EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024D0349

Rådets afgørelse (FUSP) 2024/349 af 16. januar 2024 til støtte for konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben

ST/16683/2023/INIT

EUT L, 2024/349, 17.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/349/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/349/oj

European flag

Tidende
Den Europæiske Unions

DA

Serie L


2024/349

17.1.2024

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2024/349

af 16. januar 2024

til støtte for konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, stk. 1, og artikel 31, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 12. december 2003 vedtog Det Europæiske Råd EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (»EU-strategien«).

(2)

Unionen er aktivt i gang med at gennemføre EU-strategien og er i færd med at iværksætte de foranstaltninger, der er anført i EU-strategiens kapitel III, navnlig de foranstaltninger, der sigter mod styrkelsen, gennemførelsen og den globale anvendelse af konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben (BTWC).

(3)

Rådet har vedtaget fælles aktion 2006/184/FUSP (1) og 2008/858/FUSP (2) samt afgørelse 2012/421/FUSP (3), (FUSP) 2016/51 (4), (FUSP) 2019/97 (5), (FUSP) 2021/2033 (6) og (FUSP) 2023/123 (7) til støtte for BTWC inden for rammerne af EU-strategien. Denne EU-støtte bør fortsættes.

(4)

Det strategiske kompas for sikkerhed og forsvar fra 2022 henviser til den vedvarende trussel fra spredning af masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler og udtrykker Unionens mål om at styrke konkrete tiltag til støtte for målene om nedrustning, ikkespredning og våbenkontrol.

(5)

Den tekniske gennemførelse af denne afgørelse bør varetages af De Forenede Nationers Kontor for Nedrustningsanliggender (UNODA) —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   I forbindelse med gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben, den globale strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik og det strategiske kompas for sikkerhed og forsvar støtter Unionen De Forenede Nationers Kontor for Nedrustningsanliggenders (UNODA's) aktiviteter yderligere gennem en operationel aktion til støtte for konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben (BTWC).

2.   Målene med den i stk. 1 omhandlede aktion er at:

a)

fremme universel tiltrædelse af BTWC ved at tilskynde ikkedeltagende stater i BTWC til bedre at forstå fordelene ved at tiltræde BTWC og engagere sig mere i BTWC-møder og andre aktiviteter

b)

udvikle nationale kapaciteter med henblik på gennemførelse af BTWC i udviklingslande for at sikre den effektive gennemførelse af konventionen, samtidig med at der etableres aktive samarbejdsnetværk med nationale modparter, eksperter og nationale institutioner, som er i stand til at yde relevant bistand af høj kvalitet

c)

skabe kapacitetsudviklingsmuligheder for unge politiske beslutningstagere, videnskabsfolk og akademikere fra det globale syd, som beskæftiger sig med områder vedrørende BTWC, tilskynde til udvikling af netværk af unge fagfolk og anvende uddannelsesmateriale, der er udarbejdet af Unionen

d)

støtte programmet for perioden mellem konferencerne fra 2024 til 2026, og

e)

muliggøre støtteredskaber til bevidstgørelse, uddannelse og engagement.

3.   Bilaget indeholder en udførlig beskrivelse af aktionen.

Artikel 2

1.   Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (»HR«) har ansvaret for gennemførelsen af denne afgørelse.

2.   Den tekniske gennemførelse af de i artikel 1 omhandlede aktiviteter varetages af UNODA.

3.   UNODA udfører den i stk. 2 omhandlede opgave under den højtstående repræsentants ansvar. Med henblik herpå indgår den højtstående repræsentant de nødvendige arrangementer med UNODA.

Artikel 3

1.   Det finansielle referencebeløb for gennemførelsen af den i artikel 1 omhandlede aktion, der finansieres af Unionen, udgør 2 760 292,43 EUR.

2.   De udgifter, der finansieres med det i stk. 1 fastsatte beløb, forvaltes efter de regler og procedurer, der gælder for Unionens almindelige budget.

3.   Kommissionen fører tilsyn med, at udgifterne, som finansieres med det i stk. 1 fastsatte beløb, forvaltes korrekt. Med henblik herpå indgår den en bidragsaftale med UNODA. Det skal fremgå af bidragsaftalen, at UNODA skal sørge for, at Unionens bidrag bliver synligt i en grad, der svarer til dets størrelse.

