Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41998X1212(01)

Resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 7. december 1998 om fri bevægelighed for varer

OJ L 337, 12.12.1998, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/1998/1212/oj

41998X1212(01)

Resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 7. december 1998 om fri bevægelighed for varer

EF-Tidende nr. L 337 af 12/12/1998 s. 0010 - 0011


RESOLUTION VEDTAGET AF RÅDET OG REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET den 7. december 1998 om fri bevægelighed for varer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION OG REPRÆSENTANTERNE FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS MEDLEMSSTATERS REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET,

UNDERSTREGER enhedsmarkedets centrale placering i EU's samlede strategi til fremme af konkurrenceevne, økonomisk vækst og beskæftigelse;

UNDERSTREGER ligeledes i den forbindelse, at fri varebevægelighed er af grundlæggende betydning for, at enhedsmarkedet kan fungere korrekt;

MINDER OM medlemsstaternes forpligtelse til i henhold til artikel 30-36 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab at sikre fri bevægelighed for varer og fuldt ud bekræfter deres tilsagn om hurtigt og effektivt at løse problemerne på dette område;

GØR OPMÆRKSOM PÅ, at alvorlige hindringer for den frie varebevægelighed medfører betydelige udgifter for de krænkede personer og er en hæmsko for moderne distributions- og produktionsmetoder, samt at sådanne hindringer skaber stærk tvivl om enhedsmarkedets troværdighed på et tidspunkt, hvor dets effektivitet får stadig større betydning i lyset af Den Økonomiske og Monetære Union og udvidelsen;

BETONER behovet for, at medlemsstaterne og fællesskabsinstitutionerne ved en hurtig og effektiv indsats løser problemer af denne art, bl.a. gennem et administrativt samarbejde;

ERINDRER OM konklusionerne fra Det Europæiske Råds møder i Luxembourg og Amsterdam;

HENVISER TIL Rådets forordning (EF) nr. 2679/98 af 7. december 1998 om det indre markeds funktion med hensyn til fri bevægelighed for varer mellem medlemsstaterne (1);

HENVISER desuden til EF-Domstolens dom af 9. december 1997 (sag C 265/95), som understreger medlemsstaternes forpligtelse til at træffe alle de nødvendige og adækvate aktioner, der står til deres rådighed, for at sikre fri bevægelighed for varer;

FREMHÆVER, at ingen indgreb må begrænse eller indvirke negativt på udøvelsen af de grundlæggende rettigheder, herunder retten eller friheden til at strejke, som anerkendt i medlemsstaterne,

ER ENIGE OM FØLGENDE:

1. Under hensyn til de grundlæggende rettigheder, herunder retten eller friheden til at strejke, gør MEDLEMSSTATERNE deres yderste for at sikre fri varebevægelighed og hurtigt gribe ind over for handlinger, der alvorligt forstyrrer den frie varebevægelighed som defineret i forordning (EF) nr. 2679/98.

2. MEDLEMSSTATERNE påtager sig at informere de økonomiske aktører om sådanne forstyrrelser samt om, hvad der gøres for at afhjælpe dem.

3. MEDLEMSSTATERNE er enige om, at der skal forefindes hurtige og effektive undersøgelsesprocedurer for enhver, der er blevet krænket som følge af en traktatovertrædelse, der er forårsaget af en hindring som defineret i artikel 1 i forordning (EF) nr. 2679/98. De påtager sig at tage alle rimelige og relevante initiativer til at underrette personer, over for hvem der er begået et sådant traktatbrud, om, at der findes sådanne midler, samt om fremgangsmåden ved brugen af disse.

4. MEDLEMSSTATERNE er endvidere enige om i overensstemmelse med traktatens bestemmelser at tage de nødvendige initiativer til at sikre, at anmodninger om drøftelser vedrørende fri varebevægelighed kan imødekommes hurtigt og på et passende niveau i Rådet, hvis der skulle opstå en situation, der berettiger hertil.

5. RÅDET noterer sig Kommissionens intentioner om at fastsætte korte frister for procedurerne i artikel 169 i traktaten for så vidt angår tilfælde, der falder ind under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 2679/98, og beder Kommissionen meddele Rådet, hvilke særlige initiativer der skal tages i den forbindelse.

6. MEDLEMSSTATERNE tager til efterretning, at den af Kommissionen foreslåede frist på fem hverdage er tilstrækkelig til at fremsætte bemærkninger eller begrundet udtalelse i de tilfælde, der henvises til i stk. 5 ovenfor.

7. RÅDET opfordrer EF-Domstolen til at overveje, om sager, der falder ind under forordning (EF) nr. 2679/98, kan fremskyndes, og lover at behandle ethvert forslag om at ændre EF-Domstolens procesreglement hurtigt og i en åben ånd.

8. RÅDET opfordrer Kommissionen til at aflægge rapport om gennemførelsen af forordning (EF) nr. 2679/98 to år efter dens ikrafttræden.

(1) Se side 8 i denne Tidende.

Top