hele referenceperioden, er: Kabel 1 (25,4 % i 1999, 27,90 % i 2000), ProSieben (46,20 % i 1999, 46 % i 2000), RTL 2 (36 % i 1999, 46 % i 2000), Super RTL (33,70 % i 1999, 38,20 % i 2000), 13 TH Street (20 % i 1999, 17 % i 2000), Première (35 % i 1999, 33,1 % i 2000), Studio Universal (30 % i 1999, 35 % i 2000). Grundene til den manglende opfyldelse af kravet er anført i rapporten, hvor det afhængigt af tilfældene fremhæves, at tv-kanalen er ny, har en særlig driftsmetode (betalingskanal), har et tematisk tilsnit eller har en særlig struktur. I rapporten nævnes det, at der føres en konstant dialog med de forskellige tv-spredningsforetagender vedrørende vedtagne eller planlagte foranstaltninger med henblik på at opfylde kravene. Kommissionen bemærker især de tilbagevendende vanskeligheder, som tre tv-kanaler med en markedsandel af seertallet på over 3 % støder på. Der er tale om Kabel 1, ProSieben og RTL 2. De to sidstnævnte er dog meget tæt på de 50 % i 2000.

[26] Det skal bemærkes, at Deutsche Welle TV i modsætning til den foregående rapport (perioden 1997-1998) ikke er medtaget.

[27] Der er tale om tv-kanalerne N-TV og VH-1.

[28] Der er tale om tv-kanalerne N-TV og VH-1.

* Det skal understreges, at 11 af de 21 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om, i referenceperioden har øget den andel af sendetiden, som afsættes til europæiske programmer, mens 4 tv-kanaler er stabile, og 6 kanaler har en faldende andel. Den overordnede tendens, udtrykt i antallet af tv-kanaler generelt, angående programtid for europæiske programmer i referenceperioden er altså stigende.

Danmark:

* Tv-kanalerne DR 1, TV2 og TV Danmark, som tilsammen repræsenterer en andel af seertallet på 71,9 % i 1999 og 72 % i 2000, udsendte i gennemsnit 60,66 % og 61 % europæiske programmer i henholdsvis 1999 og 2000, altså en stigning på 0,34 procentpoint for referenceperioden.

* I 1999 nåede 4 af de i alt 5 tv-kanaler, der nævnes i rapporten, op over de 50 %, som kræves ifølge direktivets artikel 4. Kun TV Danmark ligger under denne andel (36 %). 80 % af tv-kanalerne opfylder dermed kravet. I 2000 nåede 5 tv-kanaler af de 7, der nævnes i rapporten, op over de 50 %, der kræves ifølge direktivets artikel 4, mens 2 tv-kanaler lå under. De 2 tv-kanaler, der ikke opfylder kravet, er: TV Danmark (42 %) og TV 2 Zulu (41 % i 2000). 71,40 % af tv-kanalerne opfylder dermed kravet. Grundene til den manglende opfyldelse af kravet er anført i rapporten. Hvad angår TV Danmark skal det understreges, at kanalen siden 1997 er i støt fremgang og ifølge de fremsendte skøn igen vil få fremgang i 2001. Derudover har TV2 Zulu ikke eksisteret længe og startede først udsendelserne den 15. oktober 2000. Kommissionen noterer, at Danmark befinder sig i en særlig situation som et af de lande, der har en ringe audiovisuel produktionskapacitet og/eller hvis sprog har begrænset udbredelse, og bemærker i henhold til progressivitetsprincippet de fremskridt, der er gjort i referenceprioden.

* Det skal understreges, at 2 af de 5 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om, i referenceperioden har øget den andel af sendetiden, som afsættes til europæiske programmer, mens 1 tv-kanal er stabil (andel på 100 % bibeholdt), og 2 kanaler har en faldende andel. Derudover bør de 2 nye kanalers resultater bemærkes, da de afsætter en betydelig del af sendetiden til europæiske programmer. Den overordnede tendens angående programtid for europæiske programmer, udtrykt i antallet af tv-kanaler generelt, er stigende i referenceperioden.

Grækenland:

* Tv-kanalerne ET 1, NET, ALPHA, STAR og MEGA CHANNEL, som tilsammen repræsenterer en andel af seertallet på 83,4 % i 1999 og 83,7 % i 2000, udsendte i gennemsnit 71,46 % og 71,18 % europæiske programmer i henholdsvis 1999 og 2000, altså et lettere fald på 0,28 procentpoint for referenceperioden.

* Kommissionen noterer sig, at alle de tv-kanaler, der er nævnt i rapporten, mere end opfylder kravet i direktivets artikel 4 i hele referenceperioden (andele mellem 51,9 % og 96,04 %). 100 % af tv-kanalerne opfylder dermed kravet.

* Det skal understreges, at 8 af de 10 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om for referenceperioden, har øget den andel af sendetiden, som afsættes til europæiske programmer, og 2 tv-kanaler har mindsket denne andel. Desuden tilføjes den nye kanal TEMPO, som afsætter mere end 50 % af sendetiden til europæiske programmer. Den overordnede tendens angående programtid for europæiske programmer, udtrykt i antallet af tv-kanaler generelt, er stigende i referenceperioden.

Spanien:

* Tv-kanalerne TVE 1, TVE 1/La 2, Telecinco og Antena 3, som tilsammen repræsenterer en andel af seertallet på 76,8 % i 1999 og 76,2 % i 2000, udsendte i gennemsnit 52,94 % og 58,50 % europæiske programmer i henholdsvis 1999 og 2000, altså en gennemsnitlig stigning på 5,56 procentpoint for referenceperioden.

* I 1999 nåede 28 tv-kanaler af de 40, der nævnes i rapporten, op over de 50 %, der kræves ifølge direktivets artikel 4, mens 12 tv-kanaler lå under. Det drejer sig om den jordbaserede tv-kanal Telecinco (45,40 %) og følgende satellitkanaler: TCM (20 %), AXN (22,5 %), Alucine (37,45 %), Fox Kids (38,70 %), Cinemania (30,9 %), Disney Channel (18,61 %), Nickelodeon (2,10 %), Calle 13 (10,6 %), Gran Via (25,55 %), Gran Via 2 (25,85 %) og Gran Via 3 (35,33 %). 70 % af tv-kanalerne opfylder dermed kravet. I 2000 nåede 35 tv-kanaler af de 45, der nævnes i rapporten, op over de 50 %, der kræves ifølge direktivets artikel 4, mens 10 tv-kanaler lå under. Det drejer sig om følgende satellitkanaler: TCM (30,66 %), AXN (27,70 %), Alucine (32,04 %), Fox Kids (44,90 %), Cinemania (37,70 %), Disney Channel (24,53 %), Nickelodeon (19,80 %), Calle 13 (16,89 %), Gran Via (40,06 %) og Studio Universal (9,13 %). 78 % af tv-kanalerne opfylder dermed kravet. Grundene til den manglende opfyldelse af kravet er anført i rapporten. Med undtagelse af Telecinco, som forbedrede situationen i 2000, er der tale om digitale satellitkanaler, der hovedsagelig har en tematisk programflade. I den forbindelse indeholder den spanske lovgivning en dobbelt regel om overgangsperiode for den type kanaler: mulighed for at afsætte 40 % af sendetiden til europæiske programmer i løbet af det første sendeår og mulighed for at medregne det samlede tal for pakker af betalingskanaler i forbindelse med et bestemt tilbud. De kompetente myndigheder har planer om at fremsende påkrav til de pågældende tv-spredningsforetagender om at opfylde reglerne. Kommissionen bemærker de fremskridt, der er gjort i referenceperioden af de fleste tv-kanaler i henhold til progressivitetsprincippet.

* Det skal understreges, at 24 af de 40 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om, i referenceperioden har øget den andel af sendetiden, som afsættes til europæiske programmer, mens 2 tv-kanaler er stabile (på 100 %), og 14 kanaler har en faldende andel. Dertil kommer de 5 nye kanaler på markedet: 4 af disse 5 tv-kanaler sender overvejende europæiske programmer. Den overordnede tendens angående programtid for europæiske programmer, udtrykt i antallet af tv-kanaler generelt, er stigende i referenceperioden.

Frankrig:

* Tv-kanalerne TF1, France 2, France 3, M6 og Canal +, som tilsammen repræsenterer en andel af seertallet på 91,8 % i 1999 og 89,1 % i 2000, udsendte i gennemsnit 67,42 % og 69 % europæiske programmer i henholdsvis 1999 og 2000, altså en gennemsnitlig stigning på 1,58 procentpoint for referenceperioden. I 1999 nåede 34 tv-kanaler af de 54, der nævnes i rapporten, op over de 50 %, der kræves ifølge direktivets artikel 4, mens der ikke foreligger oplysninger om 10 tv-kanaler. De 10 kanaler, der ligger under den krævede andel, er: AB1 (25 %), Action (20 %), Cinéfaz (24 %), Cinéstar 1 (45 %), Cinéstar 2 (43 %), Cinétoile (48 %), Histoire (40 %), Kiosque (32 %), Mangas (33 %) og 13ème Rue (17 %). 63 % af tv-kanalerne opfylder dermed kravet. I 2000 nåede 42 af de i alt 59 tv-kanaler, der nævnes i rapporten, op over de 50 %, som kræves ifølge direktivets artikel 4. For 5 tv-kanaler mangler der oplysninger. De 12 kabelbårne kanaler, der ligger under kvoten, er: AB1 (30 %), Action (23 %), Mangas (34 %), CinéCinema 1 2 3 (48 %), Canal Jimmy (43 %), Cinéfaz (45 %), Cinéstar 2 (49 %), Multivision (44 %), Odyssée (46 %), Polar (43 %), RFM TV (43 %) og 13ème Rue (34 %). 71 % af tv-kanalerne opfylder dermed kravet. Grundene til den manglende opfyldelse af kravet er anført i rapporten: tematisk tilsnit (film) og/eller at kanalen ikke har eksisteret særlig længe, kanalens driftsmetode (pay-per-view). Kommissionen bemærker, at de kompetente myndigheder i hvert af disse tilfælde af manglende opfyldelse af kravet har vedtaget foranstaltninger eller har planer derom: udsendelse af påkrav om regularisering af forholdene til de pågældende tv-spredningsforetagender, sanktioner, herunder økonomiske sanktioner.

* Det skal understreges, at 29 af de 42 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om, i referenceperioden har øget den andel af sendetiden, som afsættes til europæiske programmer, mens 2 tv-kanaler er stabile, og 11 kanaler har en faldende andel. Dertil kommer de 5 nye kanaler på markedet: 4 af disse 5 tv-kanaler sender overvejende europæiske programmer. Den samlede, generelle tendens, udtrykt i antallet af tv-kanaler generelt, angående programtid for europæiske programmer i referenceperioden er stigende.

Irland:

* Tv-kanalerne RTE 1, Network 2 og TV3, som tilsammen repræsenterer en andel af seertallet på 54,4 % i 1999 og 2000, udsendte i gennemsnit 54,17 % og 55,33 % europæiske programmer i henholdsvis 1999 og 2000, altså en gennemsnitlig stigning på 1,17 procentpoint for referenceperioden.

* I referenceperioden nåede 3 af de i alt 4 tv-kanaler, der nævnes i rapporten, op over de 50 %, som kræves ifølge direktivets artikel 4. Kun kanalen TV 3 ligger - lige - under denne andel ( 49,5 % i 1999, 49 % i 2000). 75 % af tv-kanalerne opfylder dermed kravet. Grundene til den manglende opfyldelse af kravet er ikke anført i rapporten. Der omtales ingen vedtagne eller påtænkte foranstaltninger til forbedring af situationen. Kommissionen bemærker dog, at det pågældende tv-spredningsforetagende i hele referenceperioden ligger meget tæt på den krævede andel, og at Irland befinder sig i en særlig situation som et af de lande, der har en ringe audiovisuel produktionskapacitet og/eller hvis sprog har begrænset udbredelse. Den hidtidige indsats skal fortsættes med henblik på at øge andelen i henhold til progressivitetsprincippet.

* Det skal understreges, at 2 af de 4 kanaler, som nævnes i rapporten, har øget den andel af sendetiden, som afsættes til europæiske programmer, og 2 kanaler mindsket denne andel. Den generelle tendens, udtrykt i antal tv-kanaler, er således uændret for referenceperioden.

Italien:

* Tv-kanalerne Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Canale 5, Italia Uno og Retequattro, som tilsammen repræsenterer en andel af seertallet på 90,2 % i 1999 og 90,7 % i 2000, udsendte i gennemsnit 65,90 % og 65,98 % europæiske programmer i henholdsvis 1999 og 2000, altså en lille stigning på 0,09 procentpoint for referenceperioden.

* I 1999 nåede 16 kanaler ud af de 38 kanaler, der er omfattet af artikel 4 i direktivet [29], op over de 50 %, der kræves ifølge direktivets artikel 4. For 9 tv-kanaler mangler der oplysninger. 13 kanaler ligger under de krævede 50 %. Der er tale om: Italia Uno (41,25 %), Tele + Nero (34,77 %), Tele + Bianco (38,67 %) og TMC/ La 7 (43,86 %), som er jordbaserede, og følgende satellitkanaler: Coming Soon Television (8,5 %), Disney Channel (20 %), Cineclassics (47 %), Stream verde (0 %), Tele + Grigio (48,82 %), Tele + 16/9 (46,13 %), Tele + Nero (34,77 %), Palco (45,91 %) og Tele + Bianco (38,67 %). 42 % af tv-kanalerne opfylder dermed kravet. I 2000 nåede 21 kanaler ud af de 43 kanaler, der er omfattet af artikel 4 i direktivet [30], op over de 50 %, der kræves ifølge direktivets artikel 4. For 9 tv-kanaler mangler der oplysninger. 13 kanaler ligger under de krævede 50 %. Der er tale om: Italia Uno (39,66 %), Tele + Nero (38,87 %) og Tele + Bianco (41,77 %), som er jordbaserede, og følgende satellitkanaler: Coming Soon Television (8,5 %), Disney Channel (28 %), Fox Kids (36 %), Duel (12 %), Comedy Life (25 %), Stream verde (0 %), Tele + 16/9 (41,18 %), Tele + Nero (38,87 %), Palco (42,74 %) og Tele + Bianco (41,77 %). 49 % af tv-kanalerne opfylder dermed kravet. Grundene til den manglende opfyldelse af kravet er anført i rapporten. Hvad angår de jordbaserede kanaler, anføres det bl.a. for Italia Uno og TMC/la 7, at gruppens tv-kanaler tilsammen [31] når op på de 50 %, der kræves ifølge direktivets artikel 4. For de ikke-kabelbårne jordbaserede og satellitbaserede kanaler Tele + Nero og Tel + Bianco anføres det i rapporten, at den samme metode anvendes her, men at de opnåede andele dog ligger under 50 %. Der er ikke vedtaget særlige foranstaltninger eller planer herom med henblik på at forbedre situationen, herunder for de ikke-kabelbårne jordbaserede kanaler. Hvad angår resten af de satellitbaserede kanaler er grundene til den manglende opfyldelse af kravet ligeledes anført i rapporten [32]. Der er tale om kanalens tematiske tilsnit, og/eller at kanalen ikke har eksisteret særlig længe, at filialer af virksomheder fra lande uden for EU overvejende anvender deres eget programkatalog eller om metoden til planlægning af sendetid (near-video-on-demand). Kommissionen konstaterer, at relativt få tv-kanaler generelt opfylder kravet, men at der er sket en fremgang inden for referenceperioden. Hvad angår kanalerne Italia Uno [33], TMC/ la 7 [34], Tele + Nero og Tele + Bianco samt de satellitbaserede kanaler, minder Kommissionen om, at den i artikel 4, stk. 1, fastlagte andel gælder for hvert år særligt med henblik på at sikre ensartede konkurrenceforhold for hvert af de fjernsynsprogrammer, der hører under den pågældende medlemsstats kompetence [35].

[29] Kanaler, der udelukkende sender "nyheder, sportsbegivenheder og teleshopping", og kanaler, der udelukkende sender på et sprog, der ikke har officiel status som et eller flere af medlemsstaternes sprog, er ikke medregnet. Det drejer sig om 22 kanaler.

[30] Kanaler, der udelukkende sender "nyheder, sportsbegivenheder og teleshopping", og kanaler, der udelukkende sender på et sprog, der ikke har officiel status som et eller flere af medlemsstaternes sprog, er ikke medregnet. Det drejer sig om 22 kanaler.

[31] Det anføres i rapporten, at når en række kanaler tilhører eller kontrolleres af en og samme person, beregnes andelen på baggrund af kanalernes samlede andel, dog med et mindstekrav på mindst 20 % for hver enkelt tv-kanal, i henhold til italiensk lov suppleret af en beslutning fra den kompetente myndighed (Autoritá per le Garanzie nelle Commnicazioni).

[32] Oplysningerne, som er indhentet via selvcertificering af tv-spredningsforetagenderne, behandles i øjeblikket sammen med de indsendte begrundelser.

[33] Kanalen har en seerandel på over 11 %.

[34] Det skal bemærkes, at TMC/ La 7 når over kravet på 50 % i 2000 (57,83 %).

[35] Jf. artikel 4, stk. 3, andet afsnit, i direktivet og punkt 2.2. i forslaget til retningslinjer for kontrollen med anvendelsen af artikel 4 og 5 i direktivet om fjernsyn uden grænser, som blev vedtaget den 11. juni 1999.