4.   Kommissionen bestræber sig på at indgå den aftale, der er omhandlet i stk. 3, snarest muligt efter denne afgørelses ikrafttræden. Den underretter Rådet om eventuelle vanskeligheder i forbindelse med denne proces og om datoen for indgåelse af aftalen.

Artikel 4

1.   HR aflægger rapport til Rådet om gennemførelsen af denne afgørelse på grundlag af regelmæssige rapporter fra UNODA. Disse rapporter danner grundlag for den evaluering, som Rådet foretager.

2.   Kommissionen oplyser om de finansielle aspekter af gennemførelsen af den i artikel 1 omhandlede aktion.

Artikel 5

1.   Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

2.   Denne afgørelse udløber 36 måneder efter indgåelsen af den i artikel 3, stk. 3, omhandlede aftale. Den udløber dog seks måneder efter dens ikrafttrædelsesdato, hvis der ikke er indgået en aftale inden for denne periode.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. januar 2024.

På Rådets vegne

V. VAN PETEGHEM

Formand


(1)  Rådets fælles aktion 2006/184/FUSP af 27. februar 2006 til støtte for konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben inden for rammerne af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 65 af 7.3.2006, s. 51).

(2)  Rådets fælles aktion 2008/858/FUSP af 10. november 2008 til støtte for konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben inden for rammerne af gennemførelsen af EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 302 af 13.11.2008, s. 29).

(3)  Rådets afgørelse 2012/421/FUSP af 23. juli 2012 til støtte for konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben (BTWC) inden for rammerne af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 196 af 24.7.2012, s. 61).

(4)  Rådets afgørelse (FUSP) 2016/51 af 18. januar 2016 til støtte for konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben (BTWC) inden for rammerne af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 12 af 19.1.2016, s. 50).

(5)  Rådets afgørelse (FUSP) 2019/97 af 21. januar 2019 til støtte for konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben inden for rammerne af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 19 af 22.1.2019, s. 11).

(6)  Rådets afgørelse (FUSP) 2021/2033 af 19. november 2021 om ændring af afgørelse (FUSP) 2019/97 til støtte for konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben inden for rammerne af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 415 af 22.11.2021, s. 29).

(7)  Rådets afgørelse (FUSP) 2023/123 af 17. januar 2023 om ændring af afgørelse (FUSP) 2019/97 til støtte for konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben inden for rammerne af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 16 af 18.1.2023, s. 34).


BILAG

PROJEKT TIL STØTTE FOR KONVENTIONEN OM FORBUD MOD BIOLOGISKE VÅBEN OG TOKSINVÅBEN (BTWC) FOR PERIODEN 2024-2027

1.   BAGGRUND OG BEGRUNDELSE

Konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben (BTWC) er et centralt element i det internationale samfunds bestræbelser på at modvirke spredning af masseødelæggelsesvåben.

BTWC har i øjeblikket 185 deltagende stater og fire signatarstater. Der er otte stater, som hverken har undertegnet eller tiltrådt konventionen. For at etablere og opretholde en stærk global norm mod brug af biologiske våben til at skade eller dræbe mennesker, dyr eller planter er det vigtigt at få så mange stater som muligt til at tiltræde konventionen. Stater fremsætter ofte anmodninger om juridisk og teknisk bistand til BTWC's støtteenhed for gennemførelsen (ISU) i forbindelse med tiltrædelse af konventionen.

BTWC har næsten opnået universel tilslutning, men der er stor forskel på, hvor langt man er nået med gennemførelsen af konventionen på nationalt plan. Deltagende stater i BTWC, ofte udviklingslande, anmoder regelmæssigt ISU om specifik teknisk og juridisk bistand.

Anmodningerne til BTWC ISU om bistand vedrørende både hjælp til universel anvendelse og kapacitetsopbygningsaktiviteter overstiger dens kapacitet og disponible midler til at yde bistand.

