EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001PC0173

Forslag til Rådets forordning om indgåelse af protokollen om fastsættelse for perioden 28. februar 2001 - 27. Februar 2004 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne

/* KOM/2001/0173 endelig udg. - CNS 2001/0088 */

OJ C 180E , 26.6.2001, p. 319–324 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0173

Forslag til Rådets Forordning om indgåelse af protokollen om fastsættelse for perioden 28. februar 2001 - 27. Februar 2004 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne /* KOM/2001/0173 endelig udg. - CNS 2001/0088 */

EF-Tidende nr. 180 E af 26/06/2001 s. 0319 - 0324


Forslag til RÅDETS FORORDNING om indgåelse af protokollen om fastsættelse for perioden 28. februar 2001 - 27. Februar 2004 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

Protokollen, der er knyttet til fiskeriaftalen mellem EF og Comorerne, udløb den 27.02.2001. De to parter paraferede en ny protokol den 13.12.2000 om fastlæggelse af de tekniske og finansielle betingelser for EF-fartøjernes fiskeri i Comorernes farvande i perioden 28.2.2001-27.2.2004.

Kommissionen foreslår på baggrund heraf, at Rådet vedtager en forordning om indgåelse af en protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og de tekniske og finansielle betingelser i tilknytning hertil, som EF og Comorerne har aftalt for perioden 28.2.2001-27.2.2004.

Der er i en særskilt procedure fremsat forslag til rådsafgørelse om foreløbig anvendelse af den nye protokol i afventning af dens definitive ikrafttrædelse.

2001/0088(CNS)

Forslag til RÅDETS FORORDNING om indgåelse af protokollen om fastsættelse for perioden 28. februar 2001 - 27. Februar 2004 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, sammenholdt med artikel 300, stk. 2 og stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet [1], og

[1] EFT ...

ud fra følgende betragtninger:

(1) I overensstemmelse med aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne [2] har de to parter forhandlet om, hvilke ændringer og tilføjelser der skal foretages i denne aftale ved udløbet af gyldighedsperioden for protokollen knyttet til aftalen.

[2] EFT L 137 af 2.6.1988, s. 19.

(2) Som resultat af disse forhandlinger blev der den 13. december 2000 paraferet en ny protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i nævnte aftale, for perioden 28. februar 2001 - 27. februar 2004.

(3) Det er i Fællesskabets interesse at godkende denne protokol.

(4) Fiskerimulighederne bør fordeles mellem medlemsstaterne på grundlag af den traditionelle fordeling af de fiskerimuligheder, fiskeriaftalen giver -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Protokollen om fastsættelse for perioden 28. februar 2001 - 27. februar 2004 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne, godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til protokollen er knyttet til denne forordning.

Artikel 2

De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, fordeles mellem medlemsstaterne således:

a) notfartøjer til tunfiskeri: Spanien: 18 fartøjer

Frankrig: 21 fartøjer

Italien: 1 fartøj

b) langlinefartøjer med flydeline: Spanien: 20 fartøjer

Portugal: 5 fartøjer

Hvis licensansøgningerne fra disse medlemsstater ikke udtømmer de i protokollen fastsatte fiskerimuligheder, kan Kommissionen tage licensansøgninger fra andre medlemsstater i betragtning.

Artikel 3

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de personer, der er beføjet til at undertegne protokollen med bindende virkning for Fællesskabet.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne

Formand

PROTOKOL om fastsættelse for perioden 28. februar 2001 - 27. februar 2004 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne

Artikel 1

Efter aftalens artikel 2 udstedes der for en periode på tre år fra den 28. februar 2001 for 40 notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri og 25 langlinefartøjer med flydeline licenser til at drive fiskeri samtidigt i Comorernes farvande.

Artikel 2

1. Den finansielle modydelse for de fiskerimuligheder, der er omhandlet i artikel 1, fastsættes til 350 250 EUR om året (heraf 140 000 EUR til den finansielle godtgørelse, der skal betales senest den 1. september hvert år, og 210 250 EUR til de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 3 i nærværende protokol).