* Det skal understreges, at 20 af de 28 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om, i referenceperioden har øget den andel af sendetiden, som afsættes til europæiske programmer, mens 1 tv-kanal er stabil, og 7 kanaler har en faldende andel. Den overordnede tendens, udtrykt i antallet af tv-kanaler generelt, angående programtid for europæiske programmer i referenceperioden er stigende.

Luxembourg [36]:

[36] Kommissionen skal bemærke, at kanalerne RTL TVi og Club RTL er identiske med dem, der udsendes af CLT S.A. i Luxembourg. Derfor er de med i begge landes rapporter. Det samme gør sig gældende for kanalen Liberty TV, som er medtaget i både de belgiske rapporter og den luxembourgske rapport.

* Tv-kanalen RTL Télé Lëtzebuerg, som repræsenterer et seertal på 58,6 % [37] i 1999-2000, udsendte 100 % europæiske programmer i 1999-2000, hvilket er en uændret situation for hele referenceperioden.

[37] Det drejer sig om seertallet i den bedste sendetid (andel nedsat til 14,3 % for dagtimerne som helhed).

* I 1999 nåede 7 af de 10 tv-kanaler, der nævnes i rapporten, op over de 50 %, der kræves ifølge direktivets artikel 4, og dermed opfyldte 70 % af kanalerne kravet. De 3 tv-kanaler, der ikke opfylder kravet, er: RTL 9 (40,50 %), RTL TVi (49,10 %) og RTL 5 (46 %). I 2000 nåede 10 af de i alt 11 tv-kanaler, der nævnes i rapporten, op over de 50 %, som kræves ifølge direktivets artikel 4. Kun RTL 4 (49 %) ligger lige under. 91 % af tv-kanalerne opfylder dermed kravet. Grundene til den manglende opfyldelse af kravet er anført i rapporten: tematisk tilsnit (RTL 5 for 1999), økonomisk omstrukturering (RTL 9). Rapporten understreger i øvrigt, at kravet generelt opfyldes i perioden 1999-2000, når kanalerne lægges sammen (RTL 4 og RTL 5 på den ene side og TVI Club og Club RTL på den anden). De kompetente myndigheder har ikke truffet særlige foranstaltninger og har ingen planer herom. Kommissionen minder om, at den andel, der kræves ifølge artikel 4, stk. 1, i direktivet om fjernsyn uden grænser, gælder for hvert år for hvert af de fjernsynsprogrammer, der udsendes af tv-spredningsforetagender under den pågældende medlemsstats kompetence [38]. Kommissionen bemærker i henhold til progressivitetskriteriet en betydelig bedring i referenceperioden, som resulterer i en positiv situation i 2000 (kun 1 tv-spredningsforetagende ligger lige under de 50 %).

[38] Jf. artikel 4, stk. 3, andet afsnit, i direktivet og punkt 2.2. i forslaget til retningslinjer for kontrollen med anvendelsen af artikel 4 og 5 i direktivet om fjernsyn uden grænser, som blev vedtaget den 11. juni 1999.

* Det skal understreges, at 3 af de 8 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om, i referenceperioden har øget den andel af sendetiden, som afsættes til europæiske programmer, mens 3 tv-kanaler er stabile (2 af dem har fortsat en andel på 100 %), og 2 kanaler har en faldende andel. Den overordnede tendens angående programtid for europæiske programmer, udtrykt i antallet af tv-kanaler, er stigende i referenceperioden.

Nederlandene:

* Tv-kanalerne Ned 1, Ned 2/TV 2, Ned 3, Veronica og SBS 6, som tilsammen repræsenterer en andel af seertallet på 53,1 % i 1999 og 52,7 % i 2000, udsendte i gennemsnit 68 % og 67,6 % europæiske programmer i henholdsvis 1999 og 2000, altså en lille nedgang på 0,4 procentpoint for referenceperioden.

I 1999 nåede 11 tv-kanaler af de 18, der nævnes i rapporten, op over de 50 %, der kræves ifølge direktivets artikel 4, mens der ikke foreligger oplysninger om 1 tv-kanal. De 6 tv-kanaler, der ikke opfylder kravet, er: SBS 6 (46 %), Film 1 (44 %), Net 5 (40 %), Veronica (49 %), Canal + 1 (24 %) og Canal + 2 (17 %). 61 % af tv-kanalerne opfylder dermed kravet.

I 2000 nåede 14 tv-kanaler af de 21, der nævnes i rapporten, op over de 50 %, der kræves ifølge direktivets artikel 4, mens der ikke foreligger oplysninger om 1 tv-kanal. De 7 tv-kanaler, der ikke opfylder kravet, er: Net 5 (49 %), Veronica (45 %), Canal + 1 (23 %), Canal + 2 (26 %), Film 1 (49 %), Innergy (39 %) og FilmTime (17 %). 67 % af tv-kanalerne opfylder dermed kravet.

Grundene til den manglende opfyldelse af kravet er anført i rapporten: at kanalen har et tematisk tilsnit og/eller at kanalen ikke har eksisteret særlig længe, at der ikke findes nok europæiske programmer ("livsstilskanal" med midlertidig fritagelse). Kommissionen konstaterer med glæde, at Mediekommissionen har vedtaget en række retningslinjer, som trådte i kraft den 1. januar 2002 med henblik på at lette anvendelsen af kontrolforanstaltningerne.

* Det skal understreges, at 9 af de 16 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om, i referenceperioden har øget den andel af sendetiden, som afsættes til europæiske programmer, mens 2 tv-kanaler er stabile, og 5 kanaler har en faldende andel. Dertil kommer de 3 nye kanaler, som afsætter forskellige andele af sendetiden til europæiske programmer (andele fra 17 % til 76 %). Den overordnede tendens, udtrykt i antallet af tv-kanaler generelt, angående programtid for europæiske programmer i referenceperioden er altså stigende.

Portugal:

* Tv-kanalerne RTP 1, RTP 2, SIC og TVI, som tilsammen repræsenterer en andel af seertallet på 94,4 % i 1999 og 92,9 % i 2000, udsendte i gennemsnit 48,7 % og 49,5 % europæiske programmer i henholdsvis 1999 og 2000, altså en gennemsnitlig stigning på 0,8 procentpoint for referenceperioden.

* I 1999 nåede 5 af de i alt 7 tv-kanaler, der nævnes i rapporten [39], op over de 50 %, som kræves ifølge direktivets artikel 4. De 2 tv-kanaler, der ikke opfylder kravet, er: SIC (44,8 %) og TVI (30,5 %). 71 % af tv-kanalerne opfylder dermed kravet. I 2000 nåede 7 af de i alt 9 tv-kanaler, der nævnes i rapporten [40], op over de 50 %, som kræves ifølge direktivets artikel 4. De 2 tv-kanaler, der ikke opfylder kravet, er de samme som i 1999: SIC (34,8 %) og TVI (36,5 %). 78 % af tv-kanalerne opfylder dermed kravet. Grundene til disse to kanalers manglende opfyldelse af kravet er anført i rapporten. De kompetente myndigheder erkender, at SIC ikke har opfyldt de fastlagte mål, men anfører, at andelene nærmer sig direktivets mål, og anfører samtidig, at den samlede andel for gruppens kanaler ligger omkring 70 %. Hvad angår TVI, som er den nyeste kanal på det portugisiske marked, bemærker de kompetente myndigheder, at der er gjort konstante og regelmæssige fremskridt, og minder på ny om det portugisiske markeds særlige forhold (produktion, reklame mm.). Med hensyn til vedtagne eller planlagte foranstaltninger præciseres det i rapporten, at de kompetente myndigheder har henvendt sig til de berørte operatører, særligt TVI, inden for rammerne af en regelmæssig dialog, men myndighederne har ikke planer om at pålægge sanktioner i lyset af de betydelige fremskridt, der er gjort. Kommissionen noterer, at Portugal befinder sig i en særlig situation som et af de lande, der har en ringe audiovisuel produktionskapacitet og/eller hvis sprog har begrænset udbredelse, og bemærker i henhold til progressivitetsprincippet, at der som helhed er gjort store fremskridt i forhold til den foregående referenceperiode [41]. Kommissionen bemærker dog også den voldsomme nedgang i andelen for SIC, en kanal med generelt indhold, som dominerer på det portugisiske marked, hvad angår seertal (over 44 %). I den forbindelse minder Kommissionen om, at den i artikel 4, stk. 1, fastlagte andel gælder for hvert år særligt med henblik på at sikre ensartede konkurrenceforhold for hvert af de fjernsynsprogrammer fra de tv-spredningsforetagender, der hører under den pågældende medlemsstats kompetence [42].

[39] Det skal bemærkes, at rapporten nævner tv-kanalen Sport TV Portugal, som er en sportskanal.

[40] Jf. ovenstående bemærkning.

[41] De tv-kanaler, der har det største seertal, nåede en andel på 43,4 % hvad angår udsendelse af europæiske programmer i perioden 1997-1998. Denne andel er steget betydeligt og udgør 48,7 % og 49,5 % i henholdsvis 1999 og 2000.

[42] Jf. artikel 4, stk. 3, andet afsnit, i direktivet og punkt 2.2. i forslaget til retningslinjer for kontrollen med anvendelsen af artikel 4 og 5 i direktivet om fjernsyn uden grænser, som blev vedtaget den 11. juni 1999.

* Det skal understreges, at 3 af de 7 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om for referenceperioden, har øget den andel af sendetiden, som afsættes til europæiske programmer, og 4 tv-kanaler har mindsket denne andel. Det skal dog bemærkes, at der på det portugisiske marked i 2000 kom 2 nye tematiske kanaler, som afsætter hovedparten af deres sendetid til europæiske programmer (mellem 77,1 % og 98,2 %). Den overordnede tendens, udtrykt i antallet af tv-kanaler generelt, angående programtid for europæiske programmer i referenceperioden er altså stigende.

Finland:

* Tv-kanalerne TV 1, TV 2, MTV 3 og Nelonen, som tilsammen repræsenterer en andel af seertallet på 95 % i 1999 og 94,2 % i 2000, udsendte i gennemsnit 66,25 % og 69,5 % europæiske programmer i henholdsvis 1999 og 2000, altså en gennemsnitlig stigning på 3,25 procentpoint for referenceperioden.

* I referenceperioden nåede alle 4 kanaler, som nævnes i rapporten, over de 50 %, der kræves ifølge artikel 4 i direktivet (andele mellem 52 % og 86 % i 1999 og mellem 53 % og 85 % i 2000). 100 % af tv-kanalerne opfylder dermed kravet.

* Det skal understreges, at 3 af de 4 kanaler, som nævnes i rapporten, har øget den andel af sendetiden, som afsættes til europæiske programmer, og at 1 kanal har mindsket denne andel en anelse (nedgang på 1 %). Den overordnede tendens, udtrykt i antallet af tv-kanaler, angående programtid for europæiske programmer i referenceperioden er altså stigende.

Sverige:

* Tv-kanalerne SVT 1, SVT 2 og TV 4, som tilsammen [43] repræsenterer en andel af seertallet på 74,2 % i 1999 og 71,9 % i 2000, udsendte i gennemsnit 73,83 % og 74,45 % europæiske programmer i henholdsvis 1999 og 2000, altså en gennemsnitlig stigning på 0,62 procentpoint for referenceperioden.

[43] Der er ikke taget hensyn til TV 3 AB (andel af seertallet på 10,8 % i 1999 og 11,4 % i 2000) og TV 5 AB/Kanal 5 (andel af seertallet på 5,9 % i 1999 og 6,1 % i 2000) på grund af manglende oplysninger for 1999 (digitaltransmission fra 2000). For 2000 skal det understreges, at det gennemsnitlige niveau for følgende 5 kanaler SVT 1, SVT 2, TV4, TV 3 AB, TV 5 AB/Kanal 5 er på 51,97 % (europæiske programmer).

* I 1999 nåede 12 af de i alt 21 tv-kanaler, der nævnes i rapporten [44], op over de 50 %, som kræves ifølge direktivets artikel 4. De 9 tv-kanaler, der ikke opfylder kravet er: TV 1000 (26 %), Cinema (25 %), "6" (42 %), Canal + (23 %), Canal + Gul (25 %), Canal + Blå (20 %), Kiosk (12 %), CineCinemas (5,75 %) og NollEttan Television (47 %). 57 % af tv-kanalerne opfylder dermed kravet. I 2000 nåede 15 af de i alt 26 kanaler, der nævnes i rapporten [45], op over de 50 %, der kræves ifølge direktivets artikel 4, og for 1 kanal mangler der oplysninger. De 10 kanaler, der ikke opfylder kravet er: TV 3 AB (17 %), TV5 AB (19,5 %), TV 1000 (24 %), Cinema (23 %), Z TV (19 %), Canal + (32 %), Canal + Gul (36 %), Canal + Blå (36 %), Kiosk (14,1 %) og CineCinemas (23 %). Det skal bemærkes, at kanalerne "6" (50 %) og NollEttan Television (100 %) nu når op på de 50 %, som kræves ifølge direktivets artikel 4. 58 % af tv-kanalerne opfylder dermed kravet. Grundene til den manglende opfyldelse af kravet er anført i rapporten. Ifølge rapporten er der hovedsageligt tale om nyere kanaler, visse kanalers tematiske tilsnit (film) og/eller deres driftsmetode (pay-per-view), manglende europæiske film af høj kvalitet eller de amerikanske programmers lave priser i forhold til svenske og europæiske programmer. Hvad angår den manglende opfyldelse af kravet, bemærker Kommissionen, at der er truffet eller er planer om at træffe foranstaltninger (indkøb af flere efterspurgte europæiske programmer og indsats for at finde europæiske film af høj kvalitet). Hvad angår kanalerne TV 3 AB og TV 5 AB/Kanal 5, som repræsenterer en stor andel af seertallet, minder Kommissionen om, at der for 1999 skal indsendes relevante oplysninger om anvendelsen af artikel 4 i direktivet, uanset de pågældende kanalers tekniske transmissionsmetode (analog og/eller digital).

[44] Følgende kanaler betragtes som undtaget: SVT 24, ViaSat Sport, DTU TV, TV Butiken.

[45] Følgende kanaler betragtes som undtaget: SVT 24, ViaSat Sport, DTU TV, TV Butiken.

* Det skal understreges, at 12 af de 20 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om, i referenceperioden har øget den andel af sendetiden, som afsættes til europæiske programmer, mens 5 tv-kanaler er stabile, og 3 kanaler har en faldende andel. Den overordnede tendens, udtrykt i antallet af tv-kanaler generelt, angående programtid for europæiske programmer i referenceperioden er altså stigende.

Det Forenede Kongerige:

* Tv-kanalerne BBC 1, BBC 2, ITV, Channel 4 og Channel 5, som tilsammen repræsenterer en andel af seertallet på 86,1 % i 1999 og 83,5 % i 2000, udsendte i gennemsnit 64 % og 68,8 % europæiske programmer i henholdsvis 1999 og 2000, altså en gennemsnitlig stigning på 4,8 procentpoint for referenceperioden.

I 1999 nåede 53 kanaler ud af de 97 kanaler, der er omfattet af artikel 4 i direktivet [46], op over de 50 %, der kræves ifølge direktivets artikel 4 [47]. 55 % af tv-kanalerne opfylder dermed kravet. Følgende 44 kanaler opfylder ikke kravet: 3+ Denmark (18 %), Adult Channel (48 %), Animal Planet (40 %), Bravo (18 %), Disney Channel UK (4 kanaler: 27 %), Fox Kids UK (27 %), Fox Kids Scandinavia (20 %), Front Row [48] (35 %), God Channel (35 %), History Channel (26 %), Inspiration network (30 %), Kanal 5 (22 %), Living (37 %), National Geographic (9 %), Nickelodeon (29 %), Nickelodeon Nordic (8 %), Paramount Comedy Channel (23 %), Play Boy TV (15 %), Revival Channel (16 %), Sci-Fi Channel (11 %), Sky Cinema (13 %), Sky Movie Max (7 %), Sky One (46 %), Sky Premier (8 %), Studio Universal (46 %), TCC Nordic (27 %), Television X (33 %), Turner Cartoon Network (28 %), Cartoon Network (nederlandsk) (22 %), Cartoon Network (italiensk) (20 %), Cartoon Network (spansk) (12 %), Cartoon Network (nordisk) (15 %), TNT Classical Movies (11 %), TCM (40 %), TCM (spansk) (40 %), TCM (fransk) (40 %), Trouble (20 %), TV3 Danmark (22 %), TV3 Norge (15 %), TV3 Sverige (22 %), VT4 (15 %). I 2000 nåede 62 af de i alt 116 kanaler, der er omfattet af artikel 4 i direktivet [49], op over de 50 %, som kræves ifølge direktivets artikel 4. For 2 tv-kanaler mangler der oplysninger. 53 % af tv-kanalerne opfylder dermed kravet. Følgende 52 kanaler opfylder ikke kravet: 3+ Danmark (10 %), Biography Channel (5 %), Bravo (15 %), Channel Health (35 %), Discovery Health (44 %), Discovery Kids (48 %), Disney Channel UK (4 kanaler: 31 %), Film Four (44 %), Fox Kids UK (38 %), Fox Kids Scandinavia (36 %), Front Row (inkl. Barker Channel) (48 %), Front Row (ekskl. Barker Channel) (37 %), God Channel (36 %), History Channel (21 %), Inspiration network (40 %), Kanal 5 (20 %), Living (31 %), National Geographic (16 %), Nickelodeon (20 %), Nickelodeon Nordic (11 %), Paramount Comedy Channel (24 %), Play Boy TV (18 %), Private Blue (49 %), Revival Channel (31 %), Sci-Fi Channel (11 %), Sky Cinema (17 %), Sky Movie Max (4 %), Sky One (34 %), Sky Premier (9 %), Sky Travel Channel (43 %), Studio Universal (47 %), Television X (44 %), Turner Cartoon Network (36 %), Cartoon Network (Boomerang) (21 %), Cartoon Network (nederlandsk) (26 %), Cartoon Network (fransk) (21 %), Cartoon Network (italiensk) (22 %), Cartoon Network (spansk) (21 %), Cartoon Network (nordisk) (20 %), TCM (41 %), TCM (spansk) (40 %), TCM (fransk) (41 %), Trouble (24 %), TV3 Danmark (16 %), TV3 Norge (8 %), TV3 Sverige (12 %), V+ Norge (13 %), VT4 (16 %), ZTV (46 %). Grundene til den manglende opfyldelse af kravet er anført i rapporten. Der er tale om kanalens tematiske tilsnit eller at kanalen ikke har eksisteret særlig længe, om problemer med at finde europæiske programmer eller med at købe dem til konkurrencedygtige priser, og om at filialer af virksomheder fra lande uden for EU overvejende anvender deres eget programkatalog. I den forbindelse minder Kommissionen om, at den i artikel 4, stk. 1, fastlagte andel gælder for hvert år særligt med henblik på at sikre ensartede konkurrenceforhold for hvert af de fjernsynsprogrammer fra de tv-spredningsforetagender, der hører under den pågældende medlemsstats kompetence [50].

