EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024D1059

Rådets afgørelse (FUSP) 2024/1059 af 4. april 2024 om ændring af fælles aktion 2008/851/FUSP om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til maritim sikkerhed i den vestlige del af Det Indiske Ocean og i Det Røde Hav (EUNAVFOR Atalanta)

ST/7289/2024/INIT

EUT L, 2024/1059, 5.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1059/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1059/oj

European flag

Tidende
Den Europæiske Unions

DA

L-udgaven


2024/1059

5.4.2024

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2024/1059

af 4. april 2024

om ændring af fælles aktion 2008/851/FUSP om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til maritim sikkerhed i den vestlige del af Det Indiske Ocean og i Det Røde Hav (EUNAVFOR Atalanta)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 42, stk. 4, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 10. november 2008 vedtog Rådet fælles aktion 2008/851/FUSP (1), som indførte Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til maritim sikkerhed i den vestlige del af Det Indiske Ocean og i Det Røde Hav (EUNAVFOR Atalanta). Den 12. december 2022 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2022/2441 (2), som ændrede fælles aktion 2008/851/FUSP og forlængede EUNAVFOR Atalantas mandat indtil den 31. december 2024.

(2)

Den 2. december 2008 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd (FN's Sikkerhedsråd) resolution 1846 (2008), som bemyndigede stater og regionale organisationer, der samarbejder med Somalias regering om bekæmpelse af piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster, til at sejle ind i Somalias territorialfarvande og til i disse farvande at anvende alle nødvendige midler til at bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier til søs. Endvidere bemyndigede FN's Sikkerhedsråds resolution 1851 (2008) den 16. december 2008 disse stater og regionale organisationer til at træffe alle nødvendige foranstaltninger i Somalia med henblik på at bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier til søs. Disse tilladelser blev senest forlænget ved FN's Sikkerhedsråds resolution 2608 (2021) for en begrænset periode.

(3)

De Forenede Nationers havretskonvention indeholder bestemmelser om piratvirksomhed i henhold til artikel 100 og følgende. I artikel 105 hedder det navnlig, at på det åbne hav eller på et hvilket som helst andet område uden for nogen stats jurisdiktion kan enhver stat opbringe et sørøverskib eller piratluftfartøj eller et skib eller et luftfartøj, som sørøvere eller flypirater har bemægtiget sig og har kontrol over, samt anholde personer og beslaglægge ejendom om bord. Desuden kan Somalias regering tillade, at der træffes foranstaltninger til at beskytte skibe eller forhindre, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier i territorialfarvande.

(4)

FN's Sikkerhedsråds resolution 1814 (2008) gentog FN's Sikkerhedsråds støtte til det bidrag, som nogle stater har ydet for at beskytte de maritime konvojer under Verdensfødevareprogrammet (WFP), og opfordrede stater og regionale organisationer til i tæt indbyrdes koordinering at træffe foranstaltninger til at beskytte skibsfarten i forbindelse med transport og levering af humanitær bistand til Somalia og aktiviteter, der er godkendt af De Forenede Nationer.

(5)

FN's Sikkerhedsråds resolution 1851 (2008) indeholdt en opfordring til alle stater og regionale organisationer, der bekæmper pirateri ud for Somalias kyster, om at indgå særlige aftaler eller ordninger med lande, der er villige til at tilbageholde pirater, navnlig lande i regionen, for at lette efterforskningen og retsforfølgningen af personer, der tilbageholdes som følge af operationer, der udføres for piratvirksomhed og væbnede røverier til søs ud for Somalias kyster.

(6)

FN's Sikkerhedsråds resolution 1851 (2008) indeholdt også en opfordring fra FN's Sikkerhedsråd, som fortsat er gyldig over for stater, regionale og internationale organisationer, der har den fornødne kapacitet, til at deltage aktivt i bekæmpelsen af piratvirksomhed og væbnede røverier til søs ud for Somalias kyster, navnlig i overensstemmelse med nævnte resolution, resolution 1846 (2008) og folkeretten, ved at indsætte flådefartøjer og militærfly og ved at beslaglægge og bortskaffe både, fartøjer, våben og andet beslægtet udstyr, der anvendes i forbindelse med piratvirksomhed og væbnede røverier til søs ud for Somalias kyster, eller om hvilke der er rimelig grund til mistanke om en sådan anvendelse.