2. Den finansielle modydelse dækker en fangstmængde i Comorernes farvande på 4 670 t om året. Hvis fællesskabsfartøjernes tunfangster i Comorernes farvande overstiger denne mængde, forhøjes ovennævnte beløb i forhold hertil.

3. Den finansielle godtgørelse indbetales til Comorernes statskasse på en konto, som Comorernes regering opgiver.

4. Comorernes regering har enekompetence med hensyn til anvendelsen af denne godtgørelse.

Artikel 3

Af den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, afsættes der 210 250 EUR pr. år til finansiering af følgende foranstaltninger, fordelt således:

(1) støtte til udvikling af ikke-industrialiseret fiskeri: 126 000 EUR

(2) finansiering af videnskabelige og tekniske programmer og institutionel støtte til strukturerne i fiskeriministeriet og strukturerne med ansvar for fiskerikontrollen: 31 600 EUR

(3) de comoriske delegeredes deltagelse i internationale fiskerimøder, Comorernes bidrag til regionale fiskeriorganisationer og finansiering af stipendier til uddannelse og praktikophold på fiskeriområdet: 52 650 EUR

Fiskeriministeriet beslutter, hvilke foranstaltninger der skal gennemføres, og underretter Europa-Kommissionen herom.

De i stk. 1 og 2 nævnte beløb stilles til rådighed for de pågældende strukturer senest den 1. september hvert år og indbetales på de comoriske myndigheders bankkonti ifølge planlægningen for deres anvendelse.

Det i stk. 3 omhandlede beløb udbetales i takt med udnyttelsen.

Fiskeriministeriet forelægger hvert år senest tre måneder efter årsdagen for protokollens indgåelse Europa-Kommissionens delegation i Comorerne en rapport om gennemførelsen af disse foranstaltninger samt om de resultater, der er opnået. Europa-Kommissionen forbeholder sig ret til at anmode Fiskeriministeriet om yderligere oplysninger om disse resultater og til at foretage en fornyet gennemgang af de berørte betalinger under hensyntagen til den faktiske gennemførelse af foranstaltningerne.

Artikel 4

Undlader Fællesskabet at foretage de i artikel 2 og 3 fastsatte betalinger, kan fiskeriaftalen suspenderes.

Artikel 5

I tilfælde af tungtvejende grunde, som gør det umuligt at udøve fiskeri i Comorernes EEZ, kan betalingen af den finansielle modydelse suspenderes af Det Europæiske Fællesskab, efter at der så vidt muligt er afholdt forudgående konsultationer mellem de to parter.

Betalingen af den finansielle modydelse genoptages, når situationen atter er normal, og der er afholdt konsultation mellem de to parter, hvorunder det bekræftes, at det vil være muligt på ny at udøve fiskeri.

Artikel 6

Protokollen, der er knyttet til aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne, ophæves og erstattes af nærværende protokol.

Artikel 7

Denne protokol træder i kraft på dagen for undertegnelsen.

Den anvendes fra den 28. februar 2001.

BILAG

BETINGELSER FOR EF-FARTØJERS FISKERI I DE COMORISKE FARVANDE

1. Formaliteter vedrørende ansøgning om og udstedelse af licenser

Ved ansøgning om og udstedelse af licenser, der giver EF-fartøjer tilladelse til at udøve fiskeri i de comoriske farvande, anvendes følgende procedure:

1.1 Europa-Kommissionen forelægger via sin repræsentant i Comorerne det comoriske fiskeriministerium en ansøgning for hvert fartøj indgivet af den reder, som ønsker at udøve fiskeri under aftalen, senest 20 dage før datoen for den ønskede periodes begyndelse. Ansøgningen udfærdiges på de formularer, som Comorerne udleverer i dette øjemed, og hvoraf et eksemplar er vedlagt dette bilag.

1.2 Hver licens udstedes til rederen for et bestemt fartøj. Efter anmodning fra Europa-Kommissionen kan og, i tilfælde af force majeure, skal licensen for et bestemt fartøj erstattes med en licens for et andet EF-fartøj.

