EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000DC0442

Kommissionens fjerde meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om anvendelsen af artikel 4 og 5 i Rådets direktiv 89/552/EØF om »Fjernsyn uden grænser« i perioden 1997-1998

/* KOM/2000/0442 endelig udg. */

52000DC0442

Kommissionens fjerde meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om anvendelsen af artikel 4 og 5 i Rådets direktiv 89/552/EØF om »Fjernsyn uden grænser« i perioden 1997-1998 /* KOM/2000/0442 endelig udg. */


KOMMISSIONENS FJERDE MEDDELELSE TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af artikel 4 og 5 i Rådets direktiv 89/552/EØF om "Fjernsyn uden grænser" i perioden 1997-1998

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indledning

I. Kommissionens bemærkninger til anvendelsen af artikel 4 og 5 i perioden 1997 -1998

1. Medlemsstaternes anvendelse af direktivet

1.1. Kravet om, at størstedelen af programmerne skal være af europæisk oprindelse

1.2. Programmer produceret af uafhængige producenter

2. Anvendelsen af direktivet i de EFTA-lande,der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

II. Resumé af medlemsstaternes rapporter

III. Resumé af rapporterne fra de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområder

IV. BILAG 68 Bilag 1: Dokumentet "Nye forslag til retningslinjer for kontrollen med anvendelsen af artikel 4 og 5 i direktivet om "Fjernsyn uden grænser"

Bilag 2: Liste over tv-kanaler, som ikke har opfyldt kravet om, at størstedelen af programmerne skal være af europæisk oprindelse og produceret af uafhængige producenter (1997-1998)

Bilag 3: Anvendte parametre for beregning af det vægtede gennemsnit af programmer af europæisk oprindelse udsendt af de kanaler i EU, der har et stort seertal

INDLEDNING

Denne meddelelse er Kommissionens fjerde rapport om anvendelsen af artikel 4 og 5 i Rådets direktiv 89/552/EØF [1], ændret ved direktiv 97/36/EF [2], i 1997 og 1998. Dette dokument er udarbejdet på grundlag af medlemsstaternes rapporter til Kommissionen om anvendelsen af ovennævnte artikler i referenceperioden. Som fastsat i direktivets artikel 4, stk. 3, har Kommissionen forelagt samtlige rapporter for medlemsstaterne på mødet i Kontaktudvalget, der blev afholdt den 9. november 1999.

[1] EF-Tidende L 298 af 17.10.1989

[2] EF-Tidende L 202 af 30.7.1997

Kommissionen vil fortsat følge gennemførelsen af artikel 4 og 5 i samarbejde med Kontaktudvalget for bl.a. at tage højde for udviklingen i den audiovisuelle sektor under udarbejdelsen af den næste rapport om gennemførelsen.

Det skal i al almindelighed erindres, at direktivet om "Fjernsyn uden grænser" danner de retlige rammer om udøvelsen af tv-radio sprednings aktiviteter i EU på grundlag af en samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne.

Dokumentet består af tre kapitler og tre bilag. I første kapitel gør Kommissionen rede for sine bemærkninger om anvendelsen af artikel 4 og 5 i referenceperioden i henhold til direktivets artikel 4, stk. 3. De to andre kapitler omhandler resuméerne af de nationale rapporter, der er fremsendt af medlemsstaterne og de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Der er følgende bilag: (1) nye forslag til retningslinjer for kontrollen med direktivets anvendelse, som skal anvendes, når den næste rapport om overvågningen skal udarbejdes; (2) en liste over de kanaler, som ikke har opfyldt kravet om, at størstedelen af programmerne skal være af europæisk oprindelse og produceret af uafhængige producenter; (3) anvendte parametre for beregning af det vægtede gennemsnit af programmer af europæisk oprindelse.

I. Kommissionens BEMÆRKNINGER TIL anvendelsen af artikel 4 og 5 for perioden 1997-1998

1. Medlemsstaternes anvendelse af direktivet

Kommissionens bemærkninger består af et systematisk resumé af de rapporter, som medlemsstaterne har fremsendt, og en beskrivelse af visse generelle tendenser. Der gøres rede for, hvordan medlemsstaterne i større eller mindre omfang anvender bestemmelserne i direktivets artikel 4 og 5. Det fremgår af artiklerne, at medlemsstaterne forpligter sig til en bestemt adfærd.

Det bør allerførst fremhæves, at direktivet om "Fjernsyn uden grænser" giver medlemsstaterne mulighed for at indføre mere udførlige eller mere bindende regler. Man kan konstatere, at de fleste medlemsstater bruger dette aspekt af fællesskabs lovgivningen og har indført strengere love, end det var hensigten med direktivet.

Den første generelle konklusion, der kan drages af Kommissionens analyse, er, at antallet af tv-kanaler i Europa og især i Det Forenede Kongerige er steget kraftigt i perioden 1997-1998. De nationale rapporter viser, at der nu er i alt 367 tv-kanaler. Til sammenligning var der 214 i 1995-1996, 162 i 1993 og 124 i 1991-1992.

Når det gælder tv-kanalernes overholdelse af reglerne for udsendelse af programmer af europæisk oprindelse og produceret af uafhængige producenter, kan man på grundlag af de nationale rapporter konstatere, at der samlet er opnået tilfredsstillende resultater. Det vægtede gennemsnit af programmer af europæisk oprindelse, der udsendes af de store kanaler svinger alt efter land mellem ca. 81,7 % og 53,3 %, bortset fra Luxembourg (RTL Tele Lëtzebuerg), der når op på 100 %, og Portugal, der er nede på 43 %.

Direktivets målsætninger er i vid udstrækning blevet opfyldt. Mellem perioden 1997-1998 og den foregående periode er der udsendt flere programmer af europæisk oprindelse. For visse tv-kanalers vedkommende kan man dog konstatere et lille fald i andelen af programmer af europæisk oprindelse og af programmer produceret af uafhængige producenter i forhold til det samlede antal programmer.

I de følgende resuméer gøres der mere detaljeret rede for resultaterne af den "overvågning", der omfatter 1997-1998.

1.1. Kravet om, at størstedelen af programmerne skal være af europæisk oprindelse

* I Østrig var ca. 61,1 % af de programmer, der i 1998 blev sendt på tv-kanalerne ORF 1 og ORF 2, som repræsenterer 62,2 % af seertallet, af europæisk oprindelse. Det bør især nævnes, at ORF 2 langt overstiger kravet om, at størstedelen af programmerne skal være af europæisk oprindelse. Derimod når ORF 1 stadig ikke op på det niveau, der kræves i henhold til direktivet. Ifølge kanalen selv skyldes faldet i antallet af programmer af europæisk oprindelse, som er udsendt i perioden 1997-1998, dels at sendetiden er forøget, dels at der er ændret i programplanlægningen.

* I det fransktalende samfund i Belgien var ca. 64 % af de programmer, der i 1998 blev sendt på tv-kanalerne RTL-TVi, Club RTL og RTBF 1, som repræsenterer 41,1 % af seertallet, af europæisk oprindelse. Det skal præciseres, at de franske tv-kanaler (TF1, France 2 og France 3) dækker en væsentlig del af seertallet i det fransktalende samfund i Belgien.

Alle kanalerne overholder bestemmelserne i artikel 4 (RTL-TVi siden 1998). Dette resultat er særlig positivt, fordi andelen af udsendte programmer af europæisk oprindelse, der har været af interesse for alle kanalerne gennem hele referenceperioden, også er blevet større.

* Der er ikke fremsendt nogen rapport om det tysktalende samfund i Belgien.

* I det flamsktalende samfund i Belgien var ca. 60,4 % af de programmer, der i 1998 blev sendt på tv-kanalerne TV1, TV2, VTM og Kanaal 2, som repræsenterer 64,8 % af seertallet, af europæisk oprindelse. I øvrigt overholder tre af tv-kanalerne bestemmelserne i artikel 4, mens den ene, TV1, har haft et fald i procentdelen af programmer af europæisk oprindelse i forhold til den foregående periode. Tre kanaler opfylder ikke kvotaen for programmer af europæisk oprindelse. For to af disse kanalers vedkommende begrundes den manglende overholdelse af bestemmelserne med, at der er tale om tematiske filmkanaler (CANAL+1 og 2). Hvad angår den tredje (Kanaal 2) er antallet af udsendte programmer af europæisk oprindelse faldet i forhold til den foregående periode. Der foreligger ingen oplysninger om TV2 og CANAL+ Super Sport for 1998. To af disse kanaler oversteg dog i 1997 langt de krav, der er fastsat i direktivet.

* I Tyskland var ca. 70 % af de programmer, der i 1998 blev sendt på tv-kanalerne ARD, ZDF, Kabel 1, ProSieben, RTL 2, SAT 1, Super RTL og VOX, som repræsenterer 90,8 % af seertallet, af europæisk oprindelse. Ud af de i alt 25 kanaler, der nævnes i rapporten, overholder 14 bestemmelserne i artikel 4. Hvad angår de 17 kanaler, som der fremsendt fuldstændige oplysninger om for perioderne 1995-1996 og 1997-1998, skal det nævnes, at 8 kanaler for nylig har hævet procentdelen i forhold til førstnævnte periode, 6 kanaler har sænket den, og 3 kanaler har haft en uændret kvota af programmer af europæisk oprindelse. Følgende kanaler har ikke opfyldt kravet om, at størstedelen af programmerne skal være af europæisk oprindelse: Discovery Chanel (1997), DF 1 (1997-1998), KABEL 1 (1997-1998), Premiere (1997-1998), ProSieben (1997-1998), RTL2 (1997-1998), Super RTL (1997-1998), TM3 - Fernsehen für Frauen (1997-1998), VIVA 2 (1997-1998) og VOX (1998). Begrundelserne herfor er, at kanalen er ny, at den har et tematisk tilsnit, eller at den har en særlig struktur.

* I Danmark var ca. 73,3 % af de programmer der i 1998 blev sendt på tv-kanalerne DR 1 og TV 2, som repræsenterer 68,3 % af seertallet, af europæisk oprindelse. Fire af de syv undersøgte kanaler overholder i vid udstrækning direktivets bestemmelser, og den overordnede tendens går i retning af en forøgelse af andelen af programmer af europæisk oprindelse. Det skal dog bemærkes, at TvDanmark ikke har nået udsendelseskvotaen, og medlemsstaten nævner i sine bemærkninger, at sanktioner kan komme på tale. Erotica Rendez-Vous nåede ikke det foreskrevne niveau i 1997. TV Bio nåede ikke det foreskrevne niveau i 1997 og 1998, men denne kanal udsendte dog 50 % programmer af europæisk oprindelse i 1998.