[46] Her medregnes ikke de kanaler, der er undtaget (51 kanaler), eller som ikke udsendte i den pågældende periode.

[47] Rapporten omfatter følgende 6 nyheds- og sportskanaler: BBC News 24, Sky News, Sky Sports 1, Sky Sports 2, Sky Sports 3 og Sky Sports Extra.

[48] Barker Channel ikke medtaget.

[49] Her medregnes ikke de kanaler, der er undtaget (51 kanaler), eller som ikke udsendte i den pågældende periode.

[50] Jf. artikel 4, stk. 3, andet afsnit, i direktivet og punkt 2.2. i forslaget til retningslinjer for kontrollen med anvendelsen af artikel 4 og 5 i direktivet om fjernsyn uden grænser, som blev vedtaget den 11. juni 1999.

* Det skal understreges, at 45 af de 96 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om, i referenceperioden har øget den andel af sendetiden, som afsættes til europæiske programmer, mens 9 tv-kanaler er stabile, og 38 kanaler har en faldende andel. Den samlede, generelle tendens, udtrykt i antallet af tv-kanaler generelt, angående programtid for europæiske programmer i referenceperioden er stigende.

1.3. Generelle betragtninger:

(i) Tilsyn og overvågning

I medlemsstaternes rapporter omtales tilsyns- og overvågningssystemer ("monitoring"), som er opbygget forskelligt (bl.a. opgørelse, tilsyn med den daglige sendeflade, indsamling af oplysninger fra tv-spredningsforetagenderne, undersøgelser, stikprøver eller evalueringer i visse tilfælde), og som undertiden adskiller sig fra hinanden afhængigt af de transmissionsmetoder, der skal undersøges (f.eks. tilsyn med den daglige sendeflade på ikke-kabelbårne jordbaserede kanaler og undersøgelser af kabelkanaler).

Hvad angår det sidste punkt, skal det understreges, at tilsyn og overvågning generelt er mere effektivt i forbindelse med ikke-kabelbårne jordbaserede kanaler og kabelkanaler end med satellitkanaler, som i mange tilfælde slet ikke medtages i medlemsstaternes rapporter.

I den forbindelse minder Kommissionen om, at den i artikel 4, stk. 3, i direktivet om fjernsyn uden grænser fastlagte andel gælder for hvert af de fjernsynsprogrammer, der hører under den pågældende medlemsstats kompetence, og at dette gælder alle transmissionsmetoder (ikke-kabelbåret jordbaseret, satellit- eller kabeltransmission) analogt og/eller digitalt. Medlemsstaterne skal derfor indsende en fuldstændig liste over alle de kanaler, der er omfattet af artikel 4 i direktivet.

(ii) Grunde til den manglende opfyldelse af kravet (andel ikke opnået)

De fleste medlemsstater har angivet følgende grunde i de tilfælde, hvor tv-kanaler under deres kompetence ikke har opfyldt kravet i direktivets artikel 4.

a) - Gruppering af kanaler under et og samme tv-spredningsforetagende. Medlemsstaternes rapporter nævner ofte, at de pågældende kanaler tilsammen opfylder eller når over den i direktivet fastsatte kvote.

Dette forhold, som ikke sikrer ensartede konkurrenceforhold mellem de forskellige tv-spredningsforetagender og isolerer de europæiske programmer på én eller flere kanaler, fører i visse tilfælde til, at resultaterne fra en "lille" kanal (med lille seertal) - eller en temakanal - på kunstig vis lægges sammen med resultaterne fra en "stor" kanal med generelt indhold.

b) - Kanalens tematiske sendeflade og dens fremskridt. I flere tilfælde er det med kanalens temaområde ikke muligt at nå op på de 50 % (meget specifikt nicheområde).

c) - Kanalen er ny. Det skal dog understreges, at mange nye kanaler i høj grad udsender europæiske programmer allerede det første år med henblik på at slå igennem på markedet.

d) - Datterselskaber af virksomheder i tredjelande. Disse kanaler benytter systematisk deres eget katalog og viser sjældent europæiske programmer.

I praksis er disse begrundelser ofte kombineret i medlemsstaternes rapporter. De berørte kanaler er ofte de samme i de forskellige medlemsstater.

(iii) Påtænkte eller vedtagne foranstaltninger over for den manglende opfyldelse af kravet

I rapporterne nævnes foranstaltninger af forskellig art: vedvarende dialog, tilsyn med de pågældende kanaler, påkrav og sanktioner til tv-spredningsforetagender.

Men i visse tilfælde er der hverken vedtaget eller påtænkt foranstaltninger. I den forbindelse minder Kommissionen om, at de pågældende medlemsstater skal forestå øget tilsyn med og overvågning af disse kanaler og, når det er muligt og med passende midler, tilse, at disse tv-spredningsforetagender opfylder den andel, der er fastsat i direktivets artikel 4, i henhold til kriteriet om progressivitet.

1.2. Programmer produceret af uafhængige producenter

1.2.1. Vurdering på fællesskabsplan

Hvad angår den anvendte metodologi, bør det indledningsvis understreges, at visse medlemsstater endnu ikke har leveret fyldestgørende oplysninger særligt hvad angår kabel- og/eller satellitbaserede tv-kanaler (disse kanaler udelades ofte i de nationale rapporter). Derudover mangler der fyldestgørende oplysninger for en række kanaler, særligt hvad angår den andel, der er forbeholdt nyere europæiske programmer.

I den forbindelse minder Kommissionen om, at forpligtelsen i artikel 4, stk. 3, vedrører hvert af de fjernsynsprogrammer, der hører under den pågældende medlemsstats kompetence. Medlemsstaterne skal derfor fremsende en liste med fyldestgørende oplysninger om de kanaler, der er omfattet af direktivets artikel 5.

Den første konklusion vedrører den gennemsnitlige sendetid (andel på mindst 10 %) eller alternativt efter medlemsstatens valg i forbindelse med gennemførelse af direktivet det gennemsnitlige programbudget (andel på mindst 10 %) til europæiske programmer produceret af uafhængige producenter [51] (jf. indikator 1) [52]:

[51] I henhold til betragtning 31 i direktivet, som fastslår (ikke udtømmende kriterier), at "medlemsstaterne bør definere udtrykket "uafhængig producent" under hensyntagen til kriterier såsom, om han ejer produktionsselskabet, hvor mange programmer han leverer til samme tv-spredningsforetagende, og om han har sekundære rettigheder;"

[52] Der mindes om, at artikel 3, stk. 1, i direktivet giver medlemsstaterne mulighed for at indføre strengere eller mere detaljerede bestemmelser over for de tv-spredningsforetagender, der hører under deres kompetence. I praksis har hovedparten af medlemsstaterne gjort brug af denne mulighed.

- Den gennemsnitlige andel af programmer fra uafhængige producenter for alle europæiske tv-kanaler i samtlige medlemsstater udgjorde 37,51 % i 1999 og 40,47 % i 2000, altså en stigning på 2,95 procentpoint for referenceperioden [53].

[53] I Italiens særlige tilfælde er tallene specielt høje, og det skal understreges, at de afspejler det gennemsnitlige niveau for opfyldelse af de mål, som er fastsat til investering i europæiske programmer, der er fremstillet af uafhængige producenter (andet alternativ i artikel 5 i direktivet), og ikke det gennemsnitlige niveau for udsendelser af denne type.

- Den gennemsnitlige andel af denne type programmer varierer afhængigt af medlemsstaterne [54] mellem 21,17 % og 59 % i 1999 og 20,94 % og 59,26 % i 2000.

[54] Der er ikke taget hensyn til resultaterne i Italien, da disse forskellige tal afspejler en investeringsforpligtelse og ikke en forpligtelse til udsendelse af en vis kvote.

- Den generelle tendens, udtrykt i antallet af kanaler, er i referenceperioden stigende i 9 medlemsstater, uændret i 2 medlemsstater og faldende i 4 andre medlemsstater. Den generelle tendens er altså samlet set positiv.

Den anden konklusion vedrører det samlede antal kanaler over én kam, der opfylder eller når over mindstekravet på 10 % (opfyldelse af kravet), som afsættes til europæiske programmer fremstillet af uafhængige producenter (jf. indikator 2):

- Den gennemsnitlige opfyldelse af kravet for alle disse europæiske tv-kanaler i samtlige medlemsstater udgjorde 85,02 % i 1999 og 84,81 % i 2000, altså et let fald på 0,21 procentpoint for referenceperioden.

- Den gennemsnitlige opfyldelse af kravet afhængigt af medlemsstaterne varierer mellem 48 % og 100 % i 1999 og mellem 58 % og 100 % i 2000.

- Den gennemsnitlige opfyldelse af kravet udtrykt i antallet af kanaler er stigende i 6 medlemsstater, uændret i 4 medlemsstater og faldende i 5 andre medlemsstater. Den generelle tendens er således globalt positiv for referenceperioden.

Den tredje konklusion vedrører den generelle tendens, udtrykt i antallet af tv-kanaler over én kam, angående den del af programtiden, der afsættes til programmer fremstillet af uafhængige producenter (jf. indikator 3).

- Gennemgangen af medlemsstaternes rapporter viser en stigende tendens i 12 medlemsstater, en uændret tendens i 1 medlemsstat og en faldende tendens i 2 medlemsstater. Tendensen er således globalt positiv for referenceperioden.

Den fjerde konklusion vedrører den gennemsnitlige andel ("passende andel" [55]), som forbeholdes nye europæiske programmer fremstillet af uafhængige producenter, dvs. til programmer, der udsendes senest fem år efter deres produktion (jf. indikator 4):

[55] 8 Jf. bestemmelserne i slutningen af artikel 5 i direktivet: "en passende andel (...) forbeholdes programmer af ny dato, dvs. programmer, der udsendes senest fem år efter deres produktion."

- Den gennemsnitlige andel af nye programmer for alle europæiske tv-kanaler i samtlige medlemsstater, udgjorde 53,80 % i 1999 og 55,71 % i 2000, altså en stigning på 1,91 procentpoint for referenceperioden.

- Den gennemsnitlige andel af denne type programmer varierer afhængigt af medlemsstaterne [56] mellem 13,48 % og 81,4 % i 1999 og 12,34 % og 80,25 % i 2000.

[56] Bemærk, at i Portugals tilfælde afspejler tallene ikke den faktiske andel af nye europæiske programmer i forhold til samtlige europæiske programmer fremstillet af uafhængige producenter (teoretisk andel).

- Den generelle tendens, udtrykt i antallet af kanaler, er stigende i 8 medlemsstater, uændret i 1 medlemsstat og faldende i 6 andre medlemsstater. Den generelle tendens er således fortsat globalt positiv for referenceperioden.

- Den femte konklusion vedrører den generelle tendens, udtrykt i antallet af tv-kanaler over én kam, angående den del af programtiden, der afsættes til nye europæiske programmer fremstillet af uafhængige producenter (jf. indikator 5).

- Gennemgangen af medlemsstaternes rapporter viser en stigende tendens i 14 medlemsstater og en uændret tendens i 1 medlemsstat. Den generelle tendens er altså positiv.

Kort sagt medvirker disse positive resultater - de fleste indikatorer er stigende i referenceperioden - til opnåelsen af de mål, der er fastsat i direktivet om fjernsyn uden grænser.

Nedenstående skema giver en oversigt over situationen på EU-niveau, hvad angår anvendelsen af direktivets artikel 5 i referenceperioden.

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

1.2.2. Vurdering på nationalt plan

Østrig:

1. Uafhængige produktioner:

* Den gennemsnitlige andel, der forbeholdes europæiske programmer fra uafhængige producenter for alle tv-kanaler, udgjorde 40,63 % i 1999 og 47,30 % i 2000, altså en stigning på 6,67 procentpoint for referenceperioden.

* Opfyldelsen af kravet udtrykt i antal kanaler er dermed på 100 % for hele referenceperioden. De 4 kanaler, der nævnes i rapporten, når over kravet på mindst 10 %, som skal forbeholdes programmer fremstillet af uafhængige producenter (andelen varierer fra 19,3 % til 81,2 % i 1999 og fra 13,7 % til 97,91 % i 2000).

* Den overordnede tendens, udtrykt i antal kanaler, er stigende. Med undtagelse af ORF1 (19,3 % i 1999 og 13,7 % i 2000) øger alle kanalerne i referenceperioden deres andel af programmer fremstillet af uafhængige producenter. Det bør bemærkes, at ATV Privatfernseh, som er en ny kanal på markedet, afsætter hovedparten af sendefladen til programmer fremstillet af uafhængige producenter.

2. Andel af nye programmer i den uafhængige produktion:

* Den gennemsnitlige andel, der forbeholdes nye programmer fra uafhængige producenter for alle tv-kanaler, udgjorde 46,07 % i 1999 og 58,37 % i 2000, altså en stigning på 12,30 procentpoint. Andelen udgør således nu over halvdelen.

* Den overordnede tendens, udtrykt i antal kanaler, angående andelen af nye programmer er stigende. De 4 kanaler, der nævnes i rapporten, har øget andelen i referenceperioden. Det bør bemærkes, at i 2000 nåede alle kanalerne over 50 % (varierende fra 31,1 % til 54,7 % i 1999, og fra 52,55 % til 67,1 % i 2000).

Belgien [57]:

[57] Da der er indgivet to særskilte rapporter, er der ved gennemgangen taget hensyn til opdelingen mellem tv-kanaler fra det fransktalende samfund i Belgien og fra det flamsktalende samfund.

Det fransktalende samfund:

1. Uafhængige produktioner:

* Den gennemsnitlige andel, der forbeholdes europæiske programmer fra uafhængige producenter for alle tv-kanaler, udgjorde 33,84 % i 1999 og 28,22 % i 2000, altså en nedgang på 5,62 procentpoint for referenceperioden. Denne nedgang skyldes i høj grand RTBF 2 (44,9 % i 1999, 25 % i 2000).

* Opfyldelsen af kravet udtrykt i antal kanaler er dermed på 62,5 % for hele referenceperioden. Af i alt 8 kanaler [58] når 5 over kravet på mindst 10 %, som skal forbeholdes programmer fremstillet af uafhængige producenter (andelen varierer fra 15,7 % til 44,9 % i 1999 og fra 21,2 % til 41,7 % i 2000). Bemærk, at rapporten ikke indeholder oplysninger om Liberty TV og to supplerende kanaler under Canal +.

[58] Der er ikke taget hensyn til tv-kanalen HSE, der udelukkende beskæftiger sig med teleshopping, og tv-kanalen Canal Z, som udelukkende sender økonomiske og finansielle nyheder.

* Den generelle tendens, udtrykt i antal tv-kanaler, er således faldende for hele referenceperioden. Af i alt 5 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om, har 2 kanaler øget deres andel af programmer fremstillet af uafhængige producenter (Club og Canal +), og 3 kanaler har mindsket andelen (RTBF 1, RTBF 2, RTL Tvi).

2. Andel af nye programmer i den uafhængige produktion:

* Den gennemsnitlige andel, der forbeholdes nye programmer fra uafhængige producenter for alle tv-kanaler, udgjorde 58,93 % i 1999 og 57,17 % i 2000, altså et fald på 1,77 procentpoint. Bemærk, at der mangler oplysninger om 5 kanaler: RTBF 1, RTBF 2, Liberty TV og de to supplerende kanaler under Canal +, som er nævnt i rapporten.

* Den overordnede tendens, udtrykt i antal kanaler, angående andelen af nye programmer er faldende. Ud af de i alt 3 kanaler, der nævnes i rapporten, har 1 øget andelen og 2 mindsket den. Det bør dog bemærkes, at 2 kanaler når over 50 % (varierende fra 16,6 % til 93,7 % i 1999, og fra 13 % til 94,8 % i 2000).

