EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A0922(07)

Schengen-reglerne - Aftale om Republikken Østrigs tiltrædelse af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet i Schengen den 19. juni 1990, og tiltrådt af Den Italienske Republik, Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik samt Den Hellenske Republik ved aftaler undertegnet henholdsvis den 27. november 1990, den 25. juni 1991 og den 6. november 1992

OJ L 239, 22.9.2000, p. 90–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 255 - 261
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 255 - 261
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 77 - 83

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

42000A0922(07)

Schengen-reglerne - Aftale om Republikken Østrigs tiltrædelse af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet i Schengen den 19. juni 1990, og tiltrådt af Den Italienske Republik, Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik samt Den Hellenske Republik ved aftaler undertegnet henholdsvis den 27. november 1990, den 25. juni 1991 og den 6. november 1992

EF-Tidende nr. L 239 af 22/09/2000 s. 0090 - 0096


AFTALE OM REPUBLIKKEN ØSTRIGS TILTRÆDELSE

af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet i Schengen den 19. juni 1990, og tiltrådt af Den Italienske Republik, Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik samt Den Hellenske Republik ved aftaler undertegnet henholdsvis den 27. november 1990, den 25. juni 1991 og den 6. november 1992

KONGERIGET BELGIEN, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, Den FRANSKE REPUBLIK, STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG og KONGERIGET NEDERLANDENE, som er parter i konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet i Schengen den 19. juni 1990, i det følgende benævnt "konventionen af 1990", samt Den Italienske Republik, Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik samt Den Hellenske Republik, som har tiltrådt konventionen af 1990 ved aftaler undertegnet henholdsvis den 27. november 1990, den 25. juni 1991 og den 6. november 1992, på den ene side,

og REPUBLIKKEN ØSTRIG, på den anden side,

som henviser til undertegnelsen i Bruxelles den 28. april 1995 af protokollen vedrørende Republikken Østrigs regerings tiltrædelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, som ændret ved de tiltrædelsesprotokoller, der er undertegnet af regeringerne for Den Italienske Republik, Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik samt Den Hellenske Republik henholdsvis den 27. november 1990, den 25. juni 1991 og den 6. november 1992,

som henviser til artikel 140 i konventionen af 1990,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Republikken Østrig tiltræder herved konventionen af 1990.

Artikel 2

1. De i artikel 40, stk. 4, i konventionen af 1990 omhandlede polititjenestemænd er, for så vidt angår Republikken Østrig:

a) organerne i Öffentliche Sicherheitsdienst, dvs.

- polititjenestemænd ved Bundesgendarmerie

- polititjenestemænd ved Bundessicherheitswachekorps

- polititjenestemænd ved Kriminalbeamtenkorps

- polititjenestemænd ved rechtskundige Dienst bei Sicherheitsbehörden, bemyndigede til direkte at udstede ordrer og foretage tvangsindgreb

b) toldembedsmænd, på de betingelser, der er fastsat i relevante bilaterale aftaler, som omhandlet i artikel 40, stk. 6, i konventionen af 1990, for så vidt angår deres beføjelser i forbindelse med ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, våben og sprængstoffer samt ulovlig transport af giftigt og farligt affald.

2. Den i artikel 40, stk. 5, i konventionen af 1990 omhandlede myndighed er for Republikken Østrigs vedkommende: Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit im Bundesministerium für Inneres.

Artikel 3

De i artikel 41, stk. 7, i konventionen af 1990 omhandlede polititjenestemænd er for Republikken Østrigs vedkommende:

1) organerne i Öffentliche Sicherheitsdienst, dvs.

- polititjenestemænd ved Bundesgendarmerie

- polititjenestemænd ved Bundessicherheitswachekorps

- polititjenestemænd ved Kriminalbeamtenkorps

- polititjenestemænd ved rechtskundige Dienst bei Sicherheitsbehörden, bemyndigede til direkte at udstede ordrer og foretage tvangsindgreb

2) toldembedsmænd, på de betingelser, der er fastsat i relevante bilaterale aftaler, som omhandlet i artikel 41, stk. 10, i konventionen af 1990, for så vidt angår deres beføjelser i forbindelse med ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, våben og sprængstoffer samt ulovlig transport af giftigt og farligt affald.

Artikel 4

Det i artikel 65, stk. 2, i konventionen af 1990 omhandlede kompetente ministerium er for Republikken Østrigs vedkommende: Forbundsjustitsministeriet.

Artikel 5

1. Denne aftale skal ratificeres, godkendes eller accepteres. Ratifikations-, godkendelses- eller acceptinstrumenterne deponeres hos Storhertugdømmet Luxembourgs regering, som giver meddelelse derom til alle kontraherende parter.

2. Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned, efter at de stater, for hvilke konventionen af 1990 er trådt i kraft, og Republikken Østrig har deponeret deres ratificerings-, godkendelses- eller acceptinstrumenter.

Hvad de andre stater angår, træder denne aftale i kraft den første dag i den anden måned, efter de har deponeret deres ratifikations-, godkendelses- eller acceptinstrument, for så vidt denne aftale er trådt i kraft i overensstemmelse med bestemmelserne i ovenstående afsnit.

3. Storhertugdømmet Luxembourgs regering giver hver af de kontraherende parter meddelelse om ikrafttrædelsesdatoen.

Artikel 6

Storhertugdømmet Luxembourgs regering fremsender en bekræftet genpart af konventionen af 1990 affattet på tysk, spansk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk og portugisisk til Republikken Østrigs regering.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Udfærdiget i Bruxelles, den otteogtyvende april nitten hundrede femoghalvfems, på tysk, spansk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk og portugisisk, hvilke syv tekster alle har samme gyldighed, i ét eksemplar, der deponeres i arkiverne hos Storhertugdømmet Luxembourgs regering, som fremsender en bekræftet genpart til hver af de kontraherende parter.