* I Grækenland var ca. 62,6 % af de programmer, der i 1998 blev sendt på tv-kanalerne ET1, Megachannel, Antenna 1, Sky og Star, som repræsenterer 79,1 % af seertallet, af europæisk oprindelse. Samtlige kanaler, der omtales i rapporten for 1995-1996, overholder kravet om, at størstedelen af programmerne skal være af europæisk oprindelse, og næsten alle kanalerne kunne melde om en stigning i procentdelen i 1997-1998 i forhold til den foregående periode. Star Channel nåede i 1998 igen over grænsen på 50 % programmer af europæisk oprindelse, efter at være kommet under den i 1997.

* I Spanien var ca. 53,3 % af de programmer, der i 1998 blev sendt på tv-kanalerne TVE 1, TVE 2, Antena 3 og Tele 5, som repræsenterer 77,5 % af seertallet, af europæisk oprindelse. I referenceårene har alle kanalerne bortset fra Tele 5 og Antena 3 (kun i 1997), hvis andel dog er for opadgående, overholdt bestemmelserne i artikel 4. Ud af i alt 13 kanaler har 7 forøget andelen af udsendte programmer af europæisk oprindelse, 3 har sænket den, og 3 har i alt væsentligt fastholdt en uændret andel.

* I Frankrig var ca. 69,2 % af de programmer, der i 1998 blev sendt på tv-kanalerne TF 1, France 2, France 3, Canal + og M6, som repræsenterer 92,6 % af seertallet, af europæisk oprindelse. Det bør nævnes, at de ikke-kabelbårne kanaler og størstedelen af de kanaler, der transmitteres via kabel, overholder direktivet. Flere kanaler, der transmitteres via kabel, opfyldte imidlertid ikke kravet om, at størstedelen af programmerne skal være af europæisk oprindelse (11 i 1997 og 9 i 1998). Den manglende overholdelse af dette krav begrundes med, at visse kanaler ikke havde eksisteret særlig længe, og at deres programmer havde et tematisk tilsnit.

* I Irland var ca. 81,7 % af de programmer, der i 1998 blev sendt på tv-kanalerne RTE1 og Network 2, som repræsenterer 53 % af seertallet, af europæisk oprindelse. Irland overholder fortsat i vid udstrækning direktivets bestemmelser.

* I Italien var ca. 68,2 % af de programmer, der i 1998 blev sendt på tv-kanalerne RAI Uno, Rai Due, Rai Tre, Canale 5, Italia 1, Rete 4 og TMC, som repræsenterer 92,2 % af seertallet, af europæisk oprindelse. Fire af de 11 undersøgte store kanaler opfylder bestemmelserne i artikel 4. Der kan desuden generelt konstateres en stigning i procentdelen af udsendte programmer af europæisk oprindelse (undtagen for Canale 5, som har formindsket procentdelen en smule i forhold til 1995-1996). Denne forbedring gælder også de kanaler, der ikke overholder bestemmelserne i direktivets artikel 4 (Italia 1 og Rete 4).

Størstedelen af oplysningerne om de nyeste kanaler er mangelfulde, og for de undersøgte kanalers vedkommende skal det bemærkes, at de ikke når op på det antal programmer af europæisk oprindelse, som direktivet foreskriver. I rapporten, som medlemsstaten har fremsendt, forklares manglerne med, at de delvis skyldes den forsinkede gennemførelse af direktiv 97/36/EF. De mange manglende oplysninger gør det umuligt at foretage en tilbundsgående evaluering af situationen vedrørende de mindre tv-kanaler i denne medlemsstat.

* I Luxembourg sendte kanalen RTL Tele Lëtzebuerg, som repræsenterer 58,32 % af seertallet i den bedste sendetid, 100 % programmer af europæisk oprindelse i 1997 og 1998. For de kanalers vedkommende, der også sendes i andre medlemsstater, skal det bemærkes, at RTL 5 har forøget sin procentdel betydeligt siden den foregående rapport. RTL-TVi nåede op på det foreskrevne niveau i 1998 og Club RTL i 1997. Derimod har fem kanaler i referenceperioden ikke opfyldt kravet om, at der i størstedelen af sendetiden skal udsendes programmer af europæisk oprindelse [RTL 5 (1997-1998), RTL TVi (1997), RTL 9 (1998), RTL 9 SAT (1998) og RTL 7 (1997-1998)]. Resultaterne for RTL 9 er præget af den omstrukturering, der blev foretaget i 1997 og 1998. RTL 7 begyndte at sende i december 1996, men man kan konstatere, at der er sket et fald i andelen af udsendte programmer af europæisk oprindelse i forhold til den foregående periode.

* I Nederlandene var ca. 76,3 % af de programmer der i 1998 blev sendt på tv-kanalerne NED 1, TV2, NED 3, Veronica og SBS 6, som repræsenterer 54,2 % af seertallet, af europæisk oprindelse. Størstedelen (7) af de undersøgte kanaler (11) overholder bestemmelserne i artikel 4. Man kan også konstatere, at der er sket en lille stigning for visse kanalers vedkommende, og at andre kanaler har holdt sig stabilt på samme niveau. SBS 6 (sport), TV10/Fox (omstruktureret for nylig) og Canal+ 1 og 2 (betalingskanaler) opfylder stadig ikke kravet om, at størstedelen af programmerne skal være af europæisk oprindelse. Mediekommissionen har over for SBS6 og TV10 indledt en procedure på grundlag af "manglende overholdelse af kravet om, at en vis andel af de udsendte programmer skal være af europæisk oprindelse" som nævnt i artikel 52k i den nederlandske bekendtgørelse om medierne.

* I Portugal var ca. 43,4 % af de programmer, der i 1998 blev sendt på tv-kanalerne RTP1, RTP2, SIC og TVI , som dækker hele seertallet, af europæisk oprindelse. Det skal bemærkes, at kanalerne RTP1, RTP2 og RTPI (den internationale kanal) overholder direktivet. SIC og TVI opfylder dog stadig ikke kravet om, at størstedelen af programmerne skal være af europæisk oprindelse.

* I Finland var ca. 64,2 % af de programmer, der i 1998 blev sendt på tv-kanalerne MTV3, TV1, TV2 og Nelonen, som repræsenterer 95 % af seertallet, af europæisk oprindelse. Finland overholder stort set direktivet. Det skal bemærkes, at kanalen Nelonen i 1997-1998 nåede op på 50 % programmer af europæisk oprindelse.

* I Sverige var ca. 74,2 % af de programmer, der i 1998 blev sendt på tv-kanalerne SVT-1, SVT-2 og TV4, som repræsenterer 75,6 % af seertallet, af europæisk oprindelse. Kanalerne ZTV, TV8, SVT1, SVT2, UR og TV4 opfylder med en bred margen kravet om, at størstedelen af programmerne skal være af europæisk oprindelse. Fem andre kanaler når dog ikke op på det foreskrevne antal programmer af europæisk oprindelse. Det blev allerede påpeget i den foregående rapport. Canal + og Canal + Gul har fordoblet antallet af programmer af europæisk oprindelse, men overordnet set er de langt fra at opfylde kravet om, at størstedelen af programmerne skal være af europæisk oprindelse Der er nærmest ingen udvikling sket siden den foregående periode, for så vidt angår TV 1000, Cinema og 6.

* I Det Forenede Kongerige var ca. 68,2 % af de programmer, der i 1998 blev sendt på tv-kanalerne BBC1, BBC2, ITV, Channel 4 og Channel 5, som repræsenterer 86,8 % af seertallet, af europæisk oprindelse. I forhold til den foregående undersøgelse har 26 kanaler forøget andelen af udsendte programmer af europæisk oprindelse, 14 har i alt væsentligt fastholdt en uændret andel, og 19 har sænket den. 37 kanaler når ikke op på den andel af programmer af europæisk oprindelse, der er fastsat i direktivet. Man kan konstatere, at antallet af tv-kanaler er steget kraftigt (fra 80 til 179 kanaler). Der er ikke indsendt oplysninger om størstedelen af de nye tv-kanaler (der gives følgende begrundelser: kanalen er oprettet for nylig, kanalen har et bestemt programindhold, kanalen sender på et ikke-fællesskabssprog, eller kanalen er afhængig af selskaber i tredjelande).

Almindelige betragtninger:

De fleste af de kanaler, der ikke er nået op på den kvota, der er fastsat i direktivet, gav en eller flere af følgende begrundelser:

(1) Kanalen er ny, en allerede eksisterende kanal er blevet omstruktureret, eller programfladen er blevet større. Ud fra et rent økonomisk synspunkt vælger sådanne kanaler billigere programmer, der kan stilles til rådighed med øjeblikkeligt varsel. Det vil normalt sige ikke-europæiske programmer.

(2) Kanalen er tematisk baseret. Af visse finansielle årsager har europæiske producenter vanskeligt ved at specialisere sig i bestemte typer programmer. Omkostningerne overstiger ofte udgifterne til programmer fra tredjelande.

(3) Statistikkerne vedrørende musikkanaler er især vanskelige at udarbejde, da det er næsten umuligt at fastslå, hvor et musikclip kommer fra.

(4) Filmkanaler. Filmkanalernes programplanlægning baseres på kostbare filmproduktioner. Det er i al almindelighed vanskeligt at finde tilsvarende europæiske produktioner.

(5) Datterselskaber af virksomheder i tredjelande. Det er moderselskabet, der foretager programplanlægningen, og det benytter gerne sit eget lager.

(6) Forsinket gennemførelse af direktivet.

De første to begrundelser for ikke at overholde kravene er konjunkturbestemte. Selv om medlemsstaterne ikke på kort sigt træffer foranstaltninger, burde de pågældende kanaler således hurtigt kunne rette sig efter direktivet. Derimod viser den tredje, fjerde og femte begrundelse, at medlemsstaterne skal sørge for en mere tilbundsgående overvågning for at forsøge at forbedre den eksisterende situation.

1.2 Programmer produceret af uafhængige producenter

Hvad angår overholdelsen af artikel 5 om uafhængig produktion er resultaterne i de nationale rapporter som helhed tilfredsstillende.

* I Østrig er resultaterne for alle tv-kanalerne i overensstemmelse med direktivets målsætninger, og det skal nævnes, at kanalerne ORF 1 og ORF 2 i referenceperioden kan udvise en stigning i procentdelen af programmer af europæisk oprindelse produceret af uafhængige producenter.