Det flamsktalende samfund:

1. Uafhængige produktioner:

* Den gennemsnitlige andel, der forbeholdes europæiske programmer fra uafhængige producenter for alle tv-kanaler, udgjorde 55,44 % i 1999 og 56 % i 2000, altså en stigning på 0,56 procentpoint for referenceperioden.

* For 1999 opfyldte 89 % af tv-kanalerne dermed kravet. Af de i alt 9 kanaler, der nævnes i rapporten, når 8 over kravet på mindst 10 %, som skal forbeholdes programmer fremstillet af uafhængige producenter (andelen varierer fra 16 % til 100 %). Kun Liberty TV, som har en tematisk programflade, anvender ikke europæiske programmer fremstillet af uafhængige producenter.

* For 2000 opfyldte 70 % af tv-kanalerne dermed kravet. Af de i alt 10 kanaler, der nævnes i rapporten, når 7 over kravet på mindst 10 %, (andelen varierer fra 16 % til 100 %). For 2 tv-kanaler mangler der oplysninger. Kun Liberty TV.com anvender ikke europæiske programmer fremstillet af uafhængige producenter.

* Den overordnede tendens, udtrykt i antal kanaler, er stigende. Ud af i alt 8 kanaler, som der er givet fuldstændige oplysninger om for referenceperioden, har 5 øget deres andel af europæiske programmer fremstillet af uafhængige producenter, og 3 har uændrede andele.

2. Andel af nye programmer i den uafhængige produktion:

* Den gennemsnitlige andel, der forbeholdes nye europæiske programmer fra uafhængige producenter for alle tv-kanaler, udgjorde 78,67 % i 1999 og 80,75 % i 2000, altså en stigning på 2,08 procentpoint.

* Den overordnede tendens, udtrykt i antal kanaler, angående andelen af nye programmer er stigende. Af i alt 8 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om, har 4 øget deres andel, 3 har uændrede andele (heraf 2 med høje kvoter), og 1 kanal har mindsket andelen (let nedgang).

De kompetente myndigheder har ikke fremsendt rapport om det tysktalende samfund.

Tyskland:

1. Uafhængige produktioner:

* Den gennemsnitlige andel, der forbeholdes europæiske programmer fra uafhængige producenter for alle tv-kanaler, udgjorde 46,30 % i 1999 og 46,72 % i 2000, altså en stigning på 0,42 procentpoint for referenceperioden.

* I 1999 nåede 17 af de 23 tv-kanaler [59], der nævnes i rapporten, op over de 10 %, som kræves ifølge direktivets artikel 5. For 2 tv-kanaler mangler der oplysninger. Følgende 4 kanaler opfyldte ikke kravet: 13th Street (4 %), Studio Universal (2 %), VIVA (2 %), VIVA 2 (0 %). 74 % af tv-kanalerne opfyldte dermed kravet i 1999. I 2000 nåede 17 kanaler over de 10 %. For 2 tv-kanaler mangler der oplysninger. Følgende 5 kanaler opfyldte ikke kravet: 13th Street (6 %), Phoenix (7,53 %), Studio Universal (5 %), VIVA (3 %), VIVA 2 (0 %). 71 % af tv-kanalerne opfyldte dermed kravet i 2000.

[59] I modsætning til den foregående rapport (perioden 1997-1998) er kanalen Deutsche Welle TV ikke omfattet af det indsendte dokument, der omfatter hele referenceperioden.

* Den overordnede tendens, udtrykt i antal kanaler, er stigende. Af i alt 21 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om, har 10 kanaler øget deres andel af programmer fremstillet af uafhængige producenter, 6 kanaler har uændrede andele (heraf 3 på 100 %), og 5 kanaler har mindsket andelen en smule.

2. Andel af nye programmer i den uafhængige produktion:

* Den gennemsnitlige andel, der forbeholdes nye programmer for alle tv-kanaler, udgjorde 60,27 % i 1999 og 64,37 % i 2000, altså en stigning på 4,11 procentpoint for referenceperioden.

* Den overordnede tendens, udtrykt i antal kanaler, angående andelen af nye programmer er stigende. Af i alt 21 kanaler, der gives fuldstændige oplysninger om, har 10 øget deres andel, 6 har uændrede andele, og 5 har mindsket andelen.

Danmark:

1. Uafhængige produktioner:

* Den gennemsnitlige andel, der forbeholdes europæiske programmer fra uafhængige producenter for alle tv-kanaler, udgjorde 40,20 % i 1999 og 58,86 % i 2000, altså en stigning på 18,66 procentpoint for referenceperioden.

* Overholdelsen af reglerne udtrykt i antal kanaler er dermed på 100 % for hele referenceperioden. Alle de kanaler, der nævnes i rapporten, når over kravet på mindst 10 %, som skal forbeholdes programmer fremstillet af uafhængige producenter (andelen varierer fra 12 % til 87 % i 1999 og fra 14 % til 99 % i 2000).

* Den overordnede tendens, udtrykt i antal kanaler, er stigende. 3 kanaler har i referenceperioden øget deres andel af programmer fremstillet af uafhængige producenter, 1 har uændret andel, og 1 har mindsket andelen en anelse. Det skal bemærkes, at de to nye kanaler på markedet præsenterer høje andele (over 80 %).

2. Andel af nye programmer i den uafhængige produktion:

* Den gennemsnitlige andel, der forbeholdes nye europæiske programmer fra uafhængige producenter for alle tv-kanaler, udgjorde 81,4 % i 1999 og 75,43 % i 2000, altså en nedgang på 5,97 procentpoint for referenceperioden. Det bør bemærkes, at med undtagelse af en ny kanal på markedet (TV BIC+) nåede alle disse kanaler i 2000 over 50 % (varierende fra 63 % til 100 % i 1999, og fra 70 % til 100 % i 2000).

* Den overordnede tendens, udtrykt i antal kanaler, angående andelen af nye programmer er stigende. Af i alt 5 kanaler, der gives fuldstændige oplysninger om, har 2 øget deres andel, 1 har uændret andel (uændret niveau på 100 %), og 2 har mindsket andelen. Dertil kommer de 2 nye kanaler på markedet i 2000 (andele mellem 25 % og 93 %).

Grækenland:

1. Uafhængige produktioner:

* Den gennemsnitlige andel, der forbeholdes europæiske programmer fra uafhængige producenter for alle tv-kanaler, udgjorde 21,17 % i 1999 og 20,94 % i 2000, altså en nedgang på 0,23 procentpoint for referenceperioden. Denne nedgang skyldes i høj grad tv-kanalen Star (46 % i 1999, 12 % i 2000).

* I 1999 nåede 10 af de 11 tv-kanaler op over de 10 %, som kræves ifølge direktivets artikel 5. Kun kanalen Seven TV (Nea Radiofoniki Kai Tileoptiki Ltd.) opfyldte ikke kravet (5,51 %). Der mangler oplysninger for Alter. I 2000 nåede 11 af de 12 tv-kanaler op over de 10 %. Der mangler oplysninger for Alter. I forhold til det samlede antal kanaler opfyldte 91 % kravet i 1999 og 92 % i 2000 (andelene varierer mellem 5,51 % og 46 % i 1999 og mellem 12 % og 35,8 % i 2000).

* Den overordnede tendens, udtrykt i antal kanaler, er stigende. Af i alt 10 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om, har 4 kanaler øget deres andel af programmer fremstillet af uafhængige producenter, 3 kanaler har uændrede andele, og 2 kanaler har mindsket andelen (Star og Net). Dertil kommer Tempo, der er ny på markedet (56 % i 2000).

2. Andel af nye programmer i den uafhængige produktion:

* Den gennemsnitlige andel, der forbeholdes nye europæiske programmer fra uafhængige producenter for alle tv-kanaler, udgjorde 45,54 % i 1999 og 40,15 % i 2000, altså en nedgang på 5,40 procentpoint for referenceperioden. ERT 3 og Sky havde en ret lav andel af denne programtype i 1999 (under 10 %). For hele referenceperioden foreligger der ikke oplysninger om Alter.

* Den overordnede tendens, udtrykt i antal kanaler, er stigende. Af i alt 10 kanaler, der gives fuldstændige oplysninger om, har 5 øget deres andel, og 5 har mindsket andelen. Dertil kommer Tempo, der var ny på markedet i 2000 (44,7 % nye programmer i 2000).

Spanien:

1. Uafhængige produktioner:

* Den gennemsnitlige andel, der forbeholdes europæiske programmer fra uafhængige producenter for alle tv-kanaler, udgjorde 36,44 % i 1999 og 40,20 % i 2000, altså en stigning på 3,76 procentpoint for referenceperioden.

* For 1999 opfyldte 95 % af tv-kanalerne dermed kravet. Af de i alt 40 kanaler opfylder kun 2 ikke kravet på mindst 10 %, som skal forbeholdes programmer fremstillet af uafhængige producenter, nemlig AXN (7,90 %) og Nickelodeon (0 %). I 2000 opfyldte 96 % af kanalerne kravet, samtidig med at det samlede antal kanaler var stigende (5 kanaler mere). Af i alt 45 kanaler var der 2, der ikke opfyldte kravet: AXN (7,5 %) og Studio Universal (9,13 %).

* Den overordnede tendens, udtrykt i antal kanaler, er stigende. Af i alt 40 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om, har 22 kanaler øget deres andel af programmer fremstillet af uafhængige producenter, 2 kanaler har uændrede andele (heraf 1 på 100 %), og 16 kanaler har mindsket andelen. Det bør bemærkes, at 5 nye kanaler på markedet har styrket denne tendens.

2. Andel af nye programmer i den uafhængige produktion:

* Den gennemsnitlige andel, der forbeholdes nye europæiske programmer fra uafhængige producenter for alle tv-kanaler, udgjorde 20,80 % i 1999 og 24,82 % i 2000, altså en stigning på 4,02 procentpoint for referenceperioden. Følgende kanaler har en relativ lille andel (under 10 %) af nye programmer: TCM, AXN, Cine Paraiso (kun i 1999), Alucine, Hispavision, Nostalgia, Cinemania (kun i 1999), Disney Channel (kun i 1999), Nickelodeon, Calle 13, Studio Universal (kun i 1999), Cine 600, Cine Classic Espana, Canal 33, Telemadrid.

* Den overordnede tendens, udtrykt i antal kanaler, er stigende. Af i alt 40 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om, har 26 kanaler øget deres andel, 1 kanal har uændret andel, 12 kanaler har mindsket andelen, og 1 kanal har fortsat en andel på nul. Dertil kommer, at 4 af de 5 nye kanaler på markedet i 2000 har styrket tendensen (andele mellem 25,70 % og 47,2 %).

Frankrig:

1. Uafhængige produktioner:

* Den gennemsnitlige andel, der forbeholdes europæiske programmer fra uafhængige producenter [60] for alle tv-kanaler, udgjorde 59 % i 1999 og 59,26 % i 2000, altså en stigning på 0,26 procentpoint.

[60] For de ikke-kabelbårne jordbaserede kanaler angives procentdelen af uafhængige produktioner vurderet på grundlag af selskabets omsætning.

* I 1999 nåede 44 af de 54 tv-kanaler op over de 10 %. For 10 tv-kanaler mangler der oplysninger. Alle kanaler, der foreligger oplysninger om, opfyldte kravet. I 2000 nåede 54 af de 59 tv-kanaler op over de 10 %. For 4 tv-kanaler mangler der oplysninger. Kun Forum Planète (0 %) anvender ikke europæiske programmer fremstillet af uafhængige producenter (andel på 50 % i 1999). I forhold til det samlede antal kanaler opfyldte 81 % kravet i 1999 og 92 % i 2000, dvs. en kraftig stigning, samtidig med at antallet af kanaler var stigende i referenceperioden (4 kanaler mere).

* Den overordnede tendens, udtrykt i antal kanaler, er stigende. Af i alt 41 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om, har 18 kanaler øget deres andel af programmer fremstillet af uafhængige producenter, 6 kanaler har uændrede andele (heraf 4 på 100 %), og 17 kanaler har mindsket andelen. Dertil kommer, at 4 af de 5 nye kanaler på markedet i 2000 har en stor andel af denne programtype (andele mellem 25 % og 100 %).

2. Andel af nye programmer i den uafhængige produktion:

* Den gennemsnitlige andel af nye europæiske programmer fra uafhængige producenter for alle tv-kanaler udgjorde 60,70 % i 1999 og 59,73 % i 2000, altså et let fald på 0,98 procentpoint for referenceperioden.

* 3 kanaler opfylder ikke kravet om en andel på mindst 10 % af nye europæiske programmer fra uafhængige producenter: Cinétoile i 1999 (1 %), Forum Planète (7 %) og Ciné Cinéma (0 %) i 2000.

* Den overordnede tendens, udtrykt i antal kanaler, er stigende. Af i alt 36 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om, har 17 kanaler øget deres andel, 9 kanaler har uændrede andele (heraf 7 på 100 %), og 10 kanaler har mindsket andelen. Dertil kommer, at 4 af de 5 nye kanaler på markedet i 2000 har denne programtype (andele mellem 41 % og 64 % i 2000).

Irland:

1. Uafhængige produktioner:

* Den gennemsnitlige andel, der forbeholdes europæiske programmer fra uafhængige producenter for alle tv-kanaler, udgjorde 29 % for referenceperioden.

* Samtlige 4 kanaler nåede over de 10 %, der kræves ifølge artikel 5 i direktivet (andele mellem 15 % og 65 % i 1999 og mellem 18 % og 60 % i 2000). Opfyldelsen af kravet udtrykt i antal kanaler er dermed på 100 % for hele referenceperioden.

* Den overordnede tendens, udtrykt i antal kanaler, er stigende. Af i alt 4 kanaler, der nævnes i rapporten, har 2 kanaler øget deres andel af programmer fremstillet af uafhængige producenter, 1 har uændret andel, og 1 har mindsket andelen.

2. Andel af nye programmer i den uafhængige produktion:

* I referenceperioden ligger andelen af nye europæiske programmer uændret på 100 %.

* Den generelle tendens, udtrykt i antal tv-kanaler, er således uændret for referenceperioden. De 4 kanaler koncentrerer indsatsen om nye europæiske programmer.

Italien:

1. Uafhængige produktioner:

* Den gennemsnitlige andel, der forbeholdes europæiske programmer fra uafhængige producenter [61] for alle tv-kanaler, udgjorde 68,05 % i 1999 og 63,85 % i 2000, altså et fald på 4,20 procentpoint for referenceperioden.

[61] I rapporten skelnes der mellem ikke-kabelbårne jordbaserede kanaler og ikke-kabelbårne satellitbaserede kanaler. Hvad de førstnævnte angår fremgår det af rapporten, at det i artikel 2, stk. 3, i lov nr. 122/98, der gennemfører direktivet om fjernsyn uden grænser, er fastsat, at mindst 10 % (20 % for RAI) af de nationale tv-spredningsforetagenders udsendelser skal være europæiske programmer fremstillet af uafhængige producenter, og der er fastsat i artikel 2, stk. 5, at de skal investere (ved indkøb eller egenproduktion) mindst 10 % (20 %) for RAI af deres årlige nettoreklameindtægter i europæiske programmer, inkl. programmer fremstillet af uafhængige producenter. De nationale foretagender har selv indsendt oplysninger direkte om europæiske programmer fremstillet af uafhængige producenter på grundlag af egenkontrol samt oplysninger vedrørende investeringsforpligtelserne. Hvad de sidstnævnte angår fremgår det af rapporten, at satellitforetagenderne ikke ifølge national lovgivning er forpligtet til at sende 10 % europæiske programmer fremstillet af uafhængige producenter. De skal derimod afsætte mindst 10 % af deres nettoreklameindtægter til produktion eller indkøb af europæiske av-programmer, inkl. programmer fremstillet af uafhængige producenter.

* For 1999 opfyldte 79 % af tv-kanalerne dermed kravet. Af de i alt 38 kanaler sender kun 1 ingen programmer fremstillet af uafhængige producenter (Stream Verde). For 8 tv-kanaler mangler der oplysninger. For 2000 opfyldte 70 % af tv-kanalerne dermed kravet. Af de i alt 43 kanaler sender kun 2 ingen programmer fremstillet af uafhængige producenter (Stream Verde, Fox Kids). For 11 tv-kanaler mangler der oplysninger.

* Den overordnede tendens [62], udtrykt i antal kanaler, er stigende. Af i alt 29 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om, har 11 kanaler øget deres andel af programmer fremstillet af uafhængige producenter, 10 kanaler har uændrede andele, og 8 kanaler har mindsket andelen.

[62] Der er dog grund til at tage forbehold over for denne tendens, da rapportens tal på "100 %" betyder, at tv-spredningsforetagenderne i overensstemmelse med italiensk lovgivning har investeret mere end blot reklameindtægterne i indkøb og produktion af europæiske programmer. Dertil kommer, at de kanaler, der ikke har haft reklameindtægter, ikke er omfattet af kravet om investeringer (reglen anvendes ikke).

2. Andel af nye programmer [63]:

[63] NB: Tallene fra de italienske myndigheder er blevet beregnet i henhold til artikel 2 i lov 122/98 i forhold til den samlede mængde europæiske programmer, uanset om de kommer fra uafhængige producenter eller ej. Dermed er det ikke muligt at opgøre, hvilken andel der rent faktisk forbeholdes programmer fra uafhængige producenter som omhandlet i sidste punktum i artikel 5 i direktivet om fjernsyn uden grænser.

