EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000PC0220

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse for perioden fra 3. december 1999 til 2. december 2002 af de fiskerimuligheder og det finansielle bidrag, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Mauritius om fiskeri i de mauritiske farvande

/* KOM/2000/0220 endelig udg. - ACC 2000/0091 */

52000PC0220

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse for perioden fra 3. december 1999 til 2. december 2002 af de fiskerimuligheder og det finansielle bidrag, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Mauritius om fiskeri i de mauritiske farvande /* KOM/2000/0220 endelig udg. - ACC 2000/0091 */


Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse for perioden fra 3. december 1999 til 2. december 2002 af de fiskerimuligheder og det finansielle bidrag, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Mauritius om fiskeri i de mauritiske farvande

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

Den protokol, der er knyttet til fiskeriaftalen mellem EF og Mauritius, udløb den 30. november 1999. Der blev paraferet en ny protokol mellem de to parter den 3. december 1999 om de tekniske og finansielle betingelser for EF-fartøjernes fiskeri i de mauritiske farvande i perioden fra den 3. december 1999 til den 2. december 2002.

Kommissionen foreslår derfor, at Rådet ved en beslutning godkender udkastet til aftale i form af brevveksling om foreløbig anvendelse af den nye protokol i afventning af dens definitive ikrafttrædelse.

Et forslag til en rådsforordning om indgåelse af den nye protokol kræver en særskilt procedure.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse for perioden fra 3. december 1999 til 2. december 2002 af de fiskerimuligheder og det finansielle bidrag, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Mauritius om fiskeri i de mauritiske farvande

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 300, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen [1], og

[1] EFT [...], [...], s. [...].

ud fra følgende betragtninger:

(1) Fællesskabet og Mauritius har ført forhandlinger for at fastsætte de ændringer eller tilføjelser, der skal foretages i aftalen om fiskeri ud for Mauritius ved udløbet af protokollens gyldighedsperiode.

(2) Som resultat af disse forhandlinger blev der den 3. december 1999 paraferet en ny protokol.

(3) I henhold til denne protokol har EF-fiskerne ret til at drive fiskeri i farvandene under Mauritius' højhedsområde eller jurisdiktion i perioden fra 3. december 1999 til 2. december 2002.

(4) For at EF-fartøjerne kan genoptage deres fiskeri, er det nødvendigt, at den pågældende protokol godkendes snarest muligt. De to parter har derfor paraferet en aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af den paraferede protokol fra dagen for dens parafering. Aftalen i form af brevveksling bør indgås i afventning af en endelig afgørelse i henhold til traktatens artikel 37.

(5) Fiskerimulighederne bør fordeles mellem medlemsstaterne på grundlag af den traditionelle fordeling af de fiskerimuligheder, fiskeriaftalen giver.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse for perioden fra 3. december 1999 til 2. december 2002 af de fiskerimuligheder og det finansielle bidrag, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Mauritius om fiskeri i de mauritiske farvande, godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne beslutning.

Artikel 2

De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, fordeles mellem medlemsstaterne således:

- Notfartøjer til tunfiskeri: Frankrig 20, Spanien 20, Italien 2 og Det Forenede Kongerige 1;

- Langlinefartøjer med flydeline: Spanien 19, Frankrig 13 og Portugal 8;

- Linefartøjer: Frankrig 25 BRT pr. måned i årsgennemsnit.

Hvis licensansøgningerne fra disse medlemsstater ikke udtømmer de i protokollen fastsatte fiskerimuligheder, kan Kommissionen tage licensansøgninger fra andre medlemsstater i betragtning.

Artikel 3

Formanden for Rådet bemyndiges hermed til at udpege de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen i form af brevveksling med bindende virkning for Fællesskabet.

Udfærdiget i Bruxelles,

På Rådets vegne

Formand

BILAG

AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING OM MIDLERTIDIG ANVENDELSE AF PROTOKOLLEN OM FASTSÆTTELSE FOR PERIODEN FRA 3. DECEMBER 1999 TIL 2. DECEMBER 2002 AF DE FISKERIMULIGHEDER OG DET FINANSIELLE BIDRAG, DER ER OMHANDLET I AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG REGERINGEN FOR MAURITIUS OM FISKERI I DE MAURITISKE FARVANDE

A. BREV FRA REGERINGEN FOR MAURITIUS

Minister,

Under henvisning til protokollen, der blev paraferet den 3 december 1999, om fastsættelse for perioden 3. december 1999 til 2. december 2002 af fiskerimulighederne og det finansielle bidrag, skal jeg hermed meddele Dem, at regeringen for Mauritius er rede til at anvende denne protokol midlertidigt fra den 3. december 1999, indtil den træder i kraft i henhold til protokollens artikel 6, hvis Det Europæiske Fællesskab er rede til at gøre det samme.

Det forudsættes, at den første rate, der er lig med en tredjedel af det finansielle bidrag som fastsat i protokollens artikel 2, betales før den 2. juni 2000.

Jeg er Dem taknemlig, hvis De vil bekræfte Det Europæiske Fællesskabs tilslutning til en sådan midlertidig anvendelse.

Modtag, hr. minister, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For regeringen for Mauritius

B. BREV FRA FÆLLESSKABET

Minister,

Jeg anerkender hermed modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:

"Under henvisning til protokollen, der blev paraferet den 3 december 1999, om fastsættelse for perioden 3. december 1999 til 2. december 2002 af fiskerimulighederne og det finansielle bidrag, skal jeg hermed meddele Dem, at regeringen for Mauritius er rede til at anvende denne protokol midlertidigt fra den 3. december 1999, indtil den træder i kraft i henhold til protokollens artikel 6, hvis Det Europæiske Fællesskab er rede til at gøre det samme.

Det forudsættes, at den første rate, der er lig med en tredjedel af det finansielle bidrag som fastsat i protokollens artikel 2, betales før den 2. juni 2000.

Jeg er Dem taknemlig, hvis De vil bekræfte Det Europæiske Fællesskabs tilslutning til en sådan midlertidig anvendelse."

Jeg bekræfter hermed Det Europæiske Fællesskabs tilslutning til en midlertidig anvendelse.

Modtag, hr. minister, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For Rådet for Den Europæiske Union

Top