Af disse grunde og med henblik på at sikre en umiddelbar og praktisk anvendelse af nogle af elementerne i EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben vil dette projekt fungere som et operativt politikredskab til at styrke konventionen yderligere ved at støtte universel anvendelse og gennemførelse heraf på nationalt plan. Projektet vil bygge på den vellykkede gennemførelse af fælles aktion 2006/184/FUSP og 2008/858/FUSP og afgørelse 2012/421/FUSP, (FUSP) 2016/51, (FUSP) 2019/97 og (FUSP) 2021/2072.

Projektet vil sikre den afgørende opfølgning af og fremdrift i aktiviteterne i hele perioden 2019-2024 inden for rammerne af afgørelse (FUSP) 2019/97 til støtte for BTWC. Det vil også sikre bæredygtigheden af disse aktiviteter, fremme udmøntningen af resultaterne af niende gennemgangskonference, der blev afholdt i Genève fra den 28. november til den 16. december 2022, og støtte programmet for perioden mellem konferencerne 2023-2026 som aftalt på niende gennemgangskonference. Projektet vil også yde afgørende bidrag til at gøre BTWC-drøftelserne mere inklusive og vidtfavnende, bl.a. gennem øget inddragelse af unges perspektiver.

I 2024 vil projektet blive gennemført sideløbende med den gældende rådsafgørelse (FUSP) 2021/2072 (december 2021-december 2024) uden overlapning af aktiviteter, men ved at udnytte de mulige synergier mellem de to afgørelser bedst muligt.

De vejledende principper for dette projekt er at:

a)

gøre bedst mulig brug af erfaringerne fra fælles aktion 2006/184/FUSP og 2008/858/FUSP og afgørelse 2012/421/FUSP, (FUSP) 2016/51, (FUSP) 2019/97 og (FUSP) 2021/2072 og samtidig

b)

yde bistand til de deltagende stater og ikkedeltagende stater i BTWC på grundlag af deres specifikke behov og efter deres anmodning med hensyn til en styrket gennemførelse og universel anvendelse af BTWC

c)

tilskynde til lokalt og regionalt ejerskab af projekterne for at sikre deres bæredygtighed på lang sigt og opbygge et partnerskab mellem Den Europæiske Union og tredjeparter inden for rammerne af BTWC

d)

fokusere på resultaterne af niende gennemgangskonference, der blev afholdt i Genève fra den 28. november til den 16. december 2022, og støtte det nye program for perioden mellem konferencerne

e)

støtte formændene for BTWC-møderne og udnytte mandatet for støtteenheden for gennemførelsen (ISU) bedst muligt

f)

bidrage til fremme af fred og sikkerhed og sundhedsmæssige mål gennem de deltagende staters effektive gennemførelse af BTWC og universel anvendelse heraf.

2.   OVERORDNET MÅL

Dette projekt har til formål at øge den nationale og internationale sikkerhed i forhold til truslen fra biologiske våben ved at øge det globale antal medlemmer af BTWC, styrke de deltagende staters kapacitet til effektivt at gennemføre konventionen og øge bevidstheden om konventionens betydning blandt NGO'er, i civilsamfundet og i videnskabelige og teknologiske kredse.

3.   SPECIFIKKE MÅL

De forventede resultater af dette projekt er følgende:

a)

fremme af universel tiltrædelse af BTWC ved at tilskynde ikkedeltagende stater til bedre at forstå fordelene ved at tiltræde BTWC og engagere sig mere i BTWC-møder og andre aktiviteter

b)

udvikle nationale kapaciteter med henblik på gennemførelse af BTWC i udviklingslande for at sikre deres effektive gennemførelse af konventionen, samtidig med at der etableres aktive samarbejdsnetværk med nationale modparter, eksperter og nationale institutioner, som er i stand til at yde relevant bistand af høj kvalitet

c)

skabe kapacitetsudviklingsmuligheder for unge politiske beslutningstagere, videnskabsfolk og akademikere fra det globale syd, som beskæftiger sig med områder vedrørende BTWC, tilskynde til udvikling af netværk af unge fagfolk og anvende uddannelsesmateriale, der er udarbejdet af Den Europæiske Union

d)

støtte programmet for perioden mellem konferencerne fra 2024 til 2026

e)

muliggøre støtteredskaber til bevidstgørelse, uddannelse og engagement.