* Den gennemsnitlige andel, der forbeholdes nye europæiske programmer (tilsammen, dvs. uanset om de er fremstillet af uafhængige producenter [64], jf. direktiv 5, eller ej) for alle tv-kanaler, udgjorde 58,45 % i 1999 og 61,81 % i 2000, altså en stigning på 3,36 procentpoint for referenceperioden.

[64] Jf. ovenstående bemærkning.

* Følgende kanaler har en relativ lille andel (under 10 %) af nye europæiske programmer: Coming Soon TV, CineCinema 1 (kun i 1999), CineCinemas 2 (i 1999), CineClassics (i 1999), Stream Verde.

* Den overordnede tendens, udtrykt i antal kanaler, er stigende. Af i alt 25 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om, har 20 kanaler øget deres andel, 2 kanaler har uændrede andele, og 2 kanaler har mindsket andelen.

Luxembourg:

1. Uafhængige produktioner:

* Den gennemsnitlige andel, der forbeholdes europæiske programmer fra uafhængige producenter for alle tv-kanaler, udgjorde 29,93 % i 1999 og 28,68 % i 2000, altså en nedgang på 1,25 procentpoint for referenceperioden.

* I 1999 nåede 7 af de 10 tv-kanaler op over de 10 %, som kræves ifølge direktivets artikel 5. For 2 tv-kanaler mangler der oplysninger. Kun Nordliicht TV anvender ikke denne programtype. 70 % af tv-kanalerne opfylder dermed kravet. I 2000 nåede 7 af de 11 tv-kanaler op over de 10 %, som kræves ifølge direktivets artikel 5. For 2 tv-kanaler mangler der oplysninger. De 2 kanaler, der ikke anvender europæiske programmer fremstillet af uafhængige producenter er Liberty TV og Nordliicht TV. 64 % af tv-kanalerne opfyldte dermed kravet i 2000.

* Den overordnede tendens, udtrykt i antal kanaler, er faldende. Af i alt 8 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om, har 3 kanaler øget deres andel af programmer fremstillet af uafhængige producenter, 1 kanal har en uændret andel (nul), og 4 kanaler har mindsket andelen.

2. Andel af nye programmer i den uafhængige produktion:

* Den gennemsnitlige andel, der forbeholdes nye europæiske programmer fra uafhængige producenter for alle tv-kanaler, udgjorde 13,48 % i 1999 og 12,34 % i 2000, altså et meget lille fald på 1,34 procentpoint for referenceperioden. For 3 tv-kanaler mangler der oplysninger for referenceperioden.

* 3 kanaler opfylder ikke kravet om en andel på mindst 10 % af nye europæiske programmer fra uafhængige producenter: RTL Télé Lëtzebuerg (næsten 10 % i 2000), RTL9, Club RTL, Liberty TV og Nordliicht TV.

* Den overordnede tendens, udtrykt i antal kanaler, er stigende. Af i alt 7 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om, har 4 kanaler øget deres andel, 2 kanaler har mindsket andelen, og 1 kanal har fortsat en andel på nul.

Nederlandene:

1. Uafhængige produktioner:

* Den gennemsnitlige andel, der forbeholdes europæiske programmer fra uafhængige producenter for alle tv-kanaler, udgjorde 52 % for referenceperioden.

* I 1999 nåede 15 af de 18 tv-kanaler op over de 10 %, som kræves ifølge direktivets artikel 5. For 3 tv-kanaler mangler der oplysninger [65]. 83 % af tv-kanalerne opfylder dermed kravet. I 2000 nåede 18 af de 21 tv-kanaler op over de 10 %, mens der ikke forelå oplysninger om 2 kanaler [66]. Kun Net 5 nåede ikke op over de 10 % i 2000 (7,6 %). 86 % af tv-kanalerne opfylder dermed kravet.

[65] På grund af problemer med at bestemme oprindelsen af visse musikprogrammer, f.eks. musikvideoer.

[66] På grund af problemer med at bestemme oprindelsen af visse musikprogrammer, f.eks. musikvideoer.

* Den overordnede tendens, udtrykt i antal kanaler, er stigende. Af i alt 15 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om, har 5 kanaler øget deres andel af programmer fremstillet af uafhængige producenter, 2 kanaler har uændrede andele (50 % og 85 %), og 8 kanaler har mindsket andelen. Dertil kommer de 3 nye kanaler på markedet, som afsætter forskellige andele af sendetiden til europæiske programmer fremstillet af uafhængige producenter (andele fra 25 % til 100 %).

2. Andel af nye programmer i den uafhængige produktion:

* Den gennemsnitlige andel af nye europæiske programmer for alle tv-kanaler udgjorde 80 % i 1999 og 78 % i 2000, altså et let fald på 2 procentpoint for referenceperioden.

* Den overordnede tendens, udtrykt i antal kanaler, er stigende. Af i alt 17 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om, har 6 kanaler øget deres andel, 5 kanaler har uændrede andele (heraf 4 på 100 % eller næsten), og 6 kanaler har mindsket andelen. Dertil kommer de 3 nye kanaler på markedet, som afsætter en væsentlig del af sendetiden til nye programmer (andele fra 30 % til 99 %).

Portugal:

1. Uafhængige produktioner:

* Den gennemsnitlige andel, der forbeholdes europæiske programmer fra uafhængige producenter for alle tv-kanaler, udgjorde 24,96 % i 1999 og 31,13 % i 2000, altså en stigning på 6,18 procentpoint for referenceperioden.

* I 1999 nåede 6 af de 7 tv-kanaler op over de 10 %, som kræves ifølge direktivets artikel 5. I 2000 nåede 8 af de 9 tv-kanaler op over de 10 %. Kun Sport TV nåede ikke op over de 10 % i 1999 (5,5 %) og i 2000 (3,9 %). 86 % af tv-kanalerne opfyldte dermed kravet i 1999 og 89 % i 2000.

* Den overordnede tendens, udtrykt i antal kanaler, er faldende. Af i alt 7 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om, har 2 kanaler øget deres andel af programmer fremstillet af uafhængige producenter, og 5 kanaler har mindsket andelen. Dertil kommer de 2 nye kanaler på markedet, som afsætter en væsentlig del af sendetiden til uafhængige produktioner (andele fra 38 % til 58 % i 2000).

2. Andel af nye programmer i den uafhængige produktion:

* Det fremgår af rapporten, at den portugisiske lovgivning er strengere end artikel 5 i direktivet, og den indeholder tallene vedrørende udsendelse af programmer fremstillet af uafhængige producenter. Ifølge den portugisiske lov om fjernsyn skal tv-foretagenderne afsætte mindst en tiendedel af sendetiden til europæiske programmer, som er fremstillet af uafhængige producenter (første betingelse), og som er produceret mindre end fem år før (anden betingelse). [67]

[67] Rapporten indeholder i den forbindelse tal, der er helt identiske med dem, der er nævnt under punkt 1 (uafhængige produktioner).

* Ud fra denne dobbeltbestemmelse kunne man i teorien forvente, at alle europæiske programmer fremstillet af uafhængige producenter, jf. punkt 1, er nye i direktivets artikels 5's forstand. I praksis er det dog nødvendigt at opgøre, hvilken andel der rent faktisk er forbeholdt [68] nye programmer fremstillet af uafhængige producenter.

[68] For at man kan vurdere kravet om "passende andel", jf. slutningen af artikel 5 i direktivet.

Finland:

1. Uafhængige produktioner:

* Den gennemsnitlige andel, der forbeholdes nye europæiske programmer fra uafhængige producenter for alle tv-kanaler, udgjorde 23 % i 1999 og 29 % i 2000, altså en stigning på 6 procentpoint for referenceperioden.

* I referenceperioden nåede alle 4 kanaler, som nævnes i rapporten, over de 10 %, der kræves ifølge artikel 5 i direktivet (andele mellem 17 % og 32 % i 1999 og mellem 23 % og 38 % i 2000).

* Den overordnede tendens, udtrykt i antal kanaler, er stigende. 3 kanaler har øget andelen af programmer fremstillet af uafhængige producenter, og 1 kanal har mindsket andelen lidt.

2. Andel af nye programmer i den uafhængige produktion:

* Den gennemsnitlige andel, der forbeholdes nye europæiske programmer, udgjorde 80 % i 1999 og 80,25 % i 2000, altså en stigning på 0,25 procentpoint for referenceperioden.

* Den overordnede tendens, udtrykt i antal kanaler, er uændret. Af i alt 4 kanaler har 1 øget andelen, 2 er uændrede (andel på 100 %), og 1 kanal, der ligger over de 50 %, har mindsket andelen lidt.

Sverige:

1. Uafhængige produktioner:

* Den gennemsnitlige andel, der forbeholdes europæiske programmer fra uafhængige producenter for alle tv-kanaler, udgjorde 27,94 % i 1999 og 34,63 % i 2000, altså en stigning på 6,7 procentpoint for referenceperioden.

* I 1999 nåede 10 af de 21 tv-kanaler op over de 10 %, som kræves ifølge direktivets artikel 5. For 9 tv-kanaler mangler der oplysninger. «6» [69] og NollEttan Television sender ikke denne programtype. CineCinemas andel ligger under 10 % (5,75 %). 48 % af tv-kanalerne opfyldte dermed kravet i 1999. I 2000 nåede 15 af de 26 tv-kanaler op over de 10 %. For 10 tv-kanaler mangler der oplysninger. Kun NollEttan Television anvender ikke europæiske programmer fremstillet af uafhængige producenter. 58 % af tv-kanalerne opfyldte dermed kravet i 1999.

[69] Denne kanal nåede dog op på 50 % i 2000.

* Den overordnede tendens, udtrykt i antal kanaler, er uændret. Af i alt 11 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om, har 2 kanaler øget deres andel af programmer fremstillet af uafhængige producenter, 2 kanaler har uændrede andele, og 7 kanaler har mindsket andelen. Dette fald skal dog ses i forhold til, at der er 5 nye kanaler på markedet, som afsætter en væsentlig del af sendetiden til uafhængige produktioner (andele fra 17 % til 100 % i 2000).

2. Andel af nye programmer i den uafhængige produktion:

* Den gennemsnitlige andel, der forbeholdes nye europæiske programmer, udgjorde 53,97 % i 1999 og 65,40 % i 2000, altså en stigning på 11,43 procentpoint for referenceperioden. Følgende kanaler har en meget lille andel af nye programmer: TV 4 (2 % i 1999) [70], «6» (0 % i 1999 og 2000), Cine Cinemas (0 % i 1999), NollEttan Television (0 % i 1999).

[70] Denne kanal nåede dog op på 78,15 % i 2000.

* Den overordnede tendens, udtrykt i antal kanaler, er stigende [71]. Af i alt 10 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om, har 2 kanaler øget deres andel, 3 kanaler har uændrede andele (heraf 2 på 100 %), og 5 kanaler har mindsket andelen. Dertil kommer dog, at 4 af de 5 nye kanaler på markedet i 2000 har en stor andel af nye programmer (andele mellem 85 % og 100 % i 2000).

[71] Denne vurdering skal dog ses i forhold til, at der ikke foreligger oplysninger for en meget stort antal kanaler (9 kanaler i 1999 og 12 kanaler i 2000).

Det Forenede Kongerige:

1. Uafhængige produktioner:

* Den gennemsnitlige andel, der forbeholdes europæiske programmer fra uafhængige producenter for alle tv-kanaler, udgjorde 28,41 % i 1999 og 30,96 % i 2000, altså en stigning på 2,55 procentpoint.

* I 1999 nåede 73 kanaler ud af de 97 kanaler, der er omfattet af artikel 5 i direktivet [72], op over de 10 %, der kræves ifølge direktivets artikel 5. De 24 kanaler, der ikke når op på de 10 %, er: BBC News 24, Bravo, Disney Channel UK (Disney Channel, Disney Channel +1, Playhouse Disney, Toon Disney), Front Row (inkl. Barker Channel), Front Row (ekskl. Barker Channel), GSB Men + Motors/Breeze, National Geographic, Nickelodeon Nordic, Play UK, Rapture, Reality TV, SC4C2, Sci-Fi Channel, Sky Movie Max, Sky News, Sky One, Sky Premier, TCC Nordic, TNT Classical Movies, TV3 Norge, UK Arena. I 2000 nåede 86 kanaler ud af de 116 kanaler, der er omfattet af artikel 5 i direktivet [73], op over de 10 %, De 28 kanaler, der ikke når op på de 10 %, er: 3 + Danmark, BBC News 24, Biography Channel, Dating Channel, Bravo, Disney Channel UK (Disney Channel, Disney Channel +1, Playhouse Disney, Toon Disney), Film Four (9 %), Front Row (inkl. Barker Channel), Front Row (ekskl. Barker Channel), GSB Men + Motors/Breeze, History Channel, National Geographic, Nickelodeon Nordic, Reality TV, SC4C2, Sci-Fi Channel, Sky Movie Max, Sky News, Sky One, Sky Premier, TV3 Danmark, TV3 Norge, TV3 Sverige, UK Drama, V+ Norge.

[72] Her medregnes ikke de kanaler, der er undtaget (51 kanaler), eller som ikke udsendte i den pågældende periode.

[73] Her medregnes ikke de kanaler, der er undtaget (51 kanaler), eller som ikke udsendte i den pågældende periode.

75,26 % af tv-kanalerne opfyldte dermed kravet i 1999 og 74,1 % i 2000.

* Den overordnede tendens, udtrykt i antal kanaler, er stigende. Af i alt 93 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om, har 47 kanaler øget deres andel af programmer fremstillet af uafhængige producenter, 9 kanaler har uændrede andele, og 37 kanaler har mindsket andelen. Oven i denne positive tendens bør det bemærkes, at de nye kanaler afsætter forskellige andele af sendetiden til denne programtype.

2. Andel af nye programmer i den uafhængige produktion:

* Den gennemsnitlige andel, der forbeholdes nye europæiske programmer fra uafhængige producenter for alle tv-kanaler, udgjorde 22,41 % i 1999 og 25,17 % i 2000, altså en stigning på 2,76 procentpoint for referenceperioden.

* Følgende kanaler har en meget lille andel af nye europæiske programmer fremstillet af uafhængige producenter: 3 + Danmark, BBC News 24, Biography Channel, Dating Channel, Bravo, Disney Channel UK (Disney Channel, Disney Channel +1, Playhouse Disney, Toon Disney), Front Row (inkl. Barker Channel), Front Row (ekskl. Barker Channel), GSB Men + Motors/Breeze, History Channel, National Geographic, Nickelodeon Nordic, Reality TV, SC4C2, Sci-Fi Channel, Sky Movie Max, Sky News, Sky One, Sky Premier, TV3 Danmark, TV3 Norge, TV3 Sverige, UK Drama, V+ Norge.

* Den overordnede tendens, udtrykt i antal kanaler, er stigende. Af i alt 92 kanaler, som der gives fuldstændige oplysninger om, har 44 kanaler øget deres andel, 14 kanaler har uændrede andele, og 34 kanaler har mindsket andelen. Oven i denne positive tendens bør det bemærkes, at de nye kanaler afsætter forskellige andele af sendetiden til nye programmer.

1.3. Generel konklusion

Rapporterne fra medlemsstaterne for referenceperioden (1999-2000) viser generelt en tilfredsstillende gennemførelse fra medlemsstaternes side af artikel 4 (europæiske programmer) og artikel 5 (europæiske programmer fremstillet af uafhængige producenter) i direktivet om fjernsyn uden grænser.

Kommissionens detaljerede gennemgang af rapporterne viser for såvel artikel 4 som artikel 5 en positiv og dynamisk tendens for så vidt angår udsendelse af europæiske programmer, herunder programmer fremstillet af uafhængige producenter, samtidig med at det samlede antal kanaler er vokset i referenceperioden.

Det er kun et lille mindretal af kanaler, der i visse medlemsstater er problemer med. I den forbindelse minder Kommissionen om, at de pågældende medlemsstater skal forestå øget tilsyn med og overvågning af disse kanaler, og, når det er muligt og med passende midler, tilse, at disse tv-spredningsforetagender opfylder den andel, der er fastsat i direktivets artikel 4 og 5, i henhold til kriteriet om progressivitet.

2. Anvendelsen af direktivet i de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

I denne meddelelse er for tredje gang medtaget en opgørelse af Islands og Norges anvendelse af artikel 4 og 5 i direktivet om fjernsyn uden grænser. Liechtenstein har ikke indsendt nogen rapport, da der ikke findes noget tv-spredningsforetagende, der hører under Liechtensteins kompetence.

Island:

2.1. Kravet om, at størstedelen af programmerne skal være af europæisk oprindelse

Stöð2 (Channel 2), Sýn (Vision) og Bíórás (The Film Channel) har haft en meget lille andel af europæiske programmer i hele referenceperioden (andele fra 5,51 % til 30,43 % i 1999 og fra 5.55 % til 36,26 % i 2000). Ingen af disse kanaler når op på de 50 %, som kræves ifølge direktivets artikel 4. Det skal bemærkes, at RUV ikke nævnes i rapporten.

2.2. Europæiske programmer produceret af uafhængige producenter

Af de 3 nævnte kanaler nåede kun Sýn (Vision) over de 10 %, der kræves ifølge artikel 5 i direktivet (andel på 21,2 % i 1999 og på 21,17 % i 2000). De 2 øvrige kanaler sender stort set ikke europæiske programmer fremstillet af uafhængige producenter. Rapporten indeholder ingen oplysninger, der gør det muligt at vurdere andelen af nye programmer.

