EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A0922(10)

Schengen-reglerne - Aftale om Kongeriget Sveriges tiltrædelse af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet i Schengen den 19. juni 1990

OJ L 239, 22.9.2000, p. 115–123 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 280 - 288
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 280 - 288
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 102 - 110

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/922(9)/oj

42000A0922(10)

Schengen-reglerne - Aftale om Kongeriget Sveriges tiltrædelse af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet i Schengen den 19. juni 1990

EF-Tidende nr. L 239 af 22/09/2000 s. 0115 - 0123


AFTALE OM KONGERIGET SVERIGES TILTRÆDELSE

af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet i Schengen den 19. juni 1990

KONGERIGET BELGIEN, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN FRANSKE REPUBLIK, STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG og KONGERIGET NEDERLANDENE, kontraherende parter i konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet i Schengen den 19. juni 1990, i det følgende benævnt "konventionen af 1990", samt Den Italienske Republik, Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik, Den Hellenske Republik og Republikken Østrig, der har tiltrådt konventionen af 1990 ved aftaler undertegnet henholdsvis den 27. november 1990, den 25. juni 1991, den 6. november 1992 og den 28. april 1995, på den ene side,

og KONGERIGET SVERIGE, på den anden side,

som henviser til undertegnelsen i Luxembourg den 19. december 1996 af protokollen om Kongeriget Sveriges regerings tiltrædelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, som ændret ved de tiltrædelsesprotokoller, der er undertegnet af regeringerne for Den Italienske Republik, Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik, Den Hellenske Republik og Republikken Østrig henholdsvis den 27. november 1990, den 25. juni 1991, den 6. november 1992 og den 28. april 1995,

som henviser til artikel 140 i konventionen af 1990,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Kongeriget Sverige tiltræder herved konventionen af 1990.

Artikel 2

1. De i artikel 40, stk. 4, i konventionen af 1990 omhandlede polititjenestemænd er på datoen for undertegnelsen af denne aftale for Kongeriget Sveriges vedkommende:

a) polismän som är anställda av svenska polismyndigheter (polititjenestemænd ved det svenske politi)

b) tulltjänstemän, som är anställda av svensk tullmyndighet i de fall de har polisiara befogenheter, dvs. framst i samband med smugglingbrott och andra brott i samband med inresa och utresa till och från riket (toldembedsmænd ved det svenske toldvæsen, når de har politimæssige beføjelser, navnlig i forbindelse med lovovertrædelser i tilknytning til smugleri og andre lovovertrædelser i tilknytning til indrejse i og udrejse fra landet)

c) tjänstemän anställda vid den svenska Kustbevakningen i samband med övervakning till sjöss (tjenestemænd ved den svenske kystbevogtning, der er ansvarlig for overvågning til søs).

2. Den i artikel 40, stk. 5, i konventionen af 1990 omhandlede myndighed er på datoen for undertegnelsen af denne aftale for Kongeriget Sveriges vedkommende Rikspolisstyrelsen (Det Svenske Rigspoliti).

Artikel 3

De i artikel 41, stk. 7, i konventionen af 1990 omhandlede polititjenestemænd er på datoen for undertegnelsen af denne aftale for Kongeriget Sveriges vedkommende:

1) polismän som är anställda av svenska polismyndigheter (polititjenestemænd ved det svenske politi)

2) tulltjänstemän, som är anställda av svensk tullmyndighet i de fall de har polisiara befogenheter, dvs. framst i samband med smugglingbrott och andra brott i samband med inresa och utresa till och från riket (toldembedsmænd ved det svenske toldvæsen, når de har politimæssige beføjelser, navnlig i forbindelse med lovovertrædelser i tilknytning til smugleri og andre lovovertrædelser i tilknytning til indrejse i og udrejse fra landet).

Artikel 4

Det i artikel 65, stk. 2, i konventionen af 1990 omhandlede kompetente ministerium er på datoen for undertegnelsen af denne aftale for Kongeriget Sveriges vedkommende: Utrikesdepartementet (Udenrigsministeriet).

Artikel 5

Bestemmelserne i denne aftale hindrer ikke samarbejdet inden for rammerne af den nordiske pasunion, for så vidt et sådant samarbejde ikke er i modstrid med eller hæmmer anvendelsen af denne aftale.

Artikel 6

1. Denne aftale skal ratificeres, accepteres eller godkendes. Ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumenterne deponeres hos Storhertugdømmet Luxembourgs regering, som giver alle kontraherende parter meddelelse om deponeringen.

2. Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned, efter at de stater, for hvilke konventionen af 1990 er trådt i kraft, og Kongeriget Sverige har deponeret deres ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumenter.

Hvad de andre stater angår, træder denne aftale i kraft den første dag i den anden måned, efter at de har deponeret deres ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumenter, for så vidt denne aftale er trådt i kraft i overensstemmelse med bestemmelserne i første afsnit.

3. Storhertugdømmet Luxembourgs regering giver hver af de kontraherende parter meddelelse om ikrafttrædelsesdatoen.

Artikel 7

1. Storhertugdømmet Luxembourgs regering fremsender en bekræftet genpart af konventionen af 1990 på tysk, spansk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk og portugisisk til Kongeriget Sveriges regering.

2. Teksten til konventionen af 1990, udfærdiget på svensk, er vedlagt denne aftale og er gyldig på samme vilkår som teksterne til konventionen af 1990 på tysk, spansk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk og portugisisk.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Udfærdiget i Luxembourg, den nittende december nitten hundrede seksoghalvfems, på tysk, spansk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk og svensk, hvilke otte tekster alle har samme gyldighed, i ét originaleksemplar, der deponeres i arkiverne for Storhertugdømmet Luxembourgs regering, som fremsender en bekræftet genpart til hver af de kontraherende parter.

For Kongeriget Belgiens regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.011601.TIF">

For Forbundsrepublikken Tysklands regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.011701.TIF">

For Den Hellenske Republiks regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.011702.TIF">

For Kongeriget Spaniens regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.011703.TIF">

For Den Franske Republiks regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.011704.TIF">

For Den Italienske Republiks regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.011705.TIF">

For Storhertugdømmet Luxembourgs regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.011706.TIF">

For Kongeriget Nederlandenes regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.011801.TIF">

For Republikken Østrigs regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.011802.TIF">

For Den Portugisiske Republiks regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.011803.TIF">

For Kongeriget Sveriges regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.011804.TIF">

SLUTAKT

I. Ved undertegnelsen af aftalen om Kongeriget Sveriges tiltrædelse af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet i Schengen den 19. juni 1990, og tiltrådt af Den Italienske Republik, Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik, Den Hellenske Republik og Republikken Østrig ved aftaler undertegnet henholdsvis den 27. november 1990, den 25. juni 1991, den 6. november 1992 og den 28. april 1995, tilslutter Kongeriget Sveriges regering sig slutakten, protokollen og ministrenes og statssekretærernes fælleserklæring, der blev undertegnet samtidig med konventionen af 1990.

Kongeriget Sveriges regering tilslutter sig fælleserklæringerne og noterer sig de ensidige erklæringer, som de indeholder.

Storhertugdømmet Luxembourgs regering sender Kongeriget Sveriges regering en bekræftet genpart af slutakten, protokollen og ministrenes og statssekretærernes fælleserklæring, der blev undertegnet samtidig med konventionen af 1990, på tysk, spansk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk og svensk.

II. Ved undertegnelsen af aftalen om Kongeriget Sveriges tiltrædelse af konvention om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet i Schengen den 19. juni 1990, og tiltrådt af Den Italienske Republik, Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik, Den Hellenske Republik og Republikken Østrig ved aftaler undertegnet henholdsvis den 27. november 1990, den 25. juni 1991, den 6. november 1992 og den 28. april 1995, vedtog de kontraherende parter følgende erklæringer:

1. Fælleserklæring vedrørende artikel 6 i tiltrædelsesaftalen

De kontraherende parter underretter allerede før tiltrædelsesaftalens ikrafttræden hinanden om alle forhold af betydning for de spørgsmål, der er omfattet af konventionen af 1990, og for tiltrædelsesaftalens anvendelse.

Denne tiltrædelsesaftale vil først blive bragt i anvendelse mellem de stater, for hvilke konventionen af 1990 er bragt i anvendelse, og Kongeriget Sverige, når forudsætningerne for anvendelsen af konventionen af 1990 er opfyldt i alle disse stater, og når kontrollen ved de ydre grænser er blevet effektiv.

I forhold til hver af de andre stater vil denne tiltrædelsesaftale først blive bragt i anvendelse, når forudsætningerne for anvendelsen af konventionen af 1990 er opfyldt i hver af disse stater, og når kontrollen ved de ydre grænser er blevet effektiv.