* I det fransktalende samfund i Belgien overholdes direktivets bestemmelser i vid udstrækning. I det flamsktalende samfund er der for TV1 og TV2's vedkommende i referenceperioden sket et fald i antallet af programmer produceret af uafhængige producenter. De andre kanaler, navnlig CANAL + 1 og 2 har derimod hævet antallet af programmer produceret af uafhængige producenter. I referenceperioden har der ikke været tv-radiospredningsorganer i det tysktalende samfund.

* I Tyskland opfylder resultaterne generelt de fastlagte kriterier. Dog har Phoenix (1997-1998), MultiThématiques (1997-1998), VIVA (1997-1998) og VIVA 2 (1997-1998) som begrundelse for, at de ikke overholder direktivets artikel 5, gjort nogle strukturelle problemer gældende. Disse kanalers utilstrækkelige resultater kompenseres i nogen grad ved, at andre kanaler kan udvise en resultatstigning. Faktisk når flere kanaler op på 100 % programmer produceret af uafhængige producenter (Discovery Channel, DSF, ONYX MUSIC TELEVISION, Premiere, SAT 1, Super RTL og TM3).

* Danmark har opnået et tilfredsstillende resultat. Alle kanaler overholder direktivets bestemmelser. Erotica Rendez-Vous har forøget andelen med 0,5 % i 1996 til 100 % i 1997 og 1998, mens DR1, DR2 og DK4 har formindsket procentdelen.

* Grækenland har forbedret sin andel af programmer produceret af uafhængige producenter. Denne forbedring kan konstateres for ET1, ET2 og TV Makedonia (de to førstnævnte ligger tæt på 20 %, mens den tredje når op på 100 %). Alle kanaler bortset fra ANT1 har i 1998 overholdt bestemmelserne i artikel 5.

* I Spanien overholder de fleste tv-kanaler direktivets artikel 5 og har forøget procentdelen i forhold til perioden 1995-1996. Imidlertid når CST, ETB1 og TVG ikke op på 10 % programmer produceret af uafhængige producenter, selv om de i den foregående periode overholdt denne procentsats. TV 3 overholder stadig ikke direktivet, men har forøget procentdelen (fra 2,2 % til 9,2 %).

* I Frankrig overstiger alle tv-kanalerne de 10 % programmer produceret af uafhængige producenter. La Cinquième, der er en ikke-kabelbåret kanal, er et særligt bemærkelsesværdigt tilfælde, fordi man kan konstatere et betragteligt fald i tallene (fra 72 % i 1995 til 15 % i 1997 med en efterfølgende stigning til 20,5 % i 1998). De kanaler, der transmitteres via kabel, viser derimod en opadgående tendens.

* Irland overholder fortsat i vid udstrækning direktivets bestemmelser.

* Italien har kun delvis meddelt oplysninger om programmer produceret af uafhængige producenter. De kanaler, der foreligger oplysninger om, overholder i vid udstrækning direktivets bestemmelser om en vis procentdel af programmer produceret af uafhængige producenter, men denne procentdel er faldende.

* Luxembourg opfylder i vid udstrækning direktivets målsætninger. Fire tv-kanaler (RTL5, RTL Télévision, RTL-TVi og Club RTL) har forøget procentdelen af programmer, der er produceret af uafhængige producenter, og tre kanaler (RTL4, RTL9 og RTL7) har formindsket andelen i forhold til den foregående periode.Nederlandene overholder direktivets bestemmelser. Alle kanaler har forøget procentdelen af programmer, der er produceret af uafhængige producenter, og for Canal + Nederland har denne forøgelse været særlig stor (fra 17 % i 1996 til 100 % i 1997-1998).

* I Portugal når alle tv-kanaler op på den andel af programmer produceret af uafhængige producenter, de skal ifølge direktivet. De portugisiske myndigheder henleder dog i rapporten opmærksomheden på den nationale produktions særlige sårbarhed set i lyset af den skarpe konkurrence fra brasilianske produktioner. Tre kanaler (RTP1, RTP2 og TV1) har forøget andelen, og to andre (RTPI og SIC) har formindsket andelen i forhold til perioden 1995-1996.

* Fire af tv-kanalerne i Finland opfylder direktivets målsætninger, selv om tallene har været generelt faldende i referenceperioden.

* I Sverige overholder de kanaler, som der foreligger oplysninger om, i al almindelighed direktivets målsætninger. Dog har tre kanaler (ZTV, SVT1 og SVT2) formindsket procentdelen, og kun en enkelt kanal (TV4) har forøget andelen i forhold til perioden 1995-1996.

* I Det Forenede Kongerige er der adskillige kanaler, der opfylder forpligtelsen til at udsende 10 % programmer, der er produceret af uafhængige producenter, men det skal bemærkes, at rapporten ikke indeholder oplysninger om 53 kanaler. 20 kanaler kommer ikke over tærsklen på 10 %. I forhold til undersøgelsen i 1995-1996 har 33 kanaler forøget andelen af programmer, der er produceret af uafhængige producenter, og 16 kanaler har formindsket denne andel. I den nationale rapport anses 27 kanaler for at være undtaget fra forpligtelsen til at indsende oplysninger.

I al almindelighed er de oplysninger, som medlemsstaterne har fremsendt, passende og tilstrækkelige. I visse tilfælde er der imidlertid ikke nogen grund til, at der ikke er fremsendt oplysninger.

2. Anvendelsen af direktivet i de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

I nærværende rapport er for anden gang medtaget oplysninger vedrørende Island og Norge. Liechtenstein har ikke udarbejdet nogen rapport, eftersom der ikke er noget tv-radiospredningsorgan, der henhører under dets kompetence.

* I Island har procentdelen af programmer, der er produceret af uafhængige producenter, næsten ikke ændret sig i referenceperioden. Således overholder RUV i vid udstrækning bestemmelserne, mens Channel 2 ikke når op på kvotaen for programmer af europæisk oprindelse. RUV overholder også i vid udstrækning direktivets bestemmelser om programmer, der er produceret af uafhængige producenter. Der er ikke givet oplysninger om Channel 2 i denne henseende.

* I Norge har NRK AS og NRK2 opnået tilfredsstillende resultater, for så vidt angår programmer af europæisk oprindelse, hvorimod tallene for TV2 AS og TVNORGE AS er faldet. Dette fald skyldes en ny program planlægnings politik. De to kanaler er således nu fælles om indkøb og produktion af programmer.

Antallet af programmer, der er produceret af uafhængige producenter, og som sendes på TV2 AS og TVNORGE AS er stigende. NRK AS og NRK2 har opnået et svagere resultat, og er gået fra hhv. 57 % til 11 % og 78 % til 8 %. Sidstnævnte resultat er lavere end det niveau, der er fastlagt i direktivet.

II - RESUMÉ AF MEDLEMSSTATERNES RAPPORTER

Angivelser:

"IM": oplysninger ikke meddelt.

"-": kanalen eksisterede ikke i den pågældende periode.

ØSTRIG

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

>TABELPOSITION>

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske produktioner

Forskellen i forhold til 1995 kan forklares med, at ORF den 6. marts 1995 besluttede at tage en helt ny programlægning i brug, som medfører, at ORF1 er en kanal, der sender spillefilm og tv-serier, hvorimod ORF2 er "Østrigs tv-kanal". Denne ændring af programlægningen har endvidere medført, at ORF's samlede sendetid er steget fra 34 til 48 timer om dagen (2 x 24 timer). For at finde en anden løsning på kontinuiteten i nat programmerne er man begyndt at udnytte navnlig spille film licenser, som man allerede havde. Fordi licenserne snart udløber, har programledelsen derfor besluttet at udnytte dem.

2. Uafhængige producenter

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

Man kan i fremtiden forvente, at kvotaen af europæiske produktioner stiger, især fordi seerne er begyndt bedre at kunne lide de tyske programmer, og derfor vil andelen af tyske programmer og andelen af tilsvarende produktioner blive forøget i de kommende år. ORF har allerede styrket sin koproduktion med hovedsageligt tyske partnere både fra den offentlige sektor og fra private tv-radiospredningsorganer (f.eks. serien "Medicopter" i samarbejde med RTL og serien "Kommissar Rex" i samarbejde med SAT1). Det kan derfor antages, at procentdelen af EP vil stige på ORF1 i den næste referenceperiode (1999-2000).

D) Yderligere bemærkninger

Ovennævnte oplysninger vedrører de programmer, som den østrigske tv-station ORF har udsendt, og de programmer, som Regional-TV Services AG har sendt via satellit. Sidstnævnte er et privat tv-radio sprednings organ, der har fået sendetilladelse fra den kompetente myndighed for privat tv-radio sprednings virksomhed, og som den 1. august 1998 begyndte at udsende programmer via satellit (derfor er kun perioden 1. august til 31. december 1998 blevet undersøgt).

Ud over de allerede nævnte tv-radiospredningsorganer sender flere andre selskaber i Østrig programmer via lokale kabelnet. Disse udsendelser henvender sig til et lokalt publikum og er ikke en del af det nationale net. De pågældende selskaber omfattes i henhold til bestemmelserne i direktivets artikel 9 ikke af nærværende rapport.

BELGIEN

Kommissionen har modtaget to rapporter fra det fransktalende samfund (Communauté française de Belgique (CFB)) og det flamsktalende samfund (Vlaamse Gemeenschap, VLG)). Det tysktalende samfund (Deutschsprachige Gemeinschaft, GSG) og den belgiske forbundsregering, har ikke fremsendt nogen rapport, eftersom ingen af de tv-radiospredningsorganer, der henhører under deres kompetence, er bundet af kvotaen for europæiske produktioner.

DET FRANSKTALENDE SAMFUND I BELGIEN

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

>TABELPOSITION>

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske produktioner

Der er ikke fremsendt oplysninger om RTL-TVi for 1997.

2. Uafhængige producenter

Ingen bemærkninger.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

Ikke nødvendigt fra 1998, hvor produktionskvotaerne blev opfyldt til fulde.

D) Yderligere bemærkninger

Ikke meddelt.

DET FLAMSKTALENDE SAMFUND I BELGIEN

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

>TABELPOSITION>

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske produktioner

For så vidt angår CANAL+ TELEVISIE, der for øjeblikket råder over to kanaler, som hovedsageligt sender spillefilm, forhindrer dette tv-radio sprednings organs programlægning, at kvoterne kan opfyldes. Det flamsktalende samfund understreger ikke desto mindre, at andelen af europæiske produktioner er steget fra 1997 til 1998.