(7)

Sådanne opfordringer blev navnlig fornyet ved FN's Sikkerhedsråds resolution 2608 (2021), hvori FN's Sikkerhedsråd, samtidig med at det noterede sig forbedringer i Somalia, anerkendte, at piratvirksomhed forværrer ustabiliteten i Somalia ved at indføre store mængder ulovlige kontanter, der understøtter yderligere kriminalitet, korruption og terrorisme; noterede sig betydningen af at sikre sikker levering af WFP-bistand ad søvejen og glædede sig over det igangværende arbejde i WFP, EUNAVFOR Atalanta og flagstater med hensyn til udstationerede styrker til beskyttelse af WFP-fartøjer.

(8)

Den 3. marts 2022 bortfaldt bemyndigelsen i henhold til punkt 14 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2608 (2021), som først blev givet ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1846 (2008). Det gav indtil denne dato stater og regionale organisationer mulighed for at sejle ind i Somalias territorialfarvand med henblik på at nedkæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier til søs og inden for Somalias territorialfarvand med alle nødvendige midler at bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier til søs.

(9)

Bestemmelserne i fælles aktion 2008/851/FUSP om piratvirksomhed og væbnede røverier bør ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Den 1. december 2023 vedtog FN's Sikkerhedsråd resolution 2713 (2023), som indførte en våbenembargo mod al-Shabaab og forlængede bestemmelserne i punkt 15 og 17 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2182 (2014) indtil den 15. december 2024, udvidet ved punkt 5 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2607 (2021) til at omfatte IED-anordninger. FN's Sikkerhedsråd vedtog endvidere resolution 2714 (2023), som ophævede den våbenembargo mod Somalia, der blev indført ved FN's Sikkerhedsråds resolution 733 (1992).

(11)

Bestemmelserne i fælles aktion 2008/851/FUSP om bidrag til De Forenede Nationers våbenembargo på åbent hav ud for Somalias kyster bør ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

EUNAVFOR Atalanta bør koordinere tæt med EU's maritime sikkerhedsoperation med henblik på at sikre retten til fri sejlads i forbindelse med krisen i Det Røde Hav (EUNAVFOR ASPIDES), der blev oprettet den 8. februar 2024 ved Rådets afgørelse (FUSP) 2024/583 (3). Desuden vil et tæt samarbejde med ligesindede garanter af maritim sikkerhed kræve, at der er mulighed for på grundlag af gensidighed og inklusivitet at udveksle EU's klassificerede informationer til og med klassifikationsgraden »SECRET UE/EU SECRET« med den amerikanskledede Operation Prosperity Guardian og de samlede flådestyrker og mulighed for at videregive EU's klassificerede informationer til og med den relevante klassifikationsgrad til ligesindede partnere i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2013/488/EU (4), som fastsætter reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer. De relevante bestemmelser med henblik herpå bør indføres i fælles aktion 2008/851/FUSP —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I fælles aktion 2008/851/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Mission

1.   Den Europæiske Union (EU) gennemfører en militæroperation med henblik på at bidrage til maritim sikkerhed i den vestlige del af Det Indiske Ocean og i Det Røde Hav (EUNAVFOR Atalanta).

1a.   Til støtte for De Forenede Nationers (FN's) Sikkerhedsråds resolution 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) og 1851 (2008) og efterfølgende relevante resolutioner, navnlig resolution 2608 (2021), bidrager EUNAVFOR Atalanta i overensstemmelse med de foranstaltninger, som det i tilfælde af piratvirksomhed er tilladt at træffe i henhold til artikel 100 og flere følgende bestemmelser i De Forenede Nationers havretskonvention undertegnet i Montego Bay den 10. december 1982 (i det følgende benævnt »FN's havretskonvention«), og navnlig gennem aftaler indgået med tredjestater, til:

at beskytte de fartøjer fra Verdensfødevareprogrammet (WFP), der transporterer fødevarehjælp til Somalias fordrevne befolkningsgrupper, i overensstemmelse med mandatet i FN's Sikkerhedsråds resolution 1814 (2008) og 2608 (2021), og

at beskytte sårbare fartøjer, der befinder sig ud for Somalias kyster, samt afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster, i overensstemmelse med De Forenede Nationers havretskonvention.

