EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0736

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/736 af 31. marts 2023 om fastlæggelse af de tekniske detaljer vedrørende anvendelsen af markedskorrektionsmekanismen på derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter i Unionen end Title Transfer Facility

C/2023/2194

EUT L 96 af 5.4.2023, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/736/oj

5.4.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 96/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/736

af 31. marts 2023

om fastlæggelse af de tekniske detaljer vedrørende anvendelsen af markedskorrektionsmekanismen på derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter i Unionen end Title Transfer Facility

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2022/2578 (1), særlig artikel 9, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) 2022/2578 om indførelse af en markedskorrektionsmekanisme til beskyttelse af unionsborgere og økonomien mod uforholdsmæssigt høje priser (»forordningen om markedskorrektionsmekanismen«) er der indført en midlertidig markedskorrektionsmekanisme (»markedskorrektionsmekanismen«) for ordrer afgivet med henblik på handel med Title Transfer Facility-derivater (TTF-derivater) og derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, med løbetider mellem month-ahead og year-ahead. Det betyder, at markedskorrektionsmekanismen finder anvendelse på ethvert råvarederivat, der handles på et reguleret marked, og hvis underliggende instrument er en transaktion i et virtuelt handelspunkt for gas i Unionen.

(2)

I henhold til artikel 1 i forordningen om markedskorrektionsmekanismen finder markedskorrektionsmekanismen anvendelse på ordrer afgivet med henblik på handel med TTF-derivater og derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter beliggende i Unionen.

(3)

I forordningen om markedskorrektionsmekanismen fastsættes tekniske detaljer vedrørende anvendelsen af markedskorrektionsmekanismen for så vidt angår afgivne ordrer på TTF-derivater, men ikke for så vidt angår afgivne ordrer på derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter. Dette skyldtes det presserende behov for at anvende markedskorrektionsmekanismen på TTF-derivater, som almindeligvis betragtes som en standardprisreference for de europæiske gasmarkeder, og at anvendelsen af markedskorrektionsmekanismen på ordrer på derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, krævede yderligere forberedelse. Derfor giver forordningen om markedskorrektionsmekanismen Kommissionen beføjelse til at vedtage en gennemførelsesretsakt med henblik på at fastlægge de tekniske detaljer vedrørende anvendelsen af markedskorrektionsmekanismen på derivater, der er knyttet til sådanne andre virtuelle handelspunkter, nærmere bestemt med hensyn til hvornår en markedskorrektionsbegivenhed indtræffer, og hvordan en dynamisk budsgrænse finder anvendelse, for så vidt angår disse derivater. Forordningen om markedskorrektionsmekanismen giver også Kommissionen beføjelse til undtagelsesvis at udelukke visse derivater blandt dem, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter.

(4)

Fastlæggelsen af de tekniske detaljer vedrørende anvendelsen af markedskorrektionsmekanismen på derivater, der er knyttet til sådanne andre virtuelle handelspunkter, og den mulige udelukkelse fra markedskorrektionsmekanismens anvendelsesområde af visse derivater blandt dem, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, bør baseres på de kriterier, der er fastsat i artikel 9, stk. 2, i forordningen om markedskorrektionsmekanismen, nemlig likviditeten af og adgangen til oplysninger om priserne på derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, og den indvirkning, som udvidelsen af markedskorrektionsmekanismen til derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, vil have på gasstrømme inden for Unionen og på forsyningssikkerheden og de finansielle markeders stabilitet. Fastlæggelsen og den mulige udelukkelse bør også baseres på de virkningsvurderingsrapporter, som ACER og ESMA forelagde den 1. marts 2023, jf. artikel 8, stk. 2, i forordningen om markedskorrektionsmekanismen.

