EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51999PC0133

Forslag til Rådets forordning (EKSF, EF, Euratom) om indsættelse af de rejsedagpengesatser, der er gældende for tjenesterejser inden for EU-medlemsstaternes Europæiske område i henhold til artikel 13 i bilag VII til vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, for så vidt angår Østrig, Finland og Sverige

/* KOM/99/0133 endelig udg. - CNS 99/0076 */

OJ C 152, 1.6.1999, p. 5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0133

Forslag til Rådets forordning (EKSF, EF, Euratom) om indsættelse af de rejsedagpengesatser, der er gældende for tjenesterejser inden for EU-medlemsstaternes Europæiske område i henhold til artikel 13 i bilag VII til vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, for så vidt angår Østrig, Finland og Sverige /* KOM/99/0133 endelig udg. - CNS 99/0076 */

EF-Tidende nr. C 152 af 01/06/1999 s. 0005


Forslag til Rådets forordning (EKSF, EF, Euratom) om indsættelse af de rejsedagpengesatser, der er gældende for tjenesterejser inden for EU-medlemsstaternes europæiske område i henhold til artikel 13 i bilag VII til Vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, for så vidt angår Østrig, Finland og Sverige

(1999/C 152/05)

KOM(1999) 133 endelig udg. - 1999/0076(CNS)

(Forelagt af Kommissionen den 30. marts 1999)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24,

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og til vilkårene for de øvrige ansatte ved Fællesskaberne, fastsat ved forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68(1), senest ændret ved forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 2591/97(2), særlig artikel 13 i bilag VII til nævnte vedtægt og artikel 22 og 67 i de nævnte vilkår,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, som er fremsat efter udtalelse fra Vedtægtsudvalget(3),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Domstolen,

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten, og

ud fra følgende betragtning:

Der bør indføjes rejsedagpengesatser for Østrig, Finland, og Sverige i artikel 13 i bilag VII i Vedtægten -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 13 i bilag VII til Vedtægten foretages følgende ændringer:

1) I tabellen i stk. 1, litra a), indsættes følgende:

>TABELPOSITION>

2) Følgende tekst indsættes i første sætning i stk. 2:

94,37 EUR i Østrig

144,05 EUR i Finland

144,05 EUR i Sverige.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

(1) EFT L 56 af 4.3.1969, s. 1.

(2) EFT L 351 af 23.12.1997.

(3) Udtalelse nr. 170/1999 af 21.1.1999.

Top