Norge:

2.1. Kravet om, at størstedelen af programmerne skal være af europæisk oprindelse

Tv-kanalerne NRK 1, NRK 2, NRK International, TV2, TV Norge og Metro udsendte i gennemsnit 57,67 % og 60.17 % europæiske programmer i henholdsvis 1999 og 2000, altså en gennemsnitlig stigning på 2,5 procentpoint for referenceperioden.

Det må samlet set siges at være tilfredsstillende. I referenceperioden var det kun TV Norge, der ikke nåede over de 50 %, der kræves ifølge artikel 4 i direktivet (22 % i 1999 og 20 % i 2000). For at imødegå denne manglende opfyldelse af kravet har de kompetente myndigheder rettet en kraftig henstilling til det pågældende foretagende om at overholde forpligtelserne i henhold til radiospredningsloven.

2.2. Europæiske programmer produceret af uafhængige producenter

Tv-kanalerne NRK 1, NRK 2, NRK International, TV2, TV Norge og Metro udsendte i gennemsnit 16,17 % og 16,33 % europæiske programmer fremstillet af uafhængige producenter i henholdsvis 1999 og 2000, altså en stigning på 0,17 procentpoint for referenceperioden.

Det må også siges at være tilfredsstillende. Kun NRK 2 (9 % i 1999) og NRK International (9 % i 2000) når - i et enkelt år - ikke op på en andel på 10 % af europæiske programmer fremstillet af uafhængige producenter. Det bør dog fremhæves, at de kompetente myndigheder har bedt det pågældende foretagende om at øge andelen.

Situationen er særdeles positiv, når det gældende andelen af nye programmer. De kanaler, rapporten omhandler, har haft en gennemsnitlig andel af denne programtype på 80,33 % i 1999 og på 86.33 % i 2000, dvs. en stigning på 6 procentpoint for referenceperioden (andele mellem 44 % og 96 % i 1999 og mellem 71 % og 100 % i 2000).

II - RESUMÉ AF MEDLEMSSTATERNES RAPPORTER

Angivelser:

"IM": oplysninger ikke meddelt.

"-": kanalen eksisterede ikke i den pågældende periode.

ØSTRIG

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

>TABELPOSITION>

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske programmer

Som bemærket i rapporten om referenceperioden 1997/1998 er de europæiske programmers andel stigende, især de tyske, idet de nu accepteres bedre af seerne. Tendensen til i højere grad at sende tysksprogede spillefilm fortsætter, idet deres andel fortsat er steget for ORF 1, fra 32 % i 1998 til 36,6 % i 2000. For ORF 2 har beslutningen om hovedsagelig at sende europæiske programmer, herunder om natten, allerede øget andelen, der udgjorde 79,2 % i 1999 og 81 % i 2000.

2. Uafhængige producenter

Ingen bemærkninger.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

Som bemærket i rapporten om referenceperioden 1997/1998 er de europæiske programmers andel stigende, især de tyske, idet de nu accepteres bedre af seerne. Tendensen til i højere grad at sende tysksprogede spillefilm fortsætter, idet deres andel fortsat er steget for ORF 1, fra 32 % i 1998 til 36,6 % i 2000. For ORF 2 har beslutningen om hovedsagelig at sende europæiske programmer, herunder om natten, allerede øget andelen, der udgjorde 79,2 % i 1999 og 81 % i 2000.

D) Yderligere bemærkninger

Ud over de allerede nævnte tv-spredningsforetagender sender flere andre selskaber i Østrig programmer via de lokale kabelnet. Disse udsendelser henvender sig til et lokalt publikum og er ikke en del af det nationale net. De pågældende foretagender omfattes i henhold til bestemmelserne i direktivets artikel 9 ikke af nærværende rapport.

BELGIEN

Kommissionen har modtaget to rapporter fra det fransktalende samfund (Communauté française de Belgique (CFB)) og det flamsktalende samfund (Vlaamse Gemeenschap, VLG)). Det tysktalende samfund (Deutschsprachige Gemeinschaft, GSG) har ikke fremsendt nogen rapport.

DET FRANSKTALENDE SAMFUND I BELGIEN

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

>TABELPOSITION>

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske programmer:

Ingen bemærkninger.

2. Uafhængige producenter:

Ingen bemærkninger.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

Bortset fra en lille manko hos TVI i 1999 er der ikke behov for særlige foranstaltninger for at sikre overholdelse af direktivets kapitel II.

D) Yderligere bemærkninger

CANAL+ tilbyder to varianter af sit analoge basisprogram til dem, der abonnerer på digital-tv. Tv-spredningsforetagendet har ikke kunnet fremlægge konkrete tal for 1999 og 2000. Det har dog besluttet fra 2002 at iværksætte et system til måling af programfladen på grundlag af stikprøver.

DET FLAMSKTALENDE SAMFUND I BELGIEN

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

>TABELPOSITION>

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske programmer

Jf. nedenfor

2. Uafhængige producenter

Jf. nedenfor

C) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

Jf. nedenfor

D) Yderligere bemærkninger

VRT

Ingen bemærkninger til VRT's tal.

VMM

For Kanaal 2's vedkommende konstaterer Kommissionen en stigende andel af europæiske programmer: fra 20 % i 1997-1998 til 25 % i 1999 og 30 % i 2000. Da VTM, VMM's største kanal, sender 60 % europæiske programmer og har en sendetid, der ligger væsentligt over Kanaal 2's, udgør de europæiske programmers andel næsten 50 %.

Det flamsktalende samfund ser derfor ikke disse tal som et problem.

Canal+ Televisie

Canal + Televisie, tidl. kaldt FilmNet Television, er et betalings-tv-foretagende, der sender via tre kanaler: Canal + grijs, Canal + blauw et Canal + 16/9 (der siden den 5. december 1999 har erstattet Canal + geel). Canal + Televisie sender først og fremmest film. Det er umuligt for disse betalingskanaler at nå op på den krævede andel.

Man har derfor ikke fundet det nødvendigt at træffe forholdsregler over for dem.

Event TV Vlaanderen (Liberty TV.com)

Siden begyndelsen af 1999 har Event TV sendt turisme- og rejseprogrammer og nyheder herom.

Event TV sender udelukkende egenproduktioner, hvilket løser problemet med ophavsretten til produktionerne. Dette tv-spredningsforetagende benytter sig ikke af uafhængige producenter.

I betragtning af programmernes særlige karakter finder man det ikke nødvendigt at træffe forholdsregler.

Media ad infinitum nv (Vitaya)

Vitaya har siden august 2000 sendt sundheds- og modeprogrammer. Programfladen består af egenproduktioner og programmer, der er købt hos andre tv-spredningsforetagender.

Media ad infinitum er endnu ikke i stand til at fremlægge oplysninger om de uafhængige produktioners andel. Dette tv-spredningsforetagende er blevet bedt om fremover at indsende detaljerede oplysninger herom.

Kanaal Z blev den 9. november 1999 godkendt til at sende til hele det flamsktalende samfund. Dette foretagende sender udelukkende børsinformation og økonomiske og finansielle nyheder. Det er altså ikke omfattet af kvotekravet.

NB: I artikel 1 i den flamske regerings dekret af 23. februar 1994 om nærmere bestemmelser om koordinering af den flamske av-politik defineres en "uafhængig producent" som en privatretlig juridisk person, der fremstiller av-produktioner, og som ikke har strukturelle eller selskabsmæssige forbindelser med et tv-spredningsforetagende.

TYSKLAND

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

>TABELPOSITION>

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske programmer

13th Street

Der drejer sig om en betalingskanal, der begyndte at sende i august 1998, og som fortsat har mange sendeproblemer.

Kabel 1

På grund af sin tematiske karakter har Kabel 1 hidtil kun en forholdsvis lille andel af europæiske produktioner (hovedsagelig westerns og krimiserier).

N 24

Nyhedskanal, der først begyndte at sende i 2000.

Première

Première er en betalingskanal, som baserer sin andel af udsendelser, der er underlagt kvotesystemet, på spillefilm. Kanalen har endnu ikke en tilstrækkelig andel af europæiske programmer.

Pro Sieben

I 2000 lå kanalens andel af europæiske programmer kun 4 % under kravet på 50 %.

RTL2

Andelen af programmer af europæisk oprindelse, som sendes af denne kanal, er for opadgående og lå i 2000 kun 4 % under kravet på 50 %.

Studio Universal

Der drejer sig om en betalingskanal, der begyndte at sende i september 1999, og som har en stigende andel af europæiske programmer.

Super RTL

Kanalen er en af Tysklands nyere tv-spredningsforetagender, og den har en stigende andel af europæiske programmer.

2. Uafhængige producenter

Phoenix

På grund af denne kanals opbygning kan kun en lille del af produktionerne overlades til eksterne producenter.

VIVA

På grund af denne kanals opbygning kan kun en lille del af produktionerne overlades til eksterne producenter.

VIVA 2

På grund af denne kanals opbygning kan kun en lille del af produktionerne overlades til eksterne producenter.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

De kompetente myndigheder er hele tiden i dialog med de forskellige tv-spredningsforetagender.

D) Yderligere bemærkninger

Phoenix

Procentdelen af uafhængige produktioner, der udsendes af Phoenix, er et resultat af denne kanals særlige karakter, idet der er tale om en tematisk kanal: to tredjedele af programmerne består af udsendelser, der kan betegnes som debatter og "transmissioner af begivenheder", der i sagens natur er egenproduktioner, som ikke overlades til uafhængige producenter. I øvrigt sendes der, bortset fra nogle meget få weekender, ingen dokumentarudsendelser efter midnat, hvilket automatisk formindsker andelen af uafhængige europæiske programmer i forhold til den samlede sendetid.

DSF

Procentdelen af nye programmer (punkt C) er højere end 50 %. I betragtning af den korte varighed af de udsendelser, der er underlagt kvoterne, er det vanskeligt at give mere nøjagtige tal.

Kabel 1

Sendeunderskud.

n-tv

Oplysningerne er ikke meddelt (nyhedskanal).

Super RTL

Sendeunderskud.

VH-1 - VIVA - VIVA2

Det drejer sig om musikkanaler.

DANMARK

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

>TABELPOSITION>

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske programmer

TvDanmark har øget sin andel af europæiske programmer fra 20 og 25 pct. i henholdsvis 1997 og 1998 til 36 og 42 pct. i henholdsvis 1999 og 2000. Ligeledes er andelen af uafhængige produktioner steget i forhold til perioden 1997-1998. TvDanmark oplyser, at de foreløbige opgørelser for 2001 viser en yderligere forøgelse af andelen af europæiske programmer.

2. Uafhængige producenter

Ingen bemærkninger.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

Ingen bemærkninger.

D) Yderligere bemærkninger

TV 2's 8 regionale tv-stationer sender ½-1 time dagligt i "vinduer" på TV 2's kanal. De sender fortrinsvis nyheds- og magasinprogrammer, som er produceret lokalt. Oplysninger om disse programmer er ikke medtaget i den statistiske oversigt.

DR og TV 2 oplyser begge, at de ved definitionen af uafhængige producenter har anvendt selskabslovgivningens definitioner af moder/datterselskaber, jf. aktieselskabslovens 2, samt anpartsselskabslovens 2. TV 2 Zulu startede programvirksomhed den 15. oktober 2000. TV Bio+ startede programvirksomhed den 1. januar 2000.

Følgende tv-stationer har haft sendetilladelse i perioden 1999-2000, men har indstillet programvirksomheden: DSTV, Eurotica Rendez-Vous, Pay Per View, TV Bio.

Følgende tv-stationer indgår ikke i den statistiske oversigt: Dan Toto Racing Live - sender udelukkende sportsnyheder og Mesopotamia Broadcast - sender udelukkende programmer på kurdisk.

GRÆKENLAND

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

>TABELPOSITION>

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske programmer

Ingen bemærkninger.

2. Uafhængige producenter

Ingen bemærkninger.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

Ingen bemærkninger.

D) Yderligere bemærkninger

Ingen bemærkninger.

SPANIEN

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

Nationale og regionale analoge jordbaserede kanaler

>TABELPOSITION>

Digitale kanaler:

>TABELPOSITION>

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske programmer

Jf. nedenfor

2. Uafhængige producenter

Jf. nedenfor

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

Jf. nedenfor

D) Yderligere bemærkninger

Med henblik på den klarest mulige præsentation af oplysningerne fra de forskellige tv-spredningsforetagender under den spanske stats kompetence er der blevet udarbejdet to spørgeskemaer: det første vedrører de analoge jordbaserede kanaler, såvel de nationale som de regionale, det andet omfatter ikke-kåbelbårne, digitale, jordbaserede kanaler og satellitkanaler.

Hvad angår sidstnævnte kategori af kanaler bør det bemærkes, at visse af dem ganske vist ikke er nået op på den andel, der kræves ifølge direktivets artikel 4 og 5, men at den spanske lovgivning på området omfatter to undtagelser: 40 % af sendetiden skal være forbeholdt europæiske programmer i det første sendeår (første overgangsforanstaltning) samt det samlede tal for pakker af betalingskanaler i forbindelse med et bestemt tilbud (artikel 7, stk. 2).

Når de forskellige foretagender ikke når op på de krævede andele, sender de spanske myndigheder derfor vedkommende oplysningerne om deres udsendelser og beder dem træffe de fornødne foranstaltninger med henblik på i løbet året at afhjælpe den manglende overholdelse af reglerne.

FRANKRIG

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

a) Ikke-kabelbårne kanaler

>TABELPOSITION>

(1) Procentdelen af uafhængige produktioner vurderet på grundlag af selskabets omsætning.

b) Kanaler, der transmitteres via kabel (i %)

IM: ikke meddelt

(a): i forhold til sendetiden

(b): % i forhold til programbudgettet

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske programmer

10 tv-kanaler nåede i 1999 ikke op på det krævede antal europæiske programmer. I 2000 drejede det sig om 12 kanaler, hvoraf 5 var tæt på kravet (andel på over 45 %)

Det drejer sig især om filmkanaler (de 3 kanaler Ciné Cinémas 1, 2, 3, som stort set er ens, Cinéfaz, der blev oprettet i 1999 og især visere nyere film, Polar og Action fra Groupe ABsat samt pay-per-view-kanalerne Multivision, som dog har forbedret sin andel betragteligt fra 16 % i 1998 til 44 % i 2000, og Kiosque med 32 % i 1999).

Samlet set er de europæiske programmers andel vokset, og der er i praksis kun problemer med 7 af de 59 kanaler.

2. Uafhængige producenter

Ud fra en vurdering af såvel sendetiden som programbudgettet er procentdelen af europæiske programmer fremstillet af uafhængige producenter på alle kanaler højere end krævet, bortset fra Forum Planète.

Forum Planète, der er en aflægger af dokumentarkanalen Planète, ændrede i september 1999 sin sendeflade, så den som supplement til reportagerne på Planète udelukkende sender debatprogrammer, der programsættes flere gange, og som kanalen selv tilrettelægger og producerer. Da dette ikke var nogen succes, ændrede de ansvarlige konceptet i efteråret 2001.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

Der blev for årene 1997, 1998 og 1999 udstedt alvorlige henstillinger om i fremtiden at overholde sendekvotaen til de kanaler, der ikke var nået op på de procentdele, der kræves ifølge fransk lovgivning.

Fransk lov er strengere end bestemmelserne i artikel 4 i direktivet om fjernsyn uden grænser, og derfor dækker de alvorlige henstillinger også det forhold, at den pågældende artikel ikke er overholdt.

Den 13. november 2001 indledte Conseil supérieur de l'audiovisuel sanktionsprocedurer mod 9 kanaler for ikke at have overholdt programkvoterne i 2000. Det drejer sig om AB 1, Action, Canal Jimmy, Ciné Cinémas 1, Ciné Cinémas 2, Ciné Cinémas 3, Cinéstar 2 Mangas og 13ème Rue.

Endvidere blev der udstedt alvorlige henstillinger til Cinéfaz, Multivision og Polar om fremover at opfylde kvoten for europæiske programmer.

D) Yderligere bemærkninger

Ingen bemærkninger.

IRLAND

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

>TABELPOSITION>

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske programmer

Ingen bemærkninger.

2. Uafhængige produktioner

Ingen bemærkninger.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

Ingen bemærkninger.

D) Yderligere bemærkninger

Følgende bør bemærkes:

a) Oplysningerne er komplette for hvert år og er ikke baseret på stikprøver.

b) Hvad angår RTÉ og Teilifis na Gaeilge anvendes den definition på "uafhængig producent", der fremgår af sektion i loven (som ændret) om tv-radiospredningsmyndigheder ("Broadcasting Authority (Amendment) Act, 1993"), ifølge hvilken en producent er uafhængig i forhold til tv-spredningsforetagendet, hvis vedkommende styrer udarbejdelsen af programmer og hverken er et datterselskab eller moderselskab i forhold til et tv-spredningsforetagende.

c) Hvad angår TV3 anvendes den definition på "uafhængig producent", der fremgår af retningslinjerne for tilsyn med anvendelsen af direktivet om fjernsyn uden grænser.