(5)

Markedskorrektionsmekanismen for TTF-derivater aktiveres, når en markedskorrektionsbegivenhed indtræffer, dvs. når afregningsprisen for TTF-front-month-derivater som offentliggjort af ICE Endex B.V. overstiger 180 EUR/MWh og er 35 EUR højere end referenceprisen i tre arbejdsdage. Markedskorrektionsmekanismen for derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter i Unionen, bør aktiveres på samme tidspunkt, når den samme markedskorrektionsbegivenhed indtræffer. Dette er der to hovedårsager til. For det første er mange af de derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter end TTF, mindre likvide. Hvis aktiveringen af markedskorrektionsmekanismen var baseret på illikvide futures, ville mekanismen være sårbar over for manipulation, hvilket ville resultere i unødvendige eller forsinkede aktiveringer. For det andet kan handelen, hvis markedskorrektionsmekanismen kun aktiveres for nogle virtuelle handelspunkters derivater, forskyde sig til derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, hvilket kan føre til fordrejninger på Unionens energi- og finansmarkeder, f.eks. gennem markedsdeltagernes arbitrage mellem korrigerede og ikkekorrigerede derivater, til skade for forbrugerne. Denne vurdering fremgår også af ACER's vurderingsrapport, hvori det hedder, at også markedskorrektionsmekanismen for derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter i Unionen, bør aktiveres på grundlag af afregningsprisen for TTF-front-month-derivater, jf. artikel 4, stk. 1, i forordningen om markedskorrektionsmekanismen.

(6)

Når en markedskorrektionsbegivenhed indtræffer, gælder der ifølge forordningen om markedskorrektionsmekanismen en dynamisk budgrænse, i henhold til hvilken markedsoperatører ikke må acceptere, og deltagere på markedet for TTF-derivater ikke må afgive ordrer på, TTF-derivater, der udløber i perioden fra udløbsdatoen for TTF-front-month-derivatet til udløbsdatoen for TTF-front-year-derivatet med priser på 35 EUR/MWh over den referencepris, som ACER har offentliggjort den foregående dag. Denne dynamiske budgrænse er også hensigtsmæssig for så vidt angår ordrer på derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, og kræver ikke ændring. Som det er tilfældet med TTF-derivater, er en forsyningssikkerhedspræmie på 35 EUR/MWh reference for den gennemsnitlige forskel mellem referenceprisen og prisen på month-ahead-futures for en række derivater, der var knyttet til andre virtuelle handelspunkter i sommeren 2022, og dette afspejler omkostningerne i forbindelse med eventuelt overbelastet infrastruktur, når gassen flyttes fra en LNG-terminal til det kontinentale Europa i andre regioner i Unionen. Desuden bør anvendelsen af samme sikkerhedsloft for alle virtuelle handelspunkters derivater begrænse risikoen for unødig forskydning i handelen mellem virtuelle handelspunkter og risikoen for at fordreje de lige konkurrencevilkår mellem forskellige regioner i Unionen med hensyn til at tiltrække LNG, hvilket ville kunne føre til fragmentering af markederne i Unionen. ACER er i sin vurderingsrapport enig i, at den dynamiske budgrænse, der gælder for ordrer på TTF-derivater, også er hensigtsmæssig for så vidt angår ordrer på derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter.

(7)

Kommissionen er af den opfattelse, at markedskorrektionsmekanismen bør finde anvendelse på alle derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, og at der ikke bør gøres nogen undtagelse. ACER og ESMA bekræftede Kommissionens vurdering i deres rapporter, nemlig at medtagelsen af andre virtuelle handelspunkter ikke har væsentlige negative virkninger på finans- eller gasmarkederne. Både ACER og ESMA bemærkede, at udvidelsen af markedskorrektionsmekanismen til derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, kan medføre begrænsede yderligere fordele, at de fleste af disse derivater mangler tilstrækkelig likviditet, og at nogle centrale clearingmodparter muligvis vil stå over for yderligere omkostninger i forbindelse med ændring af deres misligholdelsesstyringsprocesser. Med henblik på gennemførelsen af forordningen om markedskorrektionsmekanismen var både ACER og ESMA imidlertid enige i Kommissionens konklusion om, at anvendelsen af markedskorrektionsmekanismen på alle derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, ikke har væsentlige negative virkninger på finans- eller gasmarkederne. Kommissionen har i sin vurdering og i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i forordningen om markedskorrektionsmekanismen navnlig analyseret følgende kriterier.

(8)

For det første er oplysninger om priserne på derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, og som er omfattet af denne gennemførelsesretsakt, lettilgængelige, da disse derivater handles på regulerede markeder, hvor der regelmæssigt gives oplysninger om priserne.

(9)

For det andet fører den manglende likviditet for nogle derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, ikke til væsentlige gennemførelsesproblemer i praksis, da Kommissionen bevidst har udvalgt de meget likvide TTT-month-ahead-futures som udløsende faktor for aktiveringen af markedskorrektionsmekanismen for andre virtuelle handelspunkter.