2. Uafhængige producenter

Ikke meddelt.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

For så vidt angår VMM, konstaterer det flamsktalende samfund, at dette tv-radio sprednings organ har opgivet en stigning i procentdelen i 1998 i forhold til 1997, og at det således opnåede gennemsnit på 50 % for VTM og Kanaal 2 taler for, at der ikke træffes nogen særlig foranstaltning i fremtiden.

Med hensyn til CANAL + TELEVISIE er det blevet fremhævet, at programplanlægningen har en særlig karakter, og det flamsktalende samfund mener ikke, at det er nødvendigt at træffe nogen foranstaltning.

D) Yderligere bemærkninger

VRT's anden kanal (TV 2) blev den 1. december 1997 opdelt i CANVAS/KETNET. Der er opgivet særskilte oplysninger for 1997 for TV2 - CANVAS/KETNET. Fra og med 1998 gælder oplysningerne kun CANVAS/KETNET.

CANAL + TELEVISIE har overtaget aktiviteterne i FILMNET TELEVISION, der sendte FILMNET 1 og FILMNET 2. FILMNET 1 blev den 1. august 1997 til CANAL+ 1 og den 1. april 1998 til CANAL+ Groen. FILMNET 2 blev på de samme datoer til CANAL+ 2 og CANAL+ Blauw.

SUPERSPORT ophørte den 1. august 1997.

Det flamsktalende samfund mener ikke, at det er nødvendigt at træffe forholdsregler med hensyn til procentdelen af programmer af europæisk oprindelse, der udsendes af Vlaamse Mediamaatschappij (VMM).

VMM råder over to tv-kanaler, VTM og Kanaal 2. VTM sender dagligt i dobbelt så lang tid som Kanaal 2. I betragtning af denne koefficient og når der ses bort fra den sendetid, hvori der vises nyheder, sport, spil, reklamer, tekst-tv og teleshopping, når VMM op på det foreskrevne antal programmer af europæisk oprindelse.

TYSKLAND

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

*) Procentdelen af nyere produktioner er beregnet på grundlag af de europæiske produktioner, ikke de uafhængige produktioner.

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske produktioner

DF1:

DF1 er en ny kanal, der i startfasen endnu ikke har haft mulighed for at overholde kravene med hensyn til kvotaer.

Kabel 1

Kanalen Kabel 1 har på grund af sin tematiske karakter hidtil kun vist en forholdsvis lille andel af europæiske produktioner. Denne andel er dog stigende.

Première

Première er en betalingskanal, som baserer sin andel af udsendelser, der er underlagt kvotesystemet, på spillefilm. De problemer vedrørende referenceperioderne, der allerede er blevet belyst, består stadig. Både andelen af programmer af europæisk oprindelse og andelen af premiereudsendelser (Erstausstrahlungen) er stigende, og hvad angår sidstnævnte er andelen af programmer af europæisk oprindelse klart højere end 50 %.

ProSieben

Andelen af programmer af europæisk oprindelse, som sendes af denne kanal, er for opadgående og ligger kun 2 % under tærsklen på 50 %.

RTL2

Denne kanal er blandt de nyere tyske tv-radiospredningsorganer, som først får mulighed for at opfylde de foreskrevne kvotaer efter en økonomisk konsolideringsfase.

Super RTL

Denne kanal er blandt de nyere tyske tv-radiospredningsorganer, som først får mulighed for at opfylde de foreskrevne kvotaer efter en økonomisk konsolideringsfase.

VIVA2

Denne kanal er blandt de nyere tyske tv-radiospredningsorganer, som først får mulighed for at opfylde de foreskrevne kvotaer efter en økonomisk konsolideringsfase.

2. Uafhængige producenter

Phoenix

På grund af denne kanals opbygning kan kun en lille del af produktionerne overlades til eksterne producenter.

MultiThématiques

På grund af denne kanals opbygning kan kun en lille del af produktionerne overlades til eksterne producenter.

VIVA

På grund af denne kanals opbygning kan kun en lille del af produktionerne overlades til eksterne producenter.

VIVA2

På grund af denne kanals opbygning kan kun en lille del af produktionerne overlades til eksterne producenter.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

De kompetente myndigheder er hele tiden i dialog med de forskellige tv-radiospredningsorganer.

D) Yderligere bemærkninger

1. Phoenix

Procentdelen af uafhængige produktioner, der udsendes af Phoenix, er et resultat af denne kanals særlige karakter, idet der er tale om en tematisk kanal: to tredjedele af programmerne består af udsendelser, der kan betegnes som debatter og "transmissioner af begivenheder", der i sagens natur er egenproduktioner, som ikke overlades til uafhængige producenter. I øvrigt sendes der, bortset fra nogle meget få weekender, ingen dokumentarudsendelser efter midnat, hvilket automatisk formindsker andelen af uafhængige europæiske programmer i forhold til den samlede sendetid.

Fra den 7. april 1997 til den 30. oktober 1997 sendte denne kanal fra kl. 7.30 til kl. 24, dvs. ca. 16 timer og 30 minutter om dagen. Siden den 1. november 1997 har denne kanal sendt 24 timer i døgnet med genudsendelser om natten af debatter og "transmissioner af begivenheder".

2. DSF

Procentdelen af nyere produktioner (punkt C) er højere end 90 %. I betragtning af den korte varighed af de udsendelser, der er underlagt kvoterne, er det vanskeligt at give mere nøjagtige tal.

3. Kabel 1

Sendeunderskud.

4. n-tv

Oplysningerne er ikke meddelt (nyhedskanal).

5. Super RTL

Sendeunderskud.

6. TM3

Nyt tv-radiospredningsorgan.

7. VH-1 - VIVA - VIVA2

Musikkanal (24 timer i døgnet), der udsender over 90 % egne produktioner.

DANMARK

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

>TABELPOSITION>

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske produktioner

PPV - TV Bio begyndte at sende i november 1996 og nåede op på over 50 % programmer af europæisk oprindelse i oktober 1997, hvilket betyder, at gennemsnittet for 1997 var 36 %.

DSTV nåede ikke op på 50 % programmer af europæisk oprindelse inden 1998 på grund af vanskeligheder med at opnå rettigheder til europæiske produktioner.

2. Uafhængige producenter

Ingen bemærkninger.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

Kulturministeriet vil opfordre det uafhængige Satellit- og Kabelnævn, der udsteder tilladelser til program virksomhed ved hjælp af satellit eller kabel, til at undersøge TvDanmark med henblik på eventuelle sanktioner.

D) Yderligere bemærkninger

TV 2's otte regioner sender dagligt lokale nyheder i halvanden time på tv-kanalen TV 2. Oplysningerne om disse programmer er ikke medtaget i de samlede tal.

GRÆKENLAND

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

>TABELPOSITION>

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske produktioner

Ingen bemærkninger.

2. Uafhængige producenter

Ingen bemærkninger.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

Ingen bemærkninger.

D) Yderligere bemærkninger

1. Andelen af sendetiden for nyere programmer af europæisk oprindelse produceret af uafhængige producenter er beregnet på grundlag af sendetiden for alle programmer af europæisk oprindelse produceret af uafhængige producenter.

2. De græske tv-kanaler opfylder forpligtelserne i henhold til direktivet om "Fjernsyn uden grænser" og sender for størstedelens vedkommende en højere procentdel af programmer af europæisk oprindelse end påkrævet i henhold til direktivet.

SPANIEN

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

>TABELPOSITION>

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske produktioner

Spansk lovgivning tillader en gradvis harmoniseringsproces, hvilket er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 89/552/EØF. Der er ikke konstateret overtrædelser.

2. Uafhængige producenter

Spansk lovgivning tillader en gradvis harmoniseringsproces, hvilket er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 89/552/EØF. Der er ikke konstateret overtrædelser.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

Såfremt de fastsatte kvoter ikke opfyldes, vil administrationen iværksætte kvartalskontroller med henblik på at kræve, at tv-radiospredningsorganerne overholder deres årlige forpligtelser.

D) Yderligere bemærkninger

Uafhængige produktioner: oplysningerne omfatter alle de programmer, der er produceret af uafhængige producenter på bestilling fra en tv-kanal.

FRANKRIG

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

Formålet med nærværende rapport er at undersøge, hvordan tv-radiospredningsorganerne i 1997 og 1998 har anvendt direktivets artikel 4, der omhandler den sendetid, som de afsætter til programmer af europæisk oprindelse i deres planlægning, og artikel 5, der omhandler den sendetid, som er afsat til programmer af europæisk oprindelse produceret af uafhængige producenter.

I overensstemmelse med direktivets artikel 9 finder artikel 4 og 5 ikke anvendelse på tv-radiospredningsorganer, der sender lokale udsendelser, som ikke indgår i et nationalt net.

Der er således udarbejdet en rapport for hver af de ikke-kabelbårne kanaler, der sendte i referenceperioden, dvs. TF1, France 2, France 3, Canal+, La Cinquième og M6, samt de 38 kanaler, der blev transmitteret via kabel i 1997, og de 47 kanaler, der blev transmitteret via kabel i 1998.

2. Tabel over andele (i %)

a) Ikke-kabelbårne kanaler

>TABELPOSITION>

Samtlige forpligtelser i henhold til både artikel 4 og artikel 5 er overholdt.

b) Kanaler, der transmitteres via kabel

>TABELPOSITION>

- B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet 1. Europæiske produktioner

10 tematiske tv-kanaler, der blev sendt via kabel, nåede ikke op på det krævede antal programmer af europæisk oprindelse i 1997.

Fem af disse kanaler tilhører selskabet AB Sat og sendes kun på få net.

Tre af kanalerne sender udelukkende spillefilm (Cinestar 1 og Cinestar 2, to stort set ens udgaver, og Cinétoile, der sender gamle spillefilm).

* Endvidere Disney Channel og Multivision.

Multivision, en pay-per-view-kanal, har siden oprettelsen i 1994 haft problemer med at erhverve senderettigheder til nyere europæiske spillefilm, som er tilstrækkeligt attraktive. Multivision har over for det franske konkurrenceråd anmodet om en høring om markedet for betalings-tv og rettighederne til at sende franske spillefilm, idet der især gøres opmærksom på fastfrysningen af de rettigheder, som den førende kanal Canal + har erhvervet. Appelretten i Paris har for nylig afsagt en dom, der bekræfter en afgørelse fra konkurrencerådet, som udtrykkeligt har indskærpet over for Canal +, at den må ophøre med at betinge sig, at producenter af nyere filmproduktioner afholder sig fra at give andre tv-radiospredningsorganer ret til at transmittere disse spillefilm over pay-per-view-kanaler, fordi Canal + gennem et abonnement på forhånd køber enerettighederne til transmission af de nyere spillefilm.