ITALIEN

JORDBASEREDE FORETAGENDER

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %, sendeflade og investeringer)

>TABELPOSITION>

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske programmer

I 1999 og 2000 udgjorde andelen af europæiske programmer og nye programmer på Italia 1, der behandles særskilt, en andel af sendetiden, der var lavere end krævet. Det samme gælder tilsyneladende Retequattro. Da begge kanaler imidlertid ligesom Canale 5 tilhører tv-selskabet R.T.I., skal kontrollen af, om programreglerne overholdes, i henhold til artikel 2, stk. 4, i beslutning 9/99/CONS baseres på de tre kanalers samlede aktivitet. I lyset heraf overholder R.T.I. Spas sendeflade under ét fuldt ud reglerne, jf. skemaet nedenfor.

>TABELPOSITION>

NB: Procentangivelserne er afrundet til hele tal.

>TABELPOSITION>

NB: Procentangivelserne er afrundet til hele tal.

Det ser endda ud til, at TMC (nu "La 7"), der tilhører selskabet Tv Internazionale Srl, ikke har opfyldt kravet vedrørende europæiske programmer i 1999 og vedrørende nye programmer i perioden 1999-2000. Også i dette tilfælde skal man dog anvende nævnte artikel 2, stk. 4, i beslutning 9/99/CONS, ifølge hvilken der ved kontrollen af, om kvoten er overholdt, skal ses samlet på de kanaler, der ejes af gruppen SEAT-Cecchi Gori. Hvis analysen udvides til at omfatte gruppens anden kanal, TMC2 (nu MTV Italia), står det klart, at kvoterne er fuldt ud overholdt, jf. nedenstående skema.

>TABELPOSITION>

NB: Procentangivelserne er afrundet til hele tal.

>TABELPOSITION>

NB: Procentangivelserne er afrundet til hele tal.

Det samme (de enkelte kanalers tal skal lægges sammen med øvrige kanaler under et og samme foretagende) gælder for Tele+ Bianco og Tele+ Nero, der tilsyneladende ikke overholder kravet til andelen af europæiske programmer, og som analyseres sammen med Tele+-gruppens satellitkanaler, se disse.

Tele+ Grigio ophørte i 1998 med at sende jordbaseret og sender nu kun via satellit. Denne kanal og tallene for dens kvoter findes altså sammen med satellitkanalerne.

2. Uafhængige producenter

I artikel 2, stk. 3, i lov nr. 122/98, der gennemfører direktivet om fjernsyn uden grænser, er det fastsat, at mindst 10 % (20 % for RAI) af de nationale tv-spredningsforetagenders udsendelser skal være europæiske programmer fremstillet af uafhængige producenter, og der er fastsat i artikel 2, stk. 5, at de skal investere (ved indkøb eller egenproduktion) mindst 10 % (20 % for RAI) af deres årlige nettoreklameindtægter i europæiske programmer, inkl. programmer fremstillet af uafhængige producenter.

De nationale foretagender har selv indsendt oplysninger direkte om andelen af europæiske programmer fremstillet af uafhængige producenter på grundlag af egenkontrol samt oplysninger vedrørende investeringsforpligtelserne.

>TABELPOSITION>

Oversigt over investeringer i europæiske programmer i 2000

>TABELPOSITION>

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

Man har ikke fundet det nødvendigt at træffe forholdsregler over for jordbaserede tv-foretagender.

D) Yderligere bemærkninger

Ingen bemærkninger.

SATELLITBASEREDE FORETAGENDER

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %, sendeflade og investeringer)

>TABELPOSITION>

Forklaring:

EID: ikke i drift - kanalen begyndte at sende i 2000; der foreligger ikke oplysninger om 1999, da kanalen endnu ikke var i drift.

IR: ikke relevant - kanalerne har ikke haft reklameindtægter og er ikke omfattet af kravet om investeringer.

100

: Kanalerne har investeret mere end reklameindtægterne i indkøb eller produktion af europæiske programmer..

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

Visse af de satellitkanaler, der er med i skemaet, har ikke opfyldt alle deres programforpligtelser, der er fastsat i EU-direktiverne og i den lovgivning, der gennemfører direktiverne i Italien (lov 122/97 og beslutning 9/99/CONS). Følgende kan fremhæves:

1. Kanalen Coming Soon Television, der hører under Anicaflash Srl, opfylder ikke kravet til andelen af europæiske programmer og nye programmer, da den oplyser, at den i gennemsnit to timer om dagen har en programflade, som udelukkende består af filmtrailere. Foretagendet erklærer desuden, at det ikke har nogen reklameindtægter.

2. Kanalen Class Financial Network, der hører under tv-spredningsforetagendet Class Financial Network Spa, som siden 2000 har en programflade, der udelukkende består af finansnyheder, som sendes døgnet rundt uden afbrydelse, oplyser, at den ikke har nogen reklameindtægter og derfor ikke har indsendt oplysninger om investeringer.

3. Disney Channel, der hører under Disney Channel Italia, begrunder den manglende opfyldelse af kravet til andelen af europæiske programmer og nye programmer med, at dens programflade hovedsageligt består af Disney-produktioner (film, tegnefilm og serier). Selskabet oplyser endvidere, at det ikke har nogen reklameindtægter og derfor ikke har indsendt oplysninger om investeringer.

4. Foretagendet Digitaly Spa har ikke indsendt oplysninger om sin kanal, Digitaly - Italian Channel, og har ikke forklaret, hvorfor det ikke har fulgt reglerne herom.

5. Foretagendet Eurocast Italia Srl har tre kanaler, der alle sender på polsk, og som har været i drift siden januar 2000:

Topshop, en kanal, der udelukkende har teleshopping.

Polonia 1, der har en bred programflade, der henvender sig til familier og kvinder.

Super 1, hvis programflade henvender sig til unge. De indsendte oplysninger om foretagendets investeringer er ikke komplette og ikke i overensstemmelse med den ønskede opstilling. Den sendetid, der er forbeholdt nye europæiske programmer, opfylder ikke lovgivningens krav.

6. Kanalen Cinemovie, der hører under Fin.Ma.Vi. Spa - groupe Cecchi Gori, har en tematisk programflade, der omfatter spillefilm fra 1930-1975. Ifølge foretagendet er det grunden til, at det ikke er muligt at opfylde kravet vedrørende nye programmer. Selskabet har ikke nogen reklameindtægter og har derfor ikke indsendt oplysninger om investeringer.

7. Kanalen Fox Kids, der hører under Fox Kids Italy Srl, sender udelukkende tegnefilm og programmer for 4-14-årige. Foretagende, der har sendt siden den 1. april 2000, oplyser, at det ingen programmer har købt i det pågældende år, hverken direkte eller via moderselskabet.

8. Den redaktionelle linje på kanalerne under Kidco Service Srl går ud på at sende arabiske produktioner på originalsproget, som udelukkende vedrører den arabisk-muslimske kultur. Foretagendet oplyser således, at det ikke kan finde europæiske produktioner, der passer ind i den redaktionelle linje.

9. Følgende seks kanaler, der hører under selskabet Multithématiques, har alle et kraftigt tematisk islæt, hvilket fremføres som forklaring på den manglende overholdelse af kravet til nye programmers andel i såvel 1999 som 2000:

Canal Jimmy har en tematisk sendeflade, der omfatter USA-kultur fra 60'erne og 70'erne. I betragtning af den redaktionelle linjes særegenhed og det pågældende markeds ringe størrelse må begrundelsen accepteres.

Cine Cinemas 1 har en tematisk sendeflade, der omfatter spillefilm fra 50'erne til 90'erne.

Cine Cinemas 2 har en tematisk sendeflade, der omfatter film fra hele verden og festivaler.

Cine Classic har en tematisk sendeflade, der omfatter sort-hvide spillefilm fra 20'erne til 60'erne.

Planete har en tematisk sendeflade, der udelukkende omfatter dokumentarprogrammer inden for historie, samfundsvidenskab og antropologi.

Seasons har en tematisk sendeflade, der udelukkende omfatter dokumentarprogrammer og debatprogammer (talkshows) om naturen, især jagt og fiskeri.

10. Selskabet Sitcom Spa, der styrer kanalerne INN, Nuvolari, Marcopolo, Galileo, Leonardo og Giotto, har kun indsendt oplysninger om Marcopolo og INN, for sidstnævntes vedkommende endda ikke for 2000. Selskabet oplyser endvidere, at Nuvolari, Galileo og Leonardo, der ganske vist har fået sendetilladelse ved beslutning 127/00/CONS, endnu ikke er begyndt at sende, og at Giottos midlertidige sendetilladelse er udløbet.

11. Foretagendet Team Tv Spa, som nyhedskanalerne Stream News og Stream Verde hører under, har oplyst, at det ikke producerer eller indkøber europæiske programmer som følge at de emner, kanalerne omfatter, og det har ikke indsendt oplysninger om programfladen.

12. Kanalerne Tele+ Nero et Tele+ Bianco, der er såvel jordbaserede som satellitbaserede, og som hører under henholdsvis Prima Tv Spa og Europa Tv Spa (som begge tilhører Tele+-gruppen), har ikke overholdt kravene til programsætning af europæiske programmer i 1999 og 2000.

I henhold til artikel 2, stk. 4, i beslutning 9/99/CONS skal den andel, der afsættes til europæiske programmer, imidlertid afgøres ud fra den samlede programflade på alle kanalerne under Tele+-gruppen, jf. nedenstående skemaer.

Beregnet på den måde har Tele+-gruppens kanaler haft en andel af europæiske programmer på 45 % i 1999 og 43 % i 2000 af den sendetid, der er omfattet af kvotekravet. Dermed bør artikel 2, stk. 3, i beslutning 9/99/CONS finde anvendelse. Ifølge denne bestemmelse skal myndigheden ved udsving på årsbasis på over 7 % automatisk vurdere foretagendets forklaringer på, hvorfor kravet ikke er overholdt.

>TABELPOSITION>

NB: Procentangivelserne er afrundet til hele tal.

>TABELPOSITION>

NB: Procentangivelserne er afrundet til hele tal.

13. Kanalerne Duel og Comedy Life, der hører under Mediadigit Spa (som igen hører under Mediaset-gruppen) opfylder ikke kravet til andelen af europæiske programmer og nye programmer.

I henhold til artikel 2, stk. 4, i beslutning 9/99/CONS skal den andel, der afsættes til europæiske programmer, imidlertid afgøres ud fra den samlede programflade på alle kanalerne under Mediaset-gruppen, inkl. de jordbaserede kanaler, jf. nedenstående skemaer.

Beregnet på den måde har Mediaset-gruppens kanaler haft en andel af europæiske programmer på 58 % og af nye programmer på 50 % af den sendetid, der er omfattet af kvotekravet.

I 2000 udgjorde de europæiske programmer 46 % og de nye programmer 52 %. Dermed bør artikel 2, stk. 3, i beslutning 9/99/CONS igen finde anvendelse. Ifølge denne bestemmelse skal myndigheden ved udsving på årsbasis på over 7 % automatisk vurdere foretagendets forklaringer på, hvorfor kravet ikke er overholdt.

>TABELPOSITION>

NB: Procentangivelserne er afrundet til hele tal.

>TABELPOSITION>

NB: Procentangivelserne er afrundet til hele tal.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

I betragtning af visse tv-kanalers særegne redaktionelle linje er myndigheden for øjeblikket i færd med at vurdere de begrundelser, følgende selskaber har fremført, for ikke at have overholdt kravene til programsætning og investering i henhold til lov 122/98 og beslutning 9/99/CONS.

- Anicaflash Srl

- Class Financial Network Spa

- Disney Channel Italy

- Fin.Ma.Vi Spa

- Fox Kids Italy Srl

- Kidco Service Srl

- Multithematique

- Sitcom Spa

Da endvidere Stream Spa, Eurocast Italia Srl, Team Tv Spa og Digitaly Spa ikke har oplyst tallene for programsætningen af europæiske programmer og nye programmer for 1999 og 2000, overvejer myndighedens relevante kontor, om der skal indledes en procedure for at vurdere de pågældende foretagenders manglende opfyldelse af kravene og de begrundelser, de har fremført, og om der skal træffes eventuelle forholdsregler.

D) Yderligere bemærkninger

I beslutning 127/00/CONS af 1. marts 2000 om godkendelse af reglerne om satellittransmission af tv-programmer er der fastsat bestemmelser om satellit-tv-foretagenders aktiviteter. Da der tidligere ikke var præcise regler på området, blev kun et begrænset antal foretagender drevet på grundlag af en erklæring om iværksættelse af driften, som de selv indgav til Kommunikationsministeriet, eller på grundlag af en midlertidig sendetilladelse, der blev udstedt til forsøgsudsendelser af Kommunikationsministeriet.

Som følge af problemet med at iværksætte et system til overvågning af satellit-tv-udsendelser har myndigheden bedt satellit-tv-foretagenderne om selv at fremlægge data om overholdelse af programsætnings- og investeringskravene, jf. artikel 2 i lov 122/98 og artikel 2 og 4 i beslutning 9/99/CONS.

Visse foretagender har med henvisning til deres tv-kanalers særlige tematiske redaktionelle linje, jf. artikel 5 i beslutning 9/99/CONS, anmodet om helt eller delvis at blive fritaget for kravene til programsætning og investering. Ifølge artikel 2, stk. 2, i beslutning 9/99 skal myndigheden kontrollere, om foretagenderne overholder forpligtelserne under hensyntagen til deres tekniske problemer og målsætninger, og den skal sikre en gradvis udvikling af foretagenderne i radio-tv-sektoren, den faktiske produktmængde på markedet, det enkelte foretagendes mål og et programudbud, der er i overensstemmelse med nettets redaktionelle linje og særlige karakter, bl.a. med hensyn til den bedste sendetid. Oplysningerne fra foretagenderne er for øjeblikket ved at blive vurderet, og det samme gælder forklaringerne på, hvorfor kravene ikke er opfyldt, og begrundelserne i forbindelse med ansøgninger om hel eller delvis fritagelse fra forpligtelserne.

Endelig bør det nævnes, at satellitforetagenderne, til forskel fra de jordbaserede foretagender, ikke ifølge national lovgivning er forpligtet til at sende 10 % europæiske programmer fremstillet af uafhængige producenter. De skal derimod afsættes mindst 10 % af deres nettoreklameindtægter til produktion eller indkøb af europæiske av-programmer, inkl. programmer fremstillet af uafhængige producenter.

LUXEMBOURG

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

>TABELPOSITION>

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske programmer

De forskellige kanaler har generelt opfyldt kravet til andelene. RTL4 og RTL TVi har i det ene af årene ligget lige under de 50 %. RTL5 lå i 1999 klart under kravet på grund af kanalens tematiske karakter, men i 2000 lå den klart over de 50 %. Alle kanaler nåede over de 50 % i perioden 1999-2000 samlet set. Dertil kommer, at kanalerne parvis (RTL4+RTL5 og RTL TVi+Club RTL) også nåede over en andel på 50 % af europæiske programmer i begge årene. Det konkluderes dermed, at kanalerne globalt set nåede over en andel på 50 % af europæiske programmer.

Kanalen RTL9 overholdt i 1999 ikke krav om mindst 50 % europæiske programmer, fordi den var under økonomisk omstrukturering. Dette blev udbedret i 2000.

2. Uafhængige producenter

Ingen bemærkninger.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

I betragtning af det ovenfor anførte finder man det ikke nødvendigt med særlige foranstaltninger for at sikre den fremtidige overholdelse af forpligtelserne.

D) Yderligere bemærkninger

I den pågældende periode var direktiv 97/36/EF endnu ikke blevet gennemført i Luxembourg. Deraf følger, at denne rapport omfatter samtlige kanaler med luxembourgsk sendetilladelse i referenceperioden.

NEDERLANDENE

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

>TABELPOSITION>

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske programmer

Scandinavian Broadcasting B.V. nåede for SBS6's vedkommende i 1999 ikke op på den krævede andel, og det forklares med, at kanalen i juni 1999 opdagede, at den ikke havde opnået den krævede andel i 1997 og 1998. Derfor ændrede SBS6 en del af sin programflade for at kunne nå målet i 1999 og 2000. Andelen af europæiske programmer er steget i forhold til den foregående referenceperiode. Scandinavian Broadcasting B.V. begyndte at sende på Net5 i 1999. Det er vanskeligt for en ny kanal at opfylde kravet. Andelen af europæiske programmer steg i 2000 i forhold til 1999.

Veronica RTV Beheer BV (nu: Yorin TV BV) nåede for Veronicas vedkommende i 1999 og 2000 ikke op på den krævede andel, og det forklares med, at kanalens sendetid i 1999 og 2000 i dagtimerne var forbeholdt teleshopping. Kanaler er overbevist om, at andelen fortsat vil stige i de kommende år, da den har indkøbt flere europæiske fiktionsprogrammer.

UPC iværksatte en række kanaler 1999 og 2000. Kanalerne sender i flere lande. For Film1 er det vanskeligt at tilvejebringe europæiske film. Desuden er ophavsrettigheder ikke i orden i alle de lande, hvor kanalen sender. Innergy er en kanal, der beskæftiger sig med utraditionelle former for livsførelse. Der findes ikke tilstrækkeligt med europæiske programmer.

2. Uafhængige producenter

IM betyder "ikke målelig". Det er vanskeligt at fastslå oprindelsen af de videoclips, der sendes, det vil sige, hvor produktionsselskabet er registreret.

3. Nye programmer

Film1 er en filmkanal, der sender film fra 50'erne til 90'erne. Derfor har den ikke opfyldt kravet om en andel af nye programmer.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

For at gøre rapporten effektiv og optimal har "Commissariaat voor de Media" (den nederlandske mediemyndighed) fastlagt retningslinjerne for oplysningerne om andelen af europæiske programmer, som trådte i kraft den 1. januar 2002.