For Kongeriget Belgiens regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.009101.TIF">

For Forbundsrepublikken Tysklands regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.009102.TIF">

For Den Hellenske Republiks regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.009201.TIF">

For Kongeriget Spaniens regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.009202.TIF">

For Den Franske Republiks regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.009203.TIF">

For Den Italienske Republiks regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.009204.TIF">

For Storhertugdømmet Luxembourgs regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.009205.TIF">

For Kongeriget Nederlandenes regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.009206.TIF">

For Republikken Østrigs regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.009301.TIF">

For Den Portugisiske Republiks regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.009302.TIF">

SLUTAKT

I. Ved undertegnelsen af aftalen om Republikken Østrigs tiltrædelse af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet i Schengen den 19. juni 1990, og tiltrådt af Den Italienske Republik, Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik samt Den Hellenske Republik ved aftaler undertegnet henholdsvis den 27. november 1990, den 25. juni 1991 og den 6. november 1992, tilslutter Republikken Østrig sig slutakten, protokollen og ministrenes og statssekretærernes fælleserklæring, der blev undertegnet samtidig med konventionen af 1990.

Republikken Østrig tilslutter sig fælleserklæringerne og noterer sig de ensidige erklæringer, som de indeholder.

Storhertugdømmet Luxembourgs regering sender Republikken Østrigs regering en bekræftet genpart af slutakten, protokollen samt ministrenes og statssekretærernes fælleserklæring, som blev undertegnet samtidig med konventionen af 1990, på tysk, spansk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk og portugisisk.

II. Ved undertegnelsen af aftalen om Republikken Østrigs tiltrædelse af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet i Schengen den 19. juni 1990, og tiltrådt af Den Italienske Republik, Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik samt Den Hellenske republik ved aftaler undertegnet henholdsvis den 27. november 1990, den 25. juni 1991 og den 6. november 1992, vedtog de kontraherende parter følgende erklæringer:

1. Fælleserklæring vedrørende artikel 5 i tiltrædelsesaftalen

Signatarstaterne underretter allerede før tiltrædelsesaftalens ikrafttræden hinanden om alle forhold af betydning for de spørgsmål, der er omfattet af konventionen af 1990, og for tiltrædelsesaftalens anvendelse.

Denne tiltrædelsesaftale vil først blive bragt i anvendelse mellem de stater, for hvilke konventionen af 1990 er bragt i anvendelse, og Republikken Østrig, når forudsætningerne for, at konventionen af 1990 kan anvendes, er opfyldt i alle disse stater, og når kontrollen ved de ydre grænser er blevet effektiv.

I forhold til hver af de andre stater vil denne tiltrædelsesaftale først blive bragt i anvendelse, når forudsætningerne for, at konventionen af 1990 kan anvendes, er opfyldt i hver af disse stater, og når kontrollen ved de ydre grænser er blevet effektiv.

2. Fælleserklæring vedrørende artikel 9, stk. 2, i konventionen af 1990

De kontraherende parter understreger, at fra det øjeblik aftalen om Republikken Østrigs tiltrædelse af konventionen af 1990 er undertegnet, skal de fælles visumregler, som er omhandlet i konventionens artikel 9, stk. 2, forstås som den fælles ordning, som de kontraherende stater i nævnte konvention har anvendt siden den 19. juni 1990.

III. De kontraherende parter noterer sig Republikken Østrigs erklæring vedrørende aftalerne om Den Italienske Republiks, Kongeriges Spaniens og Den Portugisiske Republiks samt Den Hellenske republiks tiltrædelse af konventionen af 1990.

Republikken Østrigs regering noterer sig indholdet af aftalerne om Den Italienske Republiks, Kongeriget Spaniens og Den Portugisiske Republiks samt Den Hellenske Republiks tiltrædelse af konventionen af 1990, undertegnet henholdsvis den 27. november 1990, den 25. juni 1991 og den 6. november 1992, samt indholdet af slutakterne og erklæringerne vedrørende nævnte aftaler.

Storhertugdømmet Luxembourgs regering fremsender en bekræftet genpart af ovenfor nævnte dokumenter til Republikken Østrigs regering.

Udfærdiget i Luxembourg, den otteogtyvende april nitten hundrede femoghalvfems, på tysk, spansk fransk, græsk, italiensk, nederlandsk og portugisisk, hvilke syv tekster alle har samme gyldighed, i ét eksemplar, der deponeres i arkiverne hos Storhertugdømmet Luxembourgs regering, som fremsender en bekræftet genpart til hver af de kontraherende parter.

For Kongeriget Belgiens regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.009501.TIF">

For Forbundsrepublikken Tysklands regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.009502.TIF">

For Den Hellenske Republiks regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.009503.TIF">

For Kongeriget Spaniens regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.009504.TIF">

For Den Franske Republiks regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.009601.TIF">

For Den Italienske Republiks regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.009602.TIF">

For Storhertugdømmet Luxembourgs regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.009603.TIF">

For Kongeriget Nederlandenes regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.009604.TIF">

For Republikken Østrigs regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.009605.TIF">

For Den Portugisiske Republiks regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.009606.TIF">

Top