Dommen vil på længere sigt give pay-per-view-kanaler, bl.a. Kiosque, der blev oprettet i 1998, større mulighed for at overholde kvoten for programmer af europæisk oprindelse.

Situationen forbedredes i al almindelighed i 1998, hvor 8 tematiske kanaler, der blev sendt via kabel, ud af de 45, der havde meddelt oplysninger, ikke overholdt den foreskrevne kvote. Seks af kanalerne er de samme som det foregående år, men de har alle gjort fremskridt i udsendelsen af programmer af europæisk oprindelse (bortset fra "Action" under AB Sat), den nye pay-per-view-kanal "Kiosque" og den kanal, der drives af Studios Universal, "13ème Rue".

2. Uafhængige producenter

Ud fra en vurdering af programbudgettet og den tid, der går, inden spillefilmene sendes, er procentdelen af programmer af europæisk oprindelse produceret af uafhængige producenter på alle kanaler, der transmitteres via kabel, højere end den kvota, der er fastsat i direktivet. Artikel 5 overholdes derfor.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

Der blev den 26. oktober 1999 udstedt en alvorlig henstilling om i fremtiden at overholde sendekvotaen til de kanaler, der ikke var nået op på de procentdele, der er fastsat i fransk lovgivning.

Fransk lov er strengere end bestemmelserne i artikel 4 i direktivet om "Fjernsyn uden grænser", og derfor dækker den alvorlige henstilling også det forhold, at den pågældende artikel ikke er overholdt.

Det skal i denne forbindelse erindres, at der i henhold til betingelserne i aftalerne mellem CSA og de enkelte kanaler ikke kan pålægges sanktioner, uden at tv-radiospredningsorganet forinden har fået en henstilling om at overholde sine forpligtelser.

D) Yderligere bemærkninger

Et særtilfælde

Siden den 28. september 1992 er den fransk-tyske kanal Arte (Europæisk Økonomisk Firmagruppe (EØFG)) blevet udsendt på den femte franske ikke-kabelbårne kanal i tidsrummet kl. 19.00-01.00. I overensstemmelse med kanalens opgave som europæisk kulturkanal er programfladen hovedsageligt sammensat af europæiske produktioner (2114 timer eller 82,1% i 1997 og 2147 timer eller 83,2% i 1998), der for den ene halvdels vedkommende stammer fra det tyske og for den anden halvdels vedkommende stammer fra det franske sprog- og kulturområde samt fra europæiske tv-radio sprednings organer, som for nylig har underskrevet aftaler om associeret medlemskab.

I øvrigt har La Sept, den franske del af EØFG, i 1997 og 1998 bestilt programmer i original fransksproget udgave for hhv. 152,6 mio. FF og 172,1 mio. FF hos uafhængige producenter over et programbudget på hhv. 377 mio. FF og 408 mio. FF og opfylder dermed kravene i direktivets artikel 5 med hhv. 40% og 42%.

IRLAND

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

>TABELPOSITION>

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske produktioner

Ingen bemærkninger.

2. Uafhængige produktioner

Ingen bemærkninger.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

Ingen bemærkninger.

D) Yderligere bemærkninger

(*) Teilifís na Gaeilge begyndte at sende den 31.10.1996. Langt de fleste af programmerne er irsksprogede. Produktionen af programmerne er i de fleste tilfælde overladt til uafhængige producenter.

(**) TV 3 er et privat tv-radiospredningsorgan, der begyndte at sende programmer i september 1998. Der er kun én kanal. Tv-radiospredningsorganet og det uafhængige tv- og radioudvalg (IRTC) er for øjeblikket ved at færdiggøre instrukserne for udarbejdelse af rapporter. IRTC har meddelt, at TV 3 ikke havde eksisteret længe nok til, at der kan fremsendes statistikker for referenceperioden.

ITALIEN

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Andele (%)

>TABELPOSITION>

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske produktioner

I rapporten forklares manglerne med, at de delvis skyldes den forsinkede gennemførelse af direktiv 97/36/EF. Det har derfor været særlig vanskeligt at fastlægge ensartede undersøgelseskriterier, især hvad angår de oplysninger, der skulle indsamles. Vedtagelsen af lov 122 i maj 1998 har imidlertid givet anledning til en positiv tendens i løbet af årets sidste kvartal.

2. Uafhængige produktioner

I henhold til rapporten defineres uafhængige produktioner i lov 122/98 på grundlag af to kriterier: 1) tv-radiospredningsorganet råder ikke over en alt for stor del af produktionsselskabets kapital, 2) produktionsselskabet leverer i en treårig periode ikke over 90 % af sin produktion til det samme tv-radiospredningsorgan.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

Det bemærkes i rapporten, at den italienske myndighed med beføjelse til at regulere på kommunikationsområdet har fået til opgave at træffe beslutninger om produktion og planlægning af europæiske programmer.

D) Yderligere bemærkninger

Det beklages i rapporten, at tv-radiospredningsorganet af forskellige årsager ikke har kunnet give fuldstændige oplysninger om Tele+ Grigio, TMC, TMC2, Rete Mia, Rete Capri og Rete A, og det gælder oplysninger, der spænder fra det pågældende tv-radiospredningsorgans vigtigste begrundelse for at udbyde tv-shopping eller være tematisk specialiseret til det vanskelige i at finde passende programmer på det europæiske marked til den rigtige pris. Oplysningerne vil blive meddelt på et senere tidspunkt.

LUXEMBOURG

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

>TABELPOSITION>

* RTL7 begyndte at sende den 6.12.1996

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske produktioner

Kanalerne RTL Tele Lëtzebuerg, RTL Télévision, RTL4 og Club RTL er nået op på de andele, der er foreskrevet i direktivet.

Kanalen RTL TVi opfyldte i 1998 kravet om, at størstedelen af de udsendte programmer skal være af europæisk oprindelse. Kanalen RTL5 har ligeledes gjort fremskridt og kunne i 1998 næsten opfylde kravet om, at størstedelen af de udsendte programmer skal være af europæisk oprindelse, til trods for den ændring i programfladen, der fandt sted i 1997.

Kravet om, at størstedelen af de udsendte programmer skal være af europæisk oprindelse, blev desværre ikke opfyldt af RTL9 i 1998 og af RTL7 i 1997 og 1998.

Det skyldes hovedsageligt, at der ikke er tilstrækkeligt med europæiske produktioner (fiktion), som kan fås til konkurrencedygtige priser, og som er tilpasset disse kanalers seere. Disse kanaler foretager deres programplanlægning på grundlag af navnlig fiktionsbaserede programmer og stødte ind i alvorlige økonomiske problemer i referenceperioden 1997/1998.

RTL9 foretog i slutningen af 1997 og i 1998 en stor omstrukturering med henblik på at rette op på en yderst ringe økonomi. I samme periode oplevede det franske kommercielle tv-marked imidlertid dybtgående forandringer. Eksplosionen i antallet af tematiske kanaler og navnlig kanaler, der udsender fiktionsbaserede produktioner, formindskede antallet af de europæiske produktioner, der var til rådighed, og medførte en reel inflation i omkostningerne, som kanalen ikke kunne bære under den interne omstrukturering.

RTL7 er en ny polsksproget kanal, der først blev lanceret i december 1996, og hvis seere hovedsageligt skal findes på det polske marked, som er i rivende udvikling og præget af barske konkurrencevilkår. RTL7 råder kun over begrænsede sendefaciliteter (via satellit og en del af kabelnettene) og har for øjeblikket stadig problemer med hensyn til økonomisk overlevelse.

2. Uafhængige producenter

Ikke meddelt.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

Regeringen har opfordret CLT-UFA til at træffe foranstaltninger til, at alle kanaler opfylder kravet om, at størstedelen af programmerne skal være af europæisk oprindelse.

D) Yderligere bemærkninger

Ikke meddelt.

NEDERLANDENE

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

(*) NOS har indsamlet oplysninger (om de offentlige tv-radiospredningsorganer Nederland 1, TV2 og Nederland 3) på grundlag af den samlede sendetid (bortset fra nyheder, sportsbegivenheder osv.).

SBS6 har benyttet stikprøver bestående af en (tilfældigt valgt) uge i hvert kvartal i referenceperioden.

Veronica har indsamlet oplysninger om følgende uger: 3, 16, 29, 38 og 47.

2. Tabel over andele (i %)

>TABELPOSITION>

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske produktioner

SBS6 forklarer, at den manglende opfyldelse af procentdelen af europæiske produktioner skyldes, at kanalen har brugt en stor del af det budget, der var afsat til disse programmer, til nyhedsudsendelser og sportsbegivenheder, og at kanalen har sendt færre nederlandske produktioner i dagtimerne. SBS6 er overbevist om, at procentdelen igen vil stige i de kommende år, da kanalen nu også køber programmer på det engelske marked.

TV10 har heddet Fox siden den 19. december 1998. Indtil den 1. oktober 1997 sendte TV10 hovedsageligt gamle tv-serier. Siden da har kanalen ændret sine programmer i dagtimerne og sender nu under navnet Fox Kids fortrinsvis (amerikanske) tegnefilm.

Canal + Nederland b.v. har fået en (midlertidig) dispensation fra mediekommissionen (se "Yderligere bemærkninger" nedenfor). Canal + har specialiseret sig i spillefilm og sport. Størstedelen af de populære spillefilm er produceret uden for Europa.

2. Uafhængige producenter

IM (TMF og the Box) betyder "Ikke måleligt": det er vanskeligt at fastslå oprindelsen af de videoclips, der sendes, det vil sige produktionsstedet.

TV10 sendte hovedsageligt (indtil oktober 1997) gamle tv-serier (over fem år gamle), hvor det er vanskeligt at finde producentens navn frem. De tegnefilm, der (efter oktober 1997) sendes i dagtimerne, er produceret af uafhængige producenter.

C)Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

Mediekommissionen har over for SBS6 og TV10 indledt en procedure på grundlag af (manglende overholdelse af kravet om, at en vis andel af de udsendte programmer skal være af europæisk oprindelse som nævnt i) artikel 52k i den nederlandske bekendtgørelse om medierne.

