EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001AB0403(01)

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 2. marts 2001 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 med henblik på omklassificering af betalinger som led i swapaftaler og fremtidige rentesikringsaftaler (CON/00/10)

OJ C 103, 3.4.2001, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AB0403(01)

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 2. marts 2001 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 med henblik på omklassificering af betalinger som led i swapaftaler og fremtidige rentesikringsaftaler (CON/00/10)

EF-Tidende nr. C 103 af 03/04/2001 s. 0008 - 0009


Den Europæiske Centralbanks udtalelse

af 2. marts 2001

efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 med henblik på omklassificering af betalinger som led i swapaftaler og fremtidige rentesikringsaftaler

(CON/00/10)

(2001/C 103/05)

1. Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 27. marts 2000 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om Kommissionen forslag KOM(1999) 749 endelig udg. af 10. januar 2000 til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af den 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem(1). Denne udtalelse er baseret såvel på Kommissionen forslag som på udkastet til forordning, der er knyttet som bilag til rapporten fra forhandlingerne i arbejdsgruppen Økofin-statistik af 8. november 2000 (dok. 13583/00 Ecofin 343, dateret den 29. januar 2001) (i det følgende benævnt "udkast til forordning").

2. ECB's kompetence til at afgive udtalelser fremgår af artikel 105, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

3. Formålet med udkastet til forordning er at bringe bogføringen af betalinger som led i swapaftaler og fremtidge rentesikringsaftaler i det europæiske nationalregnskabssystem 1995 (ENS 95) i overensstemmelse med internationale standarder, således som disse aktuelt fremgår af nationalregnskabssystemet 1993 (System of National Accounts)(2) og femte udgave af Betalingsbalancemanualen (Balance of Payments Manual)(3). Ifølge forslaget skal sådanne betalinger ikke medtages ved beregning af rente, og dermed heller ikke af fordringserhvervelse, netto, men bogføres som finansielle transaktioner. Med henblik på proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud(4) bibeholdes dog ENS 95-systematikken, hvorefter betalinger som led i swapaftaler og fremtidige rentesikringsaftaler behandles som renter og indgår i opgørelsen af offentlig forvaltning og services renteudgifter og dermed i det offentliges underskud (fordringserhvervelse, netto).

4. ECB kan støtte denne ændring af ENS 95-systematikken, som vil korrigere den manglende overensstemmelse ved behandlingen af betalinger som led i swapaftaler og fremtidige rentesikringsaftaler sammenlignet med den statistiske behandling af andre typer af finansielle derivater. Ændringen vil forbedre anvendeligheden af ENS 95-statistikken til brug for makroøkonomisk analyse af den samlede økonomi.

5. Uanset, at ECB vil foretrække, at der i retsakter kun anvendes én definition for vigtige statistiske indikatorer, såsom det offentliges fordringserhvervelse, netto, og offentlig forvaltning og services renteudgifter, kan ECB acceptere to definitioner for det offentliges fordringserhvervelse, netto, og offentlig forvaltning og services renteudgifter, henset til nødvendigheden af, at offentlig forvaltning og services låntagning indgår i tallene for proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, samtidig med, at der fortsat er overensstemmelse med internationale standarder. ECB mener dog, at det er vigtigt at overvåge og forklare forskelle i de resultater, der beregnes og offentliggøres på grundlag af hver af de to definitioner, for at skabe gennemsigtighed omkring proceduren i forbindelse med uforholdsmæssige underskud.

6. Denne afgørelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 2. marts 2001.

Formand for ECB

Willem F. Duisenberg

(1) EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1.

(2) Fremlagt til vedtagelse i De Forenede Nationers Statistiske Kommissionen i 1999 og officielt vedtaget i 2000.

(3) Finansielle derivater: Tillæg til femte udgave af Betalingsbalancemanualen, 2000. Den Internationale Valutafond. Washington.

(4) Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og Rådets forordning (EF) nr. 3605/96 af 22. november 1993 om gennemførelse af den protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssige store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af EF (EFT L 332 af 31.12.1993, s. 7).

Top