2.   Indsatsområdet for de styrker, der deployeres med henblik herpå, skal bestå af havområderne ud for Somalias kyster og nabolandene i Det Indiske Ocean i overensstemmelse med det politiske mål for en maritim EU-operation, således som det er fastlagt i det krisestyringskoncept, som Rådet godkendte den 5. august 2008. Desuden kan EUNAVFOR Atalanta operere i samme øjemed i Somalias territorialfarvand, hvis den somaliske regering har givet tilladelse hertil.

3.   Som en sekundær opgave med gennemførelsesbeføjelser bidrager EUNAVFOR Atalanta desuden på åbent hav ud for Somalias kyster til gennemførelsen af De Forenede Nationers våbenembargo over for al-Shabaab i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 2182 (2014) og 2713 (2023) og til bekæmpelsen af ulovlig handel med narkotika ud for Somalias kyster inden for rammerne af FN's havretskonvention og De Forenede Nationers konvention imod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer af 20. december 1988.

4.   EUNAVFOR Atalanta overvåger endvidere som en sekundær opgave uden gennemførelsesbeføjelser ulovlig handel med narkotika, ulovlig våbenhandel, ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) og ulovlig handel med trækul ud for Somalias kyster i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 2498 (2019) og 2500 (2019) og i overensstemmelse med De Forenede Nationers konvention imod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer af 20. december 1988.

5.   EUNAVFOR Atalanta kan som sekundær opgave uden gennemførelsesbeføjelser efter anmodning herom og inden for rammerne af midler og kapaciteter bidrage til EU's integrerede tilgang til Somalia og det internationale samfunds relevante aktiviteter, hvorved de grundlæggende årsager til piratvirksomhed og dertil knyttede netværk bekæmpes.

6.   EU's Militærstab støtter EUNAVFOR Atalanta ved at identificere trusler og foretage forudgående planlægning vedrørende afgørende faktorer, som kan påvirke operationen, med henblik på at holde Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité orienteret om sådanne trusler og faktorer.«

2)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

Litra a) affattes således:

»a)

yder beskyttelse til fartøjer chartret af WFP, herunder i form af tilstedeværelse om bord på de berørte fartøjer af væbnede elementer fra EUNAVFOR Atalanta, også når de sejler i Somalias territorialfarvande efter tilladelse fra den somaliske regering«.

b)

Litra l) affattes således:

»l)

bistår gennem logistisk støtte, ekspertise eller uddannelse på havet EUCAP Somalia, EUTM Somalia, EU's særlige repræsentant for Afrikas Horn og EU-delegationen i Somalia i forbindelse med deres mandater og EUNAVFOR Atalanta operationsområde efter anmodning herom og inden for rammerne af deres midler og kapaciteter og bidrager til gennemførelsen af de relevante EU-programmer, navnlig det gældende regionale søfartssikkerhedsprogram og Crimario«.

c)

Litra n) affattes således:

»n)

støtter på en måde, der stemmer overens med De Forenede Nationers havretskonvention, og inden for rammerne af de eksisterende midler og kapaciteter, ekspertpanelet for Somalias aktiviteter i henhold til UNSC's resolution 2713 (2023) ved at overvåge fartøjer, der mistænkes for at støtte piratnetværk, og underrette det nævnte panel.«

3)

I artikel 2a, stk. 1, indledningen, ændres ordene »territorialfarvande eller indre farvande« til »territorialfarvande«.

4)

Artikel 2b, stk. 1, første punktum, affattes således:

»EUNAVFOR ATALANTA gennemfører med henblik på at bidrage til De Forenede Nationers våbenembargo over for al-Shabaab i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds relevante resolutioner, navnlig resolution 2182 (2014) og 2713 (2023), og som fastsat i planlægningsdokumenterne og inden for det aftalte indsatsområde på åbent hav ud for Somalias kyster, inspektioner af fartøjer på vej til og fra Somalia, hvis der er rimelig grund til at antage, at sådanne fartøjer direkte eller indirekte transporterer våben eller militært udstyr til Somalia i strid med våbenembargoen over for al-Shabaab, eller at de transporterer våben eller militært udstyr til personer eller enheder, der er udpeget af den komité, der er nedsat i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 751 (1992), 1907 (2009) og 2444 (2018).«

5)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

Konsekvens i Unionens reaktion og operationelle samarbejde med andre aktører

1.   HR sikrer, at denne fælles aktion gennemføres og er i overensstemmelse med Unionens optræden udadtil som helhed, herunder Unionens udviklingsprogrammer og humanitære bistand.