D) Yderligere bemærkninger

Canal + Nederland BV fik for 1999 og 2000 en midlertidig dispensation fra Commissariaat voor de Media under anvendelse af artikel 52k, stk. 6, i den nederlandske bekendtgørelse om medierne. I de pågældende to år skulle de europæiske programmers andel udgøre mindst 25 %.

Film1 begyndte at sende i maj 1999, Club i oktober 1999, Avante i december 1999, Innergy i maj 2000 og Expo 24x7 i juni 2000.

Filmtime er en pay-per-view-kanal, der har en midlertidig dispensation fra Commissariaat voor de Media under anvendelse af artikel 53b i den nederlandske bekendtgørelse om medierne. Filmtime begyndte at sende i maj 2000.

De 12 regionale tv-spredningsforetagender har bekræftet, at de overholder deres forpligtelser. Disse foretagenders programmer omfatter hovedsagelig tekst-tv-tjenester, nyheder og sport. Det betyder, at den sendetid, de skal aflægge rapport om, kun udgør nogle minutter om dagen. Denne sendetid er forbeholdt programmer, der henvender sig til et regionalt publikum, og som er produceret af foretagendet selv eller af en uafhængig nederlandsk producent.

PORTUGAL

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

Tabel 1: Public service-foretagende, RTP

>TABELPOSITION>

Tabel 2: Private foretagender

>TABELPOSITION>

Tabel 3: Vægtet gennemsnit af europæiske programmer, uafhængige produktioner og nye programmer opdelt pr. foretagende

>TABELPOSITION>

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske programmer

Jf. nedenfor.

2. Uafhængige producenter

Jf. nedenfor.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

Foranstaltninger, der er vedtaget eller påtænkt for at opnå de andele, der kræves ifølge direktivet (TVI og Sport Tv Portugal). Som det fremgår af ovenstående, begrænser den manglende overholdelse af programsætningskravene i artikel 4 og 5 i direktivet om fjernsyn uden grænser, for så vidt angår de tv-spredningsforetagender, der hører under Portugals kompetence, sig i referenceperioden til TVI-Televisão Independente, SA (med hensyn til europæiske programmer) og Sport Tv Portugal, SA (med hensyn til uafhængige produktioner og nye programmer). Den kan endvidere bemærkes, at en af de kanaler, der ejes og drives af SIC-Sociedade Independente de Comunicação, SA, heller ikke opfylder kravet i artikel 4 i direktivet om fjernsyn uden grænser, mens kravet så rigeligt opfyldes af foretagendet som helhed, jf. EU-reglerne. De portugisiske myndigheder har atter henledt tv-foretagendernes, især TVI's opmærksomhed på, at de skal træffe alle nødvendige forholdsregler for at tilnærme procentdelen af udsendte europæiske produktioner til de mål, der er fastsat i direktivet om fjernsyn uden grænser. Skønt målet endnu ikke er nået, bør det atter fremhæves, at der kan konstateres en klar fremgang. Lignende skridt er truffet over for Sport Tv Portugal, SA med hensyn til uafhængige produktioner og nye programmer, skønt det må erkendes, at visse faktorer for dette foretagendes vedkommende gør det særlig vanskeligt at overholde kravet i direktivets artikel 4. D) Yderligere bemærkninger Det bør præciseres, at den portugisiske lov om fjernsyn (godkendt ved lov nr. 31-A/98 af 14. juli 1998) med hensyn til uafhængige produktioner og nye programmer i artikel 38 foreskriver en strengere ordning end den, der er fastsat i direktivets artikel 5, idet tv-foretagenderne skal afsætte mindst en tiendedel af sendetiden (ekskl. nyhedsudsendelser, sport, quizzer o.l., reklamer, teleshopping og tekst-tv-tjenester) til europæiske programmer, som er fremstillet af uafhængige producenter, og som er produceret mindre end fem år før [74]. RTP-Radiotelevisão Portuguesa, SA I perioden 1999-2000 har det offentlige tv-foretagende i lighed med de foregående perioder fuldt ud opfyldt programkravene i direktivets artikel 4 og 5. Som noget nyt indeholder denne rapport oplysninger om kanalen RTP-África, der begyndte at sende regelmæssigt i januar 1998, og som via kabel og satellit kan modtages i Portugal, selv om den egentlig er beregnet til modtagelse via satellit i de tidligere portugisiske koliner (Angola, Kap Verde, Guinea-Bissau, Mozambique samt São Tomé og Principe). SIC-Sociedade Independente de Comunicação, SA Andelen af uafhængige produktioner og nye programmer hos SIC-Sociedade Independente de Comunicação SA lå klart over kravet i artikel 5 i direktivet om fjernsyn uden grænser såvel i 1999 (hvor foretagendet kun havde den almene kanal SIC) som i 2000 (hvor foretagendet begyndte driften af de to almene kanaler SIC Internacional og Sic Gold, der begyndte at sende regelmæssigt i henholdsvis januar og juni). Kravet i direktivets artikel 4 til andelen af europæiske programmer blev i 1999 ikke opfyldt, selv om den andel, SIC nåede op på i perioden, lå tæt på den andel, der kræves ifølge EU-reglerne. I 2000 nåede andelen af europæiske programmer - beregnet for foretagendet SIC som helhed - op på ca. 70 % [75], dvs. et godt stykke over EU's mindstekrav. TVI-Televisão Independente, SA TVI opnåede i 1999 og 2000 større andele end dem, der kræves ifølge artikel 5 i direktivet om fjernsyn uden grænser, mens direktivets artikel 4 ikke blev overholdt. Det bør dog bemærkes, at foretagendet, siden det begyndte driften (1993), til stadighed regelmæssigt har øget andelen af europæiske programmer, således at tilpasningen er sket trinvis i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i direktivet om fjernsyn uden grænser. Blandt de faktorer, der har været til hinder for at overholde EU-reglerne, bør det nævnes, at TVI - som allerede bemærket i forbindelse med de foregående perioder - var det sidste ikke-kabelbårne jordbaserede tv-foretagende, der påbegyndte sine aktiviteter, hvilket naturligt har konsekvenser for dets evne til at vinde markedsandele. Forholdet er yderligere forværret af, at det nationale marked for reklamer er lille, at den nationale programindustri er svag, og at der har været en periode med økonomisk ustabilitet, hvilket først for nylig har bedret sig. Det bør dog bemærkes, at der er relativt sikre indikatorer, der peger på, at foretagendet i kommende perioder vil opfylde kravet i direktivets artikel 4. Sport Tv Portugal, SA Sport Tv Portugal, SA har siden slutningen af 1998 drevet temakanalen Sport Tv, der har adgangsstyring, og som distribueres via kabel og satellit. Skønt Sport Tv som følge af sin tematiske karakter først og fremmest dækker sportsbegivenheder - som principielt udtrykkeligt ikke skal medregnes - bør det dog bemærkes, at kanalen ikke udelukkende viser sportsudsendelser. I overensstemmelse med direktivets principper er kanalens øvrige sendeflade blevet undersøgt for at finde ud af, om programmerne skulle medregnes i de programsætningsandele, der er omfattet af EU-regler. Resultaterne heraf fremgår af tabel 2. Det er kun med hensyn til uafhængige produkter og nye programmer, det pågældende foretagende ikke overholder EU-kravene. De opnåede andele er imidlertid ikke ubetydelige, i betragtning af at kanalen først er startet for nylig, at den har en særlig karakter og at det er vanskeligt at nå op på de krævede andele inden for det pågældende område.

[74] Jf. artikel 38 i lov nr. 31-A/98, offentliggjort i Diário da República (statstidende) nr. 160/98 (supplement), række I-A, af 14, juli 1998, s. 3384(2)-3384(13).

[75] Jf. tabel 3 i bilaget, som viser de enkelte foretagenders årlige vægtede gennemsnit for perioden 1999-2000.

FINLAND

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

>TABELPOSITION>

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske programmer

Ingen bemærkninger.

2. Uafhængige producenter

Ingen bemærkninger.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

Ingen bemærkninger.

D) Yderligere bemærkninger

Ingen bemærkninger.

SVERIGE

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

>TABELPOSITION>

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske programmer

TV 3 AB:

Høje udgifter til egenproduktion af programmer. Tilpasning af programudbuddet efter seernes ønsker. Amerikanske produktioner er billigere end svenske og europæiske produktioner.

TV 5 B:

Set i forhold til budget/klassificering er andelene klart højere.

TV 1000:

Manglen på europæiske film af høj kvalitet hæmmer opfyldelsen af kravet.

Cinema/TV 1000 AB:

Manglen på europæiske film af høj kvalitet hæmmer opfyldelsen af kravet.

ZTV:

Primært musikkanal, der afspejler verdensmarkedet og efterspørgslen efter musikvideoer.

6(logotype):

Manglen på nye programmer skyldes et ret lavt seertal og dermed en lavere omsætning.

Kiosk:

Betalings-tv.

CineCinemas:

Kommercielt koncept, der gør, at kravene ikke kan opfyldes.

DTU 7:

Regionaludsendelser fra Iran på digitalnettet.

2. Uafhængige producenter

Ingen bemærkninger.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

TV 3 AB:

Så stor egenproduktion som muligt ud fra de økonomiske forudsætninger.

TV 5 AB:

Større indkøb af europæiske programmer i 2000.

TV 1000:

Indsats for at finde europæiske film af høj kvalitet.

Cinema/TV 1000 AB:

Indsats for at finde europæiske film af høj kvalitet.

Z TV:

Tilskyndelse af europæiske kunstnere til at producere musikvideoer af høj kvalitet.

DTU 7:

Planer om produktion af programmer på svensk i 2001 og om at sende europæiske programmer.

D) Yderligere bemærkninger

Ingen bemærkninger.

DET FORENEDE KONGERIGE

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele i %

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

n/o = ej i drift; No data available = ingen data; Exempt = fritaget

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske programmer

a) Kanalens tematiske karakter:

Bet International, CNBC, Disney Channel UK, Playboy TV, Revival Channel

b) Tidspunktet, hvor kanalen begyndte at sende:

Channel Health, God Channel, V+ Norway

c) Udsendelserne opfylder ikke betingelserne eller produceres hovedsagelig på ikke-europæiske sprog. Programmerne på EU-sprog produceres fortrinsvis uden for EU:

Arab News Network, Asianet, Auction Channel, BET International, B4U Movies, BBC Parliament, Bid-Up TV, Bloomberg Information Television, Chinese Channel, CNBC, CNN International, Cultural Television, HBO, Home Shopping Network, Ideal World Home Shopping, ITN News Channel, JSTV, Lashkara, Media Shop Television, Middle East Broadcasting Centre, The Money Channel, Muslim Television Ahmadiyya, NovaShop, NovaShop 2, Pakistani Channel, Phoenix Chinese New and Entertainment Channel, Q24, Quantum Channel, QVC Shopping Channel, Racing Channel, Satellite Information Services Racing Facts, Sat-7, Sell-a-Vision Shopping, Setanta Sport, Shop!, Shop America, Simply Money, SIS Racing Facts, Sony Television Entertainment Asia, Supershop, TESUG TV, TV Land, TV Shop, TV Shop Sport, Whats in Store, Whats in Store 2, Wizja TV, Zee TV, Zee Cinema, Zee Music, Zee Bangla.

d) Vanskeligheder med at finde programmer af europæisk oprindelse eller programmer af europæisk oprindelse til konkurrencedygtige priser:

Bravo, Cartoon Network, Front Row (inkl. Barker Channel), Front Row (ekskl. Barker Channel), The History Channel, Kanal 5, Living, National Geographic, Nickelodeon Nordic, Playboy TV, Sci-Fi Channel, Sky 1, Television X, Trouble, TV+ Denmark, TV+ Norway, TV+ Sweden, VT4

e) Datterselskaber af selskaber, der har hovedsæde i lande, der ikke er medlem af EU, og som hovedsageligt sender egne programmer:

Cartoon Network services, Fox Kids UK, Fox Kids Scandinavia, Paramount Comedy Channel, Turner Classic Movies services.

2. Uafhængige producenter

Dating Channel sender udelukkende videoprofiler, men har planer om at stoppe dette til fordel for programmer, der produceres på stedet.

75 % af de programmer, der udsendes af GSB Men og Motors/Breeze, tilhører Granada Television.

Nickelodeon Nordic har vanskeligt ved at købe programmer, der er produceret i landet.

Playboy UK er præget af omorganisering, budgetrestriktioner og begrænsninger i forbindelse med ophavsret.

TV3 Norge har problemer som følge af det lave seertal i Norge. Det er derfor dyrere at producere programmerne end i de øvrige skandinaviske lande, og det er nødvendigt med større udgifter til et mindre seertal.

3) Nye programmer

BBC's programmer udsendes normalt inden for fem år efter, at de er produceret. Derfor er de ikke blevet yderligere opdelt.

GSB Granada Plus, Landscape Channel og UK Drama sender hovedsagelig genudsendelser.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

Bravo håber, den kan øge sine investeringer, eftersom seertallet stiger, og Viasett håber, den fortsat kan sikre et større antal EU-produktioner, der er økonomisk bæredygtige.

Cartoon Network har indgået en række koproduktionsaftaler med Frankrig og Tyskland. Der investeres desuden midler i den originale programflade, navnlig i "udstillingsvinduer", der skal fremme nye talenter i Det Forenede Kongerige og i Europa. Løbende indsats for at øge andelen af europæiske programmer.

Disney Channel UK har for nylig indkøbt en lang række forskellige programmer fra uafhængige europæiske producenter. Den agter at udsende dem i 2001.

Fox Kids UK og Skandinavien er i gang med en omlægning af deres programflade, men har lovet at indarbejde nye egenproduktioner og europæiske produktioner. Nickelodeon UK, Playboy UK og Trouble har ligeledes oplyst, at de har planer om udsendelse af europæiske programmer i 2001.

Nickelodeon Nordic bestræber sig på at levere kvalitetsunderholdning til børn og håber at øge de europæiske programmers andel.

Sci-Fi Channel har bestilt et show, der løber over en lang periode, og som udsendes fra slutningen af 2002.

Sky One har hovedvægten lagt på dyrere programmer af højere kvalitet, bl.a. fiktion og komedieserier.

Tallene for History Channel og National Geographic sted i 2001.

D) Yderligere bemærkninger

Ingen bemærkninger.

III. RESUMÉ AF RAPPORTERNE FRA DE EFTA-LANDE, DER ER MEDLEMMER AF DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

ISLAND

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

>TABELPOSITION>

RUV: Den islandske fjernsynstjeneste (1)

ITC : Icelandic Television Company- Screen One (Skjar 1)

NLC : Northern Light Communications (3 kanaler)

- Kanal 2 (Stöð2)

-Vision (Sýn)

-Filmkanalen (Bíórasín)

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske programmer

Ingen bemærkninger.

2. Uafhængige producenter

Ingen bemærkninger.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger Ingen bemærkninger.

D) Yderligere bemærkninger

Ingen bemærkninger.

NORGE

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

>TABELPOSITION>

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske programmer

TV Norge Ltd. har ikke givet nogen gyldig begrundelse for, at den krævede andel af europæiske programmer ikke er opnået.

2. Uafhængige producenter

Kanalen NRK 2 og NRK International under NRK er ikke nået op på den foreskrevne andel af uafhængige produktioner - selv om afvigelsen ikke er stor.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

Av-myndigheden har udstedt en alvorlig henstilling til TV Norge Ltd om at overholde forpligtelserne i henhold til den norske tv-spredningslovgivning. Myndigheden har ligeledes henstillet til tv-foretagendet NRK Ltd., at det øger andelen af uafhængige produktioner.

D) Yderligere bemærkninger

Ingen bemærkninger.

IV. BILAG

BILAG 1 Oversigt over de tv-kanaler i EU-medlemsstaterne, som ikke har opfyldt kravet om, at størstedelen af programmerne skal være af europæisk oprindelse og/eller kravet om, at mindst 10 % af de europæiske programmer skal være produceret af uafhængige producenter

A) EUROPÆISKE PRODUKTIONER

Status kategori

PR = privat kanal GE = generel = andel på 50 % overholdt

PB = offentlig kanal TH = temakanal x = andel på 50 % ikke overholdt

PY = betalingskanal LA = ikke EU-sprog - = oplysninger ikke meddelt

BA = kanal, som er del af en p.o. = ej i drift basistjeneste for et kabelnet eller for en satellittjeneste

>TABELPOSITION>

B) EUROPÆISKE PROGRAMMER FREMSTILLET AF UAFHÆNGIGE PRODUCENTER

Status: kategori:

PR = privat kanal GE = generel = andel på 10 % overholdt

PB = offentlig kanal TH = temakanal = andel på 10 % ikke overholdt

PY = betalingskanal LA = ikke EU-sprog - = oplysninger ikke meddelt

BA = kanal, som er del af en basis- p.o. = ej i drift tjeneste for et kabelnet eller for en satellittjeneste

>TABELPOSITION>

BILAG 2 Anvendte parametre for beregning af den gennemsnitlige sendetid for programmer af europæisk oprindelse udsendt af kanalerne i EU-landene (under hensyntagen til seertallet)- artikel 4 i direktivet om fjernsyn uden grænser

>TABELPOSITION>

Top