1.3 Licenserne udstedes af Comorernes fiskeriministerium til Europa-Kommissionens repræsentant i Comorerne.

1.4 Licensen skal til stadighed opbevares om bord; fiskeriet kan dog påbegyndes, så snart Comorernes fiskeriministerium har modtaget Europa-Kommissionens meddelelse om forskudsbetaling. Endvidere kan der for det tidsrum, der går, indtil den originale licens når frem, udstedes en kopi af den allerede udfærdigede licens, som sendes pr. fax til opbevaring om bord på fartøjet.

1.5 Licenserne er gyldige i et år. De kan fornys.

1.6 Licensafgiften fastsættes til 25 EUR pr. ton tun, der tages i de comoriske farvande.

1.7 Licenserne udstedes efter forskudsbetaling til Comorerne af et fast årligt beløb på 2250 EUR pr. notfartøj til tunfiskeri og 1375 EUR pr. langlinefartøj med flydeline på over 150 BRT og 1000 EUR pr. langlinefartøj med flydeline på under 150 BRT.

1.8 Comorernes myndigheder giver inden aftalens ikrafttrædelse meddelelse om, hvorledes licensafgifterne skal betales, og navnlig oplysninger vedrørende den bankkonto og valuta, der skal anvendes .

2. Fangstopgørelse og opgørelse over de afgifter, rederne skal betale

Fartøjets fører udfylder en fangstopgørelse som vist i tillæg 2 for hver fangstperiode i Comorernes fiskerizone. Denne formular erstattes i løbet af protokollens gyldighedsperiode eventuelt med et andet dokument, der udstedes i samme øjemed af en international organisation, som er ansvarlig for tunfiskeriet i Det Indiske Ocean.

Fangstopgørelserne, der skal være letlæselige og underskrevet af fartøjets fører, indsendes til behandling til IRD (Institut de Recherche et Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografía) og IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar) senest en måned efter hvert kvartals udløb.

Hvis disse bestemmelser ikke overholdes, forbeholder Comorernes fiskeriministerium sig ret til at suspendere licensen for fartøjer, som har overtrådt bestemmelserne, indtil formaliteterne er afsluttet, og til at anvende sanktionerne i den nationale lovgivning.

Medlemsstaterne giver inden den 15. april Europa-Kommissionen meddelelse om, hvor meget der er fanget i det forløbne år som bekræftet af de videnskabelige institutter. På dette grundlag udarbejder Kommissionen en opgørelse over afgifterne for den pågældende fangstsæson, og denne opgørelse sendes til Comorernes fiskeriministerium, så det kan fremsætte sine bemærkninger.

Rederne får senest ved udgangen af april meddelelse om opgørelsen fra Europa-Kommissionen og har en frist på 30 dage til at opfylde deres finansielle forpligtelser. Hvis afgiften for det faktiske fiskeri er lavere end det forudbetalte beløb, får rederne ikke forskellen godtgjort.

3. Inspektion og kontrol

Alle EF-fartøjer, der fisker i Comorernes fiskerizone, skal tillade embedsmænd fra Comorerne med ansvar for fiskeriinspektion og -kontrol at komme om bord og bistå dem i udførelsen af deres arbejde. Sådanne embedsmænd må ikke opholde sig længere om bord end den tid, det tager dem at gennemføre deres kontrol af fangsterne ved stikprøver og foretage enhver anden form for fiskeriinspektion.

4. Observatører

Tunfiskerfartøjerne skal på anmodning af Comorernes fiskeriministerium tage en observatør om bord, der er udpeget af dette ministerium, og som har til opgave at kontrollere fangster taget i de comoriske farvande. Observatøren skal råde over alle de faciliteter, der er nødvendige for udførelsen af hans hverv, herunder adgang til alle rum og dokumenter. Han må kun opholde sig om bord den tid, der er nødvendig for at udføre arbejdet. Han skal have passende bespisnings- og opholdsmuligheder, medens han befinder sig om bord. Såfremt et tunfiskerfartøj med en comorisk observatør om bord forlader de comoriske farvande, træffes der alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at observatøren så hurtigt som muligt kan vende tilbage til Comorerne for rederens regning.