D)Yderligere oplysninger

Canal + Nederland b.v. fik i 1997 og 1998 en midlertidig dispensation fra mediekommissionen under anvendelse af artikel 53b i den nederlandske bekendtgørelse om medierne. I 1997 skulle andelen af europæiske produktioner være mindst 10 % og i 1998 mindst 25 %. Canal + har klaget over beslutningen vedrørende tallet 25 % for 1998.

PORTUGAL

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

>TABELPOSITION>

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske produktioner

SIC

I løbet af 1997 og 1998 har SIC sendt en højere procentdel EP end foreskrevet i artikel 5 i direktivet om "Fjernsyn uden grænser"; derfor er det kun artikel 4 i EU-direktivet, der ikke er opfyldt.

Uden at drage de ovennævnte forhold i tvivl skal der gøres opmærksom på de fremskridt, der er bemærket mellem det første og det andet år, der er beskrevet i rapporten, og det vil være nyttigt at minde om, at denne tendens er endnu mere markant i de første fire måneder af 1999 - som der allerede er foretaget beregninger af - hvor de registrede andele svinger mellem 48 og 53 %. Hvad ångår udsendelse af europæiske produktioner var SIC allerede i sit syvende driftsår ved fuldt ud at opfylde de principper for programplanlægning, som direktivet foreskriver.

Blandt de faktorer, der har forhindret, at disse principper har kunnet opfyldes i den periode, rapporten omhandler, bør det især nævnes, at dette tv-radiospredningsorgan først for nylig er kommet på markedet, at det nationale reklamemarked er trangt, og at den nationale produktions industri er så sårbar, at det ikke er muligt på de nationale net at sende specialproducerede portugisisk sprogede programmer for at tiltrække seere, fordi der er en skarp konkurrence fra programmer produceret i Brasilien.

TVI

Hvad angår TVI falder de konstaterede afvigelser hovedsageligt ind under bestemmelserne i artikel 4 i Rådets direktiv 89/552/EØF, mens bestemmelserne i direktivets artikel 5 om en vis andel af programmer af europæisk oprindelse produceret af uafhængige producenter er overholdt gennem de to år.

Ligesom SIC har TVI også i 1998 sendt en højere andel af europæiske produktioner end i det foregående år, og kanalen har således gradvis bragt sig i overensstemmelse med direktivets artikel 4, stk. 1.

Omtalen af de allerede nævnte vanskelige vilkår, der berører samtlige portugisiske tv-radio sprednings organer, skal for TVI's vedkommende suppleres med bemærkninger om, at denne kanal er den seneste, der er begyndt at sende, hvilket naturligvis har følger for dens indtrængning på markedet, dens seere og økonomiske status, og det har medført manglende stabilitet i ejendomsforholdene og adskillige ændringer i planlægningsstrategien.

2. Uafhængige producenter

Ikke meddelt.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

De portugisiske myndigheder har henledt SIC's og TVI's opmærksomhed på, at de skal træffe alle nødvendige forholdsregler for at tilnærme procentdelen af udsendte europæiske produktioner til de mål, der er fastsat i direktiv 89/552/EØF.

Den gradvise udvikling, der har kunnet konstateres i de to tilfælde, det faktum at retningslinjerne i direktiv 89/552/EØF kun er anbefalinger, og det faktum at de portugisiske myndigheder er bevidste om, at enhver sanktion kunne få alvorlige virkninger for tv-radio sprednings organerne, har fået myndighederne til at afholde sig fra at idømme dem straffe, samtidig med at situationen følges nøje inden for rammerne af den regelmæssige dialog mellem de to parter.

D) Yderligere bemærkninger :

Ingen bemærkninger.

FINLAND

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

>TABELPOSITION>

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske produktioner

Ikke meddelt.

2. Uafhængige producenter

Ikke meddelt.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

Ikke meddelt.

D) Yderligere bemærkninger

I de senere år har tv-radiospredningsorganerne forøget sendetiden mærkbart ved at sende flere nyhedsprogrammer og spillefilm. En meget stor del af spillefilmene er ikke-europæiske, og derfor er andelen af programmer af europæisk oprindelse blevet mindre i forhold til årene 1995-1996.

SVERIGE

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

IM = ikke meddelt

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske produktioner

Ingen bemærkninger.

2. Uafhængige producenter

Ingen bemærkninger.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

Ingen bemærkninger.

D) Yderligere bemærkninger

Procentdelene for Canal + i 1997 og for SVT i 1998 gælder i alle tilfældene for samtlige udsendelser på de to kanaler, som disse tv-radiospredningsorganer sender på.

Siden den 7. juni 1998 har ZTV sendt fra Det Forenede Kongerige. Tallene for 1998 gælder for perioden 1. januar - 7. juni 1998.

DET FORENEDE KONGERIGE

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

>TABELPOSITION>

EID - Ej i drift

IM - Ikke meddelt

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske produktioner

a) Kanalens tematiske karakter:

Jazz International, History Channel, Sci-Fi Channel, Sky Cinema, Sky Movie Max, Sky Premier

b) Tidspunktet, hvor kanalen begyndte at sende:

Front Row (med Barker Channel), Front Row (uden Barker Channel), National Geographic, Studio Universal

c) Udsendelserne produceres hovedsageligt på ikke-europæiske sprog. Programmerne på EU-sprog produceres fortrinsvis uden for EU:

Asianet, Chinese News and Entertainment, Zee TV

d) Vanskeligheder med at finde programmer af europæisk oprindelse eller programmer af europæisk oprindelse til konkurrencedygtige priser:

3+, Bravo, Discovery Home & Leisure, Home Video Channel, Kanal 5, Living, Nickelodeon, Nickelodeon Nordic, Playboy TV, Sky One, Sky Soap, Sky Travel Channel, TCC Nordic, Television X, TNT Classical Movies Digital, Trouble, TV3 Denmark, TV3 Norway, TV3 Sweden, VT4

e) Datterselskaber af selskaber, der har hovedsæde i lande, der ikke er medlem af EU, og som hovedsageligt sender egne programmer:

Cartoon Network, Disney Channel, Fox Kids, Fox Kids Scandinavia, Paramount Comedy Channel

2. Uafhængige produktioner

Bravo var i begyndelsen en specialiseret kanal, der sendte over 10 år gamle film. Kanalen investerer nu massivt i originalproduktioner, navnlig i samarbejde med uafhængige producenter, hvilket skulle få antallet af programmer med europæisk indhold produceret af uafhængige producenter til at stige betydeligt.

BBC News 24 er en kanal, der døgnet rundt sender information og nyheder, og som produceres i huset.

Disney Channel, Front Row-kanalerne, GSB Goodlife, Home Video Channel og Live TV er nye kanaler og/eller har et utilstrækkeligt budget til at kunne foretage store investeringer i produktions faciliteter.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

Ministeren for Kultur, Medier og Sport har bedt de tv-radiospredningsorganer, der ikke har opfyldt kvoterne, om at redegøre omhyggeligt for årsagerne og oplyse, hvornår og hvordan de agter at nå op på det foreskrevne niveau.

D) Yderligere bemærkninger

Ingen bemærkninger.

III.- RESUMÉ AF RAPPORTERNE FRA DE EFTA-LANDE, DER ER MEDLEMMER AF DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

ISLAND

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

>TABELPOSITION>

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske produktioner

Ingen bemærkninger.

2. Uafhængige producenter

Ingen bemærkninger.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

D) Yderligere bemærkninger

Ingen bemærkninger.

NORGE

A) Statistisk oversigt

1. Oversigtstabel

>TABELPOSITION>

2. Tabel over andele (i %)

>TABELPOSITION>

B) De af medlemsstaten angivne årsager til manglende overholdelse af direktivet

1. Europæiske produktioner

TVNORGE AS forklarer, at man ikke har kunnet overholde kravet om, at størstedelen af programmerne skal være af europæisk oprindelse, fordi TVNorge for nylig har indledt et samarbejde med TV2 om programlægning, anskaffelser og produktion, og det tilføjes, at denne overgangsperiode har givet problemer med at overholde det fastsatte krav om, at størstedelen af programmerne skal være af europæisk oprindelse. Ikke desto mindre har de norske myndigheder meddelt tv-radiospredningsorganet, at en så lille andel af programmer af europæisk oprindelse var uacceptabel.

2. Uafhængige producenter

Kanalen NRK 2 under NRK er ikke nået op på den foreskrevne andel af uafhængige produktioner - selv om afvigelsen ikke er stor.

C) Vedtagne eller påtænkte foranstaltninger

Den norske myndighed med ansvar for audiovisuelle tjenester har meddelt TVNORGE AS, at den lille andel af programmer af europæisk oprindelse er uacceptabel og har bedt dette tv-radio sprednings organ om at aflevere en rapport om, hvordan man i fremtiden agter at hæve andelen af programmer af europæisk oprindelse.

Myndigheden med ansvar for audiovisuelle tjenester har ligeledes bedt NRK AS, TV2 AS og TVNORGE AS om at forbedre deres metode for optælling af procentdelene af nyere produktioner.

D) Yderligere bemærkninger

* IV. BILAG

BILAG 1

Nye FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR KONTROLLEN MED ANVENDELSEN af artikel 4 og 5 i direktivet om

"Fjernsyn uden grænser"

1. Indledning

1.1. Følgende retningslinjer er udarbejdet for at hjælpe medlemsstaterne med at opfylde deres forpligtelse til at kontrollere anvendelsen af artikel 4 og 5 [3] i Rådets direktiv 89/552/EØF om "samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-radio sprednings virksomhed", som ændret ved Rådets direktiv 97/36/EF. Medlemsstaternes forpligtelser i denne henseende er beskrevet i direktivets artikel 4, stk. 3. I henhold til artikel 4 "aflægger medlemsstaterne hvert andet år rapport til Kommissionen om anvendelsen af denne artikel og artikel 5. Denne rapport skal bl.a. indeholde en statistisk oversigt over den andel af sendetiden, der er omhandlet i nærværende artikel og artikel 5, for hvert af de fjernsynsprogrammer, der hører under den pågældende medlemsstats kompetence, grundene til, at det i hvert enkelt tilfælde ikke har været muligt at nå op på denne andel af sendetiden, samt de foranstaltninger, der er truffet eller vil blive truffet for at nå op på denne."

[3] Af klarhedshensyn gælder alle henvisninger til den konsoliderede udgave af direktivet.