1a.   EUNAVFOR Atalanta samarbejder tæt med skibsfartssektoren, navnlig gennem Centret for Maritim Sikkerhed på Afrikas Horn (MSCHOA).

1b.   EUNAVFOR Atalanta sikrer tæt samordning med Den Europæiske Unions maritime sikkerhedsoperation med henblik på at sikre retten til fri sejlads i forbindelse med krisen i Det Røde Hav (EUNAVFOR ASPIDES), der er oprettet ved Rådets afgørelse (FUSP) 2024/583 (*1). EUNAVFOR Atalanta skal navnlig i videst muligt omfang lette logistisk støtte til EUNAVFOR ASPIDES og tæt samarbejde mellem EUNAVFOR ASPIDES og skibsfartssektoren, navnlig gennem Centret for Maritim Sikkerhed på Afrikas Horn (MSCHOA).

2.   EUNAVFOR Atalanta sikrer tæt samordning med andre relevante FSFP-missioner og -operationer, navnlig Den Europæiske Unions militærmission om at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker (EUTM Somalia), der er oprettet ved Rådets afgørelse 2010/96/FUSP (*2), og med Den Europæiske Unions kapacitetsopbyggende mission i Somalia (EUCAP Somalia), der er oprettet ved Rådets afgørelse 2012/389/FUSP (*3), samt med den koordinerede maritime tilstedeværelse i den nordvestlige del af Det Indiske Ocean.

2a.   EUNAVFOR Atalanta samarbejder med operation Agénor og udveksler oplysninger med det europæiske initiativ om maritim bevidsthed i Hormuzstrædet (EMASoH).

2b.   EUNAVFOR Atalanta samarbejder med Operation Prosperity Guardian, de samlede flådestyrker og stater, der er villige til at bidrage til maritim sikkerhed i dens indsatsområde.

3.   EUNAVFOR Atalanta samarbejder med de relevante myndigheder i medlemsstaterne og med relevante EU-agenturer og -organer, navnlig EU-Satellitcentret (Satcen). Den støtter inden for rammerne af midler og kapaciteter de relevante EU-programmer.

4.   EUNAVFOR Atalanta bistås af Satcen og Den Europæiske Unions Efterretnings- og Situationscenter ved indsamling af de oplysninger, der er nødvendige for, at den kan udføre sine opgaver.«

(*1)  Rådets afgørelse (FUSP) 2024/583 af 8. februar 2024 om Den Europæiske Unions maritime sikkerhedsoperation med henblik på at sikre retten til fri sejlads i forbindelse med krisen i Det Røde Hav (EUNAVFOR ASPIDES) (EUT L, 2024/583, 12.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/583/oj)."

(*2)  Rådets afgørelse 2010/96/FUSP af 15. februar 2010 om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker (EUT L 44 af 19.2.2010, s. 16)."

(*3)  Rådets afgørelse 2012/389/FUSP af 16. juli 2012 om Den Europæiske Unions kapacitetsopbyggende mission i Somalia (EUCAP Somalia) (EUT L 187 af 17.7.2012, s. 40).« "

6)

I artikel 15 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således:

» Videregivelse og udveksling af informationer «.

b)

Stk. 1 udgår.

c)

Stk. 2-6 affattes således:

»2.   HR bemyndiges hermed til at videregive ikkeklassificerede EU-dokumenter vedrørende Rådets forhandlinger om operationen, som i henhold til artikel 6, stk. 1, i Rådets forretningsorden, er omfattet af tavshedspligt, til FN og andre tredjeparter, der er inddraget i denne fælles aktion (*4). PSC kan fra sag til sag udpege andre tredjestater, som sådanne oplysninger kan videregives til.