5. Meddelelser

Fartøjerne underretter straks direkte Comorernes fiskeriministerium om dato og klokkeslæt for indsejling i og udsejling af Comorernes fiskerizone, og senest tre timer efter hver ind- og udsejling og hver tredje dag under fiskeri i Comorernes farvande om deres position og ombordværende fangst. Disse meddelelser skal helst sendes pr. telefax eller for fartøjer uden telefax over radioen.

Comorernes fiskeriministerium meddeler faxnummer og radiofrekvens, når det udsteder fiskerilicensen.

Comorernes fiskeriministerium og rederne opbevarer hver en kopi af faxmeddelelserne eller af optagelsen af radiomeddelelserne, indtil de to parter hver for sig har godkendt den i punkt 2 omhandlede endelige opgørelse over afgifterne.

Hvis et fartøj afsløres i at fiske uden at have underrettet Comorernes fiskeriministerium om sin tilstedeværelse, betragtes det som et fartøj uden licens.

6. Fiskerizoner

For ikke at påføre det ikke-industrialiserede fiskeri i de comoriske farvande skade har EF-tunfiskerfartøjer ikke lov til at fiske inden for en afstand på 10 sømil omkring hver ø eller inden for en afstand på 3 sømil fra indretninger, der skal koncentrere fiskemængden, udlagt af Comorernes fiskeriministerium, og hvis position er meddelt Europa-Kommissionens repræsentant i Comorerne.

Disse bestemmelser kan revideres af den blandede kommission, der er omhandlet i aftalens artikel 7.

7. Ejendomsret til sjældne arter

Ethvert eksemplar af den blå fisk (Latimeria chalumnae), som tages af et EF-fartøj, der har tilladelse til at fiske i de comoriske farvande i henhold til aftalen, er comorisk ejendom og skal uden omkostninger hurtigst muligt og i bedst mulig stand overgives til havnemyndighederne i Moroni, Mutsamudu eller Mohéli.

8. Omladning

I forbindelse med eventuelle omladninger tager fællesskabsfartøjernes redere hensyn til, at der findes havneinfrastrukturer i Comorerne.

9. Procedure ved opbringning

1. Fremsendelse af oplysninger

Comorernes fiskeriministerium underretter inden for en frist på 48 timer Europa-Kommissionens delegation og flagstaten om alle opbringelser af EF-fartøjer, der driver fiskeri i henhold til fiskeriaftalen, i Comorernes fiskerizone og fremsender en kortfattet rapport om omstændighederne ved og årsagerne til opbringelsen. Endvidere holdes delegationen og flagstaten underrettet om forløbet af de indledte procedurer og de iværksatte sanktioner.

2. Løsning af problemet vedrørende opbringelsen

I overensstemmelse med bestemmelserne i fiskeriloven og de tilknyttede bekendtgørelser kan sagen vedrørende overtrædelsen afgøres:

a) enten ved en mæglingsprocedure, og i så fald fastsættes bødens størrelse i henhold til lovens bestemmelser inden for en beløbsramme, hvis øvre og nedre grænse er fastsat i Comorernes lovgivning

b) eller ved domstolsprøvelse i henhold til comorisk lovgivning i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at løse problemet gennem en mæglingsprocedure.

3. Fartøjet frigives, og besætningen får lov til at forlade havnen:

a) enten så snart forpligtelserne som følge af mæglingsproceduren er opfyldt ved fremvisning af en kvittering

b) eller ved at der stilles en bankgaranti i afventning af retsprocedurens afslutning ved fremvisning af et bevis for, at denne garanti er stillet.