4.   FORVENTEDE RESULTATER OG AKTIVITETER

EU støtter følgende aktiviteter, der svarer til foranstaltninger i EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben:

Aktivitet 1 — Støtte til universel anvendelse af BTWC

4.1.1.   Formålet med aktiviteten

BTWC har i øjeblikket 185 deltagende stater og fire signatarstater (Egypten, Haiti, Somalia og Den Syriske Arabiske Republik). Otte stater har hverken undertegnet eller tiltrådt konventionen (Tchad, Comorerne, Djibouti, Eritrea, Israel, Kiribati, Mikronesien (Mikronesiens Forenede Stater) og Tuvalu). Universel anvendelse af BTWC har til formål at øge antallet af medlemmer af konventionen for at sikre, at der er så mange deltagende stater som muligt. Det har længe været en prioritet for BTWC-deltagerstaterne at opnå fuld universel anvendelse af konventionen. For at etablere og opretholde en stærk global norm mod brug af biologiske våben til at skade eller dræbe mennesker, dyr eller planter er det vigtigt at få så mange stater som muligt til at tiltræde konventionen. En strategisk og individualiseret indsats for universel anvendelse har vist sig at være afgørende i de seneste og forestående tiltrædelser af konventionen.

Denne aktivitet vil følge op på aktiviteterne og resultaterne under projekt 1 i afgørelse (FUSP) 2019/97 om fremme af universel anvendelse af BTWC. Hovedformålet vil være at intensivere den indsats, der i øjeblikket er i gang og blev indledt i forbindelse med de tidligere rådsafgørelser.

4.1.2.   Beskrivelse af aktiviteten

Denne aktivitet har til formål at øge virkningen af de aktiviteter, der er gennemført i henhold til tidligere rådsafgørelser, og sikre den nødvendige opfølgning for at tilskynde lande til at ratificere eller tiltræde BTWC. Denne intensiverede opfølgning vil blive tilbudt højst to stater, uanset om de har undertegnet BTWC eller ej, som viser, at de har gjort betydelige fremskridt i deres ratificerings- eller tiltrædelsesprocesser. Skræddersyede besøg i Genève og efterfølgende opfølgningsbesøg vil adressere specifikke anmodninger om bistand, herunder bevidstgørelse om konventionen på nationalt plan og tilbud om indledende juridisk og teknisk støtte til gennemførelse af konventionen. Eksterne interessenter vil også blive inddraget i besøgene.

4.1.3.   Forventede resultater af aktiviteten

1.

Nationale myndigheder og interessenter i stater, der ikke er parter i BTWC, herunder parlamentarikere, regeringsembedsmænd og civilsamfundet, opnår en bedre forståelse af fordelene ved at tiltræde BTWC.

2.

Et stigende antal stater, der ikke er parter i BTWC, giver tilsagn om at tiltræde BTWC, begynder at deltage i aktiviteter og møder og tager skridt hen imod tiltrædelse/ratifikation.

Aktivitet 2 — Kapacitetsudvikling til støtte for national gennemførelse af BTWC

4.2.1.   Formålet med aktiviteten

I henhold til artikel IV i BTWC skal de deltagende stater tage alle nødvendige skridt til at gennemføre konventionen på nationalt plan. Der er dog stor forskel på, hvor langt de deltagende stater er nået med gennemførelsen på nationalt plan. Denne aktivitet har til formål at yde specifik teknisk og juridisk bistand til deltagende stater, der anmoder om en sådan kapacitetsopbygning.

4.2.2.   Beskrivelse af aktiviteten

Dette projekt vil fokusere på at fremme de initiativer, der er iværksat i henhold til afgørelse (FUSP) 2019/97 inden for rammerne af dens programmer for udvidet bistand og nationale beredskabsprogrammer. Drøftelserne og eventuelle henstillinger fra Arbejdsgruppen vedrørende Styrkelse af BTWC, der blev nedsat på niende gennemgangskonference, om national gennemførelse vil blive nøje overvåget og integreret i projektgennemførelsen i overensstemmelse hermed.

Følgende typer kapacitetsopbygningsaktiviteter vil blive stillet til rådighed for de deltagende stater, der anmoder BTWC ISU om en sådan bistand, efter en modulær tilgang, dvs. baseret på de respektive staters angivne bistandsbehov:

national bevidstgørelse om/introduktion til BTWC

lovgivningsmæssig bistand

uddannelse i udarbejdelse og indsendelse af rapporter om nationale tillidsskabende foranstaltninger (CBM)

bevidstgørelse om BTWC for unge videnskabsfolk og universitetsstuderende

udarbejdelse af nationale fortegnelser over farlige patogener

støtte til udarbejdelse af anmodninger om bistand i henhold til artikel X i forbindelse med alle andre anmodninger om bistand.