2. Fælleserklæring vedrørende artikel 9, stk. 2, i konventionen af 1990

De kontraherende parter understreger, at fra det øjeblik aftalen om Kongeriget Sveriges tiltrædelse af konventionen af 1990 er undertegnet, skal de fælles visumregler, som er omhandlet i artikel 9, stk. 2, i konventionen af 1990, forstås som den fælles ordning, de kontraherende stater i den nævnte konvention har anvendt siden den 19. juni 1990.

3. Fælleserklæring vedrørende konventionen om udlevering, der er udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union

De stater, der er parter i konventionen af 1990, bekræfter, at artikel 5, stk. 4, i konventionen, der er udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om udlevering mellem Den Europæiske Unions medlemsstater, undertegnet i Dublin den 27. september 1996, samt deres respektive erklæringer, der er vedlagt nævnte konvention, finder anvendelse inden for rammerne af konventionen af 1990.

III. De kontraherende parter noterer sig Kongeriget Sveriges erklæringer vedrørende aftalerne om Den Italienske Republiks, Kongeriget Spaniens og Den Portugisiske Republiks, Den Hellenske Republiks og Republikken Østrigs tiltrædelse af konventionen af 1990.

Kongeriget Sveriges regering noterer sig indholdet af aftalerne om Den Italienske Republiks, Kongeriget Spaniens og Den Portugisiske Republiks, Den Hellenske Republiks og Republikken Østrigs tiltrædelse af konventionen af 1990, undertegnet henholdsvis den 27. november 1990, den 25. juni 1991, den 6. november 1992 og den 28. april 1995, samt indholdet af slutakterne og erklæringerne hertil.

Storhertugdømmet Luxembourgs regering fremsender en bekræftet genpart af de ovenfor nævnte dokumenter til Kongeriget Sveriges regering.

Kongeriget Sveriges erklæring vedrørende aftalerne om Kongeriget Danmarks og Republikken Finlands tiltrædelse af konventionen af 1990

Ved undertegnelsen af denne aftale noterer Kongeriget Sverige sig indholdet af aftalerne om Kongeriget Danmarks og Republikken Finlands tiltrædelse af konventionen af 1990 samt indholdet af de tilhørende slutakter og erklæringer.

Udfærdiget i Luxembourg, den nittende december nitten hundrede seksoghalvfems på tysk, spansk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk og svensk, hvilke otte tekster alle har samme gyldighed, i ét originaleksemplar, der deponeres i arkiverne hos Storhertugdømmet Luxembourgs regering, som fremsender en bekræftet genpart til hver af de kontraherende parter.

For Kongeriget Belgiens regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.012001.TIF">

For Forbundsrepublikken Tysklands regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.012002.TIF">

For Den Hellenske Republiks regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.012101.TIF">

For Kongeriget Spaniens regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.012102.TIF">

For Den Franske Republiks regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.012103.TIF">

For Den Italienske Republiks regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.012104.TIF">

For Storhertugdømmet Luxembourgs regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.012105.TIF">

For Kongeriget Nederlandenes regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.012106.TIF">

For Republikken Østrigs regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.012201.TIF">

For Den Portugisiske Republiks regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.012202.TIF">

For Kongeriget Sveriges regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.012203.TIF">

ERKLÆRING FRA MINISTRENE OG STATSSEKRETÆRERNE

Den nittende december nitten hundrede seksoghalvfems undertegnede repræsentanterne for regeringerne for Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Den Portugisiske Republik og Kongeriget Sverige i Luxembourg aftalen om Kongeriget Sveriges tiltrædelse af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet i Schengen den 19. juni 1990, og tiltrådt af Den Italienske Republik, Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik, Den Hellenske Republik og Republikken Østrig ved aftaler, undertegnet henholdsvis den 27. november 1990, den 25. juni 1991, den 6. november 1992 og den 28. april 1995.

De noterede sig, at repræsentanten for Kongeriget Sveriges regering erklærede at ville tilslutte sig den erklæring, der blev fremsat i Schengen den 19. juni 1990 af de ministre og statssekretærer, der repræsenterede regeringerne for Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Franske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene, og den afgørelse, der blev bekræftet samme dag i forbindelse med undertegnelsen af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen. Regeringerne for Den Italienske Republik, Kongeriget Spanien, Den Portugisiske Republik, Den Hellenske Republik og Republikken Østrig har tilsluttet sig denne erklæring og denne afgørelse.

Top