Tillæg 1

ANSØGNING OM FISKERILICENS FOR ET UDENLANDSK FARTØJ

Ansøgerens navn:

Ansøgerens adresse:

Befragterens navn og adresse, hvis forskellig fra ovenstående:

Navn og adresse på en repræsentant (agent) på Comorerne:

Fartøjets navn :

Type fartøj:

Registreringsland:

Hjemstedshavn og registreringsnummer:

Fartøjets kendingsbogstaver og -nummer:

Radiokaldesignal og frekvens:

Fartøjets længde:

Fartøjets bredde:

Maskintype og maskineffekt:

Fartøjets bruttoregistertonnage:

Fartøjets nettoregistertonnage:

Mindste besætning:

Fiskeritype:

Arter, der vil blive fisket efter:

Ønsket gyldighedsperiode:

Undertegnede bekræfter herved, at ovenstående oplysninger er korrekte

Dato: Underskrift:

Tillæg 2

>TABELPOSITION>

FINANSIERINGSOVERSIGT

1. FORANSTALTNINGENS BETEGNELSE: Ny protokol om fastsættelse af fiskerimulighederne og den finansielle modydelse i fiskeriaftalen EF/Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne

2. BUDGETPOST: B7-8000

3. RETSGRUNDLAG: Traktatens artikel 37 sammenholdt med artikel 300, stk. 2 og 3, første afsnit

Aftalen EF/Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne (EFT L 137 af 2.6.1988)

4. BESKRIVELSE AF FORANSTALTNINGEN

4.1 Foranstaltningens generelle formål: protokol og bilag i en treårs periode.

4.2 Foranstaltningens varighed og nærmere bestemmelser for dens forlængelse eller fornyelse

Periode: 28. februar 2001 - 27. februar 2004. Betingelser for fornyelsen: forhandlinger inden protokollens udløbsdato.

5. KLASSIFIKATION AF UDGIFTERNE/INDTÆGTERNE

5.1 OB

5.2 OU

5.3 Indtægtstype

6. UDGIFTERNES ART

-Andet: finansiel modydelse til et tredjeland til gengæld for fiskerimuligheder fra dette land som nedfældet i protokollen.

7. FINANSIELLE VIRKNINGER

7.1 Beregningsmetode for de samlede omkostninger ved foranstaltningen (forholdet mellem enkeltudgifterne og de samlede udgifter)

Udgift pr. tons tun // 75 EUR

Årlig referencetonnage // 4670 t

Udgift pr. år i alt // 350 250 EUR

Udgift i alt i protokollens løbetid (3 år) // 1 050 750 EUR

7.2 Omkostningernes fordeling på foranstaltningens elementer

Løbende EUR

>TABELPOSITION>

7.3 Vejledende forfaldsplan for bevillingerne

Løbende EUR

>TABELPOSITION>

8. FORHOLDSREGLER MOD SVIG

Fællesskabets finansielle bidrag er en direkte modydelse for de tilbudte fiskerimuligheder, og tredjelandet bestemmer derfor selv, hvad de skal anvendes til.

Der er imidlertid pligt til i henhold til bestemmelserne herom i protokollen at give Fællesskabet meddelelse om, hvordan visse af bevillingerne anvendes. For Comorernes vedkommende skal der aflægges en årlig rapport om gennemførelsen af de foranstaltninger, der er omtalt i protokollens artikel 3, og om resultaterne heraf. Kommissionen forbeholder sig ret til at anmode om yderligere oplysninger om, hvilke resultater der er opnået, og at tage udbetalingerne op til fornyet overvejelse, afhængig af om foranstaltningerne gennemføres eller ej. Det skal dog bemærkes, at de beløb, der er fastsat i artikel 3 (målrettede foranstaltninger), kun udbetales til de comoriske myndigheder ifølge den planlagte anvendelse.

Desuden skal de medlemsstater, hvis fartøjer er omfattet af aftalen, over for Kommissionen bekræfte rigtigheden af oplysningerne i fartøjernes tonnagecertifikater, så det garanteres, at licensafgiften beregnes på et sikkert grundlag. Med henblik herpå har EF-fartøjerne i henhold til aftalen pligt til at udfylde fangstopgørelser.

9. OPLYSNINGER OM COST/EFFECTIVENESS

Udgiften pr. tons fanget tun udgør 75 EUR, som skal betales af EF, og 25 EUR, som skal betales af rederen (i den tidligere protokol var denne udgift på henholdsvis 80 EUR for EF og 20 EUR for rederen). Den gennemsnitlige handelsværdi for tun er på ca. 1 000 EUR pr. tons.

