EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001AB0031

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 9. oktober 2001 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Rådets afgørelse om etablering af et handlingsprogram for uddannelse, udveksling og bistand med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet) (CON/2001/31)

OJ C 293, 19.10.2001, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AB0031

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 9. oktober 2001 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Rådets afgørelse om etablering af et handlingsprogram for uddannelse, udveksling og bistand med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet) (CON/2001/31)

EF-Tidende nr. C 293 af 19/10/2001 s. 0003 - 0004


Den Europæiske Centralbanks udtalelse

af 9. oktober 2001

efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Rådets afgørelse om etablering af et handlingsprogram for uddannelse, udveksling og bistand med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet)

(CON/2001/31)

(2001/C 293/03)

1. Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 3. juli 2001 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union (i det følgende benævnt "Rådet") om en udtalelse om forslag KOM(2001) 248 endelig af 22. maj 2001 til Rådets afgørelse om etablering af et handlingsprogram for uddannelse, udveksling og bistand med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet) (i det følgende benævnt "forslaget").

2. ECB's kompetence til at afgive udtalelser fremgår af artikel 105, stk. 4, første led i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt "traktaten"). I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank, er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

3. Generelt kan ECB tilslutte sig tiltaget, hvis mål det er at beskytte euroen mod falskmøntneri gennem handlingsprogrammer for uddannelse, udveksling og bistand i relation til udvalgte målgrupper. Da ECB er bekendt med de fremskridt og forbedringer, som er foretaget i den relevante arbejdsgruppe i Rådet i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget, er disse fremskridt inddraget i denne udtalelse.

4. ECB vil gerne understrege nødvendigheden af at undgå gentagelse eller overlapning med andre fællesskabsprogrammer eller programmer oprettet ifølge afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union (dvs. den tredje søjle i Den Europæiske Union). Endvidere finder ECB det vigtigt, at der foretages passende koordinering mellem Pericles-programmet og eksisterende Fællesskabs- eller EU-programmer såvel som med Europol- og ECB-projekter. Der er foretaget visse samarbejds- og koordineringstiltag mellem Europol, Kommissionen og ECB i forberedelsen af tiltagene til beskyttelse af euroen mod falskmøntneri gennem en uformel styringsgruppe etableret af disse organer. ECB finder derfor, at tiltag finansieret under Pericles-programmet også bør sendes til udtalelse i denne styringsgruppe. Effektiviteten af Pericles-programmet bør have høj prioritet, således at målet om at beskytte euroen mod falskmøntneri opnås. I denne forbindelse skal ECB bemærke, at forslaget tilsigter at tillægge Europol og ECB en passende rolle. I lyset af ovennævnte forventer ECB at blive fuldt ud involveret i forberedelserne af de forskellige aktiviteter, der er planlagt under Pericles-programmet.

5. For at nå målet med Pericles-programmet, må aktiviteterne under dette organiseres således, at standarden for teknisk og operationel ekspertise til forebyggelse af falskmøntneri af euroen i medlemslandene og tredjelande bliver højnet. En fælles koordineret tilgang mellem Europol, Kommissionen og ECB til afgørelse af indhold, målgrupper og metoder i Pericles-programmet er derfor vigtig og ønskværdig.

6. Indholdet af Pericles-programmet ifølge forslaget synes at spænde meget vidt. En sådan tilgang kunne mangle konsekvens. Mens de forskellige tiltag hver for sig kan anses for at være hensigtsmæssige, kan de samlet risikere ikke at højne og sætte standarder på fællesskabsniveau. Dette er specielt tilfældet i lyset af forskelligheden af målgrupperne for Pericles-programmet såvel som programmets begrænsede finansielle midler (4 mio. EUR over en periode på fire år). Hvad angår tiltagene i relation til udveksling på det tekniske, videnskabelige og operationelle plan vil det være nødvendigt at foretage en nøje vurdering, før der gives tilladelse til ad hoc-tiltag inden for disse områder.

7. Angående anvendelsen af traktatens artikel 123, stk. 4, som retsgrundlag skal ECB påpege, at dette muligvis er utilstrækkeligt, hvis Pericles-programmet skal fortsætte ud over indførelsesfasen af euroen, da denne artikel alene gælder i relation til den "hurtige indførelse" af euroen. For ECB er det desuden tvivlsomt, om der vil være brug for en udvidelse af Pericles-programmet ud over indførerelsesfasen af euroen. ECB finder derfor, at man bør involveres i evalueringen af relevansen, effektiviteten og virkningen af programmet for at kunne fremsætte sine synspunkter over for Rådet, når Rådet beslutter, hvorvidt Pericles-programmet skal fortsætte.

8. Endelig noterer ECB sig, at forslaget vil blive ledsaget af en parallelafgørelse, der udvider forslaget til de medlemslande, der ikke har indført euroen som deres fælles valuta, i henhold til præcedens ifølge Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 og 1339/2001(1). Hensigtsmæssigheden af denne fremgangsmåde bør vurderes af Rådet.

9. Denne udtalelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 9. oktober 2001.

Willem F. Duisenberg

Formand for ECB

(1) EFT L 181 af 4.7.2001, s. 6 og 11, henholdsvis.

Top