EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2495

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/2495 af 15. november 2023 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU for så vidt angår tærsklerne for offentlige vareindkøbs-, bygge- og anlægs- og tjenesteydelseskontrakter samt projektkonkurrencer

C/2023/7642

OJ L, 2023/2495, 16.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2495/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2495/oj

European flag

Tidende
Den Europæiske Unions

DA

Serie L


2023/2495

16.11.2023

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2023/2495

af 15. november 2023

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU for så vidt angår tærsklerne for offentlige vareindkøbs-, bygge- og anlægs- og tjenesteydelseskontrakter samt projektkonkurrencer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (1), særlig artikel 6, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 2014/115/EU (2) godkendte Rådet protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud (3), som blev indgået inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen. Den ændrede aftale om offentlige udbud (»aftalen«) er et plurilateralt instrument, hvis formål er gensidigt at åbne markederne for offentlige udbud blandt parterne. Aftalen finder anvendelse på enhver indkøbskontrakt til en værdi af mindst de beløb (»tærskler«), der er fastsat i aftalen og udtrykt i særlige trækningsrettigheder.

(2)

Direktiv 2014/24/EU skal bl.a. gøre det muligt for de ordregivende myndigheder, der anvender direktivet, samtidig at opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. For at sikre, at tærsklerne, der er fastsat i artikel 4, litra a), b) og c), i direktiv 2014/24/EU svarer til de tærskler, der er fastsat i aftalen, er det nødvendigt at justere tærsklerne i direktivet. I overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU skal de tærskler, der er fastsat i artikel 13 i nævnte direktiv, tilpasses de tærskler, der er fastsat i artikel 4, litra a) og c), i nævnte direktiv.

(3)

I henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU skal Kommissionen revidere tærsklerne hvert andet år med virkning fra den 1. januar. Tærsklerne for årene 2024-2025 bør derfor finde anvendelse fra den 1. januar 2024.

(4)

Beregningen af tærsklerne kan tidligst påbegyndes den 1. september, da dataene først skal foreligge. De reviderede tærskler (i EUR) og modværdien af tærskelværdierne i andre nationale valutaer i EU-medlemsstaterne skal i henhold til direktivets artikel 6, stk. 4, offentliggøres af Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende i begyndelsen af november. Set i lyset af ovenstående og for at overholde de nævnte frister gør Kommissionen brug af hasteproceduren til at vedtage denne forordning.

(5)

Direktiv 2014/24/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I direktiv 2014/24/EU foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4 ændres således:

a)

I litra a) ændres »5 382 000 EUR« til »5 538 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres »140 000 EUR« til »143 000 EUR«.

c)

I litra c) ændres »215 000 EUR« til »221 000 EUR«.

2)

I artikel 13, første afsnit, foretages følgende ændringer:

a)

I litra a) ændres »5 382 000 EUR« til »5 538 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres »215 000 EUR« til »221 000 EUR«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2024.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)   EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65.

(2)  Rådets afgørelse 2014/115/EU af 2. december 2013 om indgåelse af protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud (EUT L 68 af 7.3.2014, s. 1).

(3)   EUT L 68 af 7.3.2014, s. 2.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2495/oj

ISSN 1977-0634 (electronic edition)


Top