Tunfisk er en stærkt vandrende art, hvilket har direkte indflydelse på tunfiskeriet, hvis effektive fangster i en given zone kan udvise meget store udsving fra den ene fangstsæson til den anden.

Det kan altså ikke på forhånd fastslås, hvor store mængder EF-flåden vil tage i tredjelandets farvande. Det er årsagen til, at EF som det er almindeligt i forbindelse med alle aftaler om tunfiskeri, udbetaler et standardbeløb, der er direkte proportionalt med de forventede fangstmængder (referencetonnage), der fastsættes på grundlag af de gennemsnitlige fangster i de foregående år, eventuelt justeret efter antallet af fartøjer, der har en fiskeritilladelse. Hvis den forventede fangstmængde overskrides, betales der et yderligere beløb. Hvis der ikke fanges så store mængder som forventet, beholder tredjelandet det oprindeligt udbetalte beløb.

I øvrigt præciseres det i Rådets retningslinjer for forhandlinger vedrørende fiskeriaftaler med AVS-lande, at det er nødvendigt at tage hensyn til EF's interesse i at opretholde eller etablere forbindelser med de pågældende lande på fiskeriområdet.

Hvad Comorerne angår, er der nedenfor angivet nogle statistiske oplysninger om protokollen for 1998-2001 og EF-redernes tilladelser til at fiske efter tun. De årlige fangster, der er registreret i forbindelse med denne protokol, har i gennemsnit været mindre end referencetonnagen på 4 500 t. Under hensyntagen til, at de overordnede fiskerimuligheder er forøget (antallet af fartøjer er steget fra 60 til 65), hæves referencetonnagen til 4 670 t.

>TABELPOSITION>

(*) BRT: bruttoregistertonnage

EF har med tilfredshed konstateret, at Comorerne har besluttet at anvende en større del af det finansielle bidrag til gennemførelse af målrettede foranstaltninger til fordel for udviklingen af det lokale fiskeri. 60% af den samlede finansielle modydelse på 1 050 750 EUR, som er fordelt over tre år, er øremærket til konkrete foranstaltninger vedrørende udvikling af fiskeriet, herunder især det ikke-industrialiserede fiskeri. I forbindelse med den forrige protokol var det tilsvarende tal på 50%.

De forudbetalinger, der kræves af rederne for at få en licens, er steget for alle kategorier fartøjer. For notfartøjer til tunfiskeri er beløbet steget fra 1 750 til 2 250 EUR pr. fartøj. Med hensyn til langlinefartøjer med flydeline er afgiften steget fra 750 til 1 000 EUR pr. fartøj for fartøjer på under 150 bruttoregistertonnage (BRT) og til 1 375 EUR pr. fartøj for fartøjer på over 150 BRT.

Da de udgifter, som aftalen medfører for Fællesskabets budget, pr. år skal mindskes med 2,7% i forhold til den tidligere protokol, skal redernes bidrag forhøjes med gennemsnitligt ca. 35%.

Aftalen er klart fordelagtig, da det er indlysende, at værdien af fangsterne langt overstiger udgifterne til protokollen.

Ud over fangsternes direkte handelsværdi for de berørte fartøjer er aftalen forbundet med klare fordele, herunder:

-sikkerhed for beskæftigelsen om bord på fiskefartøjerne

-multiplikatorvirkning for beskæftigelsen i havnene, aktionslokalerne, forarbejdningsvirksomhederne, skibsværfterne, serviceindustrierne osv.

-beskæftigelse i områder, hvor der ikke er andre muligheder

-bidrag til fiskeforsyningen inden for Fællesskabet.

Ud over disse fordele må der naturligvis også tages hensyn til vigtigheden af vores forbindelser med Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne på fiskeriområdet, men også på det mere overordnede politiske område.

10. UDGIFTER TIL ADMINISTRATION (BUDGETTETS DEL A)

Ingen indvirkning på udgifterne til administration.

Top