Ovennævnte kapacitetsopbygningsaktiviteter vil under hele projektets varighed og inden for de fastsatte budgetgrænser løbende blive ydet til deltagende stater, der anmoder om en sådan bistand. Bistandsaktiviteterne gennemføres fortrinsvis i fysisk format, mens onlineformater vil blive anvendt, når de anses for at være mere befordrende (f.eks. til ungdomsarrangementer). UNODA's tre regionale centre vil blive inddraget i tilrettelæggelsen af kapacitetsopbygningsarrangementerne, når det er relevant.

Hvis BTWC ISU/UNODA vurderer, at anmodningerne om bistand fra stater er mere vidtgående end ovennævnte kapacitetsopbygningsaktiviteter, vil staterne blive bistået ved udarbejdelsen af bistandsanmodninger i henhold til artikel X, og kontakten med andre eksterne bistandsydere vil blive lettet i samarbejde med BTWC ISU.

UNODA vil i forbindelse med denne aktivitet samarbejde med EU's medlemsstater, eksperter og nationale institutioner, som er i stand til at yde relevant bistand af høj kvalitet. Med hensyn til udarbejdelsen af nationale fortegnelser over farlige patogener vil UNODA fortsat samarbejde med det nederlandske nationale institut for offentlig sundhed og miljøbeskyttelse (RIVM) for at bistå mindst én deltagende stat om året i disse bestræbelser. Der vil også blive anvendt midler til at opgradere og oversætte den nuværende software, der anvendes til at forvalte de nationale fortegnelser over farlige patogener, med henblik på at stille den til rådighed for flere deltagende stater. UNODA vil også fortsat samarbejde med UNICRI, EU's ekspertisecentre for CBRN-risikobegrænsning samt ikkestatslige organisationer og tænketanke, alt efter hvad der er relevant. Projektet vil også tilskynde de deltagende stater til at fremme oprettelsen af netværk i deres regioner eller subregioner, når det er muligt. Afhængigt af de interesserede staters specifikke anmodninger om bistand kan der derfor også overvejes regionale formater til kapacitetsopbygningsaktiviteter.

Også i forbindelse med denne aktivitet vil der blive foretaget en peerreviewøvelse for at udvide støtten til dette koncept yderligere. Øvelsen skal bygge på de øvelser, der blev gennemført i Frankrig i 2013, Beneluxlandene i 2015, Marokko i 2017 og Den Kirgisiske Republik i 2022.

4.2.3.   Forventede resultater af aktiviteten

1.

De deltagende stater i BTWC styrker deres nationale kapacitet til at gennemføre BTWC gennem ydelse af målrettet bistand på identificerede behovsområder, styrker koordineringen og netværkssamarbejdet med de interessenter, der er involveret i BTWC-processen, og forbedrer deres BTWC-indgivelser såsom CBM'er.

2.

De deltagende stater i BTWC forbedrer deres samarbejds- og bistandsmuligheder, deres tillidsniveauer og deres BTWC-netværk gennem udvekslinger og drøftelser inden for rammerne af peerreviewøvelser.

3.

Blandt udvalgte deltagende stater i BTWC forbedres evnen til at forhindre og reagere på et angreb med biologiske våben.

Aktivitet 3 — Initiativet »Youth for Biosecurity«

4.3.1.   Formålet med aktiviteten

Denne aktivitet vil bygge på aktiviteterne og resultaterne under projekt 3 i afgørelse (FUSP) 2019/97. Gennem initiativet »Youth for Biosecurity« er der skabt et nyt og innovativt rum for en ny generation af fagfolk inden for biosikring og deres perspektiver, og ungdommens ekspertise er blevet udnyttet. Der blev etableret et netværk af over 100 talentfulde videnskabsfolk fra det globale syd, hvorved der blev skabt et fællesskab af unge eksperter, der deltager aktivt i BTWC-drøftelserne. Aktiviteten tager sigte på fortsat at tilvejebringe kapacitetsudviklingsmuligheder for unge politiske beslutningstagere, videnskabsfolk og akademikere fra det globale syd, som arbejder inden for områder vedrørende BTWC.

