EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001AB0503(01)

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 6. april 2001 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistik over erhvervsstrukturer (CON/2001/3)

OJ C 131, 3.5.2001, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AB0503(01)

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 6. april 2001 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistik over erhvervsstrukturer (CON/2001/3)

EF-Tidende nr. C 131 af 03/05/2001 s. 0005 - 0005


Den Europæiske Centralbanks udtalelse

af 6. april 2001

efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistik over erhvervsstrukturer

(CON/2001/3)

(2001/C 131/03)

1. Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 27. februar 2001 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistik over erhvervsstrukturer (i det følgende benævnt "udkast til forordning").

2. ECB's kompetence til at afgive udtalelser fremgår af artikel 105, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Et generelt system for indsamling, udarbejdelse, indberetning og evaluering af fællesskabsstatistikker om struktur, aktiviteter og resultater af virksomhed, der udøves af monetære finansielle institutioner (MFI'er) og andre finansielle formidlere, med undtagelse af forsikringsselskaber og pensionskasser, ligger inden for ECB's statistiske kompetenceområde som fastlagt i artikel 5 i protokol om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

3. Formålet med udkastet til forordning er at udbygge den gældende forordning om statistik over erhvervsstrukturer med to nye sektorspecifikke bilag om kreditinstitutter og pensionskasser. Endvidere i bilag 1, som er et generelt modul for årlige strukturdata, at udvide modulets dækningsområde til aktiviteter i forbindelse med anden finansieringsvirksomhed, pensionskasser samt servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed. Endelig indføres samtidig to nye miljøvariabler i bilag 2, som er et detaljeret modul for strukturdata inden for industrivirksomhed.

4. ECB kan tilslutte sig gennemførelse af udkastet til forordning som et vigtigt skridt i retning af at tilvejebringe statistik af høj kvalitet om finansielle tjenesteydelser. ECB har interesse i, at der på et tidligt tidspunkt foreligger indikatorer, som kan belyse strukturudviklingen og stabiliteten inden for banksystemet og det finansielle system, og som kan bidrage til forbedringer af makroøkonomisk statistik. ECB konstaterer, at der kun er begrænset sammenfald mellem denne statistik og den statistik, som indsamles af ECB hovedsageligt til brug for pengepolitiske formål.

5. ECB har bemærket sig, at det i begrundelsen udtales, at virksomhederne og de nationale dataleverandører kun bliver pålagt en mindre eller slet ingen ekstra byrde i forbindelse med indsamlingen af disse statistiske data. Det er dog ECB's opfattelse, at der er medlemsstater, som ikke i fuldt omfang har de krævede data til rådighed. ECB skal endvidere påpege, at de supplerende statistiske data vedrørende bilag 6 (modulet om kreditinstitutter) i nogle lande kan indebære en øget indberetningsbyrde for centralbanken som dataleverandør. Det er ECB's opfattelse, at de nævnte statistiske krav ikke vil berøre den rettidige og nøjagtige levering af data til ECB til udførelse af dens opgaver.

6. ECB har bemærket, at ændringen af Rådets forordning senere vil blive fulgt op af fire forslag til Kommissionens forordninger med henblik på forordningens gennemførelse. ECB forventer at blive hørt herom.

7. Denne udtalelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 6. april 2001.

Formand for ECB

Willem F. Duisenberg

Top