1.2. Retningslinjerne er udarbejdet af det "Kontaktudvalg", der er nedsat i henhold til artikel 23a, med henblik på at fastsætte visse definitioner og således undgå, at der opstår eventuelle fortolkningsforskelle, som ville kunne medføre divergerende anvendelser af direktivet. Det er også meningen, at de klart skal vise interesserede parter, hvordan de pågældende bestemmelser skal anvendes. Nærværende dokument har ikke i sig selv en retsvirkning, og sigtet er fortrinsvis at give en nærmere forklaring af visse bestemmelser i direktivet. Dokumentet er anden udgave af retningslinjerne, og det har været nødvendigt at indarbejde ændringer som følge af, at der er indføjet visse nye bestemmelser i direktivet af 1997 om ændring af direktivet fra 1989.

De nye retningslinjer trådte i kraft den 1. januar 1999.

2. Definition af tv-radiospredningsorganer og anvendelsesområde

2.1. Ifølge direktivets artikel 1, litra b), er et tv-radio sprednings organ "den fysiske eller juridiske person, som har det redaktionelle ansvar for programlægningen af tv-programmer i den i litra a) omhandlede forstand, og som udsender dem eller får dem udsendt af en tredjepart".

I litra a) defineres tv-radiospredning som en "førstegangsudsendelse over tråd eller trådløst, også via satellit i kodet eller ukodet form af fjernsynsprogrammer, der er bestemt for offentligheden. Udtrykket omfatter udveksling af programmer mellem virksomheder med henblik på deres videreudsendelse til offentligheden. Derimod er kommunikationstjenester, der formidler informationer eller andre meddelelser på individuel basis, såsom telefaxtjenester, elektroniske databanker og andre lignende tjenesteydelser, ikke omfattet".

2.2. Forpligtelsen til at aflægge rapport i henhold til artikel 4, stk. 3, gælder for programmer, der udsendes af de tv-radiospredningsorganer, som hører ind under en medlemsstats kompetence, dog med følgende undtagelser:

Artikel 4 og 5 gælder ikke "nyheder, sports begivenheder og under holdnings udsendelser med konkurrence præget islæt, reklame, tekst-tv-tjenester og teleshopping".

Det hedder i artikel 9, at artikel 4 og 5 ikke finder anvendelse på "fjernsyns udsendelser, der er bestemt for et lokalt publikum, og som ikke indgår i et nationalt netværk".

I direktivets betragtning 29 hedder det, at "kanaler, der udelukkende sender på et sprog, der ikke er et af medlemsstaternes sprog, bør ikke være omfattet af artikel 4 og 5".

Det fastsættes i artikel 2, stk. 6, at direktivet ikke finder anvendelse på udsendelser, der udelukkende er bestemt til modtagelse i tredjelande, og som ikke direkte eller indirekte modtages af offentligheden i en eller flere medlemsstater.

Det er derfor ikke nødvendigt, at de nationale rapporter indeholder oplysninger om følgende kategorier:

kanaler, der udelukkende sender "nyheder, sports begivenheder og under holdnings udsendelser med konkurrence præget islæt, reklame, tekst-tv-tjenester og teleshopping"

fjernsyns udsendelser, "der er bestemt for et lokalt publikum", og "som ikke indgår i et nationalt netværk", uanset hvilken transmissionsmetode der benyttes. Som en undtagelse fra reglen skal udtrykket "lokalt" fortolkes snævert og således forstås som "et mindre område end regionalt"

kanaler, der udelukkende sender på et sprog, der ikke har officiel status som et eller flere af medlemsstaternes sprog

udsendelser omfattet af artikel 2, stk. 6, dvs. udsendelser, der udelukkende er bestemt til modtagelse i tredjelande, og som ikke kan modtages i en medlemsstat.

3. Tilsyn med tv-radiospredningsorganerne

I henhold til direktivets artikel 2, stk. 2, forstås ved tv-radiospredningsorganer under en medlemsstats jurisdiktion:

foretagender der er etableret i den pågældende medlemsstat i henhold til stk. 3 (stedet eller stederne, hvor tv-radiospredningsorganet har sit hovedkontor i den pågældende medlemsstat, hvor de redaktionelle beslutninger om programlægningen træffes, og/eller hvor en betydelig del af det personale, der er beskæftiget med tv-radio sprednings virksomhed, arbejder)

foretagender, på hvilke stk. 4 finder anvendelse (dvs. tv-radiospredningsorganer, der ikke er etableret i en medlemsstat, men benytter en frekvens, der er tildelt af denne medlemsstat, eller en satellitkapacitet, der henhører under en medlemsstat, eller en satellit-uplink beliggende i denne medlemsstat.

4. Relevant sendetid

4.1. Sendetiden i den forstand, udtrykket anvendes i artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, er et tv-radiospredningsorgans samlede sendetid, eksklusive udsendelse af prøvebillede og fraregnet den tid, der anvendes til nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer, reklamer, tekst-tv-tjenester og teleshopping.

4.2. For at der kan foretages sammenligninger med tidligere rapporter, skal et tv-radiospredningsorgan, der sender på mere end en kanal, principielt meddele andelene (af europæiske og uafhængige produktioner) for hver af kanalerne. I behørigt motiverede tilfælde kan medlemsstaterne dog i deres rapporter tage passende hensyn til visse nye tv-radiospredningorganers særlige art.

4.3. Det er ikke nødvendigt, at medlemsstaterne medtager oplysninger i deres rapporter om sendetiden for nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer, reklame, tekst-tv-tjenester og teleshopping, uanset om programmerne er af europæisk oprindelse eller ej.

5. Europæiske produktioner

5.1. I direktivets artikel 6 defineres "europæiske programmer" som følgende:

a) programmer fremstillet i medlemsstater

b) programmer fremstillet i europæiske tredjestater, som er parter i den af Europarådet vedtagne europæiske konvention om grænseoverskridende fjernsyn, og som opfylder betingelserne i artikel 6, stk. 2

c) programmer fremstillet i andre europæiske tredjestater, og som opfylder betingelserne i artikel 6, stk. 3.

5.2. De i punkt a) og b) omhandlede programmer er sådanne, der er fremstillet hovedsagelig under medvirken af ophavsmænd og medarbejdere, der er bosiddende i en eller flere af de nævnte stater, når en af følgende tre betingelser er opfyldt:

(1) de er fremstillet af en eller flere producenter, der er etableret i en eller flere af disse stater

(2) produktionen af programmerne overvåges og kontrolleres effektivt af en eller flere producenter, der er etableret i en eller flere af disse stater

(3) koproducenterne i disse stater står for størstedelen af de samlede omkostninger ved koproduktionen, og denne kontrolleres ikke af en eller flere producenter, der er etableret uden for disse stater.

En producent anses for at være etableret i en europæisk stat, hvis hans virksomhed er en permanent virksomhed, som fast beskæftiger personale til at udføre kommercielle aktiviteter og produktion i Europa.

5.3. De i punkt c) omhandlede programmer er fremstillet enten udelukkende eller i koproduktion med producenter, der er etableret i en eller flere medlemsstater, eller fremstillet selvstændigt af producenter, der er etableret i et eller flere europæiske tredjelande, med hvilke Fællesskabet har indgået aftaler omfattende den audiovisuelle sektor, såfremt de hovedsagelig er fremstillet under medvirken af ophavsmænd og medarbejdere, der er bosiddende i en eller flere stater i Europa. Kommissionen vil udfærdige en liste over lande, der falder ind under bestemmelserne i punkt b) og c). Kommissionen og medlemsstaterne stiller denne liste til rådighed for interesserede parter. Det skal bemærkes, at for at bestemmelserne i punkt b) og c) kan finde anvendelse, må produktioner fra medlemsstaterne ikke være genstand for forskelsbehandling i de pågældende tredjelande.

5.4. Desuden anses produktioner, som ikke er europæiske i den betydning, der er beskrevet ovenfor, men som er fremstillet på grundlag af bilaterale aftaler om koproduktion mellem medlemsstaterne og tredjelande, for at være europæiske produktioner, hvis EU-producenterne afholder størstedelen af produktionsudgifterne, og hvis produktionen ikke kontrolleres af én eller flere producenter, som er etableret uden for medlemsstaterne.

Medlemsstaterne udfærdiger en liste over deres bilaterale aftaler om koproduktion. Medlemsstaterne og Kommissionen stiller denne liste til rådighed for interesserede parter.

5.5. Produktioner, der ikke falder ind under nogle af de ovennævnte bestemmelser, men som hovedsagelig fremstilles under medvirken af ophavsmænd og medarbejdere, der er bosiddende i en eller flere medlemsstater, betragtes som europæiske programmer i et omfang svarende til, hvor stor en del af de samlede produktionsomkostninger koproducenter i Fællesskabet har afholdt.

6. Begrebet uafhængighed

6.1. Dette begreb skal fortolkes i henhold til direktivets betragtning 31.

En producent med andel i et tv-radiospredningsorgan kan kun betragtes som uafhængig, hvis den pågældende andel ikke repræsenterer hans/hendes hovedaktivitet.

6.2. Med andre ord skal medlemsstaterne i deres definition af ordlyden i artikel 5 tage hensyn til følgende tre retningsgivende, men ikke udtømmende kriterier:

* Hvem ejer produktionsselskabet- Formålet er at sikre, at tv-radiospredningsorganet ikke ejer alt for stor en del af et produktions selskabs kapital (og omvendt). Udtrykket "tv-radiospredningsorgan" skal forstås som hele organisationen i sin helhed og ikke som hver enkelt kanal, der tilhører det pågældende organ.

* Hvor mange programmer leveres der til det samme tv-radiospredningsorgan- Hensigten med dette kriterium er at måle uafhængigheden ved hjælp af antallet af leverede programmer, idet analysen baseres på en tilstrækkelig lang periode til, at der kan drages konklusioner, under hensyntagen til alle de særlige træk ved det pågældende tv-radio sprednings organ.

* Hvem har sekundære rettigheder- Med dette kriterium er det muligt at vurdere en producents uafhængighed. I det tilfælde, hvor alle hans rettigheder, inklusive de sekundære, er erhvervet af tv-radiospredningsorganer, vil den uafhængige producent være i en situation, hvor han ikke vil kunne sammensætte en vifte af programmer med sekundære rettigheder, som kan sælges på andre markeder.

7. Dataindsamling 7.1. Med forbehold af de undtagelser, der er nævnt i afsnit 2.2. ovenfor, skal de statistikker, der udtrykkes i timer og andele, være baseret på den samlede relevante sendetid for tv-radio sprednings organer, som henhører under en given medlemsstats kompetence, i den periode, som rapporten dækker, også selv om det drejer sig om nye eller tematiske tv-radio sprednings organer.