4.3.2.   Beskrivelse af aktiviteten

Med henblik herpå vil der blive arrangeret i alt tre årlige stipendieprogrammer med hver 20 deltagere bestående af en forberedende onlinedel samt et besøg af en uges varighed i Genève. Stipendiet har til formål at bringe unge fra det globale syd sammen for at give dem mulighed for at opleve multilaterale forhandlinger inden for rammerne af BTWC og komme i kontakt med diplomater og eksperter. Der vil blive lagt særlig vægt på at fremme deltagelsen af unge kvinder fra det globale syd, og derfor vil et af de tre stipendieprogrammer kun være åbent for kvindelige forskere.

Aktiviteten vil bygge på vellykkede initiativer såsom UNODA's Youth for Disarmament, supplere dem og sikre kontinuitet i forhold til den hidtidige indsats.

4.3.3.   Forventede resultater af aktiviteten

1.

Øget deltagelse af unge fra det globale syd, herunder unge kvinder, i BTWC-processen, navnlig i møder og arrangementer vedrørende biosikring, og etablering af et solidt netværk af unge forskere i det globale syd.

Aktivitet 4 — Støtte til BTWC-programmet for perioden mellem konferencerne

4.4.1.   Formålet med aktiviteten

BTWC-sponsoreringsprogrammet støtter udviklingslandene, så de kan sende deres repræsentanter til officielle BTWC-møder i Genève. Disse møder omfatter gennemgangskonferencen, der finder sted hvert femte år, samt møder, der finder sted i perioden mellem gennemgangskonferencerne. Sponsoreringsprogrammet blev oprettet på syvende gennemgangskonference (2011) og efterfølgende fornyet på ottende gennemgangskonference (2016) og senest på niende gennemgangskonference (2022). Sponsoreringsprogrammet finansieres af frivillige bidrag fra deltagende stater.

4.4.2.   Beskrivelse af aktiviteten

Denne aktivitet vil støtte sponsoreringsprogrammet, der gør det muligt for eksperter fra udviklingslande at deltage i BTWC-møderne i perioden mellem konferencerne i Genève. Sponsoreringsprogrammet vil også blive brugt til at bringe embedsmænd fra stater, der endnu ikke er parter i konventionen, til BTWC-møder i Genève, så de kan få kendskab til officielle BTWC-møder.

4.4.3.   Forventede resultater af aktiviteten

1.

Der opnås en fælles forståelse på regionalt/subregionalt plan af målene for BTWC-programmet for perioden mellem konferencerne fra 2024 til 2026, og de deltagende staters forberedelsesniveau mht. til at deltage i tiende gennemgangskonference i 2027 forbedres.

2.

Eksperter fra udviklingslande, der deltager i BTWC, opnår en bedre forståelse af BTWC-programmet for perioden mellem konferencerne og gennemgangskonferencerne gennem deres sponsorerede deltagelse i disse møder.

Aktivitet 5 — Støtteredskaber til outreach, uddannelse og engagement

4.5.1.   Formålet med aktiviteten

Formålet med aktiviteten vil være at fremstille konkrete og praktiske uddannelses- og bevidstgørelsesredskaber, -materialer og -metoder til at gennemføre og støtte de aktiviteter, der er beskrevet i ovennævnte aktiviteter, og øge BTWC's overordnede synlighed. Alle aktiviteter vil blive gennemført i overensstemmelse med og bygge på UNODA's Disarmament Education Strategy.

4.5.2.   Beskrivelse af aktiviteten

Konkret foreslås det at udarbejde et kursuspensum på de seks officielle FN-sprog til studerende inden for biovidenskab for at øge bevidstheden om oprettelsen, udviklingen og den fortsatte betydning af BTWC med hensyn til opretholdelse af fred og sikkerhed. Der vil især blive lagt vægt på emner af særlig interesse for studerende såsom problematisk forskning med dobbelt anvendelse og videnskabelig og teknologisk udvikling af relevans for konventionen.

