EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024H0743

Kommissionens henstilling (EU) 2024/743 af 23. februar 2024 om fremskridt i henhold til forordning (EU) 2018/842 i Tjekkiets udkast til ajourført integreret national energi- og klimaplan for perioden 2021-2030

C/2024/1175

EUT L, 2024/743, 5.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/743/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/743/oj

European flag

Tidende
Den Europæiske Unions

DA

L-udgaven


2024/743

5.4.2024

KOMMISSIONENS HENSTILLING (EU) 2024/743

af 23. februar 2024

om fremskridt i henhold til forordning (EU) 2018/842 i Tjekkiets udkast til ajourført integreret national energi- og klimaplan for perioden 2021-2030

(Kun den tjekkiske udgave er autentisk)

EUROPA-KOMMISSIONEN –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 292,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 af 11. december 2018 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF og (EU) 2015/652 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 (1), særlig artikel 14, stk. 6, og artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 23. oktober 2023 forelagde Tjekkiet sit udkast til ajourført integreret national energi- og klimaplan.

(2)

Kommissionen vedtog den 18. december 2023 henstillinger om Tjekkiets udkast til ajourført national energi- og klimaplan for perioden 2021-2030 og om de tjekkiske foranstaltningers overensstemmelse med Unionens mål om klimaneutralitet (2).

(3)

Kommissionens henstillinger vedrørende opfyldelsen af nationale mål i henhold til forordningen om indsatsfordeling (3) bygger på sandsynligheden for, at medlemsstaterne vil overholde 2030-målene, under hensyntagen til reglerne for anvendelse af fleksibilitet i henhold til nævnte forordning.

(4)

Kommissionens henstilling om forordningen om indsatsfordeling er en ajourføring af den henstilling om samme forordning, der indgik i førnævnte henstilling af 18. december 2023. Der var uoverensstemmelser i de emissionsfremskrivninger, der er omfattet af forordningen om indsatsfordeling, og som indgik i Tjekkiets udkast til ajourført national energi- og klimaplan, men efter en nærmere redegørelse fra Tjekkiet med hensyn til de fremskrevne værdier erstatter nærværende henstilling Kommissionens første henstilling til Tjekkiet om forordningen om indsatsfordeling.

(5)

Tjekkiet forelagde Kommissionen de værdier, der ligger til grund for fremskrivningerne, for at præcisere, at fremskrivningsscenariet for 2030 i henhold forordningen om indsatsfordeling ligger på 43,7 Mt CO2-ækvivalenter med eksisterende foranstaltninger, mens det med supplerende foranstaltninger ligger på 43,4 Mt CO2-ækvivalenter. Fremskrivningen med eksisterende foranstaltninger vil føre til en reduktion på 32,7 % og fremskrivningen med supplerende foranstaltninger til en reduktion på 33,2 % i forhold til 2005-niveauet, hvilket er mere end Tjekkiets nationale 2030-mål om en reduktion på –26 % som fastsat i forordningen om indsatsfordeling. De emissionsreduktioner, der er opnået i 2030, måles i forhold til emissionsniveauet i 2005 som fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2126 af 16. december 2020. For Tjekkiet drejer det sig om 64,97 Mt CO2-ækvivalenter i 2005 —

HENSTILLER, AT TJEKKIET TAGER SKRIDT TIL AT:

1.

Give yderligere oplysninger om de eksisterende og planlagte politikker og foranstaltninger, herunder for transportsektoren og byggesektoren og andre emissioner end CO2, herunder metan, N2O og F-gasser, fra industriprocesser og produktanvendelser, landbrug og affaldshåndtering, som forventes at bidrage til at nå det nationale drivhusgasmål i henhold til forordningen om indsatsfordeling. Redegøre klart for deres anvendelsesområde, tidsplanen for deres gennemførelse og, hvor det er muligt, deres forventede indvirkning på reduktionen af drivhusgasemissioner, herunder for foranstaltninger i Unionens finansieringsprogrammer, f.eks. den fælles landbrugspolitik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. februar 2024.

På Kommissionens vegne

Wopke HOEKSTRA

Medlem af Kommissionen


(1)   EUT L 328 af 21.12.2018, s. 1.

(2)  C(2023) 9616 final.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/842 af 30. maj 2018 (EUT L 156 af 19.6.2018, s. 26) som ændret ved forordning (EU) 2023/857 af 19. april 2023 (EUT L 111 af 26.4.2023, s. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/743/oj

ISSN 1977-0634 (electronic edition)


Top