EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000PC0371

Forslag til Rådets forordning om forbud mod import af atlantisk sværdfisk (Xiphias gladius) med oprindelse i Belize og Honduras

/* KOM/2000/0371 endelig udg. - ACC 2000/0163 */

52000PC0371

Forslag til Rådets forordning om forbud mod import af atlantisk sværdfisk (Xiphias gladius) med oprindelse i Belize og Honduras /* KOM/2000/0371 endelig udg. - ACC 2000/0163 */


Forslag til RÅDETS FORORDNING om forbud mod import af atlantisk sværdfisk (Xiphias gladius) med oprindelse i Belize og Honduras

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) vedtog på sit seneste møde i november 1999 at rette en henstilling til de kontraherende parter om forbud mod import af atlantisk sværdfisk uanset i hvilken form fra Belize og Honduras med virkning fra den 1. juli 2000. Henstillingen er baseret på en handlingsplan, som ICCAT vedtog i 1995, hvis formål er at sikre, at programmet for bevarelse af sværdfiskebestanden i Atlanterhavet fungerer effektivt.

ICCAT henstillede på samme møde, at de gældende forbud mod import af tunfisk fra Belize og Honduras fornys, og at forbuddet mod import af blåfinnet tun fra Panama hæves. Disse henstillinger fra ICCAT skal omsættes til fællesskabslovgivning.

Efter adskillige forsøg på at anspore Belize og Honduras til at samarbejde med ICCAT og sikre, at bevarings- og forvaltningsforanstaltningerne respekteres, har ICCAT indstævnet disse to lande på grund af deres manglende respekt for og tilsidesættelse af internationale bevaringsforanstaltninger og deres manglende samarbejde med organisationen.

Det Europæiske Fællesskab blev kontraherende part i ICCAT den 14. november 1997 og skal ifølge den fælles handelspolitik sørge for, at disse importforbud overholdes på fællesskabsplan.

Det er Fællesskabets opfattelse, at disse foranstaltninger fuldt ud er forenelige med dets forpligtelser dels i henhold til WTO, GATT 1994, artikel XX, som giver mulighed for at træffe handelsforanstaltninger for at beskytte udtømmelige ressourcer, dels i henhold til Lomé-konventionen for Belizes vedkommende.

Rådet anmodes derfor om at godkende vedlagte forordning.

2000/0163 (ACC)

Forslag til RÅDETS FORORDNING om forbud mod import af atlantisk sværdfisk (Xiphias gladius) med oprindelse i Belize og Honduras

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det er såvel af hensyn til den biologiske ligevægt som til fødevaresikkerheden på verdensplan bydende nødvendigt at beskytte fiskebestandene, der er en udtømmelig naturressource.

(2) Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), som Fællesskabet er kontraherende part i, vedtog i 1995 en handlingsplan, der har til formål at sikre, at programmet for bevarelse af sværdfiskebestanden i Atlanterhavet er effektivt, for at sikre en effektiv bevarelse af bestanden.

(3) De kontraherende parter i ICCAT, hvis fiskere er forpligtet til at formindske fangsten af sværdfisk, kan kun forvalte de pågældende bestande effektivt, hvis alle ikke-kontraherende parter samarbejder med ICCAT om denne organisations bevarings- og forvaltningsforanstaltninger.

(4) ICCAT slog i 1998 fast, at Belize og Honduras kunne identificeres som lande, hvis både fisker atlantisk sværdfisk på en måde, der undergraver effektiviteten af denne organisations foranstaltninger til bevarelse af sværdfisk, og har underbygget denne konstatering med oplysninger om fangst, handel og observation af både.

(5) ICCAT har gentagne gange rettet henvendelse til de nævnte to lande for at anspore dem til at deltage i bevarings- og forvaltningsforanstaltningerne for sværdfisk, men henvendelserne har været resultatløse.

(6) ICCAT henstiller til de kontraherende parter at træffe egnede foranstaltninger til at forbyde import fra Belize og Honduras af produkter af sværdfisk, uanset i hvilken form; disse foranstaltninger kan bringes til afslutning, så snart det er fastslået, at disse landes fiskeri er bragt på linje med ICCAT's foranstaltninger; det er derfor nødvendigt, at Det Europæiske Fællesskab, som har enekompetence på området, anvender disse foranstaltninger.

(7) Disse foranstaltninger krænker ikke Det Europæiske Fællesskabs forpligtelser i henhold til andre internationale aftaler -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Overgang til fri omsætning i Fællesskabet af atlantisk sværdfisk (Xiphias gladius) henhørende under KN kode: ex 0301 99 90, 0302 69 87, 0303 79 87, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, 0304 20 87, 0304 90 65, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 90, ex 0305 69 90, ex 1604 19 91, ex 1604 19 98, og ex 1604 20 70, og med oprindelse i Belize og Honduras er forbudt.

2. Losning af de i stk. 1 nævnte produkter med henblik på fællesskabsforsendelse er forbudt.

Artikel 2

Bestemmelserne i denne forordning finder ikke anvendelse på mængder af de i artikel 1, stk. 1, omhandlede produkter, for hvilke det over for de kompetente nationale myndigheder kan bevises, at de på datoen for forordningens ikrafttræden var under transport til Fællesskabets område, såfremt de nævnte mængder overgår til fri omsætning senest 14 dage efter denne dato.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den [...].

På Rådets vegne

Formand

Top