I anledning af 50-årsdagen for BTWC's ikrafttræden i 2025 foreslås det at afholde en halv dags fejring i FN i Genève. Det foreslås også at finansiere udarbejdelsen af en publikation til markering af 50-årsdagen, som vil blive udsendt i forbindelse med fejringen.

For at nå ud til et bredere publikum og lette bestræbelser såsom universel anvendelse og styrket gennemførelse af konventionen foreslås det også at oversætte BTWC-webstedet til alle officielle FN-sprog, da det i øjeblikket kun er tilgængeligt på engelsk.

4.5.3.   Forventede resultater af aktiviteten

1.

Der opnås en effektiv gennemførelse af ovennævnte aktiviteter, og deres virkning forstærkes ved hjælp af støtteredskaberne.

5.   PERSONALE

Gennemførelsen af dette projekt vil kræve, at der løbende er personale til stede i Genève til at sikre en strømlinet gennemførelse af de aktiviteter, der har været i gang siden den foregående rådsafgørelse. I øjeblikket omfatter det personale, der er baseret i Genève, og som beskæftiger sig med gennemførelsen af denne afgørelse, medarbejdere på P3- og G6-niveau, og en EU-medlemsstat stiller midler til rådighed for en medarbejder på P2-niveau indtil oktober 2023.

I lyset af omfanget af de foreslåede aktiviteter som skitseret ovenfor og for at sikre kvalitetsgennemførelse og bæredygtighed af indsatsen og eventuelle indbyrdes forbindelser med arbejdsgruppens arbejde foreslås det at tilføje en P2-stilling og opretholde de tidligere finansierede P3- og G6-stillinger. P2'en vil specifikt være ansvarlig for at gennemføre aktivitet 3 — Initiativet »Youth for Biosecurity« og støtte gennemførelsen af aktivitet 1, 2 og 5.

6.   RAPPORTERING

UNODA/BTWC ISU forelægger hvert år HR fremskridtsrapporter om gennemførelsen af projekterne.

7.   VARIGHED

Den samlede anslåede varighed af projekternes gennemførelse er 36 måneder.

8.   EU'S SYNLIGHED

UNODA/BTWC ISU vil træffe alle passende foranstaltninger for at skabe opmærksomhed omkring det faktum, at de udførte aktiviteter finansieres af EU. Sådanne foranstaltninger vil blive gennemført i overensstemmelse med Kommissionens håndbog i kommunikation og synlighed for EU's optræden udadtil, som Europa-Kommissionen har udarbejdet og offentliggjort. UNODA/BTWC ISU vil således sikre synligheden af EU's bidrag gennem passende omtale og PR, som fremhæver EU's rolle, sikrer åbenhed i EU's indsats og skaber øget bevidsthed om grundene til denne afgørelse og om EU's støtte til den og resultaterne af denne støtte. Det materiale, der produceres i forbindelse med projekterne, vil vise EU-flaget i overensstemmelse med EU's retningslinjer for korrekt anvendelse og gengivelse af flaget.

9.   STØTTEBERETTIGEDE PARTER

Projekt 1 vil for så vidt angår aktiviteter forbundet med universel anvendelse være rettet mod stater, der ikke er parter i BTWC (både signatarstater og ikkesignatarstater), herunder den private sektor, den akademiske verden og NGO'er, hvis det er relevant.

Projekt 2 vil i forbindelse med kapacitetsudvikling være rettet mod stater, der deltager i BTWC, med særlig vægt på de lande, der for nylig har tiltrådt konventionen.

Projekt 3 vil være rettet mod unge politiske beslutningstagere, videnskabsfolk og akademikere fra de deltagende stater i BTWC i det globale syd, som arbejder inden for videnskabelige og akademiske områder vedrørende BTWC.

Projekt 4 vil være rettet mod embedsmænd fra deltagende stater, navnlig embedsmænd, der beskæftiger sig med BTWC-spørgsmål, såsom dem, der er udpeget som nationale kontaktpunkter, og andre nationale eksperter, som de deltagende stater selv udpeger.

Projekt 5 vil være rettet mod dem, der fremstiller de relevante materialer, samt dem, der gør brug af dem, f.eks. studerende og lærere, ledende medarbejdere inden for industrien og NGO'er.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/349/oj

ISSN 1977-0634 (electronic edition)


Top