Medlemsstaterne skal så vidt muligt meddele særskilte årlige statistikker for hver kanal (se afsnit 4.2. ovenfor).

Det foreslås, at medlemsstaterne anvender ovennævnte definitioner, således at de nationale rapporter gøres kompatible.

Hvis medlemsstaterne anvender andre definitioner end de ovennævnte, skal de i deres rapporter give nærmere oplysninger om de benyttede definitioner, fremhæve hvori forskellen mellem dem og de ovennævnte definitioner består, og ligeledes om muligt forklare i hvor høj grad det har haft indflydelse på de indhentede data.

7.2. Når tv-radiospredningsorganerne er i stand til at kode deres programmer i henhold til ovennævnte definitioner, anbefales det, at de benytter data registrerings systemer, som gør det muligt at udarbejde detaljerede statistikker for alle årets programmer.

Hvis de nationale myndigheder finder det godtgjort, at der bør indrømmes en undtagelse fra forpligtelsen til at indsende en fuldstændig rapport for reference perioden, fremsendes til behandling i Kommissionen en nøje beskrivelse af tv-radio sprednings organets stikprøve procedure og vurderings grundlag. Stikprøverne skal omfatte mindst en (tilfældigt valgt) uge i hvert kvartal i referenceperioden.

7.3. Model Medlemsstaterne kan udfærdige deres rapporter på grundlag af følgende model:

>TABELPOSITION>

BILAG 2

Liste over tv-kanaler, som ikke har opfyldt kravet om, at størstedelen af programmerne skal være af europæisk oprindelse og produceret af uafhængige producenter (1997/1998)

A) EUROPÆISKE PRODUKTIONER

Status kategori

PR = privat kanal GE = generel ( = andel overholdt PB = offentlig kanal TH = temakanal x = andel ikke overholdt PY = betalingskanal LA = ikke EU- - = oplysninger ikke meddelt BA = kanal, som er del af en basis- sprog p.o. = ej i drift tjeneste for et kabelnet eller for en satellittjeneste

1997 1998 Status Kategori

AT ORF 1 x x PB GE

BE RTL TVi x ( PR GE KANAAL 2 x x PR GE FILMNET 1 x x PR/PY TH FILMNET 2 x x PR/PY TH

DE Discovery Channel x ( PY TH DF 1 x x PY TH KABEL 1 x x PR GE ntv Der Nachrichtenkanal - - PR GE Premiere x x PY TH Pro Sieben x x PR GE RTL 2 x x PR GE Super RTL x x PR GE TM3-Fernsehen für Frauen x x PR TH VIVA 2 x x PR TH VOX ( x PR GE

DK TV Bio x x PR/PY TH Erotica Rendez-Vous x ( PR/PY TH TvDanmark x x PR GE

GR Star Channel x ( PR GE

ES Antena 3 x ( PR GE TELE5 x x PR GE

FR AB Channel x x PR/BA TH Action x x PR/PY TH ANIMAUX x ( PR/BA TH AUTOMOBILE ( - PR/BA TH CINE-PALACE x x PR/PY TH CINESTAR 1 x x PR/PY TH CINESTAR 2 x x PR/PY TH CINETOILE x ( PR/PY TH DISNEY CHANNEL x ( PR/PY TH FUN TV ( x PR/BA TH KIOSQUE p.o. x PR/PY TH MANGAS x x PR/BA TH MONTE CARLO TMC - - PR/BA GE MULTIVISION x x PR/PY TH 13ème RUE p.o. x PR TH XXL x ( PR/PY TH

IE Teilifís na Gaeilge - - PB GE

IT Italia 1 x x PR GE Retequattro x x PR GE Tele+ Nero x x PR/PY TH Tele+ Bianco ( x PR/PY TH Tele+ Grigio ( - PR/PY TH TMC x x PR GE TMC 2 x x PR GE Rete Mia - - PR TH Rete Capri - - PR GE Rete A - - PR TH

LU RTL 9 Satellite ( x PR GE RTL 9 (ikke-kabelbåret) ( x PR GE RTL TVi x ( PR GE RTL 5 x x PR TH RTL 7 x x PR GE

NL SBS 6 x x PR GE TV10/FOX x x PR GE Canal+ 1 x x PY GE Canal+ 2 x x PY GE

PT SIC x x PR GE TVI x x PR GE

FI Nelonen (4) x x PR GE

SE TV 1000 x x PR/PY TH Cinema x x PR/PY TH Canal + x x PR/PY TH Canal + Gul x x PR/PY TH TV 6 x x PR/PY TH

UK 3 + x x PR GE Adult Channel x ( PR/PY GE Asianet x ( PR/PY LA/GE Bet on Jazz p.o. x PR/BA TH international Bravo x x PR/PY/BA GE Cartoon Network x x PR TH Chinese News & x x PR/PY LA/GE Entertainment Christian Channel x x PR TH Discovery Home x x PR GE and Leisure Disney Channel UK x x PR/PY GE Film on Four(*) p.o. - PR/PY TH Fox Kids x x PR TH Fox Kids p.o. x PR/PY TH Scandinavia Front Row (sammen p.o. x PR/PY TH med Barker Channel) GSB Talk TV x p.o. PR/PY/BA TH History Channel x x PR TH Home Video x x PR/BA GE Channel Kanal 5 x x Knowledge TV x p.o. PR TH Living ( x PR GE National x x PR TH Geopraphic Nickelodeon x x PR TH Nickelodeon x x PR TH Nordic Paramount x x PR/PY/BA TH Comedy Channel Playboy TV x x PR/PY TH Sci-Fi Channel x x PR/PY/BA TH Sky Cinema x x PR/PY TH (tidligere Sky Movies Gold) Sky Movie Max x x PR/PY TH (tidligere Screen 1 og Sky Movies)

Sky One x x PR/PY/BA GE Sky Premier x x PR/PY TH (tidligere Screen 2 og Movie Channel) Sky Soap x x PR/PY TH Sky Travel Channel x x PR/PY/BA TH Studio Universal p.o. x PR/PY TH

Talent Channel x p.o. PR/PY TH TCC x p.o. PR/PY/BA TH TCC Nordic x x PR/PY/BA TH Television X x x PR/PY TH TNT (nu TNT x p.o. Classical Movies Digital TNT Classical Movies x x PR/PY TH Digital Travel x (

Trouble x x PR/BA TH TV3 Denmark x x PR GE TV3 Norway x x PR GE TV3 Sweden x x PR GE VT4 x x PR GE Zee TV (tidligere x x PR/PY LA/GE Asia TV) ZTV - x PR GE

(*) begyndte at sende i december 1998

B) UAFHÆNGIG PRODUKTION

Status kategori

PR = privat kanal GE = generel ( = andel overholdt PB = offentlig kanal TH = temakanal x = andel ikke overholdt PY = betalingskanal LA = ikke EU- - = oplysninger ikke meddelt BA = kanal, som er del af en basis- sprog p.o. = ej i drift tjeneste for et kabelnet eller for en satellittjeneste

1997 1998 Status Kategori

BE TV1 x x PB GE TV2 x p.o. PB GE CANVAS/KETNET x x PB GE

DE Phoenix x x PB TH Multithématiques x x PR TH ntv Der Nachrichtenkanal - - PR TH VIVA x x PR TH VIVA 2 x x PR TH

DK Erotica Rendez-Vous - ( PR/PY TH

GR ANT1 ( x PR

ES CST ( x PB GE ETB1 x x PB GE TV 3 ( x PB GE TVG x x PB GE

FR AUTOMOBILE ( - PR/BA TH KIOSQUE - - PR/PY TH MEZZO p.o. - PB/PY TH Monte Carlo TMC - - PR/BA GE 13ème Rue p.o. - PR TH TV5 Europe - ( PR/BA GE

IE Teilifís na Gaeilge - ( PB GE

IT Tele+ Bianco x ( PR/PY TH Tele+ Grigio - - PR/PY TH TMC - - PR GE TMC 2 - - PR GE Rete Mia - - PR TH Rete Capri - - PR GE Rete A - - PR TH

NL TV10/Fox - ( PR GE TMF - - PR TH The Box - - PR TH

SE TV 1000 - - PR/PY TH Cinema - - PR/PY TH Canal + - - PR/PY TH Canal + Gul - - PR/PY TH Z TV x ( PR TH TV 6 x - PR/PY TH

UK 3+ x ( PR GE AG Vision x p.o. PR TH Asianet x ( PR/PY LA/GE Bet on Jazz p.o. x PR/BA TH international

BBC News 24 x x PB/BA GE BBC World x ( PB/BA GE Bravo x x PR/PY/BA GE Chinese News and x x PR/PY LA/GE Entertainment CNBC ( x PR/PY LA/GE Disney Channel UK x x PR/PY GE Film on Four p.o. - PR/PY TH Front Row (sammen p.o. x PR/PY TH med Barker Channel) GSB Goodlife TV x x PR/PY/BA GE GSB Talk TV x p.o. PR/PY/BA TH Home Video Channel x x PR/BA TH Knowledge TV x p.o. PR TH Live TV x x PR/PY/BA TH Paramount x x PR/PY/BA TH Comedy Channel Playboy TV x ( PR/PY TH Rapture p.o. x PR TH Sci-Fi Channel x x PR/PY/BA TH Sky Cinema ( x PR/PY TH (tidligere Sky Movies Gold) Sky Movie Max x x PR/PY TH (tidligere Screen 1 og Sky Movies) Sky One x x PR/PY/BA GE Sky 2 x p.o. PR/BA GE Sky Premier ( x PR/PY TH Sky Travel Channel x x PR/PY/BA TH UK Arena x x PR/PY TH VT4 ( x PR GE Zee TV (tidligere x x PR/PY LA/GE Asia TV) ZTV - ( PR GE

BILAG 3

Anvendte parametre for beregning af det vægtede gennemsnit af programmer af europæisk oprindelse udsendt af de kanaler i EU, der har et stort seertal

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

(*) Kilde: Det Europæiske Observationsorgan for det Audiovisuelle Område, perioden 1.1.-30.6.1998, bortset fra Det Forenede Kongerige (oktober 1997 - september 1998) og Luxembourg(1.10.1997 - 31.5.1998, kl.19 - 20).

(**) Kilde: Indberetninger fra medlemsstaterne, perioden 1.1.-31.12.1998.

Top