Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51995PC0552

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidler (PV)

/* KOM/95/552 endelig udg. - COD 95/0279 */

OJ C 23, 27.1.1996, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0552

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidler (PV) /* KOM/95/552 ENDEL - COD 95/0279 */

EF-Tidende nr. C 023 af 27/01/1996 s. 0006


Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidler (PV) (96/C 23/07) (Tekst af betydning for EØS) KOM(95) 552 endelig udg. - 95/0279(COD)

(Forelagt af Kommissionen den 20. november 1995)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæisk Fællesskab, særlig artikel 100A,

under henvisning til Kommissionens forslag,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg, og

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189B, og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til direktiv 89/686/EØF (1) skal alle personlige værnemidler være forsynet med CE-mærkningen; ved siden af denne mærkning skal der som supplerende påskrift være angivet, hvilket år denne mærkning er blevet anbragt;

denne angivelse af året øger på ingen måde sikkerheden for brugeren af det personlige værnemiddel; oplysningen vil kunne forveksles med angivelsen af sidste anvendelsesdato, som skal anbringes på alle personlige værnemidler, som er udsat for ældning;

anbringelsen af denne angivelse af året er en belastning for fabrikanterne af personlige værnemidler; udgifterne hertil er langtfra ubetydelige;

i henhold til nærhedsprincippet kan denne forenkling for fabrikanterne kun gennemføres ved et direktiv, der ændrer det oprindelige direktiv -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 89/686/EØF ændres således:

I bilag IV udgår følgende tekst:

»Supplerende påskrifter

- De to sidste cifre i årstallet for det år, hvor CE-mærkningen er blevet anbragt; denne påskrift kræves ikke for de i artikel 8, stk. 3, omhandlede PV.«

Artikel 2

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den . . . (2) de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 1997.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

(1) EFT nr. L 399 af 30. 12. 1989, s. 18, ændret ved direktiv 93/68/EØF (EFT nr. L 220 af 30. 8. 1993, s. 1) og 93/95/EØF (EFT nr. L 276 af 9. 11. 1993, s. 11).

(2) Tre måneder efter vedtagelsen af dette direktiv.

Top