EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001AB0901(01)

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 17. august 2001 efter anmodning fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om to udkast til Kommissionens forordninger (EF) om nærmere regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for revisioner af det harmoniserede forbrugerprisindeks og minimumsnormer for behandling af gebyrer, som er en forholdsmæssig andel af en transaktions værdi inden for det harmoniserede forbrugerprisindeks (CON/2001/18)

OJ C 244, 1.9.2001, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AB0901(01)

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 17. august 2001 efter anmodning fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om to udkast til Kommissionens forordninger (EF) om nærmere regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for revisioner af det harmoniserede forbrugerprisindeks og minimumsnormer for behandling af gebyrer, som er en forholdsmæssig andel af en transaktions værdi inden for det harmoniserede forbrugerprisindeks (CON/2001/18)

EF-Tidende nr. C 244 af 01/09/2001 s. 0005 - 0006


Den Europæiske Centralbanks udtalelse

af 17. august 2001

efter anmodning fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om to udkast til Kommissionens forordninger (EF) om nærmere regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for revisioner af det harmoniserede forbrugerprisindeks og minimumsnormer for behandling af gebyrer, som er en forholdsmæssig andel af en transaktions værdi inden for det harmoniserede forbrugerprisindeks

(CON/2001/18)

(2001/C 244/05)

1. Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 10. juli 2001 to anmodninger fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om en udtalelse, den ene vedrørende udkast til Kommissionens forordning (EF) om nærmere regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for revisioner af det harmoniserede forbrugerprisindeks og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2602/2000 (i det følgende benævnt "det første udkast til forordning"), og den anden vedrørende udkast til Kommissionens forordning (EF) om nærmere regler for gennemførelse af forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for behandling af gebyrer, som er en forholdsmæssig andel af en transaktions værdi inden for det harmoniserede forbrugerprisindeks og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2214/96 (i det følgende benævnt "det andet udkast til forordning").

2. ECB's kompetence til at afgive udtalelser fremgår af artikel 105, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og artikel 5, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

I. Det første udkast til forordning

3. Formålet med det første udkast til forordning er at fastsætte minimumsnormer for behandling af revisioner af det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP). Revisioner kan have en betydelig indvirkning på indeksresultatet i en given periode, og forskelle i behandlingen heraf vil kunne påvirke sammenligneligheden i HICP.

4. Det første udkast til forordning fastslår, at de officielt offentliggjorte HICP-serier kan revideres (jf. artikel 3). Det definerer de betingelser, hvorunder revisioner skal afspejles i HICP, henholdsvis i tilfælde af fejl (jf. artikel 4), ny eller forbedret information (jf. artikel 5) og korrigering af foreløbige resultater, hvor HICP er offentliggjort som foreløbigt, (jf. artikel 9). ECB ser med tilfredshed på disse forslag.

5. Det fastslås også, at det officielt offentliggjorte HICP ikke revideres, når ændringer i de harmoniserede regler indføres i indekset (jf. artikel 6, stk. 1). Af pengepolitiske hensyn er det imidlertid ønskeligt, at der foreligger lange og konsistente tidsserier. Især har ECB defineret prisstabilitet ved henvisning til år til år-stigningen i HICP. Derfor er den generelle regel, der foreslås, ikke tilfredsstillende. Eventuelle væsentlige statistiske ændringer vil kunne medføre strukturelle brud i tidsserierne og dermed gøre år til år-ændringerne stærkt misvisende, når disse er beregnet på et urevideret grundlag. Såfremt der indføres væsentlige statistiske ændringer, kan det derfor være nødvendigt at foretage revisioner af tidligere officielt offentliggjorte HICP. Sådanne revisioner bør omfatte en periode på mindst 12 måneder forud for ændringernes indførelse i de harmoniserede regler. ECB er dog klar over, at tilgængeligheden af primær statistik begrænser mulighederne for at foretage revisioner af historiske tidsserier.

6. I de tilfælde, hvor revisioner af mindst de foregående 12 måneder er nødvendige, for at der kan foretages meningsfuld beregning af de årlige stigningstakter i HICP, foreslår ECB følgende ændring af artikel 6, stk. 1: "Ændringer i de harmoniserede regler medfører ikke revisioner, medmindre dette følger af gennemførelsesforordningerne.".

En lignende bestemmelse indgik tidligere i udkastet til forordning og fik støtte fra Udvalget for Det Statistiske Program i marts 2001, men blev senere taget ud. Med denne ændring vil man også undgå uforenelighed med artikel 11, som udtrykkeligt kræver revisioner i forbindelse med en bestemt harmoniseringsregel (behandling af prisnedsættelser).

7. Artikel 6 og 7 definerer opstillingen af estimater over virkningen af ændringer i indeksmetoden. ECB ser med tilfredshed på disse forslag.

II. Det andet udkast til forordning

8. Formålet med det andet udkast til forordning er at harmonisere dækningen og behandlingen af gebyrer og navnlig gebyrer, der beregnes som en forholdsmæssig andel af en transaktions værdi. Sidstnævnte var oprindeligt udeladt af HICP. En harmonisering af den forskellige praksis vil øge sammenligneligheden i HICP, idet de nuværende store afvigelser mellem landene med hensyn til finansielle tjenesteydelsers vægt i HICP tyder på forskellig praksis for så vidt angår dækningen af finansielle tjenesteydelser. ECB ser positivt på disse bestræbelser på yderligere harmonisering.

9. Det andet udkast til forordning fastsætter nærmere regler for dækningen af finansielle og andre tjenesteydelser i HICP og følger i vidt omfang konventionerne i ENS 95 (jf. artikel 4 og 5). ECB anerkender disse konventioner ud fra hensynet til at tilvejebringe overensstemmelse med internationalt vedtagne regler for nationalregnskaber. ECB kan støtte, at renter og rentelignende gebyrer fortsat er udeladt af HICP.

10. Det andet udkast til forordning fastsætter, at HICP omfatter både gebyrer udtrykt som et bestemt beløb og gebyrer udtrykt som en bestemt andel. Ændringer i køberpriser, som skyldes ændringer i reglerne herfor, skal vises således i HICP (jf. artikel 3, stk. 1, litra a) og b)). ECB ser med tilfredshed på dette forslag.

11. Det fastsættes ligeledes i det andet udkast til forordning, at ændringer i køberpriser, som skyldes ændringer i værdien af de repræsentative enhedstransaktioner, vises som prisændringer i HICP (jf. artikel 3, stk. 1, litra c)). Variationer i værdien af enhedstransaktionerne afspejles derfor i HICP. I nogle tilfælde, eksempelvis ved variationer i gebyrer, som skyldes ændringer i værdien af finansielle aktiver (f.eks. aktiepriser), kan dette krav skabe en kilde til volatilitet i HICP på kort sigt. Det er dog en uundgåelig følge af, at disse tjenesteydelser indgår i HICP, hvorfor ECB accepterer dette princip.

12. Denne udtalelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 17. august 2001.

Willem F. Duisenberg

Formand for ECB

Top