EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002AB0025

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 3. oktober 2002 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til frister for indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater, med hensyn til undtagelser vedrørende indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater og med hensyn til indberetning af beskæftigelsesdata vedrørende udførte arbejdstimer (CON/2002/25)

OJ C 253, 22.10.2002, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002AB0025

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 3. oktober 2002 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til frister for indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater, med hensyn til undtagelser vedrørende indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater og med hensyn til indberetning af beskæftigelsesdata vedrørende udførte arbejdstimer (CON/2002/25)

EF-Tidende nr. C 253 af 22/10/2002 s. 0014 - 0015


Den Europæiske Centralbanks udtalelse

af 3. oktober 2002

efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til frister for indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater, med hensyn til undtagelser vedrørende indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater og med hensyn til indberetning af beskæftigelsesdata vedrørende udførte arbejdstimer

(CON/2002/25)

(2002/C 253/09)

1. Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 16. september 2002 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til frister for indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater, med hensyn til undtagelser vedrørende indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater og med hensyn til indberetning af beskæftigelsesdata vedrørende udførte arbejdstimer (udkast til forordning).

2. ECB's kompetence til at afgive udtalelser fremgår af artikel 105, stk. 4, første led, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

3. Formålet med forordningsudkastet er at afkorte fristerne for indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater, at ophæve de undtagelser, som er indrømmet medlemsstaterne, og som forhindrer udarbejdelse af de vigtigste aggregater for euroområdet og Fællesskabet, samt at beskæftigelsesdataene i nationalregnskabet indberettes opgjort i enheden "udførte arbejdstimer".

4. Forordningsudkastet er en del af den handlingsplan om statistikkrav i ØMU ("ØMU handlingsplanen"), der er udarbejdet af Europa-Kommissionen (Eurostat) i nært samarbejde med ECB efter anmodning fra Rådet (økonomi og finans). ØMU handlingsplanen er en opfølgning på Det Monetære Udvalgs rapport om informationskravene i ØMU(1), som blev godkendt af Rådet (økonomi og finans) den 18. januar 1999, og den anden situationsrapport om informationskrav i ØMU, som er udarbejdet af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og godkendt af Rådet (økonomi og finans) den 5. juni 2000. Den fjerde situationsrapport, som blev godkendt af Rådet (økonomi og finans) den 29. oktober 2001, fastlægger endvidere tidsplanen for ændringer af de gældende statistiske forordninger. ECB kan støtte forordningsudkastet, som vil bidrage til en forbedring af statistikken for euroområdet i henseende til rettidighed, pålidelighed og fuldstændighed.

5. For overvågningen af økonomien som helhed er det vigtigt med en rettidig, pålidelig og tilstrækkelig detaljeret opgørelse af de vigtigste aggregater i kvartalsregnskaberne for euroområdet. I henhold til forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab(2) skal de vigtigste aggregater i nationalregnskabet indberettes senest fire måneder efter udgangen af referenceperioden. ECB kan støtte, at tidsfristen for indberetning afkortes til 70 dage.

6. De bestående undtagelser i forordning (EF) nr. 2223/96 har betydning for tilgængelighed og nøjagtighed af aggregaterne for euroområdet. ECB støtter en ophævelse af disse undtagelser. Når medlemsstaterne indberetter alle data inden for de fastsatte frister, vil tilgængeligheden af de vigtigste aggregater i kvartalsnationalregnskabet på euroområde niveau øges, og de nuværende estimater vil blive mere pålidelige.

7. Der er ikke på nuværende tidspunkt noget krav om indberetning af kvartalsdata vedrørende det samlede antal udførte arbejdstimer. ECB finder, at der som følge af ændrede beskæftigelsesformer, herunder specielt den voksende andel af deltidsbeskæftigelse, er kommet en stadig klarere forståelse for vigtigheden af at opgøre det samlede antal udførte arbejdstimer, og ECB kan derfor støtte, at der i kvartalsnationalregnskabet tilvejebringes beskæftigelsesdata opgjort i enheden "udførte arbejdstimer".

8. For at sikre at forordningen kan virke effektivt, og i betragtning af at et af dens formål er ophævelse af undtagelser, er det efter ECB's opfattelse væsentligt, at der ikke indføres nogen nye vigtige undtagelser, som kunne modvirke den rettidige og pålidelige opgørelse af aggregater for euroområdet.

9. Der foregår andre bestræbelser på en yderligere forbedring af rettidigheden af aggregaterne inden for euroområdet på basis af frivillige aftaler. Målet er med udgangen af 2003 at kunne offentliggøre BNP data for euroområdet som en helhed, omfattende en fuldstændig opdeling på hovedsektorer (merværdi) og vigtigste udgifts- og indtægtskomponenter, efter 60 dages forløb, samt et første estimat for BNP, med nogle opdelinger på efterspørgsel og produktion samt nogle produktivitetsmål, efter 45 dages forløb. ECB kan fuldt ud tilslutte sig disse målsætninger for statistikken inden for euroområdet.

10. ECB skal også minde om sit behov for en opgørelse af hovedaggregater i kvartalsnationalregnskabet, sæsonkorrigeret og korrigeret for antal arbejdsdage i overensstemmelse med almindeligt anerkendte principper.

11. Denne udtalelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 3. oktober 2002.

Formand for ECB

Willem F. Duisenberg

(1) Den anden betragtning i forordningsudkastet bør derfor ændres, så i stedet for "rapporten fra Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik om statistikkrav i ØMU" skrives: "rapporten fra Det Monetære Udvalg om informationskravene i ØMU".

(2) EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1.

Top