(10)

For det tredje er det usandsynligt, at udvidelsen til derivater, der er knyttet til andre knudepunkter, vil have nogen væsentlig negativ indvirkning på forsyningssikkerheden. Dette skyldes, at det vigtigste instrument til forebyggelse af forsyningssikkerhedsproblemer, »præmien« i budgrænsen (top-up i forhold til markedspriserne på LNG eller et »sikkerhedsloft« som omhandlet i betragtning 19 i forordningen om markedskorrektionsmekanismen), vil gælde for alle derivater og sikre, at markedskorrektionsmekanismen ikke hæmmer Unionens evne til at tiltrække LNG. Udvidelsen vil sandsynligvis heller ikke have nogen væsentlig negativ indvirkning på gasstrømmene inden for EU på grund af den midlertidige anvendelse af markedskorrektionsmekanismen og det forhold, at gasstrømmene inden for Unionen er resultatet af et komplekst sæt positioner, der ikke kun følger af derivatkontrakter, men også af mange andre forhold, som ikke påvirkes af markedskorrektionsmekanismen, som f.eks. langsigtede forsyningsforpligtelser, kortsigtede handler og spothandler og transaktioner over-the-counter.

(11)

Endelig forventes der med udvidelsen af markedskorrektionsmekanismen ingen væsentlig indvirkning på de finansielle markeders stabilitet, fordi mere end 90 % af de naturgasderivater, der handles på regulerede markeder i Unionen, er TTF-derivater. Med hensyn til de potentielle ekstraomkostninger, som nogle centrale clearingmodparter kan stå over for i forbindelse med ændring af deres misligholdelsesstyringsprocesser, bemærkede ESMA, at på tidspunktet for offentliggørelsen af vurderingsrapporten havde ingen central clearingmodpart fremlagt dokumentation for, at der kunne være behov for væsentlige ændringer på grund af forordningen om markedskorrektionsmekanismen.

(12)

I lyset af ovenstående konkluderer Kommissionen, at intet derivat, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, undtagelsesvis bør udelukkes fra anvendelsesområdet for markedskorrektionsmekanismen.

(13)

For at opretholde derivatmarkedernes funktion og give markedsdeltagerne mulighed for at styre deres risikoeksponering på passende vis er det af afgørende betydning, at denne forordning ikke griber ind i kontrakter, der er indgået før forordningens ikrafttræden. Af samme grund bør markedsdeltagerne effektivt kunne udligne positioner i derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, som er åbnet inden anvendelsen af denne forordning. Den dynamiske budgrænse bør derfor ikke gælde for kontrakter, der er indgået inden denne forordnings ikrafttræden, eller for handler, der gør det muligt for markedsdeltagere at udligne eller reducere positioner, som hidrører fra kontrakter i derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, som er indgået inden denne forordnings ikrafttræden. Derudover spiller centrale clearingmodparter en vigtig rolle med hensyn til at sikre velfungerende markeder for TTF-derivater ved at mindske modpartsrisikoen. Det er ligeledes vigtigt at sikre, at udvidelsen af mekanismen til andre virtuelle handelspunkter ikke bringer centrale clearingmodparter, der clearer relevante instrumenter, i fare i tilfælde af misligholdelse fra et clearingmedlems side. Disse centrale clearingmodparter bør derfor kunne gennemføre misligholdelsesstyringsprocesser uden at være underlagt budgrænsen. Med henblik herpå bør den dynamiske budgrænse ikke gælde for handler, der udføres som led i en misligholdelsesstyringsproces, som organiseres af en central clearingmodpart.

(14)