2a.   HR har om nødvendigt og i overensstemmelse med EUNAVFOR Atalantas operationelle behov bemyndigelse til i henhold til Rådets afgørelse 2013/488/EU (*5) at videregive følgende af EU's klassificerede informationer, som er udarbejdet med henblik på EUNAVFOR Atalanta, til udpegede tredjestater:

a)

til og med den klassifikationsgrad, der findes i den relevante informationssikkerhedsaftale indgået mellem Unionen og den pågældende tredjestat, eller

b)

til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE/EU RESTRICTED« for informationer, der videregives til andre tredjestater udpeget af PSC.

3.   HR bemyndiges herved til gennem deres hovedkvarter at udveksle klassificerede informationer, der er relevante for EUNAVFOR Atalanta, på klassifikationsgraden »SECRET UE/EU SECRET« med Operation Prosperity Guardian og de samlede flådestyrker, hvor en sådan udveksling i indsatsområdet er nødvendig af operationelle årsager, i overensstemmelse med afgørelse 2013/488/EU og med forbehold af ordninger mellem HR og de kompetente myndigheder for de pågældende operationer.

3a.   De videregivelser og udvekslinger af informationer, der er omhandlet i stk. 2, 2a og 3, gennemføres under fuld overholdelse af principperne om gensidighed og inklusivitet. Klassificerede informationer, der modtages, behandles af EUNAVFOR Atalanta uden nogen sondring mellem de ansatte og udelukkende på grundlag af operative krav.

3b.   HR har bemyndigelse til at indgå de ordninger, der er nødvendige for at gennemføre denne fælles aktions bestemmelser om videregivelse eller udveksling af informationer.

3c.   HR kan delegere bemyndigelserne til at videregive eller udveksle informationer og muligheden for at indgå de i denne artikel omhandlede ordninger til embedsmænd i EU-Udenrigstjenesten, den øverstbefalende for EU-operationen eller den øverstbefalende for EU-styrken i overensstemmelse med bilag VI, afsnit VII, i afgørelse 2013/488/EU.

4.   EUNAVFOR Atalanta bemyndiges herved til at dele andre oplysninger end personoplysninger, som er indsamlet om illegale eller ulovlige aktiviteter i løbet af operationerne, med ekspertpanelet for Somalia, FN's Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse, CMF, RMIFC og ROCC.

5.   EUNAVFOR Atalanta bemyndiges hermed til at videregive oplysninger, som er indsamlet om andre illegale aktiviteter end piratvirksomhed i løbet af dens operationer, til Interpol i overensstemmelse med artikel 2, litra h), og til Europol i overensstemmelse med artikel 2, litra i). Derudover bemyndiges EUNAVFOR Atalanta herved til at sende Interpols nationale centralbureau i Mogadishu oplysninger, der er indsamlet om formodet IUU-fiskeri i løbet af operationerne.

6.   Videregivelse af personoplysninger i henhold til artikel 2 foretages i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor det fartøj eller luftfartøj, der behandler sådanne personoplysninger, er registreret.

(*4)  Rådets afgørelse 2009/937/EU af 1. december 2009 om vedtagelse af Rådets forretningsorden (EUT L 325 af 11.12.2009, s. 35)."

(*5)  Rådets afgørelse 2013/488/EU af 23. september 2013 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 274 af 15.10.2013, s. 1).« "

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. april 2024.

På Rådets vegne

H. LAHBIB

Formand


(1)  Rådets fælles aktion 2008/851/FUSP af 10. november 2008 om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til maritim sikkerhed i den vestlige del af Det Indiske Ocean og i Det Røde Hav (EUNAVFOR Atalanta) (EUT L 301 af 12.11.2008, s. 33).

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2022/2441 af 12. december 2022 om ændring af fælles aktion 2008/851/FUSP om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (EUT L 319 af 13.12.2022, s. 80).

(3)  Rådets afgørelse (FUSP) 2024/583 af 8. februar 2024 om Den Europæiske Unions maritime sikkerhedsoperation med henblik på at sikre retten til fri sejlads i forbindelse med krisen i Det Røde Hav (EUNAVFOR ASPIDES) (EUT L, 2024/583, 12.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/583/oj).

(4)  Rådets afgørelse 2013/488/EU af 23. september 2013 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 274 af 15.10.2013, s. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1059/oj

ISSN 1977-0634 (electronic edition)


Top