EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000X1212

Konklusioner fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet af 4. december 2000 om bekæmpelse af doping

OJ C 356, 12.12.2000, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

42000X1212

Konklusioner fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet af 4. december 2000 om bekæmpelse af doping

EF-Tidende nr. C 356 af 12/12/2000 s. 0001 - 0001


Konklusioner fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet

af 4. december 2000

om bekæmpelse af doping

(2000/C 356/01)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION OG REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET, MED SAMTYKKE FRA KOMMISSIONEN,

1) UNDERSTREGER betydningen af at bekæmpe doping inden for sporten, sådan som Den Europæiske Union har erkendt det i Det Europæiske Råds konklusioner fra mødet i Wien den 11.-12. december 1998. I disse konklusioner understreger Det Europæiske Råd "sin bekymring over omfanget og de alvorlige følger af doping inden for sporten, som undergraver sportsmoralen og er til fare for folkesundheden. Det understreger, at der er brug for en mobilisering i Den Europæiske Union, og opfordrer medlemsstaterne til sammen med Kommissionen og internationale sportssammenslutninger at undersøge, hvordan man kan intensivere bekæmpelsen af denne fare ...".

2) NOTERER SIG den seneste udvikling på området og oprettelsen af Det Internationale Antidopingagentur samt, at dette agentur ønsker at blive en international organisation baseret på folkeretten, og mener, at medlemsstaternes og Unionens respektive roller i denne organisation bør fastlægges for at sikre en passende repræsentation i fondsbestyrelsen.

3) ER ENIGE OM, at Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters deltagelse skal varetages af formanden for Rådet og et medlem af Kommissionen. Der foretages i rimelig tid inden hvert møde en koordinering under formandskabets ansvar. Kommissionsmedlemmet vil kunne udtale sig om spørgsmål, der henhører under Fællesskabets kompetence i overensstemmelse med traktaten og Domstolens retspraksis (i betragtning af, at der ikke findes nogen direkte EF-kompetence på sportsområdet). Kommissionsmedlemmets talepunkter aftales i den forbindelse efter ovennævnte principper og i overensstemmelse med de sædvanlige procedurer. Hvad angår spørgsmål, der ikke henhører under Fællesskabets kompetence, vil kommissionsmedlemmet i givet fald og for at supplere formandskabet kunne udtale sig efter de retningslinjer, som medlemsstaterne har godkendt ved konsensus.

4) NOTERER SIG, at afgørelser om fællesskabsudgifter til de af agenturets aktiviteter, der vedrører aktioner, som henhører under Fællesskabets kompetence, skal træffes i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin. Navnlig kræver alle større fællesskabsudgifter, at der på forslag af Kommissionen vedtages en foranstaltning, som er baseret på et passende retsgrundlag.

5) MENER, at medlemsstaterne bør tilskynde de kompetente myndigheder på nationalt plan til at samordne deres bestræbelser på at bekæmpe doping inden for sport.

Top