Der er ingen tænkelig grund til ikke at anvende andre dele af markedskorrektionsmekanismen på derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter. Dette omfatter reglerne om suspension af markedskorrektionsmekanismen. Det bør bemærkes, at i henhold til artikel 4, stk. 8, bør aktiveringen af markedskorrektionsmekanismen suspenderes, hvis der er konkrete tegn på, at en markedskorrektionsbegivenhed er nært forestående, og at aktiveringen ville forårsage utilsigtede markedsforstyrrelser. Ligeledes bør markedskorrektionsmekanismen i henhold til artikel 6 suspenderes, når som helst det dynamiske sikkerhedsloft fører til alvorlige markedsforstyrrelser, der i væsentlig grad påvirker forsyningssikkerheden, målene for obligatorisk reduktion af efterspørgslen eller energiderivatmarkedernes stabilitet og velordnede funktion, gasstrømmene inden for Unionen, forskellene mellem markedspriserne på gas i Unionen eller i forhold til andre områder i verden eller gyldigheden af eksisterende gasforsyningskontrakter. Ved en vurdering af utilsigtede markedsforstyrrelser bør der tages hensyn til indvirkningen på det europæiske marked som helhed og også specifikt på hvert virtuelt handelspunkt, som markedskorrektionsmekanismen finder anvendelse på; i tilfælde af sådanne utilsigtede markedsforstyrrelser vil en suspensionsafgørelse finde anvendelse i overensstemmelse med artikel 6 i forordningen om markedskorrektionsmekanismen.

(15)

Med den ustabile og uforudsigelige situation på naturgasmarkedet er det vigtigt at sikre, at markedskorrektionsmekanismen hurtigst muligt kan finde anvendelse på derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, hvis betingelserne for dens aktivering er opfyldt. Derfor bør de tekniske detaljer vedrørende anvendelsen af markedskorrektionsmekanismen på derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, fastlægges senest den 31. marts 2023. For at give de virksomheder, der driver andre virtuelle handelspunkter i Unionen end Title Transfer Facility, tid til at foretage de nødvendige tilpasninger, bør denne gennemførelsesretsakt dog først anvendes fra den 1. maj 2023.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget vedrørende Markedskorrektionsmekanismen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

I denne forordning fastlægges de tekniske detaljer vedrørende anvendelsen af markedskorrektionsmekanismen på derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter i Unionen end det virtuelle handelspunkt Title Transfer Facility, i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) 2022/2578.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning finder definitionerne i artikel 2 i forordning (EU) 2022/2578 anvendelse.

Endvidere forstås ved:

1)

»front-month-derivat, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter«: et derivat, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, og hvis udløbsdato er den tætteste blandt de derivater med en løbetid på en måned, der handles på et givet reguleret marked

2)

»front-year-derivat, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter«: et derivat, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, og hvis udløbsdato er den tætteste blandt de derivater med en løbetid på tolv måneder, der handles på et givet reguleret marked.

Artikel 3

Anvendelse af markedskorrektionsmekanismen på andre virtuelle handelspunkter

Denne forordning finder anvendelse på ordrer afgivet med henblik på handel med derivater, der er knyttet til virtuelle handelspunkter beliggende i Unionen, bortset fra Title Transfer Facility.

Artikel 4

Markedskorrektionsbegivenheder i forbindelse med andre virtuelle handelspunkter i Unionen

1.   En markedskorrektionsbegivenhed vedrørende derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, indtræffer, når betingelserne i artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) 2022/2578 er opfyldt.

2.   Den dynamiske budgrænse i artikel 4, stk. 5 og 7, i forordningen om markedskorrektionsmekanismen finder anvendelse på derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, og som udløber i perioden fra udløbsdatoen for front-month-derivaterne til udløbsdatoen for front-year-derivaterne.

3.   Markedsoperatører på markedet for derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, og markedsdeltagere i sådanne derivater overvåger ACER's websted dagligt.

Artikel 5

Suspension og deaktivering af markedskorrektionsmekanismen i forbindelse med derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter

Suspension og deaktivering af markedskorrektionsmekanismen for så vidt angår derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, sker i overensstemmelse med artikel 5 og 6 i forordningen om markedskorrektionsmekanismen.

Artikel 6

Overgangsbestemmelser

Denne forordning finder ikke anvendelse på følgende:

a)

kontrakter om derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, som er indgået før datoen for denne forordnings ikrafttræden

b)

køb og salg af derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, med henblik på at udligne eller reducere kontrakter om derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, som er indgået før datoen for denne forordnings ikrafttræden

c)

køb og salg af kontrakter om derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, som led i en misligholdelsesstyringsprocedure fra en central clearingmodparts side, herunder OTC-handler, der er registreret på det regulerede marked med henblik på clearing.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2023.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  Rådets forordning (EU) 2022/2578 af 22. december 2022 om indførelse af en markedskorrektionsmekanisme til beskyttelse af unionsborgere og økonomien mod uforholdsmæssigt høje priser (EUT L 335 af 29.